Druhy studia

Bakalářské studium

Studenti jsou v rámci bakalářského studia vedeni k osvojení základních znalostí a návyků vedoucích k rozvinutí schopnosti samostatného a kritického poznávání minulosti. Získávají také komplexní vědomosti o politickém, hospodářském, sociálním a kulturním vývoji lidské společnosti. Studenti si tak osvojí základní kompetence práce s prameny, kritického přístupu k odborné literatuře a tvořivé myšlení v přístupu k historickým faktům a procesům.

Výuka historie v bakalářském cyklu zahrnuje světové a české dějiny od raného středověku do současnosti, které jsou tematicky orientovány na výklad světových a obecných, hospodářských a sociálních a českých dějin (ve smyslu dějin společnosti českých zemí). Studium je zajišťováno Ústavem českých dějin FF UKÚstavem hospodářských a sociálních dějin FF UKÚstavem světových dějin FF UK a dalšími vědecko-pedagogickými pracovišti FF UK (např. Katedrou archivnictví a pomocných věd historickýchÚstavem pro pravěk a ranou dobu dějinnou nebo Ústavem řeckých a latinských studií)

Studentům je doporučováno v rámci studia absolvování zahraniční stáže.

Bakalářské studijní obory:

  • Historie, prezenční, plný studijní program, hlavní studijní program (maior), přidružený studijní program (minor) do 20.6.2028 (ÚČD, ÚSD, ÚHSD)
  • Historie se zaměřením na vzdělávání, prezenční, hlavní studijní program (maior), přidružený studijní program (minor) do 22.5.2029 (ÚČD, ÚSD a ÚHSD)

Studijní plány

Navazující magisterské studium

Studenti jsou v rámci navazujícího magisterského studia na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK vedeni k rozvíjení jejich badatelských kompetencí v oblasti hospodářských a sociálních dějin. Studium jim umožňuje získat potřebné znalosti a dovednosti k samostatné badatelské práci, rozvíjet schopnost orientace v současných historiografických diskusích a řešit náročné otázky z oblasti ekonomické a sociální teorie s pomocí metodicky řízené historické rekonstrukce.

Studium je zaměřeno na klíčové oblasti současného hospodářsko- a sociálněhistorického bádání. Studenti jsou vedeni ke schopnosti rozumět současným diskusím a umět – na základě systematického pramenného výzkumu a jeho metodologicky řízeného zhodnocení – se do těchto diskusí aktivně zapojit.

Inovativnost bádání přitom nestojí v cestě zhodnocení vyzkoušených metodických přístupů a osvojení „tradiční“ metodologie naopak u studentů podporuje rozvoj inovativních přístupů, řešení nových náročných otázek a metodických přístupů.

Studentům je doporučováno v rámci studia absolvování zahraniční stáže.

Navazující magisterské studijní obory:

  • Historie – Hospodářské a sociální dějiny, prezenční, plný studijní program, hlavní studijní program (maior), přidružený studijní program (minor) do 20.2.2029
  • Učitelství historie pro střední školy,  prezenční, hlavní studijní program (maior), přidružený studijní program (minor) do 31.5.2029 (ÚČD, ÚSD a ÚHSD)

Navazující magisterský studijní obor Historie:

jednooborové prezenční studium;toto studium je v současné době v platnosti a studující si podle příslušných studijních plánů této akreditace zapisují své kursy.

Studijní plány

Studijní plány – upřesňující informace – pro studenty navaz. magisterského studia oboru Historie – hospodářské a sociální dějiny, započaté 2019/2020.

Doktorské studium

Ústřední náplní studia v doktorském studijním oboru je samostatné a kritické zpracování závažného tématu z oblasti moderních hospodářských a sociálních dějin. Svým zaměřením doktorské studium navazuje na magisterský stupeň studia, přičemž prohlubuje odborné kvalifikace na poli moderních hospodářských a sociálních dějin, umožňuje další odbornou specializaci studujícího a rozvíjí jeho předpoklady a schopnosti k mezioborové spolupráci. Doktorské studium je přitom koncipováno tak, aby umožňovalo i další vzdělávání absolventů příbuzných disciplín.

Doktorské studium Moderní hospodářské a sociální dějiny:

platnost akreditace do 31.12.2024

Více informací k doktorskému studiu naleznete v sekci Doktorské studium.

Úvod > Studium > Druhy studia