Zemřel významný český historik a profesor Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK Zdeněk Jindra (28. únor 1931 – 30. srpna 2023)

V posledním srpnovém týdnu se dovršila životní pouť pana prof. PhDr. Zdeňka Jindry,
CSc., předního českého historika se zaměřením na moderní evropské a středoevropské
hospodářské dějiny, dějiny podnikání a zejména zbrojního průmyslu.
Prof. Jindra patří k zakladatelským osobnostem oboru hospodářských a sociálních dějin
na Univerzitě Karlově v polistopadové éře a řadí se k uskupení hospodářských historiků
soustředěných kolem Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy, pro něž se vžilo označení pražská hospodářsko-historická škola.
Absolvent oboru historie a archivnictví zůstal po celý život spojen s Filozofickou
fakultou, nejprve s katedrou obecných dějin a pravěku a od roku 1990 s katedrou a později
Ústavem hospodářských a sociálních dějin. Dne 29. září 2016 převzal diplom emeritního člena
akademické obce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Odborná činnost prof. Jindry zahrnuje několik rovin, a to rovinu pedagogickou,
badatelskou a organizační. Všechny roviny spojuje společný jmenovatel – skromnost,
houževnatost, poctivost, svědomitost, vytrvalost, píle a lidskost. V rovině pedagogické nelze
nevzpomenout jeho mimořádnou lásku k učení, snahu předat své znalosti studentům, zkrátka
zaujetí pro výuku a pečlivost přípravy na každou hodinu. S výukou souvisí i tvorba učebnic.
Zásadní přínos pro koncepci a etablování hospodářských a sociálních dějin na Filozofické
fakultě a Univerzitě Karlově jako moderního oboru bylo vydání „Úvodu do studia
hospodářských a sociálních dějin I“ pod jeho vedením a za jeho spoluautorství. Dále je nutné
zmínit jeho nezištnou podporu mladých absolventů oboru, jejich odborného a kvalifikačního
růstu.
Badatelská rovina prof. Jindry má velmi široký záběr. Nejprve se zaměřil nejprve na
obecné dějiny v hospodářském kontextu, dále na dějiny bankovnictví, analýzu „imperialismu“
z hlediska vztahu ekonomicky vyspělejších regionů Evropy a méně vyspělých, hospodářské
dějiny zemí střední a jihovýchodní Evropy v 19.–20. století, industrializaci rakouské a
rakousko-uherské monarchie včetně vývoje českých zemí, ekonomicko-politické ideje a
koncepce, zejména Naumannovu Mitteleuropu a v neposlední řadě na dějiny podnikání
(business history) se zaměřením na zbrojní firmy, jako byly Kruppovy a Škodovy závody.
Mezníkem pro Jindrovu odbornou orientaci se staly dlouhodobé studijní pobyty ve SRN v roce
1967 v Kolíně nad Rýnem u prof. Hermanna Kellenbenze a v rámci prestižního stipendia
nadace Alexander von Humboldt-Stiftung v Bonnu v letech 1968–1969. Výsledky své práce
publikoval i v zahraničí. Poslední tvůrčí počin prof. Jindry představuje v roce 2021 vydaná
objemná monografie „Střední Evropa ve zbrani 1815–1914. Sto let rozvoje moderního
zbrojního průmyslu v císařském Rakousku, v českých zemích a v Prusku-Německu“
(Nakladatelství Karolinum).
Rovina organizační (a také administrativní) je spjata se společenskými aktivitami prof.
Jindry, zejména Občanským fórem na fakultě v roce 1989. Za nejvýznamnější vklad, a tedy i
jakýsi „živý“ odkaz prof. Jindry do historie jako oboru, lze bezesporu považovat iniciaci
založení nové katedry (a posléze Ústavu) hospodářských a sociálních dějin v květnu 1990
včetně koncepce a obsahového a pedagogického ukotvení tohoto oboru, i vydávání dobově
zcela ojedinělého cizojazyčného periodika Prague Economic and Social History Papers/Prager
wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen (WISOHIM). Prof. Jindra se záhy stal
vedoucím katedry a po její transformaci na ústav jeho prvním ředitelem. Po odchodu z
ředitelské funkce ještě několik let přednášel, byl platným členem oborové rady hospodářských
a sociálních dějin a členem komisí na různých úrovních, stejně jako členem redakčních rad
odborných časopisů (např. Hospodářské dějiny – Economic history, WISOHIM) i odborných
společností (Společnost pro hospodářské a sociální dějiny České republiky). I na zaslouženém
odpočinku byl vědecky činný, působil jako oponent řady kvalifikačních prací a posudků,
poskytoval odborné konzultace a pečlivě sledoval tvůrčí počiny členů ústavu.
Prof. Jindra byl vědecky aktivní do posledních dní, kdy pracoval na pokračování syntézy
dějin firmy Krupp za první světové války do roku 1919 a připravoval úvodní kapitolu do
vysokoškolské učebnice hospodářských dějin českých zemí a Československa pro období
1918–1989.
Prof. Zdeněk Jindra zůstane v naší paměti. Čest jeho památce!
Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
za Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

Úvod > Nástěnka > Zemřel významný český historik a profesor Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK Zdeněk Jindra (28. únor 1931 – 30. srpna 2023)