Ivan Jakubec

Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

Odborný profil

 • Profesor
 • člen Semináře hospodářských dějin
 • ředitel Ústavu hospodářských a sociálních dějin
 • v současné době je předsedou Oborové rady doktorského studia oboru Moderní hospodářské a sociální dějiny

Kontakt

Odborné zaměření:

 • Moderní hospodářské dějiny
 • Dějiny techniky
 • Dějiny dopravy a infrastruktury

Curriculum Vitae:

 • 1984: rigorozní zkouška; PhDr.
 • 1984-1986: studijní stáž; Katedra obecných dějin a pravěku FF UK, Praha
 • 1986-1989: interní vědecká aspirantura; Katedra obecných dějin a pravěku FF UK, Praha
 • 1989-1990: odborný, později samostatný odborný pracovník; Katedra obecných dějin a pravěku FF UK, Praha
 • 1990: obhájení kandidátské dizertace CSc.; Katedra obecných dějin a pravěku FF UK, Praha
 • 1991-1998: odborný asistent; Katedra/Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha
 • 1998: docent; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha
 • 2005: profesor; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha
Monografie:
 • JAKUBEC, Ivan, ŠTEMBERK, Jan, Cestovní ruch pod dohledem třetí říše, Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018, 309 s.
 • JAKUBEC, I., JINDRA, Z. a kol.: Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie, Praha: Karolinum, 2015, 524 s.
 • JAKUBEC, I.: Transfer inovací: patenty, licence a celní úlevy v meziválečném Československu, Praha: Filozofická fakulta UK, 2014, 154 s.
 • JAKUBEC, I.: Československo-německé dopravněpolitické vztahy v období studené války se zvláštním zřetelem na železnici a labskou plavbu (1945/1949 -1989), in: AUC – Philosophica et Historica, Monographia, Praha 2007.
 • JAKUBEC, I.: Schlupflöcher im „Eisernen Vorhang“: Tschechoslowakisch-deutsche Verkehrspolitik im Kalten Krieg: Die Eisenbahn und Elbeschiffahrt 1945-1989, Stuttgart 2006.
Kapitoly v monografiích:
 • JAKUBEC, I. Německé Verkehrsberichte jako dokumenty k československo-německým hospodářským vztahům?, in: DUFEK, P. (eds.), Obchodování v srdci Evropy: o dějinách a pramenech československo-německých hospodářských vztahů (1918-1992), Praha: Národní archiv, 2019, s. 98-107.
 • JAKUBEC, I. Automobil na divadle. Automobil jako subjekt i objekt v divadelních hrách, in: ŠALANDA, B., ŠTEMBERK, J. a kol. České století motorismu I: kulturní roviny českého motorismu. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019 s. 35-50.
 • JAKUBEC, I., ŠTEMBERK, J.: Brdy – destinace cestovního ruchu za protektorátu?, in: TOPINKA, J. (eds.), Brdy: krajina, historie, lidéPraha: Státní oblastní archiv v Praze, 2018, s. 240-253.
 • JAKUBEC, I., ŠTENBERK, J.: „Vůz rozbit, kůň zabit, kočí zůstal bez pohromy.“ Dopravní neštěstí jako součást lidského života, in: HRDINA, M., BENDOVÁ, E., PIORECKÁ, K. (eds.): Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě: sborník příspěvků z 36. ročníku mezioborové sympozia k problematice 19. století; Plzeň, 25. – 27. února 2016, Praha: Academia, 2017, s. 107 -121.
 • JAKUBEC, I.: Prague, lieu de la coopération de l’université et de l’école technique au XIXe et début du XIXe siècle, in: EFMERTOVÁ, M., GRELON, A.: Des ingénieurs pour un monde nouveau. Histoire des enseignements électrotechniques (Europe, Amériques) IXe-XXe siecle, P.I.E-Peter Lang S.A., 2016, s. 89-101.
 • JAKUBEC, I.: Firma Schenker za velké hospodářské krize, in: KUBŮ, E., SOUKUP, J., ŠOUŠA, J. (eds.): Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století. Cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace, Praha, Ostrava: Nová tiskárna Pelhřimov, 2015, s. 281-292.
 • JAKUBEC, I.: Československo, Německo a patenty. Problematika československo-německého patentového transferu v meziválečném období (1918-1938), in: KOVÁŘ, M., DRŠKA, V. (eds.): Kapitoly z obecných dějin. Panu profesoru s láskou —, Praha: FF UK, 2014, s. 97-211
 • JAKUBEC, I.: „Laurin & Klement jest nejlepší známkou světa“ Václav Klement (1968-1938) a Václav Laurin (1865-1930), in: JANČÍK, D., ŠTOLLEOVÁ, B. (eds.): Pivo, zbraně i tvarůžky. Podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí, Praha: Maxdorf, 2014, s. 35-47.
 • JAKUBEC, I.: Integration or Decentralization? The Construction of Railways and Waterways in Cisleithania, in: BORODZIEJ, W., HOLUBEC, S., PUTTKAMER, J.: Mastery and Lost Illusions. Space and time in the modernization of eastern und central Europe, De Groyter Oldenbourg, 2014, s. 183-203.
 • JAKUBEC, I.: Celní úlevy jako faktor zvyšování technické úrovně československého hospodářství?, in: KLEINOVÁ, J. (eds.): Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami, Praha: Národní technické muzeum, 2014, s. 43-54.
 • JAKUBEC, I.: Der Zentralverband der landwirtschaftlichen Genossenschaften in Prag (Ústřední jednota hospodářských družstev v Praze) als Ausdruck des tschechischen bzw. tschechoslowakischen Agrarismus?, in: KUBŮ, E., LORENZ, T., MÜLLER, U., ŠOUŠA, J. (eds): Agrarrismus und Agrareliten in Ostmitteleuropa, Praha, Berlin: Dokořán BWV, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2013, s. 327-354.
 • JAKUBEC, I.: Die Reflexion volkswirtschatflicher Themen in der Wiener Wochenzeitschrift Die Zeit, in: MERHAUTOVÁ, L., IFKOVITS, K. (eds.): Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894-1904) und die zentraleuropäische Moderne. Studien – Dokumente, Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Essen: Klartext; Wien: Österreichisches Theatermuseum, 2013, s. 206-218.
 • JAKUBEC, I.: Transport under Socialism: Case of the Czechoslovak State Railways 1948-1989, in: JACOLIN, H., ROTH, R. (eds.): Eastern European Railways in Transition. Nineteenth to Twenty-first Centuries, Farnham: Ashgate Publishing Ltd, 2013, s. 145-156.
 • JAKUBEC, I.: Velkorysá síť vodních cest jako „všelék“ předlitavské společnosti?, in: PETRASOVÁ, T., MACHALÍKOVÁ, P. (eds.): Člověk a stroj v české kultuře 19. století, Praha: Academia, 2013, s. 32-42.
 • JAKUBEC, I., ŠTEMBERK, J.: Čech rakouským ministrem veřejných prací. Ing. RTDr. h.c., svob.p. Trnka Otakar z Laberonu (1871-1919) , in: ČECHUROVÁ, J., ANDRŠ, P., VELEK, L. a kol.: Posláním historik. Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, s. 198-207.
 • JAKUBEC, I.: Česko-Slovensko – německé dopravní vztahy od listopadu 1938 do března 1939: vodní doprava, in: KÁBOVÁ, H., ČTVRTNÍK, M. (eds.): Bylo nebylo. Studie (nejen) k dějinám dějepisectví, vzdělanosti a didaktice dějepisu; Věnováno jubileu prof. Zdeňka Beneše, Acta Universitatis Carolinae, Praha: Univerzita Karlova, 2012, s. 231-239.
 • JAKUBEC, I.: Od července (1960) do května (1971). Vývoj techniky v Československu v šedesátých letech 20. století, in: LORENCOVÁ, I., NOVOTNÝ, M. (eds): Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století, Praha: Národní technické muzeum, 2011, s. 11-18.
 • JAKUBEC, I.: Obchod – symptomatické pole nacionálních zápasů, in: JANČÍK D., KUBŮ E. (eds): Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci/ převahu v českých zemích (1859-1945), Praha: Dokořán, 2011, s. 125-167.
 • JAKUBEC, I.: Zahraničněobchodní orientace ČSR před a po druhé světové válce (1937-1948), in: NĚMEČEK J. a kol.: Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve 30. a 40. letech 20. století. Hledání východisek, Praha: Historický ústav AV, 2010, s. 409-429. 
 • JAKUBEC, I.: Verkehrsinfrastruktur und Planung in der Tschechoslowakei nach 1945, in: SCHULZE WESSEL, M., BRENNER, C. (Hg.), Zukunftsvorstellungen und staatliche Planung im Sozialismus. Die Tschechoslowakei im ostmitteleuropäischen Kontext 1945-1989, R. Oldenbourg Verlag München 2010, s. 159-186. ISBN 978-3-486-59640-3. Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum, Bd. 30.
 • JAKUBEC, I.: Die Transformation der tschechoslowakischen Verkehrsinfrastruktur im Jahre 1918 und 1938. Der Versuch eines Vergleichs, in STELLNER, F. u. a., Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen de Meilensteine 1848-1968, Oeconomica 2010, s. 103-118. ISBN 978-80-245-1672-1.
 • JAKUBEC, I.: Proměny techniky v Československu v letech 1945 – 1960, in JANOVSKÝ, I., KLEINOVÁ, J., STŘÍTESKÝ, H. (eds.), Věda a technika v Československu v letech 1945-1960, NTM Praha 2010, s.­ 13-20. ISBN 978-80-7037-197-8.
 • JAKUBEC, I.: Česko(československo)-německé hospodářské propojení příhraničí v oblasti elektrických sítí v meziválečném období, in: Pěšák s noblesou. Pocta P. T. PhDru Janu Hozákovi, Praha 2010, s. 36-44. ISBN 978-80-87489-03-1.
 • JAKUBEC, I.: Idea Dunajsko-oderského průplavu v 19. a 20. století a její proměny; In: Integration und Desintegration in Mitteleuropa. Pläne und Realität. 1. vyd. 2009, Praha – München : Historický ústav, M. Meidenbauer ; s. 235-256. ISBN 978-3-89975-163-5//_//307.
 • JAKUBEC, I.: Projevy (hospodářského) nacionalismu v pražské obchodní a živnostenské komoře ve druhé polovině 19. století; In: O hospodářskou národní državu. Úvahy a stati o moderním českém a německém nacionalismu v českých zemích. 1. vyd. 2009, AUC, Philosophica et Historica 1-2005, Studia historica LIX. Praha: Univerzita Karlova – Karolinum; s. 179-188. ISBN 978-80-246-1391-8//_//263.
 • JAKUBEC, I.: Tři generace podnikatelské rodiny Lannů: Adalbert Lanna senior, Adalbert Lanna junior, Adalbert Franz Lanna; In: Historie a cestovní ruch. Perspektivní a podnětné spojení. Pocta profesoru Vratislavu Čapkovi k 85. narozeninám. 1. vyd. 2009, Praha: VŠO; s. 35-47. ISBN 978-80-86841-10-6//_//324.
 • JAKUBEC, I.: Zur Einführung des Thomas-Verfahrens in den böhmischen Ländern; In: Das Thomas-Verfahren in Europa. Entstehung – Entwicklung – Ende. 1. vyd. 2009, Essen: Klartext; s. 213-240. K zavedení Thomasova procesu v českých zemích) ISBN 978-3-89861-807-6//_//552.
 • JAKUBEC, I., RÁKOSNÍK, J., SOUKUP, J., TUMIS, S., VALKOUN, J a další: Zbraně, které změnily svět; 1. vyd. 2009, Praha: Víkend; 208 s. Jeremy Black Tools of War ISBN 978-80-7433-013-1.
 • JAKUBEC, I., SANDGRUBER, T.: Österreich – Tschechien. Ökonomische Wurzeln und Perspektiven einer Nachbarschaft im 20. Jahrhundert; In: Österreich. Tschechien. Geteilt. Getrennt. Vereint. 1. vyd. 2009, Schallaburg: Niederösterreichische Landesausstellung; s. 154-163. ISBN 9008895009239//_//543.
 • JAKUBEC, I., SANDGRUBER, R.: Rakousko – Česká republika. Ekonomické kořeny a perspektivy sousedství ve 20. století; In: Česko. Rakousko. Rozděleni – odloučení – spojeni. 1. vyd. 2009, Schallaburg, Jihlava: Dolnorakouská zemská výstava; s. 154-163. ISBN 978-80-86382-27-2//_//534.
 • JAKUBEC, I., RÁKOSNÍK, J.: Ústřední jednota hospodářských družstev (1868-1938): Charakteristika vedoucích činitelů, in: KUBŮ, E., ŠOUŠA, J. (edd.), Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století, Praha 2008, s. 342-378.
 • JAKUBEC, I.: Příklady profesní, vzdělávací a společenské emancipace českého obchodnictva a jeho představitelů ve druhé polovině 19. století, in: Svoboda, M. (sest.), Svět historie – historikův svět: Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, Liberec 2007, s. 197-218.
Původní práce v odborných časopisech (výběr):
 • JAKUBEC, I. „Ostmark“ a protektorát jako destinace říšského cestovního ruchu, Paginae historiae: sborník Národního archivu, sv. 27, č. 2, 2019, s. 142-171.
 • JAKUBEC, I.: Vývoj vnitrozemské plavby v kontextu politických změn ve 20. století: Labe a OdraČesko-slovenská historická ročenka, Bratislava: VEDA (2017-2018 [vyd. 2018]), s. 269-288.
 • JAKUBEC, I.: Cestovní ruch v soukolí říšské a protektorátní politiky a legislativy. Autonomismus a „demokracie“ za protektorátuPrávněhistorické studie, Praha: Karolinum Sv. 48/1, 2018, s. 35-45.
 • JAKUBEC, I.: Die Bedeutung des Protektorats Böhmen und Mähren für das Reich aus der Sicht des Tourismus, West Bohemian Historical Review 7/2, 2017, s. 293-330.
 • JAKUBEC, I.: Cesta Svazu vynálezců do Národního technického muzea. Svaz vynálezců v Praze v letech 1920-1951, Historická sociologie, 1, 2017, s. 73-92.
 • JAKUBEC, I., ŠTEMBERK, J.: Die Oberste Preibehörde – ein Preisregulator für Tourismusdienstleistungen (1939-1949), Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers, sv. 24, č. 2, 2016, s. 7-22.
 • JAKUBEC, I., ŠTEMBERK, J.: Tourims during the war? The history of daily life (Alltagsgeschichte) of Inhabitans under the Protectorate of Bohemia and Moravia. The ouline of project, Cross-Border Journal of social and economic and studies 5/1, 2016, s. 4-10.
 • JAKUBEC, I., OLIVA, J.: La“Flèche slovaque“ – le premier train a grande vitesse tchécoslovaque, Revue d’histoire des chemins de fer, 46-47, 2015, s. 77-99.
 • JAKUBEC, I.: Zäsuren in der Verkehrsinfrastrukturenentwicklung nach 1918 und 1945: Eisenbahnverbindungen und Elbeschifffahrt zwischen der Tschechoslowakei und Deutschland, Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte/Economic History Yearbook, 1, 2014, s. 149-178.
 • JAKUBEC, I., ŠTEMBERK, J.: Der rechtliche Rahmen als Voraussetzung für die wirtschatliche und technologische Entwicklung: Tschechoslowakisches Eisenbahngesetz 1937, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/ Prague Economic and Social History Papers, vol. 15, 1, 2012, s. 11-27.
 • JAKUBEC, I.: Die Geschichte eines Vertreters des tschechischen Handelsstandes: Alois Oliva (1822-1889), Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/ Prague Economic and Social History Papers, vol. 14, 1, 2011, s. 97-107.
 • JAKUBEC, I.: Der landespatriotisch orientierte Unternehmer Adalbert Lanna sr. (1805-1866), Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/ Prague Economic and Social History Papers, vol. 11, 11, 2010, s. 75-85.
 • JAKUBEC, I.: Der landespatriotisch orientierte Unternehmer Adalbert Lanna sr. (1805-1866), Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers, vol. 11, 2010, s. 75-85 ISSN 1803-7518
 • JAKUBEC, I.: Das schwere Los des Fremden? In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. Prague Economic and Social History Papers2009, roč. 9, č. 9, s. 127-129. ISSN 1803-7518.
 • JAKUBEC, I.: Die Mitglieder der Prager Handels- und Gewerbekammer und ihre hohen Beamten als Quelle der wirtschaftlichen (politischen) Elite in den böhmischen Ländern (der Tschechoslowakei) – Eine Analyse des Standes vor dem ersten Weltkrieg; In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. Prague Economic and Social History Papers2009, roč. 9, č. 9, s. 53-64. ISSN 1803-7518.
 • JAKUBEC, I.: Eine neue Firmenpublikation zur Unternehmensgeschichte in Nordböhmen; In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. Prague Economic and Social History Papers2009, roč. 9, č. 9, s. 159-162. ISSN 1803-7518.
 • JAKUBEC, I.: K historii schwarzenberských tuhových dolů; In: Hospodářské dějiny /Economic History. 2009, roč. 24, č. 24, s. 258-259. ISSN 0231-75540.
 • JAKUBEC, I.: Die Destruktions Mitteleuropas – die Verkehrssituation nach dem Ersten Weltkrieg, Prague Papers on the History of International Relations, 2009, s. 559-568. ISBN 978-80-7308-296-3. ISSN 1803-7356.
 • JAKUBEC, I.: Bildung der Handelseliten am Beispiel der Prager Handels- und Gewerbekammer, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen = Prague economic and social history paper, Praha 2008, s. 21-31.
 • JAKUBEC, I.: Československo-západoněmecké obchodněpolitické a dopravněpolitické vztahy v období 1968-1989, in: Acta Oeconomica Pragensia 1, Praha 2008, s. 38-52.
 • JAKUBEC, I.: A Study of the Electrification Beginning in Bohemia before 1918: The Role of the Central Union of Economic Cooperatives [Ústřední jednota hospodářských družstev], in: „Discourses -Diskurse“: Essays for -Beiträge zu Mikuláš Teich, Prague/Vienna 2008, s. 381-392.
 • JAKUBEC, I.: Výrobna automobilů jako výrobna rychlosti: Firma Laurin, in: Blümlová, D. et al. (edd.), Čas rychlých kol a křídel, aneb mezi Laurinem a Kašparem: Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století, České Budějovice 2008, s. 148-181.
 • JAKUBEC, I.: Znamená obnova tržní ekonomiky návrat k institucím éry rakouského liberalismu?: Pokus o srovnání obchodní a živnostenských komor a Hospodářské komory České republiky, in: Řepa, M. (ed.), 19. století v nás: Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly, Praha 2008, s. 342-354.
 • JAKUBEC, I.: A.Krofta, J. V. Najman, J. Urban: Tři podnikatelské osudy, in: Na pozvání Masarykova ústavu 3, 2007, s. 102-109
 • JAKUBEC, I.: Role podnikatelských elit v zavádění thomasace v Čechách, in: Duch zakladatelů. Průmyslová společnost a společenská emancipace: Konference v Ústí nad Labem 7.-9. října 2005 = Der Geist der Gründer: Industriegesellschaft und gesellschaftliche Emanzipation Konferenz in Aussig/Ústí nad Labem 7.-9. Oktober 2005, Ústí nad Labem 2006, s. 54-62.
 • JAKUBEC, I.: Vodocestný zákon a jeho realizace, in: Beran, L. – Valchářová, V. (edd.), Vodní dílo v krajině: Konference na lodi, Praha 2006, s. 54-65.
 • Efmertová, M., Jakubec, I., Josefovičová, M.: Vývoj pražské německé techniky (1863-1945), in: Moderní dějiny, roč. 14, Praha 2006, s. 5-50.
 • JAKUBEC, I.: Elity české vědy a techniky ve Vilímkově Národním albu z roku 1899. in: Rozpravy NTM 200, Dějiny vědy a techniky 14, Praha 2006, s. 129-133.
 • JAKUBEC, I.: The Paradoxes of Transport Politics between Czechoslovakia and Federal Republic of Germany 1949-1989: The Case of Elbe-Shipping-Hamburg/Prague, in: Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen = Prague Economic and Social History Papers, Bd. 7., 2004/2005, s. 170-185.
Příručky, učební texty, skripta:
 • JAKUBEC, I., JINDRA, Z. a kol.: Dějiny hospodářství českých zemí: Od počátku industrializace do konce habsburské monarchie, Praha Karolinum 2006.
Úvod > Lidé > Ivan Jakubec