Karel Šima

Mgr. Karel Šima, Ph.D.

Odborný profil

 • Odborný asistent
 • Člen Semináře sociálních dějin

Kontakt

Odborné zaměření:

 • Teorie a metodologie historických věd
 • Veřejné festivity v moderní době
 • Subkultury a svépomoc v soudobých dějinách
 • Vysokoškolská a vědní politika

Curriculum Vitae:

 • 1998-2005: magisterské studium Historie (specializace Teorie a metodologie historických věd); Mgr.; FF UK
 • 2002-2010: doktorské studium (PhD.); Téma disertační práce: Kultura českých národních festivit v 60.-80. letech 19. století; Historická antropologie, FHS UK
 • 2002-2005: Člen doktorandského kolegia Lebenswelten und Kommunikationsstrukturen in der mitteleuropäischen Gesellschaft vom 16. bis 19. Jahrhundert, FHS UK a Universität des Saarlandes in Saarbrücken
 • 2004: Badatelský pobyt na Institut für Europäische Ethnologie, Humboldt Universität, Berlin
 • 2006: Badatelský pobyt na Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas, Berlin
 • 2006-2016: Výzkumný pracovník, Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i.
 • 2008-2011: Výzkumný pracovník v rámci výzkumného záměru MSM 0021620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes, FF UK
 • 2009-2011: Odborný asistent, Katedra antropologických a historických věd, FF ZČU
 • 2011-2013: Spoluřešitel, člen badatelského týmu v projektu Masové vysoké školství v institucionálním kontextu: etnografie vysokoškolských kateder v České republice (GA ČR)
 • 2012-2015: Člen realizačního týmu projektu Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (MŠMT, OP VK)
 • 2011-2014: Člen badatelského týmu projektu Jan Amos Komenský jako místo paměti: Polyvalentní imaginace paměti a (re)konstruování kánonu (GA ČR)
 • 2015-2016: Člen badatelského týmu projektu The contribution of Higher Education Institutions to Strengthen Socio-economic Development of Peripheral Regions in Norway and the Czech Republic (MŠMT, Česko-norský výzkumný program)
 • 2016-2020: Odborný asistent, Ústav etnologie FF UK
 • 2017-2019: Člen badatelského týmu projektu Budování scény: české a slovenská kultura fanzinů od státního socialismu po postsocialismus (GA ČR)
 • 2018-2020: Člen badatelského týmu projektu Kutilství a jeho význam pro českou národní a kulturní identitu: současný stav, socio-kulturní a historicko-politické souvislosti, typologie a využití potenciálu pro místní rozvoj (MK, NAKI)
 • 2018-2023: Člen výzkumného týmu projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad

úspěchu Evropy v propojeném světě (MŠMT, OP VVV)

 • 2020: Odborný asistent, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

 

Výběrová bibliografie:

Vědecké monografie

 • Dvořáčková, J; Pabian, P.; Smith, S.; Stöckelová, T.; Šima, K.; Virtová, T. 2014. Politika a každodennost na českých vysokých školách: Etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum Praha: SLON.
 • Šima, K.; Pabian, P. 2013. Ztracený Humboldtův ráj: ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství. Praha: SLON.
 • Prudký, L.; Pabian, P.; Šima, K. 2010. České vysoké školství: na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělávání 1989–2009. Praha: Grada.

Editované práce

 • Karel Šima, Petr Gibas Kutilství v antropologické perspektivě. Tematické číslo časopisu Studia Ethnologica Pragensia, vol. 1, 2020.
 • Karel Šima, Miroslav Michela Fanzines in Historical and Interdisciplinary Perspective. Special Issue of the journal Forum Historiae, vol. 1, 2020.
 • Karel Šima, Ondřej Daniel Subkultury v českém a slovenské výzkumu. Tematické číslo časopisu Český Lid, vol. 1, 2019.
 • Pinheiro, M. Young, K Šima (eds) Higher Education and Regional Development. Tales from Northern and Central Europe, Palgrave Studies in Global Higher Education, Palgrave Macmillan, 2018.
 • Karel Šima, Zdeněk Nebřenský Interlocking Urbanity and Rurality in the Popular Culture of East Central Europe, Special Issue of the journal Urban People, vol. 2, 2017.
 • Karel Šima, P. Janeček Evopská etnologie dnes, Tematické číslo časopisu Studia Ethnologica Pragensia, vol. 1, 2017.

Studie v kolektivních monografiích

 • Šima, K. 2020. From Identity Politics to Identitarian Movement: Europeanisation of Cultural Stereotypes?, In: Leersen, J.; Barkhoff, J. (eds.), „National stereotyping and cultural identities in recent European Crises“, Series Studia Imagologica, Brill, in print.
 • Šima, K. 2019. Festivitní kultura spojená s Rukopisy. Rukopis královédvorský mezi dynamikou měšťanské společnosti a kulturou romantického nacionalismu In: D. Dobiáš (ed.) Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění, Praha: Academia, s. 91-117.
 • Šima, K. 2019. Nad weberovskými interpretacemi oslav jednoho jubilea In: M. Hanyš, T. Pavlíček (eds.) Dějiny, smysl a modernita: K 75. narozeninám Miloše Havelky, Masarykův ústav AV ČR, s. 163-172.
 • Lomová, J., Šima, K. 2018. Sjezd Svazu československých výtvarných umělců v roce 1964. Poznámky k úspěšnosti performance In: J. Lomová, J. Vybíral (eds.) Umění a revoluce. Sborník k významnému jubileu prof. Mileny Bartlové, Praha: VŠUP, s. 512-545.
 • Šima, K., Pabian, P. 2017. Higher Education Policy Context In: M. Vohlídalová, M. Linková (eds.) Gender and Neoliberalism in Czech Academia, Praha: SLON – Sociologické nakladatelství, s. 99-128.
 • Šima, K.; Kavka, T.; Zimmerhaklová, H. 2015. “By means of singing to the heart, by means of heart to the nation”. Choral Societies and Nationalist Mobilisation of Czechs in the 19th Century, In: K. Lajosi, A. Styren (eds.) Choral societies and nationalist mobilization in nineteenth-century Europe. Leiden: Brill, p. 187-205.
 • Šima, K. 2015. Kdo byl československý stát? Re-prezentace státu v rukou lidu, In: M. Bartlová, J. Vybíral et al. Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, 351-360.
 • Šima, K. 2014. Slavnost jako kulturně mnemonická praxe, In: L. Řezníková (ed.) Figurace paměti. J. A. Komenský v kulturách vzpomínání a 20. století, Praha: Skriptorium, s. 385-424.
 • Horský, J.; Šima, K. 2014. Pramen, In: Storchová, L. a kol. Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě, Praha: Scriptorium, s. 15-20.
 • Šima, K. 2014. Narace, In: Storchová, L. a kol. Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě, Praha: Scriptorium, s. 87-94.
 • Šima, K. 2014. Politická kultura, In: J. Čechurová, J. Randák a kol. Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha: NLN, s. 571-585.
 • Šima. K. 2013. Tschechische nationale Feste im medialen Konflikt. Zur Konstruktion der modernen Medialität der Feiern In: W. Behringer, M. Havelka, K. Reinholdt (eds.) Mediale Konstruktionen in der Frühen Neuzeit. Affalterbach: Didymos-Verlag, p. 198-211.
 • Šima, K. 2009. Velké vyprávění o lingvistickém obratu v teorii dějin a malý příběh české historiografie. In: L. Storchova (ed.) Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století. Ústí nad Labem: Alois International 2009, s. 67-94.
 • Šima, K. 2007 Antropologická konstanta – slepé místo historicko-antropologického bádání? In: L. Storchová (ed.) Conditio humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii, Praha 2007, s. 39-57.

 

Studie v časopisech

 • Šima, K.; Michela, M. 2020. Fanzin ako historický prameň pre výskum súčasných dejín. Historický časopis, 68(4), s. 667-692.
 • Šima, K.; Gibas, P. 2020. Kutilství mezi státním socialismem a globálním kapitalismem. Nové perspektivy pro zkoumání svépomoci a prozumu. Studia Ethnologica Pragensia 2020 (1): 9-20.
 • Šima, K.; Michela M. 2020. Why fanzines? Perspectives, topics and limits in research on Central Eastern Europe. Forum Historiae, 2020 (1): 1-16.
 • Šima, K. 2019. Rytmus veřejných festivit. České národní slavnosti v 60. a 70. letech 19. století, Český časopis historický 117(1): 94-122.
 • Šima, K. 2017. Od rituálů a obyčejů k performancím aneb jak studovat festivity moderní doby, Studia Ethnologica Pragensia 2017 (1): 17-49.
 • Šima, K.; Benneworth, P.; Pinheiro, R.; Beseda, J. 2017. What are the Cultural Preconditions of Universities’ Regional Engagement? Towards a Disciplinary Sensitive Model of the University–Region Interface, Higher Education Policy, 30(4): 517-532.
 • Šima, K. 2017. Evidence in Czech research evaluation policy: measured and contested, Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, 13 (January 2017): 81-95.
 • Šima, K. 2014. Národ a Stát slaví Jana Amose Komenského. Srovnání Komenského oslav v roce 1892 a 1920, Historie – Otázky – Problémy, 6 (2): 106-119.
 • Pabian, P.; Šima, K.; Kynčilová, L. 2011. Humboldt goes to the labour market: how academic higher education fuels labour market success in the Czech Republic, Journal of Education and Work, 24 (1-2): 95-118.
 • Lepori B.; Masso J.; Jablecka J.; Šima K.; Ukrainski K. 2009. Comparing the organization of public research funding in Central and Eastern European Countries, Science and Public Policy, 36: 667-681.
 • Šima, K. 2008. „Člověk nestojí za nic, nenadchne-li ho blízkost velkého muže“. Personifikace významového prostoru národních oslav a 70. let 19. století. Theatrum historiae, 3: 201- 233
 • Šima, K. 2006. Národní slavnosti šedesátých let 19. století jako performativní akty konstruování národní identity. Český časopis historický, 104 (1): 81-110.
 • Šima, K. 2003. O příbězích Dušana Třeštíka anebo Jaké příběhy jsou dnes (ne)možné?, Kuděj. Časopis pro kulturní dějiny, 5 (1): 78-82.

 

Příspěvky ve sbornících

Šima, K. 2008. Politická kultura – „to je to, co nemáme“. Od konceptu politické kultury ke kulturním dějinám politického prostoru, In: Koura, P.; Randák, J. (ed.), Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. stol., Praha, pp. 30-38.

Šima, K. 2008. „Naši velcí mužové“ a my. Národní reprezentace mezi občanskou společností 19. století a dneška, In: Řepa, M. (ed.) 19. století v nás : modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly, Praha: Nakladatelství Historický ústav, pp. 193-200.

Šima, K.; Holasová, A.; Prchal, V.; Malý, T. 2007. Vyjádření doktorandů historie k IX. sjezdu historiků ČR, In: IX. sjezd českých historiků. Pardubice 6. – 8. září 2006. Sv. 1, Pardubice: Sdružení historiků České republiky, pp. 57-64.

Šima, K. 2006. Nové politické dějiny českého národního hnutí? In: Řezník, M. (ed.), W. W. Tomek. Historie a politika (1818-1905), Pardubice 2006, pp. 77-85.

Úvod > Lidé > Karel Šima