Profilové projekty

Aktuálně řešené projekty pracovníků ÚHSD:

KREAS WP2.3 Historie adaptačních procesů FF UK, (M. Spurný, V. Sommer)

Další informace na webu zde.

Sociální otázka in situ: sociální politika průmyslových podniků v českých zemích, 1879–1914 (řešení 2018–2020) GAČR, (hl. řešitel za ÚHSD: Z. Nebřenský, účastníci: T. Gecko)

Projekty, řešené členy ÚHSD na jiných pracovištích:

„Who Cares in Europe?“ COST Action, (J. Rákosník, L. Dušková, R. Šustrová, The European Cooperation in Science and Technology)

Další informace na webu zde.

Badatelské projekty, řešené doktorandy ÚHSD:

 

Ukončené grantové projekty:

 

Velký experiment socialistické moderny (Příčiny, způsoby legitimizace a sociální praxe likvidace historického města Most) GAČR, (M. Spurný, postdoktorský grant, Ústav pro soudobé dějiny AVČR)

Německé agrární hnutí v českých zemích v období habsburské monarchie (ideologie agrarismu, politika, hospodářství)
GAČR, P410/12/0305, (vedení: J. Šouša (KPVHAS FFUK), účastníci: E. Kubů, T. Lorenz)

Násilí a legitimita socialistické diktatury v Československu (1968-1989)
GAČR, P410/12/0765, (vedení: M. Pullmann, účastníci: O. Cinkajzl, J. Jareš, J. Kolář, M. Kopeček, M. Spurný)

České země jako otevřený prostor svébytné historické zkušenosti v Evropě. Od počátku 18. do 20. století (VVZ, součást projektu UK „Prvouk 12“) (vedení: J. Štaif, účastníci: J. Čechura, M. Hlavačka, D. Jančík, E. Kubů, M. Pokorná, M. Pullmann, J. Rákosník, J. Šouša)

Násilí a legitimita socialistické diktatury v Československu (1968-1989) (O. Cinkajzl, J. Kolář, viz výše)

Populární kultura v Čechách na přelomu 19. a 20. stol. (J. Machek, GAUK)

Českoslovenští vědci v Orientu (A. Jůnová-Macková, GAČR)

Zdokonalení, intenzifikace, urychlení, přestavba: Hospodářské debaty v Sovětském svazu a Československu 80. let 20. stol. (M. Pullmann, GAČR)

Hospodářské elity v českých zemích 1848 – 1948 ve středoevropských nacionálních souvislostech. Formování, hospodářské strategie a společenské role (hl. řešitelé – Štaif, Kubů, spoluřešitelé – Jakubec, Jančík, Šouša, Rákosník, Bělič atd., VZ MŠMT „České země uprostřed Evropy“)

Sozialistische Diktatur als Sinnwelt (M. Pullmann, M. Spurný, VW-Stiftung)

Hospodářský nacionalismus a multietnicita v Čechách 1859-1945 (D. Jančík, GAUK)

Wirtschaftsnationalismus in Mitteleuropa (E. Kubů, VW-Stiftung).

Arizace a germanizace cenných papírů za druhé světové války (D. Jančík, MZV),

Společenské a politické aspekty arizačního procesu v českých zemích v letech 1938-1945. Profitenti rasové a národní persekuce (E. Kubů a D. Jančík, MZV),

K novověkým sociálním dějinám č. zemí. Sociální dějiny dnes (Kárník, Čechurová, GAČR)

Úvod > Věda a výzkum > Profilové projekty