Doporučená literatura

Doporučená studijní literatura pro ústní zkoušku

Níže uvedený seznam literatury je pouze orientační. Uchazeči by měli v průběhu ústní části přijímacího řízení především prokázat základní čtenářskou gramotnost (porozumění odbornému textu, práce s pojmy, abstrakce a kontextualizace) a seznam literatury by měl být veden jejich vlastním zájmem o obor Historie.

Následující seznam je zaměřen na hospodářské a sociální dějiny tzv. předindustriálního období (tzn. středověk a raný novověk), seznam relevantní literatury pro hospodářské a sociální dějiny od poloviny 18. století do současnosti naleznete v sekci přijímacího řízení pro navazující magisterský obor Historie – hospodářské a sociální dějiny. Můžete dále využít bibliografii uvedenou v odborných profilech pracovníků ÚHSD.

Vaší pozornosti navíc doporučujeme zkrácený seznam literatury, který pro uchazeče připravili studenti ze Spolku studentů historie FF UK.

 

Úvod do studia hospodářských a sociálních dějin. Svazek 1. O předmětu bádání, genezi a historiografii oboru. Z. Jindra, F. Svátek, J. Štaif. Praha 1997.

Čechura, J. – Kárník, Z.(edd.): Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám. V./1. Praha 2002.

Burke, P.: Lidová kultura v raně novověké Evropě. Praha 2005.

 

Antropologické přístupy v historickém bádání. Nodl,M. – Tinková, D. (ed.). Praha 2008.

Arriés, P.: Dějiny smrti. I.II. Praha 2000.

Bacci, M.L.: Populace v evropské historii. Praha 2003.

Barokní Praha – Barokní Čechie. 1620 – 1740. Praha 2004.

Z.Beneš, Historický text a historická skutečnost. Studie o principech českého humanistického dějepisectví. Praha 1992.

Bláhová, M.: Historická chronologie. Praha 2001.

Bloch, M.: Králové divotvůrci. Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, zejména ve Francii a Anglii. Praha 2004.

Bluche, F.: Za časů Ludvíka XIV. Král Slunce a jeho století. Praha 2006.

Bocková, G.: Ženy v evropských dějinách. Praha 2006.

Boubín, J.: Petr Chelčický. Myslitel a reformátor. Praha 2005.

Boubín, J.: Česká „národní“ monarchie. K domácím zdrojům a evropskému kontextu království Jiříka z Poděbrad. Praha 1992.

Braudel, F.: Sozialgeschichte des 15.-18. Jahrhunderts. Der Handel. München 1990.

Breuers, D.: Na hradech, v klášterech, v podhradí. Praha 1999.

Burke, P.: History and Social Theory. Princeton 1991.

Burke, P.: Lidová kultura v raně novověké Evropě. Praha 2005.

Burke, P.: Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales 1929-1989. Praha 2004.

Bůžek, V.: Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech. Praha 1996.

Bůžek, V. – Hrdlička, J. – Král, P. – Vybíral, Z.: Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku. Praha – Litomyšl 2002.

Bůžek, V. – Král, P. (edd.): Člověk českého raného novověku. Praha, Argo 2007.

M.Cerman – Hermann Zeitlhofer (Hg.), Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.-19. Jahrhundert. Wien – München 2002.

J.Čechura, Selské rebelie roku 1680. Sociální konflikty v barokních Čechách a jejich každodenní souvislosti. Praha 2001.

Čechura, J.: Broumovská rebelie. Praha 1997.

J.Čechura, Rolnické revolty raného novověku – přehled středoevropského bádání. ČČH 97, 1999.

J.Čechura, Adelige Grundherrn als Unternehmer. Zur Struktur südböhmischer Dominien vor 1620. München – Wien 2000.

Čechura, J.: Die Gutswirtschaft des Adels in Bohmen in der Epoche vor der Schlacht am Weissen Berg. Bohemia 36, 1995.

Čechura, J.: Die Struktur der Grundherrschaften im Mittelalterlichen Böhmen. Stuttgart 1994.

Čechura,J.: Dominium Smiřických – protokapitalistický podnikatelský velkostatek předbělohorských Čech. Český časopis historický 90, 1992.

Česká města v 16.-18.století. Praha, Historický ústav 1991.

Čornej, P.: Lipanská křižovatka. Praha 1992.

Čornej, P.: Tajemství českých kronik. Praha 1987.

Čornejová, I.: Tovaryšstvo Ježíšovo v Čechách. Praha 1997.

Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha 1996.

Dějiny Univerzity Karlovy. 1347-1622. Praha 1995, 1622-1802. Praha 1996.

Dějiny žen aneb evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie. Čadková, K – Lenderová, M. – Stráníková, J. (edd.). Pardubice 2006.

Delumeau, J.: Hřích a strach. Pocit viny na evropském Západě ve 13.-18. století. Praha 1999.

Delumeau, J.: Strach na Západě. 14.-18.století. I-II. Praha 1997-1999.

Delumeau, J.: Dějiny ráje. Zahrada rozkoše. Praha 2003.

Dülmen van, R.: Divadlo hrůzy. Soudní praxe a trestní rituály v raném novověku. Praha 2001.

Dülmen van, R.: R. van Dülmen, Kultur und Alltag in der frühen Neuzeit. Dorf und Stadt. 16.-18.Jahrhunderts. München 1992. (český překlad z nakladatelství Argo)

Dülmen van, R.: Kultur und Alltag in der frühen Neuzeit. Das Haus und seine Menschen. München 1990. (český překlad z nakladatelství Argo)

Dülmen van, R.: Historická antropologie. Vývoj – Problémy – Úkoly. Praha 2002.

Dülmen van, R.: Entstehung des frühneuzeitlichen Europa. 1550-1648. Frankfurt 1982 (1993).

Dülmen van, R.: Historische Kulturforschung zur Frühen Neuzeit. Entwicklung-Probleme-Ausgaben.- Geschichte und Gesellschaft 21, 1995.

Eberhard, W.: Konfessionsbildung und Stande in Böhmen 1478-1530. München-Wien 1981

Elias, N.: Die höfische Gesellschaft. Frankfurt 1983.

Elias, N.: O procesu civilizace. I. Praha 2006.

Elias, N.: O procesu civilizace. II. Praha 2008.

Englund, P.: Nepokojná léta. Historie třicetileté války. Praha 2000.

Englung, P.: Nepřemožitelný. Historie první severní války. Praha 2003.

Europa 1500. Integrationsprozesse im Widerstreit: Staaten, Regionen, Personenverbände, Christenheit. Stuttgart 1987.

Evans, R.J.W.: Vznik habsburské monarchie. 1550-1700. Praha 2003.

Evans, R.J.W.: Rudolf II. a jeho svět. Praha 1997.

Evropa na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi. E. Doležalová – R. Novotný – P. Soukup (edd.). Praha 2004.

Floss, P.: Jan Amos Komenský. Od divadla věcí k dramatu člověka. Ostrava 1970.

Francek, J.: Zločin a trest v českých dějinách. Praha 1999.

Francek, J.: Čarodějnické příběhy. Praha – Litomyšl 2005.

Foucault, M.: Vůle k vědění. Dějiny sexuality 1. Praha 1999.

Geremek, B.: Slitování a šibenice. Praha 1999.

Ginzburg, C.: Sýr a červi. Příběh jednoho mlynáře kolem roku 1600. Praha 2001.

Ginzburg, C.: Benandanti. Čarodějnictví a venkovské kulty v 16. a 17.století. Praha 2002.

Ginzburg, C.: Noční příběh. Sabat čarodějnic. Praha 2003.

Hanzal, J.: Cikáni na Moravě v 15. až 18. století. Praha 2004.

Hausenblasová, J.: Der Hof Kaiser Rudolfs II. Prag 2002.

Hazlbauer, Z.: Krása středověkých kamen. Odraz náboženských idejí v českém uměleckém řemesle. Praha 1998.

Hejnic, J. – Polívka, M.: Plzeň v husitské revoluci. Praha 1987.

Herold, V. – Pánek, J. (ed.): Baroko v Itálii – baroko v Čechách. Setkávání osobností, idejí a uměleckých forem. Praha 2003.

Hieronymus der Ältere Schlick: Das Tegebuch. Eine Selbstdarstellung aus der Jahren 1580-1582. M.Durajová, R. Smíšek (Hg.). Prameny k českým dějinám 16.-18.století. České Budějovice 2008.

Himl, P.: Zrození vagabunda. Neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století. Praha 2007.

P. Himl, Die ?armben Leüte“ und die Macht. Die Untertanen der südböhmischen Herrschaft Český Krumlov/Krumau im Spannungsfeld zwischen Gemeinde, Obrigkeit und Kirche (1680-1781). Stuttgart 2003.

Hlavačka, M.: Karel Albrecht. Praha 1997.

Hlavačka, M.: Cestování v éře dostavníku. Praha 1996.

Hlobil, I. – Petrů, E.: Humanismus a raná renesance na Moravě. Praha 1992.

Holinková, J.: Dvě studie z dějin městské školy na Moravě v předbělohorském období. Olomouc 2005.

Horský, J. – Seligová,M.: Rodina našich předků. Praha 1997.

Hrdlička, J.: Hodovní stůl a dvorská společnost. Strava na raně novověkých aristokratických dvorech v českých zemích. České Budějovice 2000.

Hrdlička, J.: Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova. České Budějovice 2003.

Hrejsa, F.: Česká konfese. Praha 1912.

Hroch, M.: Na prahu národní existence. Touha a skutečnost. Praha 1999.

Hroch,M. – Petráň, J.: 17.století – krize feudální společnosti. Praha 1976.

Hrubá, M.: ?Nedávej statku žádnému, dokud duše v těle“. Pozůstalostní praxe a agenda královských měst severozápadních Čech v předbělohorské době. Ústí nad Labem 2002.

Hippel, W.: Armut, Unterschichten, Randgruppen in der Frühen Neuzeit. München 1995.

Husitství, reformace, renesance. Sborník k 60.narozeninám F.Šmahela. I-III. Praha, Historický ústav 1994.

Huizinga, J.: Podzim středověku. Praha 1999.

Chalupa, A.: Venkovské obyvatelstvo v Čechách v tereziánských katastrech (1700-1750). Sborník Národního muzea-A23, 1969.

Chocholáč, B.: Selské peníze. Sonda do finančního hospodaření poddaných na západní Moravě koncem 16. a v 17. Století. Brno 1999.

Iggers, G.G.: Dějepisectví ve 20.století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha 2002.

Janáček, J.: České dějiny. Doba předbělohorská. I/1. Praha 1968, I/2. Praha 1984.

Janáček, J.: Dějiny obchodu v předbělohorské Praze. Praha 1955.

Janáček, J.: Pivovarnictví v českých královských městech v 16.století. Praha 1959.

Janáček, J.: Rudolf II. a jeho doba. Praha 1987.

Janáček, J.: Řemeslná výroba v českých městech 16.století. Praha 1961.

Janáček, J.: Valdštejn a jeho doba. Praha 1978.

Janáček, J.: Česko-rakouské obchodní styky v 16.století. Sborník historický 17, 1970.

Janák, J. – Hledíková, Z.: Dějiny správy v českých zemích do roku 1945. Praha 1989.

Jireček, J.: – Jireček, H. (edd.), Zřízení zemská Království českého 16.věku, Praha 1882.

Jurok, J.: Česká šlechta a feudalita ve středověku a raném novověku. Nový Jičín 2000.

Kaak, H.: Die Gutsherrschaft. Berlin-New York 1991.

Kalousek, J. (ed.): Řády selské a instrukce hospodářské 1350-1626. In: Archiv český. 22.

Kašpar, O.: Jezuité z české provincie v Mexiku. Praha 1999.

Kalista, Z.: Století andělů a ďáblů. Jihočeský barok. Praha 1994.

Kilián, J.: Filip Fabricius z Rosenfeldu a Hohenfallu. Život, rod a dílo defenestrovaného sekretáře. České Budějovice 2005.

Klášter Zlatá Koruna. Dějiny-Památky-Lidé. České Budějovice 2007.

Klíma, A.: Manufakturní období v Čechách. Praha 1955.

Knoz, T.: Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty. Brno 2006.

Koldinská, M.: Každodennost renesančního aristokrata. Praha – Litomyšl 2001.

Koldinská, M.: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Cesta intelektuála k popravišti. Praha 2004.

Kopičková, B.: Historické prameny k studiu postavení ženy v české a moravské středověké společnosti. Praha 1992.

Kopička, P. (ed.): Deníky roudnického hejtmana Blažeje Albína z Weisenberku z let 1611 a 1625. Praha 2003.

Kostlán, A.: „Cenová revoluce“ a její odraz v hospodářském vývoji Čech. Folia Historica Bohemica 11, 1987.

Král, P.: Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku. České Budějovice 2004.

Království dvojího lidu. České dějiny let 1436-1526 v soudobé korespondenci. (ed.P.Čornej). Praha 1989.

Krejčík, T.: Pečeť v kultuře středověku. Ostrava 1998.

Kubů, F. – Zavřel, P.: Der Goldene Steig 1. Historische und archäologische Erforschung eines bedeutenden mittelalterlichen Handelsweges. Passau 2001.

Kultura baroka v Čechách a na Moravě. Praha 1992.

Kutnar, F.: Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu. Praha 1948.

Ledvinka, V.: Rozmach feudálního velkostatku, jeho strukturální proměny a role v ekonomice českých zemí v předbělohorském období. Folia Historica Bohemica 11, 1987.

Ledvinka, V.: Úvěr a zadlužení feudálního velkostatku v předbělohorských Čechách (Finanční hospodaření pánů z Hradce 1560-1596). Praha 1985. Ledvinka, V.: Rozmach feudálního velkostatku, jeho strukturální proměny a role v ekonomice českých zemí v předbělohorském období. Folia Historica Bohemica 11, 1987.

Ledvinka, V.: Úvěr a zadlužení feudálního velkostatku v předbělohorských Čechách (Finanční hospodaření pánů z Hradce 1560-1596). Praha 1985.

Goody, J.: Proměny rodiny v evropské historii. Praha 200.

Le Goff, J.: Středověká imaginace. Praha 1998.

Le Goff, J.: Středověký člověk a jeho svět. Praha 1999.

Le Goff, J. – Schmitt, J.-C.(edd.) Encyklopedie středověku. Praha 2002.

Le Roy Ladurie, E.: Masopust v Romansu. Od Hromnic po Popeleční středu 1579-1580. Praha 2001.

Macek, J.: Jiří z Poděbrad. Praha 1967.

Macek, J.: Jagellonský věk v českých zemích. I-III. Praha 1992-1998.

Macek, J.: Víra a zbožnost jagellonského věku. Praha 2001.

Macek, J.: Česká středověká šlechta. Praha 1997.

Mackenney, R.: Evropa šestnáctého století. Praha 2001.

Malý, K.: Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha 1997.

Malý, K.:Trestní právo v Čechách v 15.-16.století. Praha 1979.

Marek, J.: Společenská struktura moravských královských měst v 15. a 16.století. Praha 1965.

Maťa, P.: Svět české aristokracie (1500-1700). Praha 2004.

Matějek,F.: Morava za třicetileté války. Praha 1992.

Maur, M.: Gutsherrschaft und ?zweite Leibeigenschaft“ in Böhmen. Studien zur Wirtschafts-, Sozial- und Bevölkerungsgeschichte (14. – 18. Jahrhundert). Wien – München 2001.

Maur, M.: Český komorní velkostatek v 17.století. Praha 1976.

Maur, M.: Geneze a specifické rysy českého pozdně feudálního velkostatku. AUC, Philospohica et Historica 1, 1976, s.229-256.

Maur, M.: Zemědělská výroba na pobělohorském komorním velkostatku v Čechách. Praha 1990.

Míka, A.: Majetkové rozvrstvení české šlechty v předbělohorském období. Sborník historický 15, 1967.

Míka, A.: Petr Chelčický. Praha 1963.

Míka, A.: Poddaný lid v Čechách v první polovině 16.století. Praha 1960.

Míka, A.: Sociálně ekonomická struktura českých zemí před třicetiletou válkou. Sborník historický 21, 1974, 23, 1975.

Mikulec, J.: Poddanská otázka v barokních Čechách. Praha 1993.

Mikulec,J.: Dějiny venkovského poddaného lidu na 17. a 18.století a česká historiografie posledních dvaceti let. Český časopis historický 88, 1990.

Mikulec, J.: 31. 7. 1627 – Rekatolizace šlechty v Čechách. Čí je to země, toho je i náboženství . Praha 2005.

Miller, J.: Uzavřená společnost a její nepřátelé. Města středovýchodní Evropy. 1500-1700. Praha 2006.

Molnár, A.: Pohyb teologického myšlení. Přehledné dějiny dogmatu. Praha 1982.

Molnár, A.: Na rozhraní věků. Cesty reformace. Praha 1985.

Montanari, M.: Hlad a hojnost. Dějiny stravování v Evropě. Praha 2003.

Müller, R.A. Der Fürstenhof in der Frühen Neuzeit. München 1995.

Navrátilová, A.: Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha 2004.

Nejedlý, M.: Fortuny kolo vrtkavé. Láska, moc a společnost ve středověku. Praha 2003.

Nešpor, Z. R.: Víra bez církve. Východočeské toleranční sektářství v 18. a 19. století. Ústí nad Labem 2004.

Nodl, M. – Šmahel, F.(edd.): Člověk českého středověku. Praha 2002.

North, M. (Hg.): Kommunikationsrevolutionen. Die neuen Medien des 16.und 19. Jahrhunderts. Wien 1995.

North, M.: Das Geld und seine Geschichte. München 1994.

Ohler, N.: Umírání a smrt ve středověku. Praha 2001.

Pánek, J.: Proměny stavovství v Čechách a na Moravě v 15. a v první polovině 16.století. Folia Historica Bohemica 4, 1982.

Pánek, J.: Politický systém předbělohorského českého státu. Folia Historica Bohemica 11, 1987.

Pánek, J.: Poslední Rožmberkové – velmoži české renesance. Praha 1989.

Pánek, J.: Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551-1552. Praha 1987.

Pánek, J.: Stavovská opozice a její zápas s Habsburky. Praha 1982.

Pánek,J.: Poslední Rožmberk. Životní příběh Petra Voka. Praha 1997.

Pánek,J.: Vilém z Rožmberka. Politik smíru. Praha 1998.

Pánek, J. (ed.): Jan Zajíc z Házmburka. Sarmacia aneb Zpověd českého aristokrata. Praha 2007.

Pekař, J.: České katastry r.1654-1789. Praha 1915.

Peters, J. (Hg.): Gutsherrschaft als soziales Modell. Historische Zeitschrift, Beiheft 18, 1995.

Peters, J. (Hg.): Gutsherrschaftsgesellschaften im europäischen Vergleich. Berlin 1997.

Petráň, J.: Skladba pohusitské aristokracie v Čechách. In: Proměny feudální třídy v Čechách v pozdním feudalismu. Praha 1976.

Petráň, J.: Středoevropské zemědělství a obchod v 16. a na počátku 17.století. Československý časopis historický 19, 1971.

Petráň, J. a kol.: Dějiny hmotné kultury. I/1, I/2, II/1, II/2. Praha 1985-1998.

Petráň, J.: Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války. Praha 1964.

Petráň, J.: Staroměstská exekuce. Praha 1985 (+ další vydání).

Petráň, J.: Příběh Ouběnic. Mikrohistorie české vesnice. Praha 2001.

Petráň, J.: Stavovské království a jeho kultura v Čechách (1471-1526). In: Pozdně gotické umění v Čechách. Praha 1985.

Petráň, J.: Zemědělská výroba v Čechách ve druhé polovině 16. a počátkem 17.století. Praha 1963.

Pešek, J.: Měšťanská vzdělanost a kultura v předbělohorských Čechách. 1547-1620. Praha 1993.

Polišenský, J.-Kollman, J.: Valdštejn. Ani císař, ani král. Praha 1995.

Polišenský, J.: Komenský. Muž labyrintů a naděje. Praha 1996.

Polišenský, J.: Třicetiletá válka a evropské krize XII. století. Praha 1970.

Pozdně gotické umění v Čechách. Praha 1985.

Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe des Kaiser Rudolfs II. I-II. Freren 1988.

Preiss, P.: František Antonín Špork. Barokní kultura v Čechách. Praha – Litomyšl 2003.

Preiss, P.: Panoráma manýrismu. Praha 1974.

Procházka, V.: Poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17.století. Praha 1963.

Rataj, T.: České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí. Praha 2002.

Ratajová, J.(ed.): Alžběta Lidmila z Lisova. Rodinné paměti. Praha 2002.

Rejchrtová, N.: Václav Budovec z Budova. Praha 1984.

Rémond, R.: Náboženství a společnost v Evropě. Praha 2003.

Roedl, B. (ed.): Svědectví z morového času. Kniha výpovědí u městského soudu v Žatci z let 1580-1587. Praha 2003.

Říčan, R.: Dějiny Jednoty bratrské. Praha 1957.

Říhová, M,: Dvorní lékař posledních Lucemburků. Praha 1999.

Roedl, B. (ed.): Svědectví z morového času. Kniha svědeckých výpovědí u městského soudu v Žatci z let 1580-1584. Praha 2003.

Royt, J.: Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století. Praha 1999.

Ryantová, M.: Památníky aneb štambuchy, tj. alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku. České Budějovice 2007.

Seibt, F.: Německo a Češi. Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy. Praha 1996.

Seibt, F.: Lesk a bída středověku. Praha 2000.

Seibt, F.: Karel IV. Císař v Evropě. Praha 1999.

Schelle, K. a kol: Právní dějiny. Praha 2008.

Schmitt, J.-C.: Revenanti. Praha 2003.

Schulze, H.: Stát a národ v evropských dějinách. Praha 2003.

Sousedík, S.: Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím. Praha 1997.

Spunar, P. : Kultura českého středověku. Praha 1985.

Stejskal, A.: Bauer-Beamter-Herr. Grundsätze des Kommunikationssystem auf dem Rosenbergischen Dominium in den Jahren 1550-1611. In: Gutsherrschaftsgesellschaften, Berlin 1997.

Stejskal, A.: Soziale Distinktionen und Individuen (Kulturelle Investitionen und die Formierung eines sozialen Kapitals in den Residenzen der letzten Rosenberger und Schwanberger in den Jahren 1590 – 1616). Prager WISOHIM / Prague ESHP, Bd./Vol.6, 2001-2002, s.9-39.

Stejskal, A.: Prosopografická analýza rožmberského a švamberského úřednictva (1550-1616). Model a jeho fungování. Sborník archivních prací 54, 2, 2004, s. 323-458.

Stejskal, A.: Instituce hospod v sociální teorii a praxi rožmberského dominia (1550-1611) In: Šlechta, měšťané a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku. Prostějov 1997.

Stellner, F. a kol.: Hospodářské dějiny (16. – 20. století). Praha 2005.

Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna. Pavel Marek (ed.). Prameny k českým dějinám 16.-18.století. České Budějovice 2005.

Svobodný, P. – Hlaváčková, L.: Pražské špitály a nemocnice. Praha 1999 (do s.64)

Šimůnek, R.: Správní systém šlechtického dominia v pozdně středověkých Čechách. Rožmberské dominium 1418-1472. Praha 2005.

Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr. 1526 – 1740. Opera historica 10, V.Bůžek – P.Král (edd.). České Budějovice 2003.

Šmahel, F.: Husitská revoluce. I-IV. Praha 1993.

Šmahel, F.: Idea národa v husitských Čechách. Praha 2000.

Šmahel, F.: Epilog husitské revoluce. Pražské povstání 1483. In: Acta reformationem Bohemicam illustrantia. Praha 1978.

Šmahel, F.: Humanismus v době poděbradské. Rozpravy ČSAV 73-76, 1963.

Šmahel, F.: Regionální původ, profesionální uplatnění a sociální mobilita graduovaných studentů pražské univerzity v letech 1433-1622. ZAUK 4, 1982, s.3-28.

Šmahel, F. (ed.): Geist, Gesellschaft, Kirche im 13. -16. Jahrhundert. Centre for medieval studies. 1. Praha 1999.

Tapié, V.L.: Marie Terezie a Evropa. Praha 1997.

Tetzel, G.: Cestovní deník Lva z Rožmitálu a na Blatné 1465-1467. Olomouc 2003.

V komnatách paláců – v ulicích měst. Sborník příspěvků věnovaných Václavu Ledvinkovi k šedesátým narozeninám. Praha 2007.

Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám profesorky Lenky Bobkové. Ptaha 2006.

Válka, J.. Předbělohorská kultura a společnost. Poznámky k interpretaci a hodnocení. Studia Comeniana et Historica 16/32 1986.

Válka, J.: Dějiny Moravy. II. Morava reformace, renesance a baroka. Brno 1995.

Válka, J.: Česká společnost v 15.-18.století. I. Předbělohorská doba. Praha 1972.

Válka, J.: Česká společnost v 15.-18.století. Bělohorská doba. Společnost a kultura manýrismu. Praha 1983.

Večeřová, P.: Šumanská tiskárna. 1585-1628. Praha 2002.

Villarri, R. (ed.): Barokní člověk a jeho svět. Praha 2004.

Vlnas, V.: Jan Nepomucký. Česká legenda. Praha 1993.

Vlnas, V.(ed.): Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Praha 2001.

Vlnas, V. (ed.): Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18.století. Praha 2001.

Vorel, P.: Páni z Pernštejna. Praha 1999.

Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium > Historie > Doporučená literatura