Jakub Rákosník

Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.

Odborný profil

 • Docent
 • člen Semináře sociálních dějin
 • Kontakt

Odborné zaměření:

 • Moderní sociální dějiny
 • Dějiny sociálního státu
 • Dějiny sociálních teorií

Curriculum Vitae:

 • 1999: ukončení bakalářského studia (Bc.); Institut základů vzdělanosti
 • 1996 – 2001: magisterské studium (Mgr.)  Historie – Politologie; FF UK
 • 2002: rigorozní zkouška (PhDr.); FF UK
 • 2004: doktorská dizertace (PhD.), Hospodářské a sociální dějiny; FF UK
 • 2005: odborný asistent; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 2005: Mgr.; Právnická fakulta UK
 • 2006: rigorozní zkouška (JUDr.); PF UK
 • 2011: docent v oboru Moderních hospodářských a sociálních dějin; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • od roku 2020: proděkan pro infrastrukturu FF UK

Výběrová bibliografie:

 • RÁKOSNÍK, Jakub: Ambivalence pojmu modernita. In: ŠTEMBERK, Jan – SKŘIVAN, Aleš ml. eds.: Cestami hospodářských dějin, Praha-Pelhřimov: FF UK – Nová tiskárna, 2020, s. 17-25.
 • RÁKOSNÍK, J.: První československá republika, in: KLÁPŠTĚ, J., ŠEDIVÝ, I. (eds.): Dějiny Česka. Praha: NLN, 2019, s. 216-250. ISBN: 978-80-7422-338-9
 • RÁKOSNÍK, J.: O úskalích vzpomínání na československá jubilea 1918 a 1938, in: ČECHUROVÁ, J., ŽEMLIČKA, J. a kol: Souboj mečů, idejí a charakterů: k životnímu jubileu prof. Ivana Šedivého. Praha: NLN, [2019] s. 214-225. ISBN: 978-80-7422-725-7
 • RÁKOSNÍK, J.: Veľká hospodárska kríza a Československo: pred 90 rokmi sa odohral krach ne newyorskej burze. Historická revue: vedecko-populárny mesačník o dejinách, Bratislava: Slovenský archeologický a historický inštitút Roč. 30, č. 10 (2019), s. 48-51.
 • RÁKOSNÍK, J., ŠTAIF, J., SPURNÝ, M.: Milníky moderních českých dějin. Krize konsenzu a legitimity v letech 1848-1989, Praha: Argo, 2018. 395 stran ISBN: 978-80-257-2518-4.
 • RÁKOSNÍK, J., ŠUSTROVÁ, R. (eds.): War employment and social policies in the Protectorate Bohemia and Moravia 1939-1945Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018. 116 s.
 • RÁKOSNÍK, J.: „Každý má dvě prkna“. Nástrahy sociálního státu., Dějiny a současnost Roč. 40, č. 7 (2018), s. 17-19.
 • RÁKOSNÍK, J.: Tvůrce dějin, anebo zajatec historických okolností?, in: BÁRTA, M., KOVÁŘ, M. a kol: Civilizace a dějiny: K roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě, Praha: Academia, 2017, s. 23-38.
 • RÁKOSNÍK, J., ŠUSTROVÁ, R.: Rodina v zájmu státu. Populační růst a instituce manželství v českých zemích 1918-1989, Praha: Nakladatelství lidové noviny, 2016, 282 s., ISBN: 978-80-7422-378-5
 • RÁKOSNÍK, J.: Otázka sociální, in: CERMAN, I. a kol.: Habsburkové 1740-1918: vznikání občanské společnosti, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 673-690, ISBN: 978-80-7422-483-6
 • RÁKOSNÍK, J.: Konstitucionalismus a právní kultura, in: CERMAN, I.. a kol.: Habsburkové 1740-1918: vznikání občanské společnosti, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. ISBN: 419-436, 978-80-7422-483-6
 • RÁKOSNÍK, J., PULLMANN, M.: Proměny sociální struktury českých zemí, in: JINDRA, Z., JAKUBEC, I., a kol.: Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie, Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN: 978-80-246-2945-2
 • RÁKOSNÍK, J.: Problém nezaměstnanosti za velké hospodářské krize, in: KUBŮ, E., SOUKUP, J., ŠOUŠA, J.: Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století: cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace, Praha, Ostrava: Nová tiskárna Pelhřimov, 2015, s. 219-250.
 • RÁKOSNÍK, J.: Otázka sociální, in: ČECHUROVÁ, J., RANDÁK, J. a kol.: Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014, s.509-528, ISBN: 978-80-7422-309-9; 978-80-7308-556-8
 • RÁKOSNÍK, J.: Industrializace, in: ČECHUROVÁ, J., RANDÁK, J. a kol.: Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014, s . 485-508, ISBN: 978-80-7422-309-9; 978-80-7308-556-8
 • RÁKOSNÍK, J.: Oblast sociální politiky, in: NEŠPOR, Z. a kol.: Dějiny české sociologie, Praha: Academia, 2014, s. 253-262.
 • RÁKOSNÍK, J., PULLMANN, M.: Marxism and Czech Historical Thinking, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen, Sv. 18, č. 2, 2013, s. 114-125.
 • RÁKOSNÍK, J.: Kontinuita a diskontinuita vývoje sociálního státu v Československu (1918-1956), Soudobé dějiny Roč. 20, č. 1-2, 2013, s. 15-39.
 • RÁKOSNÍK, J.: Světové dějiny hospodářství: Od nasycených tlup migrujících k hladovým miliardám usedlých?, in: BÁRTA, M., KOVÁŘ, M. a kol: Civilizace a dějiny: historie světa pohledem dvaceti českých vědců, Praha: Academia, 2013, s. 361-384, ISBN:978-80-200-2301-8
 • RÁKOSNÍK, J., TOMEŠ, I. a kol.: Sociální stát v Československu: právně-institucionální vývoj v letech 1918-1992, Praha: Auditorium, 2012, 416 s., ISBN:978-80-87284-30-8
 • RÁKOSNÍK, J., NOHA, J.: Kapitalismus na kolenou: dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929-1934, Praha: Auditorium, 2012, 333 s. ISBN: 978-80-87284-29-2
 • RÁKOSNÍK, J.: Glück als Kampf um Anerkennung der Arbeiterklasse, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen, Praha: Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte sv. 14, 2011, s. 108-119.
 • RÁKOSNÍK, J.: Dlouhá 30. léta (1929-1945): konceptuální přístupy k transformaci modernity. Dějiny – teorie – kritika 7, č. 2, 2010, s. 222-238.
 • RÁKOSNÍK, J.: Die tschechoslowakische Verfassung aus dem Jahre 1920 und das Problem der politischen Parteien, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen, Praha: Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte sv. 11, 2010, s. 109-121.
 • RÁKOSNÍK, Jakub: Sovětizace sociálního státu: Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu v letech 1945 – 1960, Praha: Filozofická fakulta UK, 2010, 503 s. ISBN: 978-80-7308-303-8
 • RÁKOSNÍK, Jakub: Der Sozialliberale Karel Kramář (1860-1937). In: FASORA, L. – HANUŠ, J. – MALÍŘ, J. (ed.): Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914, München: Martin Meidenbauer, 2010, s. 151-173. ISBN: 978-3-89975-192-5
 • RÁKOSNÍK, Jakub: Lev Winter (1876-1935) – Architekt der tschechoslowakischen Sozialpolitik. In: FASORA, L. – HANUŠ, J. – MALÍŘ, J. (ed.): Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914, München: Martin Meidenbauer, 2010, s. 151-173. ISBN: 978-3-89975-192-5
 • RÁKOSNÍK, J.: Czechoslovak Social Politics and Its Representatives in the London Exile during Second World War; In: Prague Papers on the History of International Relations. 1. vyd., 2009, Prague: Faculty of Arts and Philosophy of the Charles University; s. 429-443. ISBN 978-80-7308-254-3.
 • RÁKOSNÍK, J.: Dědictví finanční krize z roku 1929; In: Dějiny a současnost. 2009, roč. 31, č. 1, s. 32-35. ISSN 0418-5129.
 • RÁKOSNÍK, J.: Der Klassenkampf in der tschechoslowakischen marxistischen Historiographie; In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen2009, roč. 9, č. 1, s. 111-124. ISSN 1803-7518.
 • RÁKOSNÍK, J.: Jan Slavík marxistou?; In: Život plný střetů: Dílo a odkaz historika Jana Slavíka (1885-1978). 1. vyd. 2009, Praha: Národní knihovna ČR; s. 141-155. ISBN 978-80-7050-576-2.
 • RÁKOSNÍK, J.: Nacionalismus a svépomocné dělnické hnutí na přelomu 60. a 70. let 19. století, In: Hájek, J., Jančík, D., Kubů, E. (eds.) O hospodářskou národní državu: Úvahy a stati o moderním českém a německém nacionalismu v českých zemích. LIX vyd. 2009, Philosophica et Historica, Studia Historica LIX. Praha: Karolinum; s. 141-152. ISBN 978-80-246-1391-8.
 • RÁKOSNÍK, J.: Péče o nezaměstnané ve výmarské republice v komparativní perspektivě; In: Acta Oeconomica Pragensia. 2009, roč. 17, č. 1, s. 78-88. ISSN 0572-3043.
 • RÁKOSNÍK, J.: a d.: Pracovní právo 1948-1989; In: Vývoj československého práva 1945-1989. 1. vyd. 2009, Praha: Linde; s. 220-236, 609-623. ISBN 978-80-7201-741-6.
 • RÁKOSNÍK, J.: Sociální stát jako kategorie výzkumu historické sociologie; In: Historická sociologie. 2009, roč. 1, č. 1, s. 65-79. ISSN 1804-0616.
 • RÁKOSNÍK, J.: Teorie sociálního státu v soudobé historiografii; In: Dějiny-teorie-kritika. 2009, roč. 5, č. 1, s. 36-55. ISSN 1214-7249.
 • RÁKOSNÍK, J.: a další: Vývoj sociálního zabezpečení 1945-1989; In: Vývoj československého práva 1945-1989. 2009, Praha: Linde; s. 87-90, 236-252, 469-482. ISBN 978-80-7201-741-6.
 • RÁKOSNÍK, J.: Karel Kramář, národní demokracie a otázky sociální politiky v meziválečném Československu. In: BÍLEK, J. – VELEK, L.: Karel Kramář (1860 – 1937) – Život a dílo, Praha: HÚ AV ČR – MÚ AV ČR 2009, s. 550-562. ISBN 978-80-86495-58-3., ISSN 1210-6860
 • RÁKOSNÍK, J.: Housing Policy of Communist Czechoslovakia in 1948 – 1960The Twentieth Century/Dvacáté století, 2009, no. 2, p. 51-61. ISSN: 1803-750X.
 • RÁKOSNÍK, J.: Třídní boj v marxistické historiografii, in: JIROUŠEK, B. a kol.: Proměny diskursu české marxistické historiografie. (Kapitoly z historiografie 20. století), České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008 s. 287-300.
 • RÁKOSNÍK, J.: Naše zlatá léta: Mýtus ekonomické vyspělosti první republiky, in: Dějiny a současnost, roč. 30, č. 3, 2008, s. 14-16.
 • RÁKOSNÍK, J.: Die Eliten des tschechoslowakischen Genossenschaftswesens in der Zwischenkriegszeit, in: Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen, 2008, s. 51-58.
 • RÁKOSNÍK, J.: Odvrácená tvář meziválečné prosperity: Nezaměstnanost v Československu v letech 1918-1938, Praha, 2008, 461 s.
 • RÁKOSNÍK, J., JAKUBEC, I.: Ústřední jednota hospodářských družstev (1896-1938): Charakteristika vedoucích činitelů, in: Kubů, E. − Šouša, J. (edd.), Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století, Praha, 2008, s. 342-379.
 • RÁKOSNÍK, J., PULLMANN, M.: „Dělnická třída“ v moderní sociální historiografii, in: Dějiny-teorie-kritika, roč. 2, 2008, s. 271-288
 • RÁKOSNÍK, J.: Odborové organizace v počátcích Československa, in: Na pozvání Masarykova ústavu, 3, Praha 2007, s. 56-70.
 • RÁKOSNÍK, J.: Anglický chudinský zákon z roku 1834: Část I.: Krize alžbětinské chudinské péče, in: Historický obzor, roč. 18, č. 3/4, 2007, s. 57-65.
 • RÁKOSNÍK, J.: Anglický chudinský zákon z roku 1834: Část II.: Budování moderní chudinské péče (1814-1834), in: Historický obzor, roč. 18, č. 5/6, 2007, s. 110-119.
 • RÁKOSNÍK, J.: Demokracie bez tajných voleb: Radikální návrhy Františka Weyra na reformu volebního systému. in: MACHÁT, Z. – SLAČÁLEK, O. – ZNOJ, M. (ed.), Nezapomenuté historie: Sborník k 70. narozeninám Františka Svátka, Brno 2007, s. 133-144.
 • RÁKOSNÍK, J.: Sociální ústav 1920-1941 – mozkové centrum československé sociální politiky, in: SVOBODA, M. (sest.), Svět historie – historikův svět: Sborník profesoru Kvačkovi, Liberec 2007, s. 295-316.
 • RÁKOSNÍK, J.: Elity družstevnictví v meziválečném Československu – metodologické a teoretické otázky, in: ŠTAIF, J. (ed.), Moderní podnikatelské elity: Metody a perspektivy bádání, Praha 2007, s. 77-90.
 • RÁKOSNÍK, J.: Dělnická třída, postmodernismus a česká historiografie, in: SKLENÁŘOVÁ, S. (ed.), České, slovenské a československé dějiny 20. století II: Sborník z mezinárodní konference, Hradec Králové 2007, s. 222-230.
 • RÁKOSNÍK, J.: Kramářovy sociálně politické koncepce na přelomu 19. a 20. Století, in: Sborník Národního muzea v Praze, roč. 61, č. 3/4, 2007, s. 35-40.
 • Rákosník, J.: Limity působení luďáckého odborového hnutí ve 30. letech, in: ŠŮCHOVÁ, X. (ed.), Ľudáci a komunisti: Súperi? Spojenci? Protivníci?, Prešov 2006, s. 88-101.
 • RÁKOSNÍK, J.: Cukr a bič kancléře Bismarcka, in: Historický obzor, roč. 15, č. 5/6, 2004, s. 130-138.
Úvod > Lidé > Jakub Rákosník