Michal Pullmann

Doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

Odborný profil

 • Docent
 • člen Semináře sociálních dějin
 • v současné době děkan FF UK

Kontakt

Odborné zaměření:

 • Moderní sociální dějiny
 • Dějiny komunistických diktatur
 • Metodologie sociálních dějin

Curriculum Vitae:

 • 1992-1998: magisterské studium Historie-Sociologie; FF UK
 • 1998-2003: doktorské studium (PhD.) Hospodářské a sociální dějiny; FF UK
 • 2001: asistent; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 2003: odborný asistent; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 2007-2010: participace na mezinárodním projektu Sozialistische Diktatur als Sinnwelt
 • 2008-2009: Gastdozentur na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově. Tehdejší kursy viz zde
 • 2014: docent v oboru Moderních hospodářských a sociálních dějin; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 2015 (od března do konce května) visiting fellow na Aleksanteri-Institute, University of Helsinki
 • od 2016 – stipendista Alexander von Humboldt Stiftung, Humboldt-Universität zu Berlin

Výběrová bibliografie:

Monografie
Sborník a kolektivní monografie
 • Pavel Kolář a Michal Pullmann: Co byla normalizace? Studie o pozdním socialismu, Praha, NLN-ÚSTR, 2016.
 • Volker Zimmermann a Michal Pullmann (eds.): Ordnung und Sicherheit, Devianz und Kriminalität im Staatssozialismus. Tschechoslowakei und DDR 1948/49–1989, Göttingen, Vandenhoeck Ruprecht 2014 (další info viz zde).
 • (společně s Markem Hrubcem, Ondřejem Štěchem, Ondřejem Lánským a Giovanim Agostinim Saavedrou): Etika sociálních konfliktů. Axel Honneth a kritická teorie uznání, Filosofia, Praha 2012 (ediční řada Filosofie a sociální vědy, č. 43).
Články
 • The Decline and Fall of the Communist Regimes in Central and (South) Eastern Europe, in: Miroslav Bárta a Martin Kovář (eds.): Civilisations: collapse and regeneration: addressing the nature of change and transformation in history, Praha: Academia, 2019, s. 591-611.
 • (společně s Matějem Spurným) Dějiny Česka od roku 1945 do současnosti, in: Jan Klápště a Ivan Šedivý (eds.): Dějiny Česka, Praha: NLN, 2019, s. 282-303.
 • Ivan Šedivý – úvodem, in: Souboj mečů, idejí a charakterů: k životnímu jubileu prof. Ivana Šedivého, Praha: NLN, [2019], s. 8-9.
 • Cesta k revolúcii v roku 1989. Spoločenská kritika a pád komunistickej vlády vo východnej a strednej Európe, in: Rok 1989 v nemecko-česko-slovenskom kontexte, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV: Historický ústav SAV, 2019, s. 27-42.
 • Ještě k národu, in: Česko na cestě, Praha: Academia 2017, s. 55-57
 • Doslov Goldmanová, Wendy Z.: Vytváření nepřítele: Udávání a zastrašování ve stalinském Rusku, Praha, Karolinum 2014, s. 267-286
 • „Ruhige Arbeit“ und die Einhegung der Gewalt. Ideologie und gesellschaftlicher Konsens in der spätsozialistischen Tschechoslowakei, in: Volker Zimmermann a Michal Pullmann (eds.): Ordnung und Sicherheit, Devianz und Kriminalität im Staatssozialismus. Tschechoslowakei und DDR 1948/49–1989, Göttingen, Vandenhoeck Ruprecht 2014, s. 39-56
 • (společně s Volkerem Zimmermannem) Ordnung und Sicherheit, Devianz und Kriminalität im Staatsozialismus. Zur Einführung, in: Volker Zimmermann a Michal Pullmann (eds.): Ordnung und Sicherheit, Devianz und Kriminalität im Staatssozialismus. Tschechoslowakei und DDR 1948/49–1989, Göttingen, Vandenhoeck Ruprecht 2014, s. 1-14
 • Tři kapitoly v kompendiu Storchová, Lucie a kol.: Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě, Scriptorium, Praha 2014 („společnost“ s. 121-132, „třída“ s. 185-193 a „diktatura“ – společně s Matějem Spurným, Jiřím Růžičkou a Radkem Bubnem – s. 281-307)
 • Der Weg zur Revolution 1989: Gesellschaftliche Kritik und der Zusammenbruch der kommunistischer Herrschaft in Ost- und Mitteleuropa, in: Edita Ivaničková, Miloš Řezník a Volker Zimmermann (eds.): Das Jahr 1989 im deutsch-tschechisch-slowakischen Kontext. Klartext-Verlag, Essen 2013, s. 31-50
 • The demise of the communist regime in Czechoslovakia, 1987-1989: a socio-economic perspective, in: McDermott, Kevin a Stibbe, Matthew (eds.): The 1989 Revolutions in Central and Eastern Europe. From Communism to Pluralism, Manchester University Press, Manchester etc. 2013, s. 154-171
 • Sociální změna a historický vývoj, in: Hrubec, Marek: Kritická teorie společnosti. Český kontext, Praha, Filosofia 2013, s. 293-323
 • Writing history in the Czech and Slovak republics: an interview with Michal Pullmann, Social History 2012, 37, č. 4, s. 384-401.
 • Eroze diktatury v době přestavby: krize vládnoucích elit a rozpad ideologického konsensu v Československu 1986-1989, Soudobé dějiny 2012, 19, 2, s. 256-274.
 • Gewalt in der Umbruchzeit der ČSSR, in: Sabrow, Martin (ed.): 1989 und die Rolle der Gewalt, Wallstein Verlag, Göttingen 2012, s. 337-356 (viz také online recenzi na portálu sehepunkte.de).
 • Úpadek a pád komunistických režimů ve střední a (jiho)východní Evropě, in: Bárta, Miroslav a Kovář, Martin (eds.): Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností, Praha: Academia 2011, s. 555-572.
 • Sociální demokracie mezi třídní solidaritou a „národním hospodářským zájmem“, in: Jančík, Drahomír a Kubů, Eduard (eds.) : Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci / převahu v českých zemích (1859-1945), Praha: Dokořán 2011, s. 481-502.
 • Vervollkommnung, Intensivierung, Beschleunigung, Perestrojka. Die Planung in den sowjetischen und tschechoslowakischen Wirtschaftsdebatten der achtziger Jahre, in: Schulze Wessel, Martin a Brenner, Christiane (eds.):Zukunftsvorstellungen und staatliche Planung im Sozialismus. Die Tschechoslowakei im ostmitteleuropäischen Kontext 1945-1989, München: Oldenbourg Verlag 2010, s. 253-282.
 • Planning, Efficiency, and the socialist Entrepreneurship: Economic Reform and Elite Transformation in the Late Communist Czechoslovakia, in: Prague Economic and Social History Papers, 11. 2010, č. 1, s. 86-95
 • Sociální dějiny a totalitněhistorické vyprávění, In: Soudobé dějiny, 15. 2008, č. 3-4, s. 703-717. Elektronickou verzi viz zde
 • Diktatura, konsensus a společenská změna: K výkladu komunistické diktatury v českých akademických diskusích po roce 1989. In: Storchová, Lucie – Horský, Jan a.o.: Paralely, průsečíky, mimoběžky: Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století, Ústí nad Labem 2009, s. 231-246. Elektronickou verzi viz zde
 • Sociální demokracie a hospodářský nacionalismus. Národní identifikace na německé levici v Čechách kolem 1918, In: Hájek, Jiří – Jančík, Drahomír – Kubů, Eduard (Hgg.): O hospodářskou národní državu. Úvahy a stati o moderním českém a německém nacionalismu v českých zemích, Karolinum Praha 2009, s. 129-140
 • Sociální předpoklady diktatur a demokracií: Barrington Moore a makrohistorické komparace, In: Historická sociologie, ed. J. Šubrt, Plzeň 2007, s. 305-311.
 • (společně s Jakubem Rákosníkem) „Dělnická třída“ v kontextu současné historiografie, In: Dějiny-teorie-kritika4. 2007, s. 271-288.
 • Proměny zájmových reprezentací v moderní době. Socialisté v Čechách kolem r. 1918 – alternativa či kontinuita „elit“ In:Moderní podnikatelské elity. Metody a perspektivy bádání, ed. Štaif, Praha 2008, s. 143-152
 • Občanské iniciativy a reformy socialismu, In: Dějiny českého a československého sociálnědemokratického hnutí, Praha 2006, s. 150-157
 • Spravedlnost a demokracie v moderní době. Přelom roku 1918 mezi revolucí a reformou, In: Spravedlnost a demokracie v evropské integraci, ed. Marek Hrubec, Filosofia Praha 2005, s. 111-135
 • Habitus et classes. Les pistes ouvertes par la sociologie de Pierre Bourdieu dans le domaine de l’historie sociale, in:L’inspiration française dans les sciences sociales en Pays tcheques, Cahiers du CEFRES N° 29f, Prague 2004, s. 257-270.
 • Zneuznání, konflikt, revoluce. Místo hodnotových orientací a praktického jednání historických aktérů v dynamice sociálních hnutí, In: Sociální dějiny dnes, eds. Jana Čechurová a Jiří Štaif, Praha 2004, s. 59-67.
 • Sociální hnutí jako problém soudobé historické vědy v kontextu sociálních věd. Příspěvek k interdisciplinárnímu výzkumu, In:Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, díl. 1, eds. Zdeněk Kárník a Michal Kopeček, ÚSD Praha 2003, s. 271-284.
 • Koncept revoluce v díle Antona Heinricha Springera, In: Český časopis historický 97. 1999, s. 506-538.
Recenze, komentáře
 • Recenze: Volker Zimmermann: Eine sozialistische Freundschaft im Wandel. Die Beziehungen zwischen der SBZ/DDR und der Tschechoslowakei (1945–1969), Essen 2010, in: Soudobé dějiny 2014, 1-2, s. 221-223.
 • Recenze: Marek Hrubec: Od zneuznání ke spravedlnosti: Kritická teorie globální společnosti a politiky, Praha 2011, in: Sociologický časopis 48. 2012, č. 4, s. 819-821 (dostupné online).
 • Recenze: Sommer, Vítězslav: Angažované dějepisectví: Stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem 1950-1970, Praha 2011, in: Prague economic and social history papers, Vol. …, s. …
 • Recenze: Bren, Paulina: Greengrocer and His TV: The Culture of Communism after the 1968 Prague Spring, in: Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, 2011, 51, č. 2, s. 546-548.
 • Recenze: Rákosník, Jakub: Sovětizace sociálního státu: Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945-1960, Praha 2010, in: Prague economic and social history papers, Vol. 13 (2011), s. 117-119.
 • Recenze: Čapková, Kateřina – Frankl, Michal: Nejisté útočiště: Československo a uprchlíci před nacismem, Praha 2008, in: Prague economic and social history papers, Vol. 10 (2009), s. 184-186.
 • Recenze: Borovský, Tomáš, Hanuš, Jiří a Řepa, Milan (eds.): Kultura jako téma a problém dějepisectví, Brno 2006, In: Prague economic and social history papers, Vol. 8 (2007/2008), p 247-249.
 • Recenze: Machát, Z., Slačálek, O., Znoj, M. (eds.): Nezapomenuté historie, Brno 2007, In: Prague economic and social history papers, Vol. 8 (2007/2008), p 247-249
 • Recenze: Jajeśniak-Quast, Dagmara etc. (eds.) Soziale Konflikte und nationale Grenzen in Ostmitteleuropa. Berliner Wissenschafts-Verlag Berlin 2006, In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 57. 2009, Nr. 3, s. 460-462; Elektronickou verzi viz zde.
 • Recenze: Ther, Phillipp, In der Mitte der Gesellschaft. Operntheater in Zentraleuropa 1815-1914, Wien-München, Oldenbourg Verlag 2006, In: Český časopis historický107. 2009, č. 2, s. 411-413.
 • Recenze: Detlef Brandes; Dušan Kováč; Jiří Pešek (eds.): Wendepunkte in den Beziehungen zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken 1848-1989, Klartext, Essen 2007, In: Neue Politische Literatur. Berichte über das internationale Schrifttum, č. 2/2009, p 278-280.
 • Recenze: Borovský, Tomáš, Hanuš, Jiří a Řepa, Milan (eds.): Kultura jako téma a problém dějepisectví, Brno 2006, In:Prague economic and social history papers, Vol. 8 (2007/2008), p 247-249.
 • Recenze: Machát, Z., Slačálek, O., Znoj, M. (eds.): Nezapomenuté historie, Brno 2007, In: Prague economic and social history papers, Vol. 8 (2007/2008), p 247-249
 • Recenze: Michal Anděl, Detlef Brandes, Alfons Labisch, Jiří Pešek und Thomas Ruzicka (eds.): Propaganda, (Selbst-)Zensur, Sensation. Grenzen von Presse- und Wissenschaftsfreiheit in Deutschland und Tschechien seit 1871, Essen 2005, In: Neue Politische Literatur. Berichte über das internationale Schrifttum, č. 1/2006, p 127-128.
 • Recenze: G. A. Cohen, Iluze liberální spravedlnosti, Praha 2006, In: Sociologický časopis 42. 2006, č. 5, s. 1083-1084. Elektronickou verzi naleznete zde.
 • Recenze: Haupt, Heinz Gerhard; Requate, Jörg (Hrsg.): Aufbruch in die Zukunft. Die 1960er Jahre zwischen Planungseuphorie und kulturellem Wandel. DDR, ČSSR und Bundesrepublik Deutschland im Vergleich. Weilerswist 2004. In: H-Soz-u-Kult, 17.01.2006, Eleketrnonickou verzi recenze viz zde. Tištěnou verzi viz Historische Literatur. Rezensionszeitschrift von H-Soz-u-Kult (HistLit), č. 1/2006, s. 218-221
 • Zpráva: Cultural Conquests 1500 – 2000 – Kolloquium in Prag, In: Zeitschrift für Weltgeschichte, 5.2004, S. 149-151. (publikováno rovněž v Tim Kirk, Luďa Klusáková (eds.): Cultural Conquests 1500 – 2000, Karolinum Press 2009, p. 290-291).
 • Recenze: Fraserová, Nancy; Honneth, Axel: Přerozdělování nebo uznání, Praha 2004, In: Filosofický časopis 53. 2005, s. 307-310
 • Recenze: Moderní sociální hnutí a proměny veřejného prostoru, In: Informační bulletin Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny, Praha 2005, s. 3-8
 • Komentáře k některým dokumentům: Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám V./2, ed. Jana Čechurová, Praha 2003.
 • Komentář k pojetí dějin u Waltera Benjamina, In: Filosofický časopis 50. 2002, s. 828-830.
 • Recenze: Taylor, Charles: Etika autenticity, In: Filosofický časopis 51. 2003, s. 153-156.
 • Recenze: Sozialgeschichte und soziale Bewegungen in der Historiographie der Tschechischen und Slowakischen Republik ed. Peter Heumos, Bochum 2000, In: Časopis Národního muzea 170. 2001, S. 122-123.
Překlady
 • Marek, Michaela: Kultura jako nositel a oponent politických záměrů. Úvod. In: Dušan Kováč – Michaela Marek – Jiří Pešek – Roman Prahl (eds.): Kultura jako nositel a oponent politických záměrů. Německo-české a německo-slovenské kulturní styky od poloviny 19. století do současnosti, Albis international, Ústí nad Labem 2009, s. 9-23.
  Orig.: Marek, Michaela: Kultur als Vehikel und als Opponent politischer Absichten. In: Dušan Kováč – Michaela Marek – Jiří Pešek – Roman Prahl (eds.): Kultur als Vehikel und als Opponent politischer Absichten: Kulturkontakte zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1980er Jahre, Klartext-Verlag, Essen 2010, s. 1-14.
 • Honneth, Axel: Universalismus jako morální past? Podmínky a meze politiky lidských práv, In: Hrubec, Marek (ed.):Interkulturní dialog o lidských právech. Západní, islámské a konfuciálnské perspektivy, Filosofia Prague 2008
  Orig: Honneth, Axel: Universalismus als moralische Falle. Bedingungen und Grenzen einer Politik der Menschenrechte,Merkur 9/10, 1994, S. 867-883 – Honneth, Axel: Is Universalism a Moral Trap? The Presuppositions and Limits of a Politics of Human Rights, In: Bohmann, James – Lutz-Bachmann, Matthias (eds.): Perpetual Peace. Essays on Kant’s Cosmopolitan Ideals, Cambridge MIT Press 1997, p. 155-178.
Některé popularizační texty
 • (společně s Pavlem Kolářem) Nenápadný půvab ideologie. Jak politické systémy přežívají, aniž by se lidé vnitřně ztotožňovali s jejich ideologickými principy, in: Lidové noviny, příloha Orientace 22. února 2014
 • (společně s Pavlem Kolářem) Klid k práci, holé ruce a konec našeho komunismu, in: Mladá fronta Dnes, příloha Kavárna, 18. května 2013, dostupné online.
 • Ještě k modelu totalitního panství: odpověď na text Karla Hrubého v DaS 3/2012, in: Dějiny a současnost, 34. 2012, č. 4, s. 14-15.
 • Život v komunistické diktatuře: o povaze a proměnách soudobých dějin po roce 1989, in: Dějiny a současnost, 33. 2011, č. 12, s. 14-17.
 • (společně s Pavlem Kolářem) Kdo se bojí normalizační každodennosti? Bez studia „banalit“ všedního dne nepochopíme ani trvání, ani pád komunistické diktatury, in: Mladá fronta Dnes, příloha Kavárna, 29. října 2011, dostupné online.
Úvod > Lidé > Michal Pullmann