Průběh přijímacího řízení

Popis přijímací zkoušky:

ústní zkouška

1) dosavadní badatelské zkušenosti a výsledky, zájem o obor (max. 40 bodů)

2) hospodářské dějiny (otázka s přihlédnutím k seznamu prostudované odborné literatury) (max. 30 bodů)

3) sociální dějiny (otázka s přihlédnutím k seznamu prostudované odborné literatury) (max. 30 bodů)

Další požadavky ke zkoušce: Seznam prostudované odborné a populárně naučné literatury, případně seminární, ročníkové a bakalářské práce a ocenění prokazující zájem o obor. Tyto materiály nejsou předmětem bodového hodnocení, tj. jsou jen podkladem k vedení přijímacího pohovoru, a proto se předkládají pouze k nahlédnutí a neodevzdávají se.

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách oddělení přijímacího řízení FF UK.

Podmínky přijímacího řízení na navazující magisterský program Historie – hospodářské a sociální dějiny

Informace k počtu přijatých uchazečů

Počet přijatých v minulém akademickém roce: 12

Počet přihlášených v minulém akademickém roce: 12

Předpokládaný počet přijímaných: 20

Garant přijímacího řízení na obor Historie – hospodářské a sociální dějiny pro zahájení studia v akademickém roce 2023/2024: doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph. D