Doporučená literatura

Níže uvedené tematické okruhy a seznamy doporučené literatury jsou pouze orientační. Uchazeči by měli v průběhu přijímacího řízení především prokázat schopnost orientace v základních otázkách hospodářských a sociálních dějin a jejich četba by měla vycházet z vlastního studijního a badatelského zaměření.

Tematické okruhy

Tematické okruhy z hospodářských a sociálních dějin obsahují orientační výčet tématických polí, která nejsou nijak závazná a vycházejí z látky přednášené v rámci kursů na FF UK v bakalářském cyklu studia:

Hospodářské dějiny

 1. Hospodářská a sociální změna v období přechodu od feudalismu k ranému kapitalismu – období tzv. protoindustrializace (do konce 18. století).
 2. Fenomén industrializace (průmyslová revoluce, agrární revoluce, demografická revoluce, revoluce v infrastruktuře).
 3. Období hospodářského liberalismu (charakteristika kapitalismu volné soutěže, koloniální expanze, základní rysy hospodářského vývoje čelných států světa).
 4. Od zformování systému tzv. organizovaného kapitalismu k první světové válce (vznik světového hospodářství, základní rysy hospodářského vývoje evropských velmocí a USA).
 5. Nástup modernizačních procesů v periferních částech světové ekonomiky, jejich diferenciace a vývoj
 6. Protoindustrializace v českých zemích (střední Evropě)
 7. Proces industrializace ve střední Evropě a jeho zvláštnosti
 8. Venkovská společnost a její proměny ve druhé polovině 19. stol.
 9. Urbanizace, služby, konsum
 10. Hospodářské cykly, podnikatelé, podnikání
 11. První světová válka, její příčiny, nastolení válečných ekonomik, mocenskopolitické a ekonomické důsledky
 12. Válečná ekonomika Rakouska-Uherska a sociálněekonomický pohyb v české společnosti
 13. Světová ekonomika mezi dvěma válkami, vývojové tendence v čase doznívání laissez-faire a nástupu státní regulace
 14. Formování ekonomiky československého státu a její rozmach ve 20. letech
 15. Dopad světové hospodářské krize na Československo a hledání východiska
 16. Hospodářský dirigismus v autoritativních a fašistických režimech
 17. V područí Třetí říše – exploatace a germanizace českého hospodářského prostoru
 18. Zrod centrálně plánované ekonomiky
 19. Československá ekonomika v podmínkách limitované demokracie a nástupu komunistické diktatury
 20. Od reformních pokusů k transformaci ekonomického systému v Československu (České republice)
 21. Trendy světového hospodářského vývoje po druhé světové válce
 22. Smíšená ekonomika a stát blahobytu v integrující se západní Evropě
 23. Vznik, krize a kolaps bloku centrálně plánovaných ekonomik
 24. Fenomén globalizace ve světové ekonomice – možnost návratu k laissez-faire?

Sociální dějiny

 1. Geneze sociálních dějin na přelomu 19. a 20. století – vlivy marxismu, pozitivismu a historické školy národohospodářské
 2. Rámcový vývoj německé, britské, americké a francouzské sociální historiografie do roku 1970
 3. Nové impulsy v sociální historiografii po roce 1970 – postmodernismus, mikrohistorie, gender historie, historická antropologie atd.
 4. Tradiční a moderní – modernizace a její jednotlivé vývojové fáze v 19. a 20. století – J. Habermas, P. Wagner a další periodizační přístupy v sociálních vědách
 5. Osvícenství – ideové předpoklady modernizačního procesu – geneze moderního státu, koncepce občanské společnosti, osvícenský absolutismus a liberalismus.
 6. Důsledky protoindustrializace a průmyslové revoluce – změny v demografickém chování populace v 18.-20. století
 7. Pojem „revoluce“ v sociální historiografii
 8. Moderní nacionalismus – teorie nacionalismu, fáze národního hnutí, spory o německý „Sonderweg“
 9. Sociální stratifikace moderní společnosti – současné výzkumy měšťanstva (buržoazie), interpretační přístupy k třídnímu štěpení společnosti a dělnickému hnutí
 10. Politické štěpení moderní společnosti – koncepce ?cleavage“ u M. S. Lipseta a S. Rokkana
 11. Totalitarismus – koncept a teoretické přístupy. Komunismus, nacismus a jejich sociální dopady. „Historikerstreit“ v Německu v 80. letech a další diskuse v 90. letech 20. století
 12. Koncept industriální a postindustriální společnosti
 13. Otázka sociální v 19. a 20. století – geneze sociálních států, jejich vývoj a krize v 80. letech 20. století
 14. Gender historie – koncept „gender“ a pohledy na roli rodu v moderní společnosti 19. a 20. století
 15. Hegemonie, governmentalita, multikulturalismus, historická paměť – otázky soudobé sociální teorie a její promítnutí v sociální historiografii
 16. Vývoj české a československé sociální historiografie – od „Dějin a přítomnosti“ ve 30. letech 20. století po současné směry bádání

Doporučená literatura

Doporučená literatura z hospodářských a sociálních dějin obsahuje orientační výčet relevantní literatury (uchazeči si mohou také prostudovat seznam literatury pro přijímací řízení na bakalářský studijní obor Historie, který je orientován spíše na středověké a raně novověké hospodářské a sociální dějiny, nebo mohou využít bibliografii uvedenou v odborných profilech pracovníků ÚHSD):

Hospodářské dějiny

Allen, R. C.: The British Industrial Revolution in Global Perspective, Cambridge: Cambridge University Press 2009

Aldcroft, D. H.: The European Economy 1914-1990. 3. ed. London, Routledge 1993

Ashworth, W.: A short History of the International Economy since 1850. 3. ed. London, Longman 1991 

Berend, I.T.: An Economic History of Twentieth-Century Europe. Economic Regimes from Laissez-Faire to Globalisation, Cambridge/New York…, Cambridge University Press 2006

Berend, I.T.: From the Societ Bloc to the European Union.The Economic and Social Transformation of Central and Eastern Europe since 1973, Cambridge/New York…, Cambridge University Press 2009

Cameron, R.: Stručné ekonomické dějiny světa. Od doby kamenné po současnost. Praha, Victoria Publishing 1996

Chandler, D. E., Amatori, F., Mikino, T.: Big Business and the wealth of Nations, Cambridge: Cambridge University Press 1997

Clark, G.: A Farewell to Alms. A Brief Economic History of the World, Princeton/Oxford, Princeton University Press 2007

Dějiny hospodářství českých zemí od počátků industrializace do konce habsburské monarchie, svazek 1-2, Od počátku insdustrializace (red. Jakubec, I., Jindra, Z.: Praha, Karolinum – Univerzita Karlova v Praze 2006

svazek 3, Období první československé republiky a německé okupace 1918-1945 (red. Lacina V., Pátek J.):  Praha, Karolinum – Univerzita Karlova v Praze 1995

Ferguson, N.: Vzestup peněz. Finanční dějiny světa, Praha, Argo 2011

Fischer, W. u. a. (Hrsg.): Handbuch der europäischen Wirtschafts-und Sozialgeschichte. Bd. 6. Stuttgart, Klett-Cotta 1987

Gerbet, P.: Budování Evropy. Praha, Karolinum – Univerzita Karlova v Praze 2004

Geršlová, J.: Hospodářská minulost českých zemí. I. díl – Období od poloviny 19. století do druhé světové války. Ostrava, VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta 1997

Geršlová, J., Sekanina, M.: Hospodářská minulost českých zemí. II. díl – Období od roku 1938 do konce 80. let. Ostrava, VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta 1997

Hlavačka, M.: Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce. Praha, Academia 1990

Hertzová, N: Plíživý převrat. Globální kapitalismus a smrt demokracie, Praha: Dokořán 2003

Horská, P, Maur, E, Musil, J: Zrod velkoměsta, Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha: Paseka 2002

Kaplan, K.: Kořeny československé reformy 1968. Díl I.-II. a III.-IV. Brno, Doplněk 2000 a 2002

Kaser, M. C., Radice, E. A. (eds.): The Economic History of Eastern Europe 1919-1975. Volume I., II., III. Oxford, Clarendon Press 1986

Kosta, J.: Abriss der sozialökonomischen Entwicklung der Tschechoslowakei 1945-1977. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag 1978

Kosta, J.: Wirtschaftssysteme des realen Sozialismus. Probleme und Alternativen. Köln, Bund-Verlag 1984

Kubů E., Pátek J. a kol.: Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami. Praha, Karolinum – Univerzita Karlova v Praze 2000

Lacina, V.: Velká hospodářská krize v Československu 1929-1934. Praha, Academia 1984

Lacina, V.: Formování československé ekonomiky 1918-1923. Praha, Academia 1990

Lacina, V.: Hospodářství českých zemí 1880-1914. Praha, Historický ústav AV ČR 1990

Lees, A.: Cities and the Making of Modern Europe: 1750-1914, Cambridge: Cambridge University Press 2006

Luiten van Zanden, J.: The Long Road to the Industrial Revolution. The European Economy in a Global Perspective 1000-1800, Leiden-Boston: Brill 2009

Maddison, A.: Monitoring the World Economy 1820-1992. Paris, OECD 1995

Matis, H., Stiefel, D.: Die Weltwirtschaft. Struktur und Entwicklung im 20. Jahrhundert. Wien, Überreuter Wirtschaft 2002

Myant, M.: The Czechoslovak economy 1948-1988. The battle for economic reform. Cambridge, Cambridge University Press 1989

Myška, M.: Rytíři průmyslové revoluce. Šest studií k dějinám podnikatelů v českých zemích. Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity 1997

Paulinyi, A.: Průmyslová revoluce. O původu moderní techniky. Praha, ISV 2002

Petráň, J., Petráňová, L.: Rolník v evropské tradiční kultuře. Praha, Set out 2000

Pogány, A., Kubů, E., Kofman, J.: Für eine Nationale Wirtschaft. Ungarn, Die Tschechoslowakei und Polen  vom Ausgang des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg. Frankfurter Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Bd. 16. Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag 2006

Průcha, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. 1. díl. Období 1918-1945; 2. díl. Období 1945-1992, Brno, Doplněk 2004 a 2009

Půlpán, K.: Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku 1990.     I. a II. díl. Praha, Karolinum – Univerzita Karlova v Praze 1993

Sekanina, M.: Kdy nám bylo nejhůře? Hospodářská krize 30. let 20. století v Československu    a některá její východiska. Praha, Libri 2004

Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (Vývoj-současnost-výhledy), Slaný, Meandrium 2007

Schultz, H., Kubů, E. (eds): History and Culture of Economic Nationalism in East Central Europe. Frankfurter Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ostmitteleuropas, Bd. 14. Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag 2006

Stellner, F. a kol.: Hospodářské dějiny (16.-20. století). Praha, Oeconomica – VŠE v Praze 2006

Šulc, Z.: Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu (České republice) 1945-1995. Brno, Doplněk 1998

Teichová, A.: Mezinárodní kapitál a Československo v letech 1918-1938. Praha, Karolinum – Univerzita Karlova v Praze 1994

Teichová, A.: Německá hospodářská politika v českých zemích v letech 1939-1945. Praha, VŠE Praha 1998

Tomeš, Z. a kol.: Hospodářská politika 1900-2007, Praha, C.H.Beck 2008

Vencovský, F.: Vzestupy a propady československé koruny. Praha, Oeconomica – VŠE v Praze 2003

Vencovský, F., Jindra, Z., Novotný, J., Půlpán, K., Dvořák, K. a kol.: Dějiny bankovnictví       v českých zemích. Praha, Bankovní institut 1999

Sociální dějiny

1. tématický okruh: Historiografie sociálních dějin 

APPLEBYOVÁ, Joyce – HUNTOVÁ, Lynn – JACOBOVÁ, Margaret: Jak říkat pravdu o dějinách – Historie, věda, historie jako věda a Spojené státy americké, Brno 2002

BURKE, Peter: Francouzská revoluce v dějepisectví, Praha 2004

CABRERA, Miguel: Postsocial History – An Introduction, New York-Toronto-Oxford 2004

CUIN, Charles-Henry – GRESLE, Francois: Dějiny sociologie, Praha 2004

ČECHURA, Jaroslav: Mikrohistorie – nová perspektiva dějepisectví konce století?, Dějiny a současnost, 1994, č. 1, s. 2-5

van DÜLMEN, Richard: Historická antropologie, Praha 2002

FAJKUS, Břetislav: Filosofie a metodologie vědy – vývoj, současnost a perspektivy, Praha 2005

FAY, Brian: Současná filosofie sociálních věd – multikulturní přístup, Praha 2002

FOUCAULT, Michel: Slová a veci, Bratislava 1987

FRANK, Manfred: Co je neostrukturalismus?, Praha 1999

GEERTZ, Clifford: Interpretace kultur, Praha 2000

GRULICH, Josef: Zkoumání maličkostí (Okolnosti vzniku a významu mikrohistorie), ČČH 2001, č. 3, s. 519-546

HAVELKA, Miloš: Dějiny a smysl, Praha 2001

HOLZBACHOVÁ, Ivana: Škola Annales a současné pojetí dějin: Antologie textů, Brno 1995

HORÁK, Petr: Struktura a dějiny – Ke kritice filozofického strukturalismu ve Francii, Praha 1982

HORSKÝ, Jan: Kulturní a sociální skutečnost v dějezpytném myšlení – Příspěvky k dějinám českého dějepisectví doby Gollovy školy, Ústí nad Labem 1999

IGGERS, Georg: Dějepisectví ve 20. století, Praha 2002

JENKINS, Keith: Postmodern History Reader, London-New York 1997

JINDRA, Zdeněk a kol.: Úvod do studia hospodářských a sociálních dějin, svazek 1, Praha 1997

KELLER, Jan: Dějiny klasické sociologie, Praha 2004

KOCKA, Jürgen: Sozialgeschichte – Begriff-Entwicklung-Probleme, Göttingen 1986

KOCKA, Jürgen (hrsg.): Sozialgeschichte im internationalen Überblick – Ergebnisse und Tendenzen der Forschung, Darmstadt 1989

KOCKA, Jürgen: Losses, Gains and Opportunities: Social History Today, Journal of Social History, 2003, s. 21-28

LOEWENSTEIN, Bedřich: Pozitivismus a liberalismus. K některým zdrojům české filozofie dějin 19. století. Dějiny-teorie-kritika, 2004, č. 1, s. 9-29

LORENZOVÁ, Maren: K čemu je antropologizace historie? – Několik poznámek ke kontraproduktivní polarizaci poznávacích zájmů v humanitních vědách, Dějiny-teorie-kritika 2, 2005, s. 227-245

LOUŽEK, Marek: Max Weber – Život a dílo, weberovské interpretace, Praha 2005

MAREK, Jaroslav: O historismu a dějepisectví, Praha 1992

NODL, Martin: Mikrohistorie a historická antropologie, Dějiny-teorie-kritika 2004, s. 237-252

SUK, Jiří: Foucaultův příchod do Čech – genealogická a archeologická metoda z pohledu historika, Soudobé dějiny 11, 2004, s. 51-65.

THOMPSON, Kenneth: Klíčové citace v sociologii – Hlavní myslitelé, pojmy a témata, Brno 2004

TŘEŠTÍK, Dušan: Mysliti dějiny, Praha-Litomyšl 1997

TINKOVÁ, Daniela: Čas nejistot a kritický obrat. K diskusím ve francouzské historiografii na přelomu 20. a 21. století, Dějiny-teorie-kritika 2004, s. 253-266

WEBER, Max: Metodologie, sociologie, politika, Praha 1998

 2. tématický okruh: Modernizace, osvícenství, průmyslová revoluce

BURKE, Edmund: Úvahy o revoluci ve Francii, Brno 1997.

BRUNNER, Otto – CONZE, Werner – KOSELLECK, Reinhardt: Geschichtliche Grundbegriffe – Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart 1972-1994. (pojem „Aufklärung“).

CASSIERER, Ernst: The Philosophy of the Enlightenment, Princeton 1951.

DAWSON, Christopher: Bohové revoluce, Praha 1997.

DAWSON, Christopher: Rozdělení nebo reforma západního křes?anstva?, Praha 1998.

FOUCAULT, Michel: Dějiny šílenství, Praha 1994.

FOUCAULT, Michel: Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení, Praha 2000.

FURET, Francois: Promýšlet francouzskou revoluci, Brno 1994.

FURET, Francois: Francouzská revoluce, díl I, Praha 2004.

GAY, Peter: The Enlightenment: An Interpretation I. a II., New York 1967, 1969.

HANUŠ, Jiří: Historie moderní doby – rozhovory o základních pojmech, událostech a problémech 19. století, Brno 2004, s. 7-43.

HAUBELT, Josef: České osvícenství, Praha 1986 (reprint 2004).

HORSKÁ, Pavla: Kapitalistická industrializace a středoevropská společnost, Praha 1970.

IM HOF, Ulrich: Evropa a osvícenství, Praha 2001.

JOHNSON, Paul: Zrození moderní doby – Devatenácté století, Praha 1998.

KLABOUCH, Jiří: Osvícenské právní nauky v českých zemích, Praha 1968.

KLÍMA, Arnošt: Manufakturní věk v Čechách, Praha 1955.

KLÍMA, Arnošt: Economy Industry and Society in Bohemia in the 17th-19th Centuries, Prag 1991.

KRAMEŠ, Jaroslav: Kameralismus a klasická ekonomie v Čechách, Studie z hospodářských dějin č. 4, 1998 (Vysoká škola ekonomická v Praze).

KUTNAR, František: Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu, Praha 1948.

KUTNAR, František: Poddanství a robota v názorech české osvícenské společenosti, Acta Universitatis Carolinae 1962, Philosophica et Historica 3, s. 7-63.

LOEWENSTEIN, Bedřich: Projekt moderny, Praha 1995.

LOEVENSTEIN, Bedřich: Ekonomizace pokroku v 18. století: blahobyt a civilizace, ČČH 2002, s. 55-73.

LOEWENSTEIN, Bedřich: Historismus a kulturní pesimismus v 19. století, Soudobé dějiny 11, 2004,

MACHAČOVÁ, Jana – MATĚJČEK, Jiří: Sociální historiografie období industrializace českých zemí z let 1990-2000, ČČH 2001, s. 294-312.

MAUR, Eduard: Merkantilistický populacionismus a kritika feudalismu, ČSČH 1974, s. 848-870.

MENDELS, Franklin: Proto-Industrialization: The First Phase of the Industrialization Process, Journal of Economic History 32, 1972, s. 241-261.

MYŠKA, Milan: Průmyslová revoluce z perspektivy historiografie 70. a 80. let, ČČH 1991, s. 533-546.

MYŠKA, Milan: Proto-industrializace. Čtvrtstoletá bilance jednoho historiografického paradigmatu, ČČH 1994, s. 759-774.

MYŠKA, Milan: Problémy a metody hospodářských dějin, část 1: Metodické problémy studia dějin sekundárního sektoru, Ostrava 1995.

PAULINYI, Ákoš: Průmyslová revoluce – o původu moderní techniky, Praha 2002.

PEŠEK, Jiří: Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské metropole 1850-1920, Praha 1999.

PURŠ, Jaroslav: Průmyslová revoluce – Vývoj pojmu a koncepce, Praha 1973.

PURŠ, Jaroslav: Průmyslová revoluce v českých zemích, Praha 1960.

SCHULZE, Hagen: Stát a národ v evropských dějinách, Praha 2003.

STEARNS, Peter: European Encyklopedia of Social History, London? 2001? (hesla: Enlightenment, Proto-Industrialization, Industrialization).

TINKOVÁ, Daniela: Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa, Praha 2004.

de TOCQUEVILLE, Alexis: Starý režim a revoluce, Praha 2003.

URFUS, Valentin: Osvícenství a ekonomická ideologie v Čechách, Právně historické studie 14, 1969, s. 202-220.

URFUS, Valentin: Průmyslový liberalismus a české měšťanstvo v období národního obrození, Právně-historické studie 10, 1964, s. 5-32.

 3. tématický okruh: Národy a nacionalismus

ANDERSON, Benedict: Imaginated Communities, London-New York 1991

GELLNER, Ernst: Národy a nacionalismus, Praha 1993

GELLNER, Ernst: Nacionalismus, Brno 2003

HOBSBAWM, Eric: Národy a nacionalismus od roku 1780 – Program, mýtus, realita, Praha 2000

HROCH, Miroslav: Evropská národní hnutí v 19. století – Společenské předpoklady vzniku novodobých národů, Praha 1986

HROCH, Miroslav: Historická beletrie a historické vědomí v 19. století, AUC – Philosophica et Historica 3, Studia historica XXXIII, Praha 1988, s. 9-26

HROCH, Miroslav: Na prahu národní existence – Touha a skutečnost, Praha 1999

HROCH, Miroslav: V národním zájmu – Požadavky a cíle evropských národních hnutí 19. století v komparativní perspektivě, Praha 1996

HROCH, Miroslav (ed.): Pohledy na národ a nacionalismus – čítanka textů, Praha 2003

KOŘALKA, Jiří: Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914, Praha 1996

KŘEN, Jan: Konfliktní společenství. Češi a Němci 1780-1918, Praha 1990

KUTNAR, František: Obrozenské vlastenectví a nacionalismus – příspěvek k národnímu a společenskému obsahu češství doby obrozenské, Praha 2003

KUTNAR, František: Sociálně myšlenková tvářnost obrozeneckého lidu, Praha 1948

LOEWENSTEIN, Bedřich: O nacionalismu a revolucích, Praha b. d.

MACURA, Vladimír: Český sen, Praha 1998

ORTEGA Y GASSET, José: Evropa a idea národa – a jiné eseje o problémech současného člověka, Praha 1993

PATOČKA, Jan: Dilema v našem národním programu – Jungmann a Bolzano. In: TÝŽ: Náš národní program, Praha 1990

PATOČKA, Jan: Co jsou Češi? – Malý přehled fakt a pokus o vysvětlení, Praha 1992

PRAŽÁK, Albert: Národ se bránil. Obrany národa a jazyka českého od nejstarších dob po přítomnost, Praha 1945

RAK, Jiří: Bývali Čechové – České historické mýty a stereotypy, Praha 1994

ŘEZNÍK, Miloš: Formování moderního národa – Evropské „dlouhé“ 19. století, Praha 2003

SCHULZE, Hagen: Stát a národ v evropských dějinách, Praha 2003

ŠMAHEL, František: Idea národa v husitských Čechách, Praha 2000

ŠTAIF, Jiří: Obezřetná elita – Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851, Praha 2005

TILLY, Charles: The Formation of National States in Western Europe, Princeton 1975

URBAN, Otto: Buržoazní revoluce v habsburské monarchii a národnostní otázka, AUC – Philosophica et Historica 1, Studia historica XVII, Praha 1977, s. 23-56

URBAN, Otto: Kapitalismus a česká společnost, Praha 2003

 4. tématický okruh: Sociální a politické štěpení moderní společnosti

BOBBIO: Pravice a levice, Brno 2003.

BRUCKMÜLLER, E.: Sozialgeschichte Österreichs, Wien-München 1985.

BRUCKMÜLLER, E. – DÖCKER, U. – STEKL, H. – URBANITSCH, P.: Bürgertum in der Habsburgermonarchie, Wien-Köln 1990.

COHEN, Gary B.: Společnost, politický život a vláda v pozdně imperiálním Rakousku: zamyšlení nad novou syntézou, ČČH 2004 č. 4.

COHEN, Gary B.: Němci v Praze 1861-1914, Praha 2000.

HORÁČEK, Cyril: Počátky českého hnutí dělnického, Praha 1933.

KATRŇÁK, Tomáš: Třídní analýza a sociální mobilita, Brno 2005.

KELLER, Jan: Dějiny klasické sociologie, Praha 2004, s. 13-50.

KOŘALKA, Jiří: Češi v habsburské říši 1815-1914 – Sociálně-historické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích, Praha 1996.

KUTNAR, František: Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu, Praha 1948.

KŘEPELÁKOVÁ, V.: Struktura a postavení dělnické třídy v Čechách 1906-1914, Praha 1974.

LÖWENSTEIN, Bedřich: Hnutí měš?anstva a národní orientace v polovině 19. století (Několik úvah), ČČH 1990, s. 499-513.

MALÍŘ, Jiří: Od spolků k moderním politickým stranám – Vývoj politických stran na Moravě 1848-1914, Brno 1996.

MATĚJČEK, Jiří – MACHAČOVÁ, Jana: Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914, Opava 2002.

MIKKELSEN, Flemming: Working Class Formation – In Search of Synthesis, 1996. www.iisg.com (internetové stránky International Institute of Social History).

MOMMSEN, Hans: Arbeiterbewegung und Nationale Frage, Göttingen 1979

MÜLLER, Zdeněk: Češi a občanská společnost – její předpoklady, vznik a formy, Praha 2003.

PODIVEN: Češi v dějinách nové doby, Praha 1991, s. 5-302.

ROKKAN, Stein – LIPSET, Seymour M. (ed.): Party Systems and Voters Alignments, 1967

Studie k sociálním dějinám, svazek 10, Opava (číslo je věnováno středním vrstvám).

ŠANDEROVÁ, Jadwiga: Nesnze s pojmem společenská třída – Na okraj jedné diskuse, Sociologický časopis 1995, č. 1, s. 61-75.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga: Sociální stratifikace – Problém, vybrané teorie, výzkum, Praha 2000.

ŠTAIF, Jiří: Obezřetná elita, Praha 2005.

THOMPSON, Edward P.: Making of English Working Class, London 1963.

URBAN, Otto: Buržoazní revoluce v habsburské monarchii a národnostní otázka, AUC – Philosophica et Historica 1, Studia Historica XVI – K národnostní problematice českých zemí v 19. a 20. století, Praha 1977, s. 23-55.

van VOOS, L. H. – van der LINDEN, M.: Class and Other Identities – Gender, Religion and Ethnicity in the Writing of European Labour History, New York – Oxford 2002.

VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla: Formování české občanské společnosti ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století, Praha 1993.

VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla: Jak se žilo za časů Františka Josefa I., Praha 1996.

WEHLER, Hans U. (ed.): Bürger, Arbeiter und das Problem der Klassenbildung 1800-1870. Deutschland im internationalen Vergleich. In: KOCKA, Jürgen und MÜLLER-LUCKNER, Elisabeth (Hrsg.): Arbeiter und Bürger im 19. Jahrhundert Varianten ihres Verhältnisses im europäischen Vergleich, München 1986, s. 1-27.

ZNOJ, Milan – HAVRÁNEK, Jan – SEKERA, Martin: Český liberalismus – texty a osobnosti, Praha 1995.

 5. tématický okruh: Totalitarismus

 ARENDTOVÁ, Hannah: Původ totalitarismu I-III, Praha 1996

ARON, Raymund: Opium intelektuálů, Praha 2002

ARON, Raymnud: Historie XX. století, Praha 1999, s. 137-216

BALÍK, Stanislav – KUBÁT, Michal: Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů, Praha 2004

BAUMAN, Zygmunt: Modernita a holocaust, Praha 2003

BESANCON, Alain – FURET, Francois: Komunismus a fašismus (uspořádal Miroslav Novák), Praha 2002

BESANCON, Alain: Nemoc století. Komunismus, nacismus a holocaust, Praha 2000

BROWNING, Christopher: Obyčejní muži – 101. záložní policejní prapor a „konečné řešení“ v Polsku, Praha 2002

COURTOIS, S. a kol.: Černá kniha komunismu, I.–II., Praha-Litomyšl 1999

DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra – KUNC, Jiří: O přechodech k demokracii, Praha 1994

EAGLESTONE, Robert: Postmodernismus a popírání holocaustu, Praha 2005

FINKELSTEIN, Norman G.: Průmysl holocaustu – úvahy o zneužívání židovského utrpení, Praha 2006

FISCHER, J. L.: Krise demokracie, díl I., Praha 2005, s. 187-280

FROMM, Erich: Strach ze svobody, Praha 1993

FURET, Francois: Minulos? jednej ilúzie, Bratislava 2000

GOLDHAGEN, Daniel: Hitlerovi ochotní katani, Praha 1997

HEYWOOD, Andrew: Politické ideologie, Praha 1994, s. 92-130, s. 162-181

HOBSBAWM, Eric: Věk extrémů – Krátké 20. století 1914-1991, Praha 1998

KÁRNÍK, Zdeněk – KOPEČEK, Michal (eds.): Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, svazek I.–V., Praha 2003-2005

KŘEN, Jan: Dvě století střední Evropy, Praha 2005, s. 535-1008

LIPSTADTOVÁ, Deborah: Popírání holocaustu – Sílící útok na pravdu a pamě?, Praha-Litomyšl 2006

LÖWENSTEIN, Bedřich: Civilizace a fašismus, Praha 2003

MANN, Golo: Dějiny Německa 1919-1945, Praha 1993

MALIA, Martin: Sovětská tragédie – Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917-1991, Praha 2004

NECHVÁTAL, Martin: 15. 5. 1921 – Založení KSČ – Ve službách Kominterny, Praha 2002

NOLTE, Ernst: Fašismus ve své epoše, Praha 1999

NOLTE, Ernst: Streitpunkte – Heutige und künftige Kontroversen um den Nationalsozialismus, Berlin-Frankfurt 1994

NOVICK, Peter: The Holocaust in American Life, Boston 1999

O´SULLIVAN, Noël: Fašismus, Brno 1995

ORTEGA Y GASSET, José: Vzpoura davů, Praha 1993

PEŠEK, Jiří: Byli jsme to my? Historikerstreit 1986-1987, Dějiny a současnost 1991, č. 1, s. 2-6

PIPES, Richard: Dějiny ruské revoluce, Praha 1998

PREISSNER, Rio: Kritika totalitarismu, Řím 1973

REICHEL, Peter: Svůdný klam Třetí říše – Fascinující a násilná tvář fašismu, Praha 2004

REIMAN, Michal: O komunistickém totalitarismu a o tom, co s ním souvisí, Praha 2000

RUPNIK, Jacques: Dějiny Komunistické strany Československa – Od počátků do převzetí moci, Praha 2002

SCHWANOVÁ, Gesine: Zamlčovaná vina – Ničivá moc dvojí morálky, Praha 2004

SVÁTEK, František: Koncept totalitarismu a historikova skepse. Poznámky o politické a historiografické diskusi. In: JECH, Karel (ed.): Stránkami soudobých dějin – (sborník k příležitosti 65. narozenin historika Karla Kaplana), Praha 1993, s. 29-60

TROCKIJ, Lev D.: Zrazená revoluce, Brno 1995

VINCENT, Gérard: Communism as a Way of Life. In: ARIÉS, Philippe – DUBY, Georges: A History of Private Life, V. díl – Riddles of Identity in Modern Times, London 1993, s. 315-345

ZITTELMANN, Rainer: Adolf Hitler a jeho cesta k moci, Praha 1993