Vyhlášení dodatečného výběrového řízení Erasmus+ na LS 2023/24

Historické ústavy FF UK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA
STIPENDIJNÍ POBYTY v rámci programu ERASMUS+ pro letní semestr akademického roku
2023/24.Výběrové řízení proběhne ve středu 20. září 2023 v 11:00 v místnosti 302b. „Tištěnou
přihlášku“ je možné odevzdat do pondělí 18. září 2023 e-mailem (ondrej.daniel@ff.cuni.cz).

 

1. TIŠTĚNÁ PŘIHLÁŠKA ZASÍLANÁ VÝBĚROVÉ KOMISI E-MAILEM OBSAHUJE:

Základní údaje:

Jméno a příjmení:
Login SIS/MS Teams (v případě potřeby distanční účasti na výběrovém řízení):
Preferovaná země (univerzita) a délka studijního pobytu (je možné uvést až tři univerzity
v pořadí preference):
Preferovaný výjezd ZS/LS (při jednosemestrálním pobytu):

Studijní profil:

Studijní obor, specializace:

Ústav a seminář (u navaz. mgr.):

Ročník:

Téma diplomové (resp. bakalářské, dizertační, seminární) práce:

Jazykové znalosti:

Předchozí studium, předchozí studijní pobyty, praxe v oboru, mimo obor atd.:

Badatelský projekt (zpravidla realizace diplomové či jiné odborné práce). Projekt by měl
obsahovat stručné představení tématu, hlavních otázek, pramenů a metod zpracování, neměl by
svým rozsahem přesáhnout jednu s. textu (počítačovou). Obsahově by měl korespondovat se
zájmem o studium na příslušné univerzitě.

Profesní životopis

Výpis studijních výsledků

Doklad o nejvyšším dosaženém stupni jazykových znalostí

 

 

2. ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA ZAKLÁDANÁ SOUBĚŽNĚ V RÁMCI UNIVERZITNÍ APLIKACE:
Vstup do on-line aplikace: https://is.cuni.cz/webapps/

 

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA POBYTY ERASMUS+ V RÁMCI HISTORICKÝCH ÚSTAVŮ

Hlásit ke konkursu na historických ústavech se mohou studující oborů historie a archivnictví
na FF UK.

Pro úspěch ve výběrovém řízení jsou důležité studijní výsledky a znalost jazyka na takové
úrovni, která by umožňovala studium v cizím jazyce. Programu se může zúčastnit pouze
student, splňující následující kvalifikační podmínky:

• je zapsán do bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu;
• je řádně zapsán do minimálně druhého ročníku bakalářského studia;
• po celé období studijního pobytu v zahraničí bude řádně zapsán ke studiu na
Univerzitě Karlově.
• podle opatření děkana č. 22/2009 mohou být vysláni pouze studenti, kteří v době stáže
studují nejvýše ve čtvrtém roce bakalářského programu nebo třetím roce navazujícího
magisterského programu. Student pětiletého programu může vyjet nejpozději v šestém
roce studia.

 

PODMÍNKY ÚČASTI KANDIDÁTŮ Z JINÝCH OBORŮ

Místa, která nebudou obsazena studenty historie, budou dána k dispozici studentům jiných
oborů FF UK. Podmínkou je předchozí souhlas vlastního oborového koordinátora.
Koordinátoři na historických ústavech si vymiňují právo rozhodnout o možnosti tyto
kandidáty nominovat. Zájemci z jiných oborů taktéž do níže uvedeného data doručí přihlášku.

Úvod > Nástěnka > Vyhlášení dodatečného výběrového řízení Erasmus+ na LS 2023/24