Představení ústavu

Obor hospodářských a sociálních dějin se na Filozofické fakultě UK v Praze ustavil v roce 1990. V důsledku zásadních změn ve společnosti i specializace historické vědy byl vytvořen prostor pro zkoumání hospodářských a společenských procesů v dějinách. Obor se brzy etabloval nejen jako inovativní proud bádání a výuky, nýbrž jako svébytná subdisciplína historické vědy, umožňující postihnout a vysvětlit předpoklady politicky relevantního jednání lidí – propojit zkoumání hospodářských a společenských procesů s vývojem idejí, mentálních vzorců i politických institucí. Hlavní tematická pole obsahují jednak klasické otázky dějin práce, industrializace, vzdělání, mobility, sociálního rozvrstvení a nerovností, jednak také problémy multietnicity a nacionalismu, občanské společnosti, techniky a technologií, genderu, nových sociálních hnutí, proměn hodnot nebo všedního života (dějin každodennosti).

Hospodářské a sociální dějiny nejsou segmentem historie v tom smyslu, že by zkoumaly jen dílčí část historické látky (nejsou „částí“ jako tematicky či věcně omezeným dílem celé historie), nýbrž mají svébytnou perspektivu zkoumání: zaměřují se na pravidelnosti jednání, zvláštnosti společného jednání lidí, logiku hospodářských a společenských procesů, předpoklady politicky relevantního rozhodování aktérů a na stabilitu či destabilizaci (hospodářských, společenských, politických i kulturních) hierarchií.

ÚHSD se skládá ze dvou seminářů: semináře hospodářských a semináře sociálních dějin. Zajišťuje přitom výuku těchto dvou subdisciplín v rámci studia oboru historie v bakalářském cyklu, a to jak profilovými kursy (tzv. kursovními přednáškami), kde se formují základní kompetence, tak v rámci specializačních přednášek a výběrových (bakalářských a diplomních) seminářů. Ústav dále zajišťuje navazující magisterské studium v oboru Historie – hospodářské a sociální dějiny a doktorské studium v oboru Moderních hospodářských a sociálních dějin.

Seminář hospodářských dějin

V oblasti hospodářských dějin se soustředíme na analýzu integračních a dezintegračních tendencí ve střední Evropě ve 20. století, výzkum hospodářsko-politických vztahů, na formy hospodářské modernizace a stagnace, otázky hospodářského růstu a krizí, transfer národohospodářských a technických inovací.

Vedoucí semináře Prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. Dějiny bankovnictví,

Dějiny ekonomických teorií

Členové Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. Dějiny techniky,

Dějiny dopravy,

Dějiny infrastruktury

Prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. Dějiny agrarismu,

Hospodářský nacionalismus

PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D. Dějiny zemědělství a venkova

Válečná a řízená ekonomika

 

Seminář sociálních dějin

V oblasti sociálních dějin se především zabýváme problematikou vzniku a vývoje občanské společnosti ve středovýchodní Evropě, sociálním a sociálně-politickým vývojem českých zemí v 19. a 20. století, problematikou mulitetnicity, nových sociálních hnutí, proměnami hodnot, otázkami společenského konsensu a legitimitou řádu, dějinami každodennosti.

Vedoucí semináře Prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. Česká národní společnost,

Dějiny elit,

Intelektuální dějiny

Členové Doc. PhDr. Michal Pullmann, PhD. Dějiny komunistických diktatur,

Metodologie sociálních dějin

Doc. Dr. Jakub Rákosník, PhD. Dějiny sociálního státu,

Dějiny sociálních teorií

Doc. Mgr. Matěj Spurný, PhD. Moderní nacionalismus,

Multietnicita v českých zemích,

Dějiny moderních diktatur

 

DAAD-Langzeitdozentur

 

PD Dr. Norman Domeier Politické kulturní dějiny

Dějiny změn hodnot

Výzkum diktatur

Úvod > Ústav > Představení ústavu