Michal Pullmann

Doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

Odborný profil

 • Docent
 • člen Semináře sociálních dějin
 • Kontakt

Odborné zaměření:

 • Moderní sociální dějiny
 • Dějiny komunistických diktatur
 • Metodologie sociálních dějin

Curriculum Vitae:

 • 1992-1998: magisterské studium Historie-Sociologie; FF UK
 • 1998-2003: doktorské studium (PhD.) Hospodářské a sociální dějiny; FF UK
 • 2001: asistent; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 2003: odborný asistent; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 2007-2010: participace na mezinárodním projektu Sozialistische Diktatur als Sinnwelt
 • 2008-2009: Gastdozentur na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově. Tehdejší kursy viz zde
 • 2014: docent v oboru Moderních hospodářských a sociálních dějin; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 2015 (od března do konce května) visiting fellow na Aleksanteri-Institute, University of Helsinki
 • od 2016 – stipendista Alexander von Humboldt Stiftung, Humboldt-Universität zu Berlin
 • 2018-2022: děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • LS 2023: hostující profesor na Universität Konstanz

Výběrová bibliografie:

Knihy:

 • spolu s Christiane Brenner a Anjou Tippner (eds.): After Utopia. Czechoslovak Normalization between Experiment and Experience, 1968–1989, Göttingen, Vandenhoeck Ruprecht 2022
 • spolu s Pavlem Kolářem: Co byla normalizace? Studie o pozdním socialismu, Praha, NLN-ÚSTR, 2016.
 • spolu s Volkerem Zimmermannem (eds.): Ordnung und Sicherheit, Devianz und Kriminalität im Staatssozialismus. Tschechoslowakei und DDR 1948/49–1989, Göttingen, Vandenhoeck Ruprecht 2014
 • Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu, Scriptorium Praha 2011

 

Články a kapitoly v knihách:

 • The Ideological Face of Normalisation: Socialist Modernity and the ‚Quiet Life‘, In: McDermott, Kevin – Stibbe, Matthew (eds.): Czechoslovakia and Eastern Europe in the Era of Normalisation, 1969-1989, Palgrave Macmillan; 2022
 • Late Communist Elites and the Demise of State Socialism in Czechoslovakia (1986–1989), in: Donert, Celia – Kladnik, Ana – Sabrow, Martin (eds.): Making Sense of Dictatorship, Domination and Everyday Life in East Central Europe after 1945, Central European University Press, 2022, s. 61-79
 • Umstrittene Vergangenheit. Debatten über die kommunistische Herrschaft in Tschechien, Osteuropa 71. 2021, 4-6, s. 395–410.
 • spolu s Matějem Spurným: Dějiny Česka od roku 1945 do současnosti, in: Klápště, Jan – Šedivý, Ivan (eds.): Dějiny Česka, Praha: NLN, 2019, s. 282-303
 • Cesta k revolúcii v roku 1989. Spoločenská kritika a pád komunistickej vlády vo východnej a strednej Európe, in: Rok 1989 v nemecko-česko-slovenskom kontexte, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV: Historický ústav SAV, 2019, s. 27-42. (upravená verze německy publikovaného textu z roku 2013, viz níže)
 • Gustáv Husák (1913–1991): Der Herr mit Vergangenheit, in: Sabrow, Martin – Schattenberg, Susanne (eds.), Die letzten Generalsekretäre: Kommunistische Herrschaft im Spätsozialismus, Christoph Links Verlag, Berlin 2018, s. 145–172
 • „Ruhige Arbeit“ und die Einhegung der Gewalt. Ideologie und gesellschaftlicher Konsens in der spätsozialistischen Tschechoslowakei, in: Zimmermann, Volker – Pullmann, Michal (eds.): Ordnung und Sicherheit, Devianz und Kriminalität im Staatssozialismus. Tschechoslowakei und DDR 1948/49–1989, Göttingen, Vandenhoeck Ruprecht 2014, s. 39-56
 • Der Weg zur Revolution 1989: Gesellschaftliche Kritik und der Zusammenbruch der kommunistischer Herrschaft in Ost- und Mitteleuropa, in: Ivaničková, Edita – Řezník, Miloš – Zimmermann, Volker (eds.): Das Jahr 1989 im deutsch-tschechisch-slowakischen Kontext. Klartext-Verlag, Essen 2013, s. 31-50
 • Tři kapitoly v knize Storchová, Lucie a kol.: Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě, Scriptorium, Praha 2014 („Společnost“ s. 121-132, „Třída“ s. 185-193 a „Diktatura“ s. 281-307).
 • The demise of the communist regime in Czechoslovakia, 1987-1989: a socio-economic perspective, in: McDermott, Kevin – Stibbe, Matthew (eds.): The 1989 Revolutions in Central and Eastern Europe. From Communism to Pluralism, Manchester University Press, Manchester etc. 2013, s. 154-171
 • Historický rozměr uznání, in: Hrubec, Marek et al. (eds.): Etika sociálních konfliktů. Axel Honneth a kritická teorie uznání, Filosofia, Praha 2012, s. 25-51.
 • Sociální změna a historický vývoj, in: Hrubec, Marek (ed.): Kritická teorie společnosti. Český kontext, Praha, Filosofia 2013, s. 293-323.
 • Eroze diktatury v době přestavby: krize vládnoucích elit a rozpad ideologického konsensu v Československu 1986-1989, Soudobé dějiny 2012, 19, 2, p. 256-274.
 • Gewalt in der Umbruchzeit der ČSSR, in: Sabrow, Martin (ed.): 1989 und die Rolle der Gewalt, Wallstein Verlag, Göttingen 2012, p. 337-356.
 • Úpadek a pád komunistických režimů ve střední a (jiho)východní Evropě, in: Bárta, Miroslav a Kovář, Martin (eds.): Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností, Prague: Academia 2011, p. 555-572.
 • Sociální demokracie mezi třídní solidaritou a „národním hospodářským zájmem“, in: Jančík, Drahomír a Kubů, Eduard (eds.) : Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci / převahu v českých zemích (1859-1945), Praha: Dokořán 2011, s. 481-502
 • Vervollkommnung, Intensivierung, Beschleunigung, Perestrojka. Die Planung in den sowjetischen und tschechoslowakischen Wirtschaftsdebatten der achtziger Jahre, in: Schulze Wessel, Martin a Brenner, Christiane (eds.): Zukunftsvorstellungen und staatliche Planung im Sozialismus. Die Tschechoslowakei im ostmitteleuropäischen Kontext 1945-1989, München: Oldenbourg Verlag 2010, p. 253-282.
 • Planning, Efficiency, and the socialist Entrepreneurship: Economic Reform and Elite Transformation in the Late Communist Czechoslovakia, in: Prague Economic and Social History Papers, 11. 2010, 1, p. 86-95
 • Sociální dějiny a totalitněhistorické vyprávění, In: Soudobé dějiny, 15. 2008, No. 3-4, p 703-717.
 • Diktatura, konsensus a společenská změna: K výkladu komunistické diktatury v českých akademických diskusích po roce 1989, In: Storchová, Lucie – Horský, Jan a.o.: Paralely, průsečíky, mimoběžky: Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století, Ústí nad Labem 2009, p 231-246.
 • Sociální demokracie a hospodářský nacionalismus. Národní identifikace na německé levici v Čechách kolem 1918, In: Hájek, Jiří – Jančík, Drahomír – Kubů, Eduard (Hgg.): O hospodářskou národní državu. Úvahy a stati o moderním českém a německém nacionalismu v českých zemích, Karolinum Prague 2009, p 129-140
 • Sociální předpoklady diktatur a demokracií: Barrington Moore a makrohistorické komparace In: Historická sociologie, ed. by J. Šubrt, Plzeň 2007; s. 305-311.
 • spolu s Jakubem Rákosníkem: „Dělnická třída“ v kontextu současné historiografie, In: Dějiny-teorie-kritika, 4. 2007, s. 271-288.
 • Proměny zájmových reprezentací v moderní době. Socialisté v Čechách kolem r. 1918 – alternativa či kontinuita „elit“? In. Štaif, Jiří (ed.): Moderní podnikatelské elity. Metody a perspektivy bádání, Praha 2008, s. 143-152
 • Habitus et classes. Les pistes ouvertes par la sociologie de Pierre Bourdieu dans le domaine de l’historie sociale, in: L’inspiration française dans les sciences sociales en Pays tchèques, Cahiers du CEFRES N° 29f, Prague 2004, p. 257-270.
 • Sociální hnutí jako problém soudobé historické vědy v kontextu sociálních věd. Příspěvek k interdisciplinárnímu výzkumu, In: Kárník, Zdeněk – Kopeček, Michal (eds.): Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, díl. 1, ÚSD Praha 2003, s. 271-284
 • Koncept revoluce v díle Antona Heinricha Springera (1848), In: Český časopis historický, 97. 1999, p. 506-538.

 

Další texty:

 • Doslov ke knize Goldmanová, Wendy Z.: Vytváření nepřítele: Udávání a zastrašování ve stalinském Rusku, Praha, Karolinum 2014, s. 267-286
 • Writing history in the Czech and Slovak republics: an interview with Michal Pullmann, Social History 2012, 37, Nr. 4, p. 384-401.

 

Překlady:

 • Marek, Michaela: Kultura jako nositel a oponent politických záměrů. Úvod. In: Kováč, Dušan –Marek, Michaela – Pešek, Jiří – Prahl, Roman (eds.): Kultura jako nositel a oponent politických záměrů. Německo-české a německo-slovenské kulturní styky od poloviny 19. století do současnosti, Albis international, Ústí nad Labem 2009, s. 9-23.
 • Honneth, Axel: Universalismus jako morální past? Podmínky a meze politiky lidských práv, In: Hrubec, Marek (ed.): Interkulturní dialog o lidských právech. Západní, islámské a konfuciálnské perspektivy, Filosofia Prague 2008

 

Úvod > Lidé > Michal Pullmann