Filozofická Fakulta

ÚHSD

Doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.

foto

Odborný profil:

Docent, člen Semináře sociálních dějin.

Odborné zaměření:

 • Moderní sociální dějiny
 • Moderní nacionalismus a multietnicita v českých zemích ve 20. století
 • Dějiny moderních evropských diktatur

Kontakt:

email: matej.spurny(at)ff.cuni.cz

Curriculum Vitae:

 • 1998-2006: magisterské studium Mezinárodních teritoriálních studií (specializace německá a rakouská studia); Mgr.; FSV UK
 • 1998-2005: magisterské studium Historie (specializace Hospodářské a sociální dějiny); Mgr.; FF UK
 • 2005: Studium moderních a soudobých dějin; stipendium "Studienkolleg zu Berlin"; Humboldt-Universität zu Berlin
 • 2005-2010: doktorské studium (PhD.); Téma disertační práce: Nejsou jako my. Sociální marginalizace a integrace v období “budování nového řádu” na příkladu menšin v českém pohraničí (1945-1960); Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 2007-2010: Člen mezinárodního badatelského týmu Sozialistische Diktatur als Sinnwelt (Socialistická diktatura jako myšlenkový svět) při Centru pro soudobé dějiny (Postupim) a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (Praha)
 • 2007-2011: člen výzkumného týmu Mechanismy ovládání a moci. KSČ na FF UK 1968-1989
 • 2010: Spolupracovník Wissenschaftzentrum Berlin na projektu Property Reallocation and Symbolic Appropriation: Ownership, Ethnicity, and Memory in 20th Century Czechoslowakia, Poland and Israel
 • 2012: odborný asistent; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 2018: habilitace pro obor Moderní hospodářské a sociální dějiny, FF UK; docent, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK.

Výběrová bibliografie:

 

 Monografie

SPURNÝ, Matěj, Der lange Schatten der Vertreibung. Ethnizität und Aufbau des Sozialismus in tscheechischen Grenzgebieten (1945-1960), Wiesbaden: Harrasowitz, 2019. 

SPURNÝ, Matěj, Making the Most of Tomorrow: A North Bohemian Laboratory of Socialist Modernism, Praha: Karolinum, 2019.

SPURNÝ, Matěj: Most do budoucnosti. Laboratoř socialistické modernity na severu Čech, Praha: Karolinum, 2016.

     Recenze: Bohemia (Bianca Hoenig), Střed (Pavla Kačmárová), Dějiny a současnost (Jan Klápště), A2 (Milena Bartlová), Ekolist (Adam Šůra),Respekt (Eva Klíčová)

SPURNÝ, Matěj: Nejsou jako my. Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945-1960), Praha: Antikomplex, 2011.

     Recenze: Bohemia (Eagle Glassheim), Soudobé dějiny (Petra Šimková, Kateřina Čapková, David Kovařík), Střed (Benjamin Frommer), Přítomnost (Jaromír Mrňka), Dějiny a současnost (Kateřina Čapková)

     Ocenění: Wichterleho cena AV ČR pro vědce do 35 let; Excelentní monografie UK

SPURNÝ, Matěj: Bijeme na poplach! Německá publicistika proti nacistickému nebezpečí (1930-1933), Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009.

     Recenze: ČČH (Jiří Pešek), A2

SPURNÝ, Matěj: Flucht und Vertreibung. Das Ende des Zweiten Weltkrieges in Sachsen, Niederschlesien und Nordböhmen, Dresden: SLPB und Brücke/Most-Stiftung, 2008 (2. vyd. 2011).

 Spoluautor / editor:

SPURNÝ, M., RÁKOSNÍK, J., ŠTAIF, J., Milníky moderních českých dějin. Krize konsenzu a legitimity v letech 1848-1989, Praha: Argo, 2018. 395 stran ISBN:978-80-257-2518-4.

Volná, Katka – Jareš, Jakub – Spurný, Matěj: S minulostí zúčtujeme (edice dokumentů), Praha: Academia, 2014.

Jareš, Jakub – Spurný, Matěj – Volná Katka a kol.: Náměstí Krasnoarmějců 2, Praha: FF UK / Thalia, 2012.

     Recenze: Marginalia Historica (Jan Mervart), Souvislosti (Martin Nodl), A2 (Jan Gruber), Dějiny a současnost (Vítězslav Sommer)   

       Ocenění: Excelentní monografie UK

Schneider, Miroslav – Scholl-Schneider, Sarah – Spurný, Matěj (ed.): Sudetské příběhy (Sudetengeschichten), Praha: Antikomplex a Institut für Bayerische und Schwäbische Landesgeschichte der Universität Augsburg, 2010.

Volná, Katka – Jareš, Jakub – Pinerová, Klára - Spurný, Matěj: Prověřená fakulta (edice dokumentů), Praha: ÚSD, 2009.

       Recenze: Bohemia (Jan Mervart), Soudobé dějiny (Pavel Urbášek)

Spurný, Matěj (ed.): Sudetské osudy, Domažlice: Antikomplex a Nakladatelství Český les, 2006.

Spurný, Matěj (ed.): Proměny sudetské krajiny, Domažlice: Antikomplex a Nakladatelství Český les, 2006.

Mikšíček, Petr - Matějka, Ondřej – Spurný, Matěj: Zmizelé Sudety / Das verschwundene Sudetenland, Domažlice: Antikomplex a Nakladatelství Český les, 2003 (další vyd.. 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012).

 Kapitoly / studie v kolektivních monografiích:

SPURNÝ, Matěj: Citizenship and Property Rights of “Our Germans”. The Development between 1943 and 1945 of The Legal Status of Germans in Post-War Czechoslovakia, in: Smetana, Vít - Brenda, Kathleen: Exile in London: The Experience of Czechoslovakia and the Other Occupied Nations, 1939–1945, Praha: Karolinum, 2017.

Spurný, Matěj - Jareš, Jakub - Volná, Kateřina: Intellectuals between Collaboration and Independence in Late Socialism: Politics and Everyday Life at the Faculty of Arts, Charles University, Prague, In: Apor, Péter, Sándor, Horváth, Mark, James (eds): Secret Agents and the Memory of Everyday Collaboration in Communist Eastern Europe, Anthem Press, 2017, s.171-189.

Spurný, Matěj: Krajina a paměť. Zkušenost českého pohraničí, In: Marita Krauss, Sarah Scholl-Schneider, Peter Fassl (eds.): Odchody a návraty: vzpomínková kultura a životní příběhy sudetských Němců v českých zemích a Bavorsku ve 20. století, vydání Praha: Antikomplex, 2015, s. 50-59.

Spurný, Matěj: Hranice a očista společnosti: konstrukce společnosti spolehlivých v českém pohraničí po druhé světové válce (1945-1949), In: X. sjezd českých historiků: Ostrava, 14. -16. 9. 2011. Svazek VI., Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 2015, s. 325-333.

Spurný, Matěj: Migration and Cleansing. Building a New Society in Czech Borderlands after 1945, In: Hoffmann, Stefan, Romijn, Peter, Kott, Sandrine, Wieviorka, Olivier (eds.):  Seeking Peace in the Wake of War. Europe 1943-1947, Amsterdam University Press, 2015, s. 163-182.  

Buben, Radek – Pullmann, Michal – Spurný, Matěj – Růžička, Jiří: Diktatura a autoritářské režimy, in: Storchová, Lucie a kol. (ed.): Koncepty a dějiny – Proměny pojmů v současné historické vědě, Praha: Scriptorium, 2014, str. 281-307.

Spurný, Matěj: Deutsche in der Tschechoslowakei der Nachkriegszeit / Němci v poválečném Československu, in: LINDNER, Johanna, MALECHA, Corinna (eds): Bei uns verblieben / Zůstali tu s námi, Praha: Antikomplex, 2013.

Spurný, Matěj: Landschaft und Gadächtnis: Erfahrung der tschechischen Grenzgebiete, in: Krauss, Marita – Scholl-Schneider, Sarah – Fassl, Peter (ed.): Erinnerungskultur und Lebensläufe. Vertriebene zwischen Bayern und Böhmen im 20. Jahrhundert, München: Volk Verlag, 2013, str. 45-58.

Spurný, Matěj: Czeska pamięć i wspomnienia przymusowych wysiedleń Niemców (1947-2010), in: Müller, Hans-Peter, Zielińska, Maria (ed.): Transgraniczność w perspektywie socjologicznej (Migracje przymusowe w Europie), Zielena Gora: Lubuskie Towarzystwo Naukowe (Seria Monograficzna, Tom VIII), 2012, str. 227-236.

Spurný, Matěj: KSČ a „naši Němci“ (1945-1955): Mezi nacionalismem, internacionalismem a pragmatismem, in: Arburg, Adrian von – Dvořák, Tomáš a kol.: Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945, Brno, Matice moravská, 2010.

Spurný, Matěj: Vielschichtige Loyalitäten: Tschechische Remigranten aus Wolhynien zwischen Staat, Sozialismus und traditioneller Gemeinschaft (1945-1955), in: Zimmermann, Volker - Haslinger, Peter - Nigrin, Tomáš (Eds.): Loyalitäten im Staatsozialismus. DDR, Tschechoslowakei, Polen, Marburg: Herder Institut, 2010.

Spurný, Matěj: Die ethnischen Minderheiten in den tschechischen Grenzgebieten in den fünfziger Jahren. Realität und Zukunftsvisionen, in: Brenner, Christiane – Schulze Wessel, Martin: Zukunftsvorstellungen und staatliche Planung im Sozialismus: Die Tschechoslowakei im ostmitteleuropäischen Kontext 1945-1989, München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2010, str. 79-88.

Spurný, Matěj: Erinnerung an Flucht und Vertreibung zwischen Tabuisierung und Instrumentalisierung. Tschechische und Deutsche Geschichtspolitik und Erinnerungskultur im Vergleich, In: Oswald, Anne von Schmelz, Andrea, Oswald, Anne von (Hg.): Erinnerungen in Kultur und Kunst. Reflexionen über Krieg, Flucht und Vertreibung in Europa, Bielefeld: Transcript Verlag, 2009.

Spurný, Matěj: Intelektuálové v osidlech normalizace: Metodologické poznámky k možnostem výzkumu vysokoškoslkého prostředí na příkladu FF UK, in: Sklenářová, Sylva (ed.): Možnosti a meze výzkumu vysokého školství po roce 1945, Ústí nad Orlicí: Oftis 26, 2009.

 Odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech:

SPURNÝ, Matěj - Olšáková, Doubravka - Sommer, Vítězslav - Janáč, Jiří
Technokratischer Sozialismus in der Tschechoslowakei: was ist technokratischer Sozialismus?, Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. A Journal of History and Civilisation in East Central Europe, Roč. 57, č. 1 (2017), s. 12-24.

SPURNÝ, Matěj, Stadtutopie mit Verspätung: Pläne, Bilder und Realität einer sozialistischen Stadt in den 1960er und 1970er Jahren am Beispiel des nordböhmischen Most, Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. A Journal of History and Civilisation in East Central Europe, Roč. 57, č. 1 (2017), s. 82-114.

Spurný, Matěj - Gosewinkel, Dieter: Citoyenneté et expropriation en Tchécoslovaquie au lendemain des deux Guerres mondiales, in: Revue d´histoire moderne et contemporaine 61-1/2014, str. 26-61.

Spurný, Matěj: Unerwünschte Rückkehrer. Staatsbürgerschaft und Eigentum deutscher Juden in der Nachkriegstschechoslowakei, in: Naharaim (Zeitschrift für deutschjüdische Literatur und Kulturgeschichte, Jerusalem), Volume 8, Issue 1 (Sep 2014), str. 120-141.

Spurný, Matěj: Removing the Historical Town of Most: Technocratic and Humanistic Thought in the Practice of State Socialism, in: International Relations and Diplomacy, Vol 2, No. 4, April 2014, str. 235-243.

Spurný, Matěj: Reliability and the Border: The Discourse of the Czech Borderlands, 1945-49, in: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft, Nr. 1 / 2013.

Spurný, Matěj: Überprüfen und philosophieren, in: Bohemia, Nr. 53 / 2013.

Spurný, Matěj: Czech and German Memories of Forced Migration, Hungarian Historical Review 3-4, roč. 2012.

Spurný, Matěj: Political Authority & Popular Opinion: Czechoslovakia's German Minority 1945-1960, in: Social History Vol. 37. No. 4, 2012.

Spurný, Matěj: Frères slaves ou elements non fiables? Les réémigrants dans la Tchécoslovaquie d´aprés-guerre (1945-1955), In: Cahiers du Cefres, N. 32/2012 (Individus sous contrôle), str. 15-57.

 Odborné články v českých časopisech:

SPURNÝ, Matěj, Pokus o převýchovu: Romové v objetí stalinské péče o člověka v 50. letech, Paměť a dějiny: revue pro studium totalitních režimů, Roč. 11, č. 3 (2017), s. 3-14.

SPURNÝ, Matěj, Philosophen machen Revolution: Eine monumentale Ego-Histoire von Josef Petráň, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen = Prague Economic and Social History Papers, Sv. 24, č. 2 (2016), s. 103-105. 

SPURNÝ, Matěj: Herci díla zkázy: demolice starého Mostu a role památkové péče, In: Zprávy památkové péče, Praha: Národní památkový ústav Roč. 76, č. 3 (2016), s. 251-264.

SPURNÝ, Matěj, ŠUSTROVÁ, Radka: "Ve veřejném prostoru mají i historici své nezastupitelné místo-- ": rozhovor s Martinem Sabrowem o vzpomínání, auře autenticity i paměti diktatury, a především o tom, proč potřebujeme místa paměti, Dějiny a současnost, Roč. 37, č. 4 (2015), s. 30-33.

SPURNÝ, Matěj, Most do budoucnosti: příběh města na severu Čech jako studie proměn socialistické modernity, Soudobé dějiny, Roč. 22, č. 1-2 (2015), s. 30-79.

SPURNÝ, Matěj: The Fall and Rise of the City of Most: On the Dynamics of Socialist Modernity, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen = Prague Economic and Social History Papers, Sv. 19, č. 1 (2014), s. 39-60.

Spurný, Matěj: Ustup černé město městu zelenému, in: Dějiny a současnost, č. 3/2014.

Spurný, Matěj: Očištěná společnost. Očista jako konstitutivní princip utváření poválečné české společnosti na příkladu českého pohraničí, in: Soudobé dějiny, roč. XIX, č. 2 / 2012, str. 209-226.

Spurný, Matěj: Sudety: laboratoř budoucnosti. Poválečné vize směřování českého pohraničí, in: Dějiny a současnost, č. 6/2010.

Spurný, Matěj: Rytíři demokracie. Němečtí demokratičtí publicisté proti nacismu, in: Dějiny a současnost, č. 10/2009.

Spurný, Matěj: V zájmu národa a jeho dětí. Z bojů o české menšinové školství mezi dvěma světovými válkami, in: Časopis Národního muzea. Řada historická. Ročník CLXXIII/ 2004, č. 3-4, str. 191-211.

Aktuality

V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky rozhodlo vedení...

13. březen 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s šířením koronavirové infekce je z...

10. březen 2020

Historické ústavy (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají výběrové řízení na stipendijní...

25. únor 2020

Srdečně Vás zveme na informační webináře programu FUBiS při Freie Universität Berlin, které...

23. únor 2020

Rozvrh ÚHSD pro LS 2020 je uveřejněn...

04. únor 2020

Upozorňujeme na CfP podzimní konference “Mainstream! Popular Culture in Central and Eastern...

24. leden 2020

V sekci O ústavu/Projekt rozvoje byla zveřejněna aktuální vize prof. Jakubce. K prostudování...

09. leden 2019