Drahomír Jančík

Prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.

Odborný profil

 • Profesor
 • vedoucí Semináře hospodářských dějin

Kontakt

Odborné zaměření:

 • Moderní hospodářské dějiny
 • Dějiny bankovnictví
 • Dějiny ekonomických teorií

Curriculum Vitae:

 • 1967-1972: studium FF UK; obor dějepis – český jazyk a literatura
 • 1972 –1976: Státní ústřední archiv v Praze; odborný archivář
 • 1976 –1981: odborný asistent; Katedra dějepisu Pedagogické fakulty UK
 • 1981 –1990: Katedra obecných dějin a pravěku FF UK
 • 1990 –1998: Katedra/Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 1998: docent; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 2008: profesor; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

Výběrová bibliografie:

 • DEJMEK, J. – HALLON, Ľ. – JANČÍK, D. – KOVÁČ, D. – KUKLÍK, J. – LONDÁK, M. – LONDÁKOVÁ, E. – NĚMEČEK, J. – PROKŠ, P. – ŠEBEK, J. Československo: dějiny státu. Praha: Libri, 2018. ISBN:978-80-7277-572-9.
 • JANČÍK, Drahomír, Státní moc a ekonomika v období československého jara, posrpnové „konsolidace“ a nástupu normalizace, In: Petráš, Jiří, Svoboda, Libor (eds.), Jaro ’68 a nástup normalizace: Československo v letech 1968-1971. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů; České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2017, s. 306-332.
 • JANČÍK, Drahomír, Potírání hazardních her v období první Československé republiky a snahy po jejich legalizaci, In: Královéhradecko: historický sborník pro poučenou veřejnost, Hradec Králové: Státní oblastní archiv v Zámrsku – Státní okresní archiv Hradec Králové, Sv. 9, 2017, s. 203-214.
 • JANČÍK, Drahomír, Mocenské centrum, direktivní plánování a hospodářská realita před nástupem Pražského jara, In: Petráš, Jiří, Svoboda, Libor (eds.), Předjaří. Československo 1963-1967, Praha: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, ÚSTR, 2016, s. 212-215.
 • JANČÍK, Drahomír, Bezpečnost a ekonomika ve středoevropských koncepcích Edvarda Beneše, In: kol. autorů: Edvard Beneš: 80 let od volby prezidentem, Praha: Institut Václava Klause, 2016, ISBN:978-80-7542-013-8.
 • JANČÍK, Drahomír, Od jedné ekonomické reformy v Československu na práh reformy druhé aneb Od krize ke krizi, In: Petráš, Jiří, Svoboda, Libor, Československo v letech 1954-1962, Praha: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, ÚSTR, 2015, s. 234-250.
 • JANČÍK, Drahomír, Kolaps třetí československé pětiletky (1961-1962): mechanismy nerovnováhy v centrálně-přídělovém modelu ekonomiky v porozumění Zdislava Šulce, In: Kubů, E., Soukup, J., Šouša, J. (eds.), Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století: cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace, Praha; Ostrava: Nová tiskárna Pelhřimov, 2015, s. 415-440.
 • JANČÍK, Drahomír, Mocenská pozice, doktrinářské vize a hospodářská realita: politická strategie a hospodářská politika v období prezidentství Antonína Novotného, Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie, Roč. 26, č. 11/12 (2015), s. 261-270.
 • JANČÍK, Drahomír, Peněžní reforma roku 1953 jako nástroj sociální změny, In: Petráš, Jiří, Svoboda, Libor, Osm let po válce. Rok 1953 v Československu, Praha: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, ÚSTR, 2014, s. 327-339.
 • JANČÍK, Drahomír, „Pít či nepít – to jest, oč tu běží“. Střety příznivců a odpůrců abstinence v meziválečném Československu, Historická sociologie, 1/ 2014, s. 47-69.
 • JANČÍK, Drahomír, Pillars of Social Policy in Government Declarations, Budgets, and Final Accounts of the First Czechoslovak Republic, In: Theory and practice of the welfare state: in Europe in 20th century, Prague: Historický ústav, 2014, s. 278-302.
 • JANČÍK, Drahomír, Vnitřní reorganizace ministerstva průmyslu: nástroj politického soupeření o mocenské pozice v letech 1945-1948, In: Paginae historiae: sborník Národního archivu, Praha: Národní archiv, Sv. 22, č. 2 (2014), s. 124-143.
 • JANČÍK, Drahomír – KALINA, Tomáš, Kořistní praxe Rudé armády v Československu v letech 1945-1946, Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie, Roč. 25, č. 11/12 (2014), s. 265-277.
 • JANČÍK, Drahomír, Agrarismus a cesta „básníků české půdy“ k ruralismu: obraz vesnice v revue Sever a východ literární generace Josefa Knapa, In: Kubů, E., Šouša, J., Zářický, A. (eds.), Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848-1948: diskurz mezi historií a literární vědou na téma selského a hraničářského románu, Praha: Dokořán, 2014, s. 590-613.
 • JANČÍK, Drahomír – ŠTOLLEOVÁ, Barbora (eds.), Pivo, zbraně i tvarůžky: podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí, Praha: Maxdorf, 2014, ISBN:978-80-7345-422-7.
 • JANČÍK, Drahomír – KALINA, Tomáš, „Náš plán je geniální improvizací.“: formování konceptu československé dvouletky a její rozporné výsledky (1946-1948), Moderní dějiny: časopis pro dějiny 19. a 20. století = Modern History. Journal for the History of the 19th and 20th Century, Roč. 22, č. 2 (2014), s. 189-219.
 • JANČÍK, Drahomír, Cykloturistikou k poznávání historie, In: Úvahy (nejen) o archivnictví: sborník studií a dalších textů Tomáše Kaliny připravený při příležitosti jeho životního jubilea, Praha: Národní archiv, 2013, s. 26-29.
 • JANČÍK, Drahomír, Milan Hodžas Versuch einer Instrumentalisierung der agraristischen Ideologie in der tschechoslowakischen Außenpolitik, In: Agrarismus und Agrareliten in Ostmitteleuropa, Praha: Dokořán; Berlin: BWV, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2013, s. 525-557.
 • JANČÍK, Drahomír, Role spisovatele v měnícím se čase: Aloise Jiráska pozdní dráha politická, In: Náchodsko od minulosti k dnešku: sborník příspěvků. In memoriam PhDr. Ladislav Hladký, CSc., Liberec: Nakladatelství Bor, Sv. 7, (2012), s. 41-65.
 • JANČÍK, Drahomír, V sázce je hospodářská suverenita: německá hospodářská diplomacie v zápase o Československo po anšlusu Rakouska, In: Posláním historik. Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám, Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny et al., 2012, s. 406-419.
 • JANČÍK, Drahomír, „Skládaje štěstí své budoucnosti do rukou Vaší Excelence…“ O vztahu žáka Karla Engliše k učiteli Albínu Bráfovi, In: Geršlová, Jana, Sekanina, Milan, Karel Engliš 1880 – 1961, Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2011, s. 69-79.
 • JANČÍK, Drahomír, Englišův zápas o měnovou politiku ve třicátých letech, In: Geršlová, Jana, Sekanina, Milan, Karel Engliš 1880 – 1961, Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2011, s. 80-92.
 • JANČÍK, Drahomír, Dvakrát v roli strážce státních financí: Karel Engliš a příjmy státního rozpočtu, In: Geršlová, Jana, Sekanina, Milan, Karel Engliš 1880 – 1961, Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2011, s. 118-129.
 • JANČÍK, Drahomír, Zpolitizovaná hospodářská správa versus hospodářská demokracie, svobodné podnikání a podnikatelské prostředí, In: Kocián, Jiří, Devátá, Markéta, 1948: únor 1948 v Československu: nástup komunistické totality a proměny společnosti, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011, s. 187-195.
 • JANČÍK, Drahomír, The Search for the Quality of Life: A Life Story of Václav Radimský, Estate-Owner from the Elbe Region, In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. = Prague Economic and Social History Papers, Praha: Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, sv. 14, (2011), s. 82-96.
 • JANČÍK D., KUBŮ, E. (eds.): Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci / převahu v českých zemích (1859 – 1945), Praha: Dokořán, 2011.
 • JANČÍK D., KUBŮ, E., ŠOUŠA, J., spolupráce NOVOTNÝ, J., Arisierungsgewinnler. Die Rolle der deutschen Banken bei der „Arisierung“ und Konfiskation jüdischer Vermögen im Protektorat Böhmen und Mähren (1939-1945), Wiesbaden: Harrassowitz, 2011.
 • JANČÍK D., KUBŮ, E., ŠOUŠA, J.: „Aryanization“ and Social Change in the Bohemian Lands, 1938-1945. Acquisition of Jewish Properte – an Instrument of Social Rise for the New Owners. In: Herbert Matis – Andreas Resch – Dieter Stiefel (eds.): Unternehmertum im Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft. Unternehmerische Aktivitäten in historischer Perspektive. Beiträge gesammelt zu Ehren von Alice Teichova. Wien / Berlin 2010, LIT Verlag GmbH &Co. KG/ LIT Verlag Dr. W. Hopf, s. 215-250, ISBN 978-3-643-50215-5.
 • JANČÍK D., KUBŮ, E., ŠOUŠA, J.: „Arizace“ a sociální změna v českých zemích1938-1945. Akvizice židovského majetku – instrument sociálního vzestupu nového vlastníka. In: Eduard Nižňanský – Ján Hlavinka (eds.): Arizácie, Bratislava 2010, Vydavateĺstvo STIMUL – Centrum informatiky a vzdelávania FiF UK, s. 81-112, ISBN 978-80-89236-85-5.
 • JANČÍK, Drahomír: Veränderungen im Raum für Unternehmenstätigkeit in den böhmischen Ländern in der Zeit des Übergangs von der limitierten Demokratie zur komunistischen Diktatur. in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen – Prague Economic and Social History Papers 2010, Bd./Vol. 11, s. 11-26, ISSN: 1803-7518.
 • JANČÍK, Drahomír: Hospodářský plán v Československu a jeho aktéři (Od dvouletky k pětiletce); In: Historie a cestovní ruch. Perspektivní a podnětné spojení. 1. vyd. 2009, Praha: Vysoká škola obchodní Praha; s. 135-145. ISBN 978-80-86841-10-6//_//324.
 • JANČÍK, Drahomír: „Skládaje štěstí své budoucnosti do rukou Vaší Excelence…“ O vztahu žáka Karla Engliše k učiteli Albínu Bráfovi; In: Historik na Moravě. 1. vyd. 2009, Brno: Matice moravská; s. 159-168. ISBN 978–80-86488-57-8//_//905.
 • JANČÍK, Drahomír: Slovenský hospodářský nacionalismus jako „ideologie industrializace“; In: O hospodářskou národní državu. 1. vyd. 2009, AUC-Studia historica. Praha: Karolinum; s. 77-89. ISBN 978-80-246-1391-8//_//263.
 • JANČÍK, Drahomír: Die Rolle der Unternehmerelite im wirtschaftspolitischen System der Tschechoslowakei in den dreißiger Jahren des 20. Jhs, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen = Prague Economic and Social History Papers, 1, Praha 2008, s. 33-42.
 • JANČÍK, Drahomír: Die tschechoslowakischen Währungsreformen – Abrechnungen nach den Weltkriegen. in: „Discourses – Diskuse“: Essays for – Beiträge zu Mikuláš Teich, Prague/Vienna, 2008, s. 249-260.
 • JANČÍK, Drahomír: Metody germanizace českého hospodářského prostoru v období německé okupace na příkladu Báňské a hutní společnosti Praha, in: Acta oeconomica pragensia, roč. 16, 2008, s. 53-65.
 • JANČÍK, Drahomír: Od regionálních finančních elit k elitám metropolitním na příkladu Úvěrní banky v Kolíně/Pražské úvěrní banky, in: Kubů, E. − Šouša, J. (edd.), Finanční elity v českých zemích (Československu) 19 a 20. století, Praha, 2008, s. 110-148.
 • JANČÍK D., KUBŮ, E.: Hospodářský vývoj na přelomu 20. a 21. století, in: Sirůček P. (ed.), Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj – současnost – výhledy), Slaný 2007, s. 202-237.
 • JANČÍK, Drahomír, „Diplomat z hotelu „Alcron“: Společenské sítě a interakce českých hospodářských elit na příkladu Jana Jiřího Rückla, in: Jíšová, K. – Fejtová, O. – Kreuz, P. – Pešek, J. – Svatošová, H. (edd.), V komnatách paláců – v ulicích měst: Sborník příspěvků věnovaných Václavu Ledvinkovi k šedesátým narozeninám, Praha 2007, s. 204-229.
 • JANČÍK, Drahomír: Les „activités d´aryanisation“ de la Böhmische Escompte-Bank dans le protectorat de Bohéme et de Moravie entrée 1939 et 1945, in: Revue d´histoire de la shoah: La Revue du Centre de documentation juive contemporaine, N186, 2007 (Spoliations en Europe) Paris, s. 165-193.
 • JANČÍK, Drahomír: Vývoz československého uranu do Sovětského svazu v letech 1946-1959, in: Půl století hospodářských dějin: Sborník k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy, CSc., Acta oeconomica pragensia: Vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze, roč. 15, č. 7, 2007, s. 194-208.
 • JANČÍK, Drahomír: Počátky Poradního sboru pro otázky hospodářské jako nástroje společenského konsenzu, in: Hájek, J. – Šedivý, I. – Tomáš, F. (edd.), Na pozvání Masarykova ústavu 3, Praha 2007, s. 39-49.
 • JANČÍK, Drahomír: Zprostředkovatelské aktivity Jana Jiřího Rückla vůči ĺudové straně v letech 1934-1937, in: Svoboda, M. (sest.), Svět historie – historikův svět: Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, Liberec 2007, s. 337-370.
 • JANČÍK, Drahomír: Hospodářské elity a politické moc v meziválečném Československu, in: Štaif, J. (ed.), Moderní podnikatelské elity: Metody a perspektivy bádání, Praha 2007, s. 54-76.
 • JANČÍK, Drahomír: Rozporuplné vítězství Pittsburské dohody v neklidném roce 1938, in: Inter laurum et olivam: Sborník k 60. narozeninám profesorky Marie Bláhové, AUC – Philosophica et Historica 1-2/2002, Z pomocných věd historických XVI, Praha 2007, s. 777-790.
 • JANČÍK, Drahomír: Die tschechoslowakische Wirtschaftspolitik und der slowakische Regionalismus zwischen 1918-1938, in: Müller, Uwe (Hrsg.), Ausgebeutet oder alimentiert? Regionale Wirtschaftspolitik und nationale Minderheiten in Ostmitteleuropa (1867-1939), Berlin 2006, s. 179-212.
 • JANČÍK, Drahomír: Sázka na svět včerejška: Vojtech Tuka v roli maďarského rezidenta, in: Hájek, J. – Kocian, J. – Zítko, M. (edd.): Fragmenty dějin: Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta, Praha 2006, s. 119-138.
 • JANČÍK, Drahomír: Založení Úvěrové banky Kolín – projev podnikatelské strategie regionálních hospodářských elit, in: Kaiserová, K. (ed.), Duch zakladatelů: Průmyslová společnost a společenská emancipace = Der Geist der Gründner: Industriegesellschaft und gesellschaftliche Emanzipation, Ústí nad Labem 2006, s. 47-53.
 • JANČÍK D., KUBŮ, E.: Der erste Versuch einer Reform der zentralen Planwirtschaft in der Tschechoslowakei, in: Boyer, C. (Hg.), Sozialistische Wirtschaftsreformen: Tschechoslowakei und DDR im Vergleich, Frankfurt am Main 2006, s. 3-61.
 • JANČÍK D., KUBŮ, E.: Zwischen Planbefehl und Markt: Der Diskurs der zweiten tschechoslowakischen Wirtschaftsreform in: Boyer, C.(Hg.), Sozialistische Wirtschaftsreformen: Tschechoslowakei und DDR im Vergleich, Frankfurt am Main 2006, s. 63-123.
 • JANČÍK, Drahomír: The Economic Consequenses of the Czechoslovak-Romanian Alliance During the Interwar Period, in: Tůma, O. – Jindra, J. (eds.), Czechoslovakia and Romania in the Versailles System, Praha 2006, s. 64-78.
 • JANČÍK, Drahomír: Zásady a průběh znárodňování v roce 1945 (a podíl národohospodářských elit sociální demokracie), in: Fajmon, H. – Balík, S. – Hloušková, K. (edd.), Dusivé objetí: Historické a politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů, Brno 2006, s. 96-111.
 • JANČÍK D., KUBŮ, E.: Bankéř a finančník: Případ Karla Engliše, in: Fasora, L. – Hanuš, J. – Malíř, J. – Vykoupil, L. (edd.), Člověk na Moravě v první polovině 20. století, Brno 2006, s. 129-145.
Úvod > Lidé > Drahomír Jančík