Pokyny pro autory WISOHIM

Časopis Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen (WISOHIM) je určen pro prezentaci výsledků původního vědeckého výzkumu v oboru hospodářských, sociálních a kulturních dějin českých zemí, střední Evropy a Evropy (výjimečně též širší). Z hlediska chronologického se orientuje především (avšak nikoli výlučně) na období 19. a 20. století. Periodicita vydávání je půlroční, tj. v kalendářním roce vycházejí dvě čísla.

Vydávání zajišťuje Filozofická fakulta UK prostřednictvím především pracovníků Ústavu hospodářských a sociálních dějin.

K redakčnímu posouzení jsou výhradně přijímány samostatné vědecké stati a články, event. materiálové studie, které vycházejí z původního výzkumu autora. Přijímány jsou též recenze a zprávy o relevantní literatuře, zprávy z vědeckého života a personalistické příspěvky.

Rozsah přijímaných rukopisů:

Odborné stati a články: do 30 normostran

Materiálové studie: do 30 normostran

Recenze a zprávy o literatuře: do 10 normostran

Kronika a zprávy z vědeckého života: do 10 normostran

(Ve zvláštních, řádně odůvodněných a vědeckou radou časopisu schválených případech může být přihlédnuto k odlišnému rozsahu jednotlivých příspěvků.)

Formátování příspěvků:

Všechny příspěvky se přijímají v 1 tištěné a 1 elektronické verzi. Elektronická verze by měla být v textovém editoru MS Word, event. v jiném převoditelném editoru (např. Corel WordPerfect, S602 apod. – záleží na konkrétní dohodě s redakcí časopisu).

Text pokud možno jednoduchý, bez složitějších grafických a editorských úprav.

Vyžadován je zpravidla (podle charakteru práce) příslušný vědecký odkazový aparát (poznámky pod čarou či na konci textu, seznam literatury, atd.). Přijímány jsou též tabulky, schémata a grafy (nejlépe v programu MS Excel).

Ostatní obrazové přílohy jen zcela ojediněle.

Upřednostňováno je černobílé provedení obrazových příloh.

Odborné stati i materiálové studie se odevzdávají v některém z cizích jazyků (zvláště angličtina, němčina, francouzština), přičemž autoři si zásadně zajišťují překlad textu samostatně.

Po dohodě s redakcí WISOHIMu je možný i jiný postup. Články a studie musí být doplněny cizojazyčným resumé v rozsahu cca 1 normostrany.

Dále musí být součástí abstract ve stejném jazyce jako součást odevzdaného textu. V závěru článku se uvádí jméno a adresa autora (zpravidla institucionální, výjimečně domácí) a jiné kontakty (zvl. e-mail).

Předpokládá se, že příslušný autor bude souhlasit s uveřejněním těchto údajů. (Ve zvlášť odůvodněných případech je možné požádat o vypuštění těchto dat.)

Recenzní řízení:

Pokud vědecká rada časopisu příspěvek neodmítne hned v prvním kole, zadá jeho posouzení zpravidla dvěma nezávislým recenzentům (platí pro odborné statě a články a také pro materiálové studie). Na základě výsledku těchto posudků pak příspěvek buď přijme bez výhrad, nebo přijme s podmínkou přepracování a doplnění všech důležitých připomínek recenzentů, anebo příspěvek odmítne a vrátí autorovi. Konečné slovo v této otázce vždy náleží vědecké (redakční) radě časopisu. V případě rovnosti hlasů je určující stanovisko vedoucího redaktora.

U recenzí, zpráv o literatuře, příspěvků do kroniky a zpráv z vědeckého života se recenzní řízení zpravidla neprovádí a uveřejnění této kategorie příspěvků závisí plně na uvážení redakční (vědecké) rady.

Přijaté příspěvky jsou publikovány v plné šíři v tištěné podobě vydaného čísla časopisu.

V elektronické verzi je v průběhu ochranné lhůty publikován Obsah příslušného čísla, případně též titulní strany jednotlivých příspěvků a také jejich resumé na webových stránkách ÚHSD.

Redakční uzávěrka:

Redakční uzávěrka WiSoHiM probíhá vždy k 31. březnu a 30. září.

Příspěvky, které odpovídají výše uvedeným požadavkům, zasílejte, prosím, do uvedených dat na adresu:

Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.

odpovědný redaktor časopisu WISOHIM

Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
Ústav hospodářských a sociálních dějin
Náměstí Jana Palacha 2
116 38 PRAHA 1

Elektronickou verzi je možné též zaslat e-mailem.

Úvod > Pokyny pro autory WISOHIM