Rigorózní zkouška

Rigorózní řízení na ústavu

Obecná ustanovení

Rigorózní řízení v oborech realizovaných na FF UK v Praze  se řídí pokyny obsaženými v těchto dokumentech:

Rigorózní řád Univerzity Karlovy s účinností od 1. 1. 2017

Pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ze dne 2. 6. 2017

Přihláška k rigoróznímu řízení

Student se přihlašuje k rigoróznímu řízení na studijním oddělení FF UK. Zároveň student musí oznámit příslušnému ústavu, že podal přihlášku k rigoróznímu řízení. Předseda rigorózní komise určí (dohodne) složení komise pro dané řízení a datum konání obhajoby rigorózní práce a rigorózní zkoušky.

Státní rigorózní zkouška (SRZK)

Uchazeč přijatý k rigoróznímu řízení doručí přihlášku k SRZK spolu s rigorózní prací. Do 30 dnů od doručení rigorózní práce zašle fakulta uchazeči vyrozumění o termínu konání státní rigorózní zkoušky.

Státní rigorózní zkoušky (SRZK) se konají ve dvou obdobích, a to v dubnu a v listopadu. Termíny SRZK musí být zveřejněny 30 dnů před konáním na úřední desce fakulty a na webových stránkách Ústavu hospodářských a sociálních dějin. Nejpozději ve stejném termínu musí být o datu konání zkoušky informován uchazeč.

SRZK se skládá jednak z obhajoby rigorózní práce, jednak z ústní zkoušky. (Obsah ústní zkoušky je vymezen níže.) Výsledek zkoušky je klasifikován stupněm prospěl/prospěla nebo neprospěl/neprospěla. V případě, že uchazeč při zkoušce neprospěl nebo neobhájil rigorózní práci, stanoví zkušební komise, jakým způsobem mají být nedostatky napraveny. Zkoušku lze opakovat pouze jednou, nejdříve po uplynutí šesti měsíců od prvé zkoušky.

Rigorózní práce

Rigorózní práce se předkládá v jazyce akreditace, v jiném jazyce pouze se souhlasem vedoucího základní součásti a předsedy komise pro rigorózní řízení. Odevzdává se ve dvou tištěných exemplářích vázaných v tvrdých deskách a v elektronické podobě. Musí mít příslušné formální náležitosti: obsah, soupis použité literatury, resumé v češtině a v angličtině a, pokud to povaha tématu vyžaduje, přílohy.

Titulní list práce musí obsahovat následující údaje:

  1. název vysoké školy, fakulty a základní součásti, kde je práce předkládána k obhajobě,
  2. označení: rigorózní práce,
  3. jméno autora práce,
  4. název práce,
  5. jméno případného školitele či konzultanta práce,
  6. rok předložení práce.

Na samostatném listě za titulním listem musí být následující prohlášení autora o původnosti práce: „Prohlašuji, že jsem rigorózní práci vypracoval/a samostatně a že jsem uvedl/a všechny použité prameny a literaturu.“

Vedoucí základní součásti jmenuje dva posuzovatele rigorózní práce, kteří vypracují posudky předložené rigorózní práce.

Jako práce rigorózní může být komisí uznána práce diplomová. Uznání je možné pouze v případě, že bude příslušnou základní součástí zajištěno vypracování alespoň jednoho posudku, který zohlední, zda předkládaná diplomová práce splňuje kriteria kladená na práce rigorózní. Věnujte pozornost Sdělení děkana k ukládání a uznávání rigorózních prací ze dne 14. ledna 2011:

„Je-li diplomová práce uznána jako práce rigorózní, je třeba, aby i v tomto případě byla předložena  v písemné podobě a na CDromu, s označením Rigorózní práce. Taková práce musí být  posouzena nejméně jedním posuzovatelem, aby bylo zřejmé, že daná práce splňuje kriteria kladená na rigorózní práce na FF UK v Praze.

V této souvislosti doporučuji vedoucím základních součástí, aby rigorózní práce vycházející z  prací diplomových byly upraveny tak, že se text předkládané rigorózní práce bude alespoň z 25 % lišit od práce diplomové. Pak může mít nově předkládaná rigorózní práce i nový název, což je adekvátní pro její vkládání do SISu. Posouzení této obměny je záležitostí vedoucího základní součásti nebo konzultanta práce.“

Předměty ústní rigorózní zkoušky

Předměty SRZK jsou předměty, jejichž obsah je na fakultě zkoušen v rámci státní závěrečné zkoušky v souladu s akreditovanými studijními programy.

Povinné předměty:

1) Teorie a metodologie hospodářských a sociálních dějin

Volitelná disciplína (uchazeč volí v souladu se zaměřením své rigorózní práce):

2) A) Hospodářské dějiny B) Sociální dějiny – uchazeč volí v souladu se zaměřením své rigorózní práce

Kontaktní osoba

Prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.

Úvod > Studium > Rigorózní zkouška