Vyšla kniha „Za německou hroudu a zrno“

Kolektivu autorů pod redakčním vedením Eduarda Kubů, Jiřího Šouši a Barbory Štolleové vyšla kniha „Za německou hroudu a zrno“. Agrární hnutí Němců v českých zemích období habsburské monarchie. Od hospodářských společností, odborných i politických spolků a exkluzivních politických reprezentací k agrárnímu stranictví (1848-1918).

Autoři knihy se v ní zabývají německým venkovem, který sehrál v ekonomickém, sociálním, politickém a kulturním vývoji českých zemí nepřehlédnutelnou, ba formativní roli. Byl integrální součástí sociálněekonomických modernizačních procesů i nacionálních konfrontací. Kniha je výkladem vzniku a rozvoje německého agrárního hnutí v době habsburské monarchie s akcentem na tehdejší Království české. Vyplňuje znalostní vakuum o selsko-rolnické emancipaci Němci osídleného venkova na principu stavovství a zájmové sounáležitosti, jež vrcholila ve svébytné politické straně (Deutsche Agrarpartei in Böhmen). Nabízí porozumění identitě německého sedláka/rolníka v procesu jeho občanského a nacionálního uvědomování, přispívá pochopení dlouhodobého směřování německého nacionálního společenství v Čechách/českých zemích jako celku.

Knihu je možné zakoupit v univerzitním knihkupectví Karolinum pod tímto odkazem.

Úvod > Nástěnka > Vyšla kniha „Za německou hroudu a zrno“