Charakteristika studijního programu

Obecné informace o studijním programu

Kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují; nelze kombinovat s programem Historie – evropská studia

Přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze

Požadavky studia: Studium programu Historie je náročné na zrak, studenti pracují s velkým množstvím odborných textů v několika světových jazycích.

Odborné požadavky ke studiu – bakalářské studium

Přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia má komplexní přehled o historickém vývoji českých i obecných dějin, včetně jejich hospodářských a sociálních aspektů. Absolventi jsou připraveni k výkonu povolání v řadě veřejných a kulturních institucí. Absolvování je kvalitním předpokladem dalšího specializovaného studia historie v magisterském stupni i příbuzných humanitních a sociálněvědních programů. Prohloubené znalosti má v oblasti vztahující se k tématu bakalářské práce.

Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium > Historie > Charakteristika studijního programu