Průběh přijímacího řízení

Průběh přijímací zkoušky a kritéria hodnocení

popis přijímací zkoušky:

1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut)
1) české dějiny
2) obecné/světové dějiny
3) všeobecný kulturně-politický přehled
(celkem max.: 50 bodů)

Písemná část přijímací zkoušky je totožná s písemnou částí přijímací zkoušky na studijní program Historie. Uchazeč, který se hlásí na oba programy, píše test pouze jednou a výsledek se mu započítává pro oba programy.

2. kolo – ústní část
1) české dějiny (max. 20 bodů)
2) obecné/světové dějiny (max. 20 bodů)
3) všeobecný kulturně–politický přehled (max. 10 bodů)

Další požadavky ke zkoušce: Podepsaný seznam prostudované odborné a populárně naučné literatury, případně seminární a ročníkové práce a ocenění prokazující zájem o program (vše se předkládá k nahlédnutí).

Přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze

Přípravný kurz: nekoná se

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách oddělení přijímacího řízení FF UK.

Podmínky přijímacího řízení na bakalářský studijní program Historie se zaměřením na vzdělávání.

 

Informace k počtu přijatých uchazečů

Počet přijatých v minulém akademickém roce: 20

Počet přihlášených v minulém akademickém roce: 87

Předpokládaný počet přijímaných: 50

Garant přijímacího řízení na obor Historie se zaměřením na vzdělávání pro zahájení studia v akademickém roce 2023/2024: doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph. D