Eduard Kubů

Prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.

Odborný profil

 • Profesor
 • člen Semináře hospodářských dějin

Kontakt

Odborné zaměření:

 • Moderní hospodářské dějiny
 • Dějiny agrarismu
 • Hospodářský nacionalismus

Curriculum Vitae:

 • 1974-1984: odborný archivář; Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČSSR, Praha
 • 1985-1992: odborný asistent; Katedra československých dějin FF UK, Praha
 • 1993: odborný asistent; Katedra/Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha
 • 1999: docent; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha
 • 2006: profesor; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha

Výběrová bibliografie:

 • Kubů, Eduard, Šouša, Jiří, Zbytkový statek: od ekonomického produktu pozemkové reformy k symbolu jejího neřádu, In: Symboly doby: historické eseje, Praha: Historický ústav, 2019, s. 367-393.
 • Kubů, Eduard, Šouša, Jiří, Štolleová, Barbora, Český Honza: Symbol rustikální moudrosti v mentálním obrazu české společnosti 19. a 20. století, In: Symboly doby: historické eseje, Praha: Historický ústav, 2019, s. 335-354.
 • Kubů, Eduard, Šouša, Jiří, Člověk ve víru proměn společnosti a režimů: socializace, identita, krize identity, resocializace. Otto Rydlo – funkcionář komunistické strany, žurnalista, podnikatel a politický vězeň (1896-1974). In: Paginae historiae: sborník Národního archivu. Praha: Národní archiv Sv. 27, č. 1 (2019), s. 576-600.
 • Kubů, Eduard, „Němci v lese“. Literární bagatelna A. F. Rosenfelda na velké téma (Prusko-rakouská válka 1866). In: Mlhy na Chlumu: prusko-rakouská válka v optice moderní historiografie. Hradec Králové: Muzeum východních Čech, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2018, s. 284-291.
 • Mečíř, Karel, Kubů, Eduard, Šouša, Jiří, Rozmluvy s Antonínem Švehlou a o Švehlovi: vzpomínky agrárního diplomata Karla Mečíře: historicko-kritická edice, Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018, 348 s. ISBN:978-80-246-4099-0.
 • Kubů, Eduard, Šouša, Jiří, Z vrchnostenského úředníka podnikatelem: agrární komplex Františka Horského – příklad rodinného podnikání šedesátých a sedmdesátých let 19. století, In: Rodinné podnikání v moderní době, Praha: Historický ústav, 2018, s. 119-140.
 • Kubů, Eduard, Šouša, Jiří, Šimčík, Antonín, 100 let Národního zemědělského muzea, Praha: Národní zemědělské muzeum, s.p.o., 2018, 172 s. ISBN:978-80-88270-02-7.
 • Kubů, Eduard, Šouša, Jiří, Ideologická pohádka o selském prozření: divadelní kus Jana Millera „Zbytkový statek“, In: Královéhradecko: historický sborník pro poučenou veřejnost Hradec Králové: Státní oblastní archiv v Zámrsku – Státní okresní archiv Hradec Králové Sv. 9, (2017), s. 237-254.
 • Popelka, Petr, Kubů, Eduard, Štolleová, Barbora, Podnikatelé českých zemí: pokus o historiografickou bilanciČeský časopis historický = The Czech Historical Review Roč. 115, č. 3 (2017), s. 731-755.
 • Balcarová, Jitka, Kubů, Eduard, Šouša, Jiří, Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době, Praha: Národní zemědělské muzeum, s.p.o., 2017, 435 s. ISBN:978-80-86874-87-6.
 • Kubů, Eduard – Šouša, Jiří, Ve víru hospodářské paniky a zmatků: Živnostenská banka v prvním roce Velké války, In: Léta do pole okovaná 1914: proměny společnosti a státu ve válce, Praha: Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, 2015, s. 135-159.
 • Kubů, Eduard, Šouša, Jiří, T. G. Masaryk a jeho c. k. protivníci: československá zahraniční akce ženevského období v zápase s rakousko-uherskou diplomacií, zpravodajskými službami a propagandou (1915-1916), Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015, 364 s. ISBN:978-80-246-3082-3.
 • Balcarová, Jitka, Kubů, Eduard, Šouša, Jiří, Úvahy a stati o modernizaci v českých zemích: in memoriam hospodářského historika Jaroslava Pátka. Praha: Národní zemědelské muzeum Praha, 2015, 191 s. ISBN:978-80-86874-64-7.
 • Kubů, Eduard, Soukup, Jindřich, Šouša, Jiří, Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století: cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace, Praha; Ostrava: Nová tiskárna Pelhřimov, 2015, 606 s.
 • Kubů, Eduard, „Gerstel“ – symbol zámožnosti a nábytkářské kvality: Emil Gerstel (1870-1919), Friedrich Gerstel (1896-1967), In: Pivo, zbraně i tvarůžky: podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí, Praha: Maxdorf, 2014, s. 148-172.
 • Kubů, Eduard, Šouša, Jiří, Svatopluk Čech a jeho Lešetínský kovář ve stínu dvouhlavého orla: o počátcích paradigmatu české „hraničářské“ literatury, Historica: revue pro historii a příbuzné vědy Roč. 5, č. 2 (2014), s. 129-149.
 • Kubů, Eduard, Šouša, Jiří, Zářický, Aleš, Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848-1948: diskurz mezi historií a literární vědou na téma selského a hraničářského románu. Praha: Dokořán, 2014. 745 s.
 • Kubů, Eduard, Machková Prajzová, Naďa, Šouša, Jiří, Několik slov k organizačně institucionálnímu zázemí bádání o moderních agrárních dějinách (18. – 20. století), In: Východočeské listy historické, Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Sv. 32, (2014), s. 271-274.
 • Kubů, Eduard, Šouša, Jiří, Historiografie německého agrarismu v českých zemích 19. a 20. století, In: Východočeské listy historické, Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Sv. 32, (2014), s. 69-84.
 • Kubů, Eduard, Lorenz, Torsten, Müller, Uwe, Šouša, Jiří, Agrarismus und Agrareliten in Ostmitteleuropa, Praha, Berlin: Dokořán; BWV, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2013. 686 s.
 • Kubů, Eduard – Šouša, Jiří, Deutsche Agrarpartei in Böhmen a česko-německá vyrovnávací jednání v předvečer Velké války: příspěvek ke Kazbundově reflexi role nejvýznamnější německé občanské strany. In: Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo: referáty z vědecké konference konané ve dnech 19.-20. dubna 2013 v Jičíně, Semily: Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Státní okresní archiv Semily pro Pekařovu společnost Českého ráje v Turnově, 2013, s. 160-176.
 • Kubů, Eduard, Šouša, Jiří, Německý agrarismus v severovýchodních Čechách v prvních desetiletých 20. století: „Selská kázání“ / „Bauern-Predigten“ Hugo Scholze, In: Regionální zvláštnosti politiky agrární strany v období první Československé republiky, Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2012, s. 205-216.
 • Kubů, Eduard, Šouša, Jiří, Z podnikatele a manažera třídním nepřítelem: – ing. Jaromír Bečka s rodinou před únorem 1948 a po něm, In: Mezi brázdou a bankovním úvěrem: o agrárních a peněžních dějinách 19. a 20. století: výbor prací k 60. narozeninám, Praha: Národní archiv v Praze; Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2012, s. 89-99.
 • Šouša, Jiří, Kubů, Eduard, Československá půjčka v Londýně 1922: pole setkávání českých a britských finančních elit, In: Mezi brázdou a bankovním úvěrem: o agrárních a peněžních dějinách 19. a 20. století: výbor prací k 60. narozeninám, Praha: Národní archiv v Praze; Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2012, s. 551-577.
 • Šouša, Jiří, Kubů, Eduard, Podnikatelské a manažerské elity českého agrárního hnutí v období sklonku Rakouska-Uherska a za Československé republiky: úvahy o možnostech prohloubení a inovace badatelských přístupů,  In: Mezi brázdou a bankovním úvěrem: o agrárních a peněžních dějinách 19. a 20. století: výbor prací k 60. narozeninám, Praha: Národní archiv v Praze; Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2012, s. 333-346.
 • Kubů, Eduard, Šouša, Jiří, Německý sedlák z Broumovska mezi patriotismem, nacionalismem a agrarismem: román Hugo Scholze Noch steht ein Mann v gravitačním poli politického zájmu,  In: Náchodsko od minulosti k dnešku: sborník příspěvků. In memoriam PhDr. Ladislav Hladký, CSc., Liberec: Nakladatelství Bor Sv. 7, (2012), s. 277-300.
 • Jančík, Drahomír, Kubů, Eduard, Nacionalismus zvaný hospodářský: střety a zápasy o nacionální emancipaci/převahu v českých zemích (1859-1945), Praha: Dokořán, 2011, 735 s. ISBN:978-80-7363-351-6.
 • Kubů, Eduard – Šouša, Jiří, „Bývalí lidé“: z podnikatele a manažera třídním nepřítelem – ing. Jaromír Bečka s rodinou před únorem 1948 a po něm, In: 1948: únor 1948 v Československu: nástup komunistické totality a proměny společnosti, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011 s. 215-223.
 • Jančík, Drahomír, Kubů, Eduard, Šouša, Jiří, Novotný, Jiří, Arisierungsgewinnler: die Rolle der deutschen Banken bei der „Arisierung“ und Konfiskation jüdischer Vermögen im Protektorat Böhmen und Mähren (1939 – 1945), Wiesbaden : Harrassowitz, 2011, 428 s.  ISBN:978-3-447-06432-3.
 • Kubů, E., Šouša, J.: The Czechoslovak Loan of 1922: Meeting Place of Financial Elites of London and Prague, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen, vol. 11, Praha 2010, pp. 11-26.
 • Kubů, E., Novotný, J., Šouša, J.:, Deutsche Agrarbank für Österreich, hospodářský instrument německého politického agrarismu v českých zemích (1912-1919), in: Moderní dějiny, Roč. 18 (2010), č. 2, s. 1-22.
 • Kubů, E., Šouša, J, Die Wiener Grüne Internationale – eine mitteleuropäische Transfergeschichte?, in: Bauerngesellschaften auf dem Weg in die Moderne. Agrarismus in Ostmitteleuropa 1880 bis 1960, Helga Schultz – Angela Harre Hg., Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Ostmitteleuropas, Bd. 19, Wiesbaden 2010, S. 243-256.
 • Kubů, E., Šouša, J, Středoevropský a slovinský agrarismus v komparativní dimenzi (1918-1928). Programy, transfery idejí, možnosti spolupráce, in: Češi a Slovinci v moderní době / Čehi in Slovenci v dobi moderne, Jure Gašparič – Eduard Kubů – Žarko Lazarević – Jiří Šouša eds., Praha – Ljubljana 2010, s. 227-262.
 • Co by tomu řekl Johann Becher? (kulatý stůl k dějinám podnikání), Jana Geršlová ed., Praha: Professional Publishing 2010. E. Kubů diskusní příspěvky na s. 55-57, 59-61, 63-64, 66-67, 77-79.
 • Kubů, E., Šouša, J., Agrární strana, agrární peněžnictví a agrární úvěr. Institucionalizace agrárně-ekonomického zájmu a jeho prolínání se zájmem politickým, in: Agrární strana a její zájmové, družstevní a peněžní organizace. Josef Harna – Blanka Rašticová eds., Studie Slováckého muzea 15, Uherské Hradiště 2010, s. 155-163.
 • KUBŮ, E.: Hospodářský nacionalismus v programech politických stran českých zemí v období Rakouska-Uherska a první Československé republiky; In: O hospodářskou národní državu. úUvahy o moderním českém a německém nacionalismu v českých zemích. 1. vyd. 2009, Praha: Nakladatelství Karolinum; s. 93-127. 978-80-246-1391-8.
 • KUBŮ, E.: Majetkoprávní problematika v československo-německých vztazích meziválečného období In: Historie a cestovní ruch. Perspektivní a podnětné spojení. 1. vyd. 2009, Praha: Vysoká škola obchodní v Praze; s. 71-99. ISBN 978-80-86841-10-6.
 • KUBŮ, E.: Ziele und Handicaps der Politik von Edvard Beneš im Völkerbund; In: Suche nach Sicherheit in sürmischer Zeit. Tschechen, Slowaken und Deutsche im System der internationalen beziehungen der ersten Hefte des 20. Jahrhunderts, (ed. Lemberg, H., Marek, M., Beneš, Z., Kováč, D.), 1. vyd. 2009, Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission. Essen: Klartext-Verlag; s. 45-80. ISBN 978-3-89961-127-5.
 • KUBŮ, E., BROM: The Role of Czechoslovak trade with neutral countries in the period of escalating Cold War: the case sof Switzerland and Sweden, 1949-1953; In: Gaps in the Iron Curtain.
 • KUBŮ, E., HÁJEK, J.: Specifické rysy hospodářského nacionalismu v multinacionální střední Evropě – případ českých zemí (úvodní studie); In: O hospodářskou národní državu. Úvahy o moderním českém a německém nacionalismu v českých zemích (ed. Hájek, J., Jančík, D., Kubů, E.). 1. vyd. 2009, Praha: Nakladatelství Karolinum; s. 13-30. ISBN 978-80-246-1391-8.
 • KUBŮ, E., MACÁKOVÁ, L.: Transformation of Economic Elites after the Fall of Communism in Czechoslovakia; In: European Economic Elites Between a New Spirit of Capitalism and Erosion of State Socialism (ed. Sattler, F., Boyer, C.). 1. vyd. 2009, Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Bd. 84. Berlin: Duncker; s. 281-297. ISBN 978-3-428-13181-5.
 • KUBŮ, E., ŠOUŠA, J.: Z československé diplomacie do služeb Zelené internacionály. Dvě osudové ženy Karla Mečíře; In: Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám (eds. Ambrožová, H., Dvořák, T., Chocholáč, B., Jan, L., Pumpr, P.). 1. vyd. 2009, Brno: Matice moravská; s. 745-760 . ISBN 978-80-86488-57-8.
 • Jančík, D., Kubů, E., Novotný, J., Šouša, J.: Zusammenhänge und Analogien der NS „Arisierungs-„ und Germanisierungspolitik in Österreich und Protektorat Böhmen und Mähren, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen, vol. 9, Praha 2009, s. 93-110.
 • Economic relations between neutral and socialist countries in Cold War Europe (ed. Enderle-Burcel, G., Franaszek, P., Stiefel, D., Teichova, A.). 1. vyd. 2009, Kraków: Jagiellonian University Press ; s. 165-190. ISBN 978-83-233-2532-1.
 • Kubů, E.: Economic Reconstruction of Czechoslovakia after World War II (The Path of an Industrial State from a Market Economy to a Planned Ekonomy, in: “Discourses – Diskurse”. Essays for – Beiträge zu Mikuláš Teich , Prague/Vienna, 2008, s. 111-127.
 • Kubů, E.: Sociální vzestup a vytváření ekonomicko sociálních sítí: Rodiny a příbuzenské vztahy prvorepublikových finančních manažerů Bohdana Bečky a Augustina Nováka, in: Kubů, E. − Šouša, J. (edd.), Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století, Praha 2008, s. 532-572.
 • Kubů, E., Šouša, J.: České (československé) finanční elity v evropském kontextu: Komparace domácích a evropských finančních elit − cesta k poznání jejich původu, zrání, mentality, místa v národní společnosti a na mezinárodní scéně, in: Štaif, Jiří (ed.), Moderní podnikatelské elity: Metody a perspektivy bádání, Praha 2007, s. 37-53.
 • Kubů, E.: „Alle Wasser Böhmens fließen nach Deutschland“: Teorie „Blut und Boden“ a konstrukce nepřátelského obrazu Čechů v románu Friedricha Jaksche, in: Hájek, J. − Kocian, J. – Zítko, M. (edd.), Fragmenty dějin: Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta, Praha 2007, s. 243-260.
 • Kubů, E.: Cíle a handicapy politiky Edvarda Beneše ve Společnosti národů, in: Beneš, Z. − Kováč, D. − Lemberg, H. (edd.), Hledání jistoty v bouřlivých časech: Češi, Slováci, Němci a mezinárodní system v první polovině 20. století, Ústí nad Labem 2006, s 13-40.
 • Pogány, A., Kubů, E., Kofman, J.: Für eine Nationale Wirtschaft: Ungarn, Die Tschechoslowakei und Polen vom Ausgang des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg, in: Frankfurter Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Bd. 16, Berlin 2006.
 • Kubů, E.: Restoration and Regularisation of Economic Cooperation under the Circumstances of Accelerating Cold War: Czechoslovak-Austrian Economic Relations 1945-1955, in: Anderle-Burcel, G. − Stiefel, D. − Teichová, A. (Hrsg.), „Zarte Bande“: Österreich und die europäischen planwirtschaftlichen Länder: „Delicate Relationschips“ Austria and Europe´s Planned Economies, Mitteilungen desÖsterreichischen Staatsarchivs, Sonderband 9, Wien 2006, s. 197-223.
 • Kubů, E., Novotný, J., Šouša, J.: Slavism in National Czech Enterprises in the First Half of the Twentieth Century, in: Schultz, Helga − Kubů, Eduard (eds.), History and Culture of Economic Nationalism in East Central Europe, Frankfurter Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ostmitteleuropas, Bd. 14, Berlin 2006, s. 185-205.
 • Jančík, D., Kubů, E.: Zwischen Planbefehl und Markt: Der Diskurs der zweiten tschechoslowakischen Wirtschaftsreform, in: Boyer, Christoph (Hg.), Sozialistische Wirtschaftsreformen. Tschechoslowakei und DDR im Vergleich, Frankfurt am Main 2006, s. 65-124.
 • Jančík, D., Kubů, E.: Der Erste Versuch einer Reform der zentralen Planwirtschaft in der Tschechoslowakei, in: Boyer, Christoph (Hg.), Sozialistische Wirtschaftsreformen. Tschechoslowakei und DDR im Vergleich, Frankfurt am Main 2006, s. 3-62.
 • Kubů, E.: Zur Rolle der Dresdner Bank im Prozess der „Arisierung“ und Germanisierung des Westböhmischen Bergbau-Aktien-Vereins, in: Jajeśniak-Quast, D. − Lorenz, T. − Müller, U. − Stokłosa, K. (Hg.), Soziale Konflikte und nationale Grenzen in Ostmitteleuropa: Festschrift für Helga Schultz zu 65. Geburtstag, Berlin 2006, s. 189-200.
Úvod > Lidé > Eduard Kubů