Programy Progres

„Programy Progres, které od 1. 1. 2017 nahradily předchozí programy ‚PRVOUK‚ (Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově), jsou primárním, nesoutěžním nástrojem institucionální podpory vědy na UK. Na programy je alokována většina finančních prostředků, které univerzita získává ze státního rozpočtu ve formě institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.“

Převzato z domovské stránky UK, více informací zde.

Q09 – Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa

„Navrhovaný program navazuje na předchozí program PRVOUK č. 12: „Historie v interdisciplinární perspektivě“. Zachovává jeho interdisciplinární charakter, ještě více však směřuje k mezinárodnímu rozměru výzkumu. Program je v úzkém vztahu k profilovému oboru („vlajkové lodi“) UK „Historie – transkontinentální studia: Evropa a/versus svět“.

Program vychází z premisy, že jako většina jevů současnosti mají i globální souvislosti a proměny současného světa své kořeny v minulosti. Masívní přesuny lidí i národů napříč i mezi kontinenty, přenosy informací nebo mezinárodní obchod na obrovské vzdálenosti, proměny podob státu pod tlakem politiky na globální úrovni se v různých podobách odehrávaly již dávno před námi. Buď nás dodnes přímo ovlivňují anebo po sobě alespoň zanechaly nesmazatelné stopy.

Cílem projektu je analyzovat historické proměny v podobách státu, společnosti, hospodářství i kultury a hlubší souvislosti, potřebné k porozumění dnešnímu globalizovanému světu. Bádání bude zkoumat různé procesy, které předznamenávají dnešní globální konstelace, i vztahy mezi jednotlivými dimenzemi lidského jednání – ve světě politiky, společenských vztahů, hospodářských procesů nebo kultury. Nejde přitom jen o mezinárodně pojaté bádání pro účely akademických diskusí; profitovat by z něj měla i širší veřejnost, příslušné instituce státu nebo různé segmenty občanské společnosti.

Výzkum propojí bádání o historii politiky, hospodářství a společnosti, aby nabídl odpovědi na aktuální otázky dnešního světa. Zaměří se na proměnu role národních států a procesy europeizace, na vztah centra a periferie v evropském i globálním rámci, otázky stabilizace a destabilizace politického, hospodářského a společenského řádu a historické diskontinuity, otázky občanské společnosti a transfer identit a myšlenek, proměny urbánní a agrární krajiny od středověku dodnes i reflexi minulosti v současném světě, aby upozornil na historické zdroje, z nichž vyrůstá náš svět.“

Převzato z domovské stránky UK, další informace ke Q09 v hypertextovém odkazu výše.

Úvod > Věda a výzkum > Programy Progres