Matěj Spurný

Doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.

Odborný profil

 • Docent
 • člen Semináře sociálních dějin
 • zástupce vedoucího Ústavu hospodářských a sociálních dějin

Kontakt

Odborné zaměření:

 • Moderní sociální dějiny
 • Moderní nacionalismus a multietnicita v českých zemích ve 20. století
 • Dějiny moderních evropských diktatur

Curriculum Vitae:

 • 1998-2006: magisterské studium Mezinárodních teritoriálních studií (specializace německá a rakouská studia); Mgr.; FSV UK
 • 1998-2005: magisterské studium Historie (specializace Hospodářské a sociální dějiny); Mgr.; FF UK
 • 2005: Studium moderních a soudobých dějin; stipendium „Studienkolleg zu Berlin“; Humboldt-Universität zu Berlin
 • 2005-2010: doktorské studium (PhD.); Téma disertační práce: Nejsou jako my. Sociální marginalizace a integrace v období “budování nového řádu” na příkladu menšin v českém pohraničí (1945-1960); Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 2007-2010: Člen mezinárodního badatelského týmu Sozialistische Diktatur als Sinnwelt (Socialistická diktatura jako myšlenkový svět) při Centru pro soudobé dějiny (Postupim) a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (Praha)
 • 2007-2011: člen výzkumného týmu Mechanismy ovládání a moci. KSČ na FF UK 1968-1989
 • 2010: Spolupracovník Wissenschaftzentrum Berlin na projektu Property Reallocation and Symbolic Appropriation: Ownership, Ethnicity, and Memory in 20th Century Czechoslowakia, Poland and Israel
 • 2012: odborný asistent; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 2018: habilitace pro obor Moderní hospodářské a sociální dějiny, FF UK; docent, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK.

Výběrová bibliografie:

Monografie
 • SPURNÝ, Matěj, Der lange Schatten der Vertreibung. Ethnizität und Aufbau des Sozialismus in tscheechischen Grenzgebieten (1945-1960), Wiesbaden: Harrasowitz, 2019.
 • SPURNÝ, Matěj, Making the Most of Tomorrow: A North Bohemian Laboratory of Socialist Modernism, Praha: Karolinum, 2019.
 • SPURNÝ, Matěj: Most do budoucnosti. Laboratoř socialistické modernity na severu Čech, Praha: Karolinum, 2016.
 • Recenze: Bohemia (Bianca Hoenig), Střed (Pavla Kačmárová), Dějiny a současnost (Jan Klápště), A2 (Milena Bartlová), Ekolist (Adam Šůra),Respekt (Eva Klíčová)
 • SPURNÝ, Matěj: Nejsou jako my. Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945-1960), Praha: Antikomplex, 2011.
 • Recenze: Bohemia (Eagle Glassheim), Soudobé dějiny (Petra Šimková, Kateřina Čapková, David Kovařík), Střed (Benjamin Frommer), Přítomnost (Jaromír Mrňka), Dějiny a současnost (Kateřina Čapková)
 • Ocenění: Wichterleho cena AV ČR pro vědce do 35 let; Excelentní monografie UK
 • SPURNÝ, Matěj: Bijeme na poplach! Německá publicistika proti nacistickému nebezpečí (1930-1933), Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009.
 • Recenze: ČČH (Jiří Pešek), A2
 • SPURNÝ, Matěj: Flucht und Vertreibung. Das Ende des Zweiten Weltkrieges in Sachsen, Niederschlesien und Nordböhmen, Dresden: SLPB und Brücke/Most-Stiftung, 2008 (2. vyd. 2011).
Spoluautor / editor:
 • SPURNÝ, Matěj – RÁKOSNÍK, Jakub – ŠTAIF, Jiří: Milníky moderních českých dějin. Krize konsenzu a legitimity v letech 1848-1989, Praha: Argo, 2018. 395 stran ISBN:978-80-257-2518-4.
 • VOLNÁ, Katka – JAREŠ, Jakub – SPURNÝ, Matěj: S minulostí zúčtujeme (edice dokumentů), Praha: Academia, 2014.
 • JAREŠ, Jakub – SPURNÝ, Matěj – VOLNÁ, Katka a kol.: Náměstí Krasnoarmějců 2, Praha: FF UK / Thalia, 2012.
 • Recenze: Marginalia Historica (Jan Mervart), Souvislosti (Martin Nodl), A2 (Jan Gruber), Dějiny a současnost (Vítězslav Sommer)
 • Ocenění: Excelentní monografie UK
 • SCHNEIDER, Miroslav – SCHOLL-SCHNEIDER, Sarah – SPURNÝ, Matěj (ed.): Sudetské příběhy (Sudetengeschichten), Praha: Antikomplex a Institut für Bayerische und Schwäbische Landesgeschichte der Universität Augsburg, 2010.
 • VOLNÁ, Katka – JAREŠ, Jakub – PINEROVÁ, Klára – SPURNÝ, Matěj: Prověřená fakulta (edice dokumentů), Praha: ÚSD, 2009.
 • Recenze: Bohemia (Jan Mervart), Soudobé dějiny (Pavel Urbášek)
 • SPURNÝ, Matěj (ed.): Sudetské osudy, Domažlice: Antikomplex a Nakladatelství Český les, 2006.
 • SPURNÝ, Matěj (ed.): Proměny sudetské krajiny, Domažlice: Antikomplex a Nakladatelství Český les, 2006.
 • MIKŠÍČEK, Petr – MATĚJKA, Ondřej – SPURNÝ, Matěj: Zmizelé Sudety / Das verschwundene Sudetenland, Domažlice: Antikomplex a Nakladatelství Český les, 2003 (další vyd.. 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012).
Kapitoly / studie v kolektivních monografiích:
 • SPURNÝ, Matěj: Mezi vědou a politikou: ekologie za socialismu a kapitalismu (1975-1995), in: KOPEČEK, Michal (ed.): Architekti dlouhé změny: expertní kořeny postsocialismu v Československu, Praha: Argo, FF UK, ÚSD AV ČR, 2019, s. 267-313.
 • PULLMANN, Michal – SPURNÝ, Matěj: Dějiny Česka od roku 1945 do současnosti, in: KLÁPŠTĚ, Jan – ŠEDIVÝ, Ivan (eds.): Dějiny Česka, Praha: NLN, 2019, s. 282-303.
 • ČERNÁ, Marie – MLEJNEK, Josef – SPURNÝ, Matěj – SOMMER, Vítězslav – VILÍMEK, Tomáš: Diskuze o normalizaci v historiografii, in: ČINÁTL, Kamil – MERVART, Jan – NAJBERT, Jaroslav (eds.): Podoby československé normalizace: dějiny v diskuzi, Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. 15-39.
 • SPURNÝ, Matěj: Citizenship and Property Rights of “Our Germans”. The Development between 1943 and 1945 of The Legal Status of Germans in Post-War Czechoslovakia, in: Smetana, Vít – Brenda, Kathleen: Exile in London: The Experience of Czechoslovakia and the Other Occupied Nations, 1939–1945, Praha: Karolinum, 2017.
 • SPURNÝ, Matěj – JAREŠ, Jakub – VOLNÁ, Kateřina: Intellectuals between Collaboration and Independence in Late Socialism: Politics and Everyday Life at the Faculty of Arts, Charles University, Prague, in: SPOR, Péter – SÁNDÓR, Horváth – MARK, James (eds.): Secret Agents and the Memory of Everyday Collaboration in Communist Eastern Europe, Anthem Press, 2017, s.171-189.
 • SPURNÝ, Matěj: Krajina a paměť. Zkušenost českého pohraničí, in: KRAUSS, MARITA – SCHOLL-SCHNEIDER, Sarah – FASSL, Peter (eds.): Odchody a návraty: vzpomínková kultura a životní příběhy sudetských Němců v českých zemích a Bavorsku ve 20. století, vydání Praha: Antikomplex, 2015, s. 50-59.
 • SPURNÝ, Matěj: Hranice a očista společnosti: konstrukce společnosti spolehlivých v českém pohraničí po druhé světové válce (1945-1949), in: X. sjezd českých historiků: Ostrava, 14. -16. 9. 2011. Svazek VI., Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 2015, s. 325-333.
 • SPURNÝ, Matěj: Migration and Cleansing. Building a New Society in Czech Borderlands after 1945, in: HOFFMANN, Stefan – ROMIJN, Peter – KOTT, Sandrine – WIEVIORKA, Olivier (eds.):  Seeking Peace in the Wake of War. Europe 1943-1947, Amsterdam University Press, 2015, s. 163-182.  
 • BUBEN, Radek – PULLMANN, Michal – SPURNÝ, Matěj – RŮŽIČKA, Jiří: Diktatura a autoritářské režimy, in: STORCHOVÁ, Lucie a kol. (ed.): Koncepty a dějiny – Proměny pojmů v současné historické vědě, Praha: Scriptorium, 2014, str. 281-307.
 • SPURNÝ, Matěj: Deutsche in der Tschechoslowakei der Nachkriegszeit / Němci v poválečném Československu, in: LINDNER, Johanna, MALECHA, Corinna (eds.): Bei uns verblieben / Zůstali tu s námi, Praha: Antikomplex, 2013.
 • SPURNÝ, Matěj: Landschaft und Gadächtnis: Erfahrung der tschechischen Grenzgebiete, in: KRAUSS, MARITA – SCHOLL-SCHNEIDER, Sarah – FASSL, Peter (ed.): Erinnerungskultur und Lebensläufe. Vertriebene zwischen Bayern und Böhmen im 20. Jahrhundert, München: Volk Verlag, 2013, str. 45-58.
 • SPURNÝ, Matěj: Czeska pamięć i wspomnienia przymusowych wysiedleń Niemców (1947-2010), in: MÜLLER, Hans-Peter – ZIELIŃSKÁ, Maria (ed.): Transgraniczność w perspektywie socjologicznej (Migracje przymusowe w Europie), Zielena Gora: Lubuskie Towarzystwo Naukowe (Seria Monograficzna, Tom VIII), 2012, str. 227-236.
 • SPURNÝ, Matěj: KSČ a „naši Němci“ (1945-1955): Mezi nacionalismem, internacionalismem a pragmatismem, in: ARBURG, Adrian von – DVOŘÁK, Tomáš a kol.: Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945, Brno, Matice moravská, 2010.
 • SPURNÝ, Matěj: Vielschichtige Loyalitäten: Tschechische Remigranten aus Wolhynien zwischen Staat, Sozialismus und traditioneller Gemeinschaft (1945-1955), in: ZIMMERMANN, Volker – HASLINGER, Peter – NIGRIN, Tomáš (eds.): Loyalitäten im Staatsozialismus. DDR, Tschechoslowakei, Polen, Marburg: Herder Institut, 2010.
 • SPURNÝ, Matěj: Die ethnischen Minderheiten in den tschechischen Grenzgebieten in den fünfziger Jahren. Realität und Zukunftsvisionen, in: BRENNER, Christiane – SCHULZE WESSEL, Martin: Zukunftsvorstellungen und staatliche Planung im Sozialismus: Die Tschechoslowakei im ostmitteleuropäischen Kontext 1945-1989, München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2010, str. 79-88.
 • SPURNÝ, Matěj: Erinnerung an Flucht und Vertreibung zwischen Tabuisierung und Instrumentalisierung. Tschechische und Deutsche Geschichtspolitik und Erinnerungskultur im Vergleich, in: OSWALD, Anne von – SCHMELZ, Andrea – OSWALD, Anne von (Hg.): Erinnerungen in Kultur und Kunst. Reflexionen über Krieg, Flucht und Vertreibung in Europa, Bielefeld: Transcript Verlag, 2009.
 • SPURNÝ, Matěj: Intelektuálové v osidlech normalizace: Metodologické poznámky k možnostem výzkumu vysokoškoslkého prostředí na příkladu FF UK, in: SKLENÁŘOVÁ, Sylva (ed.): Možnosti a meze výzkumu vysokého školství po roce 1945, Ústí nad Orlicí: Oftis 26, 2009.
Odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech:
 • SPURNÝ, Matěj – OLŠÁKOVÁ, Doubravka – SOMMER, Vítězslav – JANÁČ, Jiří: Technokratischer Sozialismus in der Tschechoslowakei: was ist technokratischer Sozialismus?, Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. A Journal of History and Civilisation in East Central Europe, Roč. 57, č. 1 (2017), s. 12-24.
 • SPURNÝ, Matěj, Stadtutopie mit Verspätung: Pläne, Bilder und Realität einer sozialistischen Stadt in den 1960er und 1970er Jahren am Beispiel des nordböhmischen Most, Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. A Journal of History and Civilisation in East Central Europe, Roč. 57, č. 1 (2017), s. 82-114.
 • SPURNÝ, Matěj – Gosewinkel, Dieter: Citoyenneté et expropriation en Tchécoslovaquie au lendemain des deux Guerres mondiales, in: Revue d´histoire moderne et contemporaine 61-1/2014, str. 26-61.
 • SPURNÝ, Matěj: Unerwünschte Rückkehrer. Staatsbürgerschaft und Eigentum deutscher Juden in der Nachkriegstschechoslowakei, in: Naharaim (Zeitschrift für deutschjüdische Literatur und Kulturgeschichte, Jerusalem), Volume 8, Issue 1 (Sep 2014), str. 120-141.
 • SPURNÝ, Matěj: Removing the Historical Town of Most: Technocratic and Humanistic Thought in the Practice of State Socialism, in: International Relations and Diplomacy, Vol 2, No. 4, April 2014, str. 235-243.
 • SPURNÝ, Matěj: Reliability and the Border: The Discourse of the Czech Borderlands, 1945-49, in: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft, Nr. 1 / 2013.
 • SPURNÝ, Matěj: Überprüfen und philosophieren, in: Bohemia, Nr. 53 / 2013.
 • SPURNÝ, Matěj: Czech and German Memories of Forced Migration, Hungarian Historical Review 3-4, roč. 2012.
 • SPURNÝ, Matěj: Political Authority & Popular Opinion: Czechoslovakia’s German Minority 1945-1960, in: Social History Vol. 37. No. 4, 2012.
 • SPURNÝ, Matěj: Frères slaves ou elements non fiables? Les réémigrants dans la Tchécoslovaquie d´aprés-guerre (1945-1955), In: Cahiers du Cefres, N. 32/2012 (Individus sous contrôle), str. 15-57.
Odborné články v českých časopisech:
 • SPURNÝ, Matěj: Pokus o převýchovu: Romové v objetí stalinské péče o člověka v 50. letech, Paměť a dějiny: revue pro studium totalitních režimů, Roč. 11, č. 3 (2017), s. 3-14.
 • SPURNÝ, Matěj: Philosophen machen Revolution: Eine monumentale Ego-Histoire von Josef Petráň, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen = Prague Economic and Social History Papers, Sv. 24, č. 2 (2016), s. 103-105. 
 • SPURNÝ, Matěj: Herci díla zkázy: demolice starého Mostu a role památkové péče, In: Zprávy památkové péče, Praha: Národní památkový ústav Roč. 76, č. 3 (2016), s. 251-264.
 • SPURNÝ, Matěj – ŠUSTROVÁ, Radka: „Ve veřejném prostoru mají i historici své nezastupitelné místo– „: rozhovor s Martinem Sabrowem o vzpomínání, auře autenticity i paměti diktatury, a především o tom, proč potřebujeme místa paměti, Dějiny a současnost, Roč. 37, č. 4 (2015), s. 30-33.
 • SPURNÝ, Matěj: Most do budoucnosti: příběh města na severu Čech jako studie proměn socialistické modernity, Soudobé dějiny, Roč. 22, č. 1-2 (2015), s. 30-79.
 • SPURNÝ, Matěj: The Fall and Rise of the City of Most: On the Dynamics of Socialist Modernity, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen = Prague Economic and Social History Papers, Sv. 19, č. 1 (2014), s. 39-60.
 • SPURNÝ, Matěj: Ustup černé město městu zelenému, in: Dějiny a současnost, č. 3/2014.
 • SPURNÝ, Matěj: Očištěná společnost. Očista jako konstitutivní princip utváření poválečné české společnosti na příkladu českého pohraničí, in: Soudobé dějiny, roč. XIX, č. 2 / 2012, str. 209-226.
 • SPURNÝ, Matěj: Sudety: laboratoř budoucnostiPoválečné vize směřování českého pohraničí, in: Dějiny a současnost, č. 6/2010.
 • SPURNÝ, Matěj: Rytíři demokracie. Němečtí demokratičtí publicisté proti nacismu, in: Dějiny a současnost, č. 10/2009.
 • SPURNÝ, Matěj: V zájmu národa a jeho dětí. Z bojů o české menšinové školství mezi dvěma světovými válkami, in: Časopis Národního muzea. Řada historická. Ročník CLXXIII/ 2004, č. 3-4, str. 191-211.8

 

Úvod > Lidé > Matěj Spurný