Filozofická Fakulta

ÚHSD

Doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

Odborný profil:

Docent, člen Semináře sociálních dějin, v současné době děkan FF UK

Odborné zaměření:

 • Moderní sociální dějiny
 • Dějiny komunistických diktatur
 • Metodologie sociálních dějin

Kontakt:

email: dekan(at)ff.cuni.cz

Curriculum Vitae:

 • 1992-1998: magisterské studium Historie-Sociologie; FF UK
 • 1998-2003: doktorské studium (PhD.) Hospodářské a sociální dějiny; FF UK
 • 2001: asistent; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 2003: odborný asistent; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 2007-2010: participace na mezinárodním projektu Sozialistische Diktatur als Sinnwelt
 • 2008-2009: Gastdozentur na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově. Tehdejší kursy viz zde
 • 2014: docent v oboru Moderních hospodářských a sociálních dějin; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 2015 (od března do konce května) visiting fellow na Aleksanteri-Institute, University of Helsinki
 • od 2016 - stipendista Alexander von Humboldt Stiftung, Humboldt-Universität zu Berlin

Publikace:

 

Monografie

 

Sborník a kolektivní monografie

 • Pavel Kolář a Michal Pullmann: Co byla normalizace? Studie o pozdním socialismu, Praha, NLN-ÚSTR, 2016.
 • Volker Zimmermann a Michal Pullmann (eds.): Ordnung und Sicherheit, Devianz und Kriminalität im Staatssozialismus. Tschechoslowakei und DDR 1948/49–1989, Göttingen, Vandenhoeck Ruprecht 2014 (další info viz zde).
 • (společně s Markem Hrubcem, Ondřejem Štěchem, Ondřejem Lánským a Giovanim Agostinim Saavedrou): Etika sociálních konfliktů. Axel Honneth a kritická teorie uznání, Filosofia, Praha 2012 (ediční řada Filosofie a sociální vědy, č. 43).

 

Články

 • The Decline and Fall of the Communist Regimes in Central and (South) Eastern Europe, in: Miroslav Bárta a Martin Kovář (eds.): Civilisations: collapse and regeneration: addressing the nature of change and transformation in history, Praha: Academia, 2019, s. 591-611.
 • (společně s Matějem Spurným) Dějiny Česka od roku 1945 do současnosti, in: Jan Klápště a Ivan Šedivý (eds.): Dějiny Česka, Praha: NLN, 2019, s. 282-303.
 • Ivan Šedivý – úvodem, in: Souboj mečů, idejí a charakterů: k životnímu jubileu prof. Ivana Šedivého, Praha: NLN, [2019], s. 8-9.
 • Cesta k revolúcii v roku 1989. Spoločenská kritika a pád komunistickej vlády vo východnej a strednej Európe, in: Rok 1989 v nemecko-česko-slovenskom kontexte, Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV: Historický ústav SAV, 2019, s. 27-42.
 • Ještě k národu, in: Česko na cestě, Praha: Academia 2017, s. 55-57
 • Doslov Goldmanová, Wendy Z.: Vytváření nepřítele: Udávání a zastrašování ve stalinském Rusku, Praha, Karolinum 2014, s. 267-286
 • „Ruhige Arbeit“ und die Einhegung der Gewalt. Ideologie und gesellschaftlicher Konsens in der spätsozialistischen Tschechoslowakei, in: Volker Zimmermann a Michal Pullmann (eds.): Ordnung und Sicherheit, Devianz und Kriminalität im Staatssozialismus. Tschechoslowakei und DDR 1948/49–1989, Göttingen, Vandenhoeck Ruprecht 2014, s. 39-56
 • (společně s Volkerem Zimmermannem) Ordnung und Sicherheit, Devianz und Kriminalität im Staatsozialismus. Zur Einführung, in: Volker Zimmermann a Michal Pullmann (eds.): Ordnung und Sicherheit, Devianz und Kriminalität im Staatssozialismus. Tschechoslowakei und DDR 1948/49–1989, Göttingen, Vandenhoeck Ruprecht 2014, s. 1-14
 • Tři kapitoly v kompendiu Storchová, Lucie a kol.: Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě, Scriptorium, Praha 2014 ("společnost" s. 121-132, "třída" s. 185-193 a "diktatura" - společně s Matějem Spurným, Jiřím Růžičkou a Radkem Bubnem - s. 281-307)
 • Der Weg zur Revolution 1989: Gesellschaftliche Kritik und der Zusammenbruch der kommunistischer Herrschaft in Ost- und Mitteleuropa, in: Edita Ivaničková, Miloš Řezník a Volker Zimmermann (eds.): Das Jahr 1989 im deutsch-tschechisch-slowakischen Kontext. Klartext-Verlag, Essen 2013, s. 31-50
 • The demise of the communist regime in Czechoslovakia, 1987-1989: a socio-economic perspective, in: McDermott, Kevin a Stibbe, Matthew (eds.): The 1989 Revolutions in Central and Eastern Europe. From Communism to Pluralism, Manchester University Press, Manchester etc. 2013, s. 154-171
 • Sociální změna a historický vývoj, in: Hrubec, Marek: Kritická teorie společnosti. Český kontext, Praha, Filosofia 2013, s. 293-323
 • Writing history in the Czech and Slovak republics: an interview with Michal Pullmann, Social History 2012, 37, č. 4, s. 384-401.
 • Eroze diktatury v době přestavby: krize vládnoucích elit a rozpad ideologického konsensu v Československu 1986-1989, Soudobé dějiny 2012, 19, 2, s. 256-274.
 • Gewalt in der Umbruchzeit der ČSSR, in: Sabrow, Martin (ed.): 1989 und die Rolle der Gewalt, Wallstein Verlag, Göttingen 2012, s. 337-356 (viz také online recenzi na portálu sehepunkte.de).
 • Úpadek a pád komunistických režimů ve střední a (jiho)východní Evropě, in: Bárta, Miroslav a Kovář, Martin (eds.): Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností, Praha: Academia 2011, s. 555-572.
 • Sociální demokracie mezi třídní solidaritou a „národním hospodářským zájmem“, in: Jančík, Drahomír a Kubů, Eduard (eds.) : Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci / převahu v českých zemích (1859-1945), Praha: Dokořán 2011, s. 481-502.
 • Vervollkommnung, Intensivierung, Beschleunigung, Perestrojka. Die Planung in den sowjetischen und tschechoslowakischen Wirtschaftsdebatten der achtziger Jahre, in: Schulze Wessel, Martin a Brenner, Christiane (eds.):Zukunftsvorstellungen und staatliche Planung im Sozialismus. Die Tschechoslowakei im ostmitteleuropäischen Kontext 1945-1989, München: Oldenbourg Verlag 2010, s. 253-282.
 • Planning, Efficiency, and the socialist Entrepreneurship: Economic Reform and Elite Transformation in the Late Communist Czechoslovakia, in: Prague Economic and Social History Papers, 11. 2010, č. 1, s. 86-95
 • Sociální dějiny a totalitněhistorické vyprávění, In: Soudobé dějiny, 15. 2008, č. 3-4, s. 703-717. Elektronickou verzi viz zde
 • Diktatura, konsensus a společenská změna: K výkladu komunistické diktatury v českých akademických diskusích po roce 1989. In: Storchová, Lucie – Horský, Jan a.o.: Paralely, průsečíky, mimoběžky: Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století, Ústí nad Labem 2009, s. 231-246. Elektronickou verzi viz zde
 • Sociální demokracie a hospodářský nacionalismus. Národní identifikace na německé levici v Čechách kolem 1918, In: Hájek, Jiří – Jančík, Drahomír – Kubů, Eduard (Hgg.): O hospodářskou národní državu. Úvahy a stati o moderním českém a německém nacionalismu v českých zemích, Karolinum Praha 2009, s. 129-140
 • Sociální předpoklady diktatur a demokracií: Barrington Moore a makrohistorické komparace, In: Historická sociologie, ed. J. Šubrt, Plzeň 2007, s. 305-311.
 • (společně s Jakubem Rákosníkem) „Dělnická třída“ v kontextu současné historiografie, In: Dějiny-teorie-kritika4. 2007, s. 271-288.
 • Proměny zájmových reprezentací v moderní době. Socialisté v Čechách kolem r. 1918 - alternativa či kontinuita "elit" In:Moderní podnikatelské elity. Metody a perspektivy bádání, ed. Štaif, Praha 2008, s. 143-152
 • Občanské iniciativy a reformy socialismu, In: Dějiny českého a československého sociálnědemokratického hnutí, Praha 2006, s. 150-157
 • Spravedlnost a demokracie v moderní době. Přelom roku 1918 mezi revolucí a reformou, In: Spravedlnost a demokracie v evropské integraci, ed. Marek Hrubec, Filosofia Praha 2005, s. 111-135
 • Habitus et classes. Les pistes ouvertes par la sociologie de Pierre Bourdieu dans le domaine de l’historie sociale, in:L’inspiration française dans les sciences sociales en Pays tcheques, Cahiers du CEFRES N° 29f, Prague 2004, s. 257-270.
 • Zneuznání, konflikt, revoluce. Místo hodnotových orientací a praktického jednání historických aktérů v dynamice sociálních hnutí, In: Sociální dějiny dnes, eds. Jana Čechurová a Jiří Štaif, Praha 2004, s. 59-67.
 • Sociální hnutí jako problém soudobé historické vědy v kontextu sociálních věd. Příspěvek k interdisciplinárnímu výzkumu, In:Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, díl. 1, eds. Zdeněk Kárník a Michal Kopeček, ÚSD Praha 2003, s. 271-284.
 • Koncept revoluce v díle Antona Heinricha Springera, In: Český časopis historický 97. 1999, s. 506-538.       

 

Recenze, komentáře

 • Recenze: Volker Zimmermann: Eine sozialistische Freundschaft im Wandel. Die Beziehungen zwischen der SBZ/DDR und der Tschechoslowakei (1945–1969), Essen 2010, in: Soudobé dějiny 2014, 1-2, s. 221-223.
 • Recenze: Marek Hrubec: Od zneuznání ke spravedlnosti: Kritická teorie globální společnosti a politiky, Praha 2011, in: Sociologický časopis 48. 2012, č. 4, s. 819-821 (dostupné online).
 • Recenze: Sommer, Vítězslav: Angažované dějepisectví: Stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem 1950-1970, Praha 2011, in: Prague economic and social history papers, Vol. ..., s. ...
 • Recenze: Bren, Paulina: Greengrocer and His TV: The Culture of Communism after the 1968 Prague Spring, in: Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, 2011, 51, č. 2, s. 546-548.
 • Recenze: Rákosník, Jakub: Sovětizace sociálního státu: Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945-1960, Praha 2010, in: Prague economic and social history papers, Vol. 13 (2011), s. 117-119.
 • Recenze: Čapková, Kateřina - Frankl, Michal: Nejisté útočiště: Československo a uprchlíci před nacismem, Praha 2008, in: Prague economic and social history papers, Vol. 10 (2009), s. 184-186.
 • Recenze: Borovský, Tomáš, Hanuš, Jiří a Řepa, Milan (eds.): Kultura jako téma a problém dějepisectví, Brno 2006, In: Prague economic and social history papers, Vol. 8 (2007/2008), p 247-249.
 • Recenze: Machát, Z., Slačálek, O., Znoj, M. (eds.): Nezapomenuté historie, Brno 2007, In: Prague economic and social history papers, Vol. 8 (2007/2008), p 247-249
 • Recenze: Jajeśniak-Quast, Dagmara etc. (eds.) Soziale Konflikte und nationale Grenzen in Ostmitteleuropa. Berliner Wissenschafts-Verlag Berlin 2006, In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 57. 2009, Nr. 3, s. 460-462; Elektronickou verzi viz zde.
 • Recenze: Ther, Phillipp, In der Mitte der Gesellschaft. Operntheater in Zentraleuropa 1815-1914, Wien-München, Oldenbourg Verlag 2006, In: Český časopis historický107. 2009, č. 2, s. 411-413.
 • Recenze: Detlef Brandes; Dušan Kováč; Jiří Pešek (eds.): Wendepunkte in den Beziehungen zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken 1848-1989, Klartext, Essen 2007, In: Neue Politische Literatur. Berichte über das internationale Schrifttum, č. 2/2009, p 278-280.
 • Recenze: Borovský, Tomáš, Hanuš, Jiří a Řepa, Milan (eds.): Kultura jako téma a problém dějepisectví, Brno 2006, In:Prague economic and social history papers, Vol. 8 (2007/2008), p 247-249.
 • Recenze: Machát, Z., Slačálek, O., Znoj, M. (eds.): Nezapomenuté historie, Brno 2007, In: Prague economic and social history papers, Vol. 8 (2007/2008), p 247-249
 • Recenze: Michal Anděl, Detlef Brandes, Alfons Labisch, Jiří Pešek und Thomas Ruzicka (eds.): Propaganda, (Selbst-)Zensur, Sensation. Grenzen von Presse- und Wissenschaftsfreiheit in Deutschland und Tschechien seit 1871, Essen 2005, In: Neue Politische Literatur. Berichte über das internationale Schrifttum, č. 1/2006, p 127-128.
 • Recenze: G. A. Cohen, Iluze liberální spravedlnosti, Praha 2006, In: Sociologický časopis 42. 2006, č. 5, s. 1083-1084. Elektronickou verzi naleznete zde.
 • Recenze: Haupt, Heinz Gerhard; Requate, Jörg (Hrsg.): Aufbruch in die Zukunft. Die 1960er Jahre zwischen Planungseuphorie und kulturellem Wandel. DDR, ČSSR und Bundesrepublik Deutschland im Vergleich. Weilerswist 2004. In: H-Soz-u-Kult, 17.01.2006, Eleketrnonickou verzi recenze viz zde. Tištěnou verzi viz Historische Literatur. Rezensionszeitschrift von H-Soz-u-Kult (HistLit), č. 1/2006, s. 218-221
 • Zpráva: Cultural Conquests 1500 – 2000 – Kolloquium in Prag, In: Zeitschrift für Weltgeschichte, 5.2004, S. 149-151. (publikováno rovněž v Tim Kirk, Luďa Klusáková (eds.): Cultural Conquests 1500 – 2000, Karolinum Press 2009, p. 290-291).
 • Recenze: Fraserová, Nancy; Honneth, Axel: Přerozdělování nebo uznání, Praha 2004, In: Filosofický časopis 53. 2005, s. 307-310
 • Recenze: Moderní sociální hnutí a proměny veřejného prostoru, In: Informační bulletin Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny, Praha 2005, s. 3-8
 • Komentáře k některým dokumentům: Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám V./2, ed. Jana Čechurová, Praha 2003.
 • Komentář k pojetí dějin u Waltera Benjamina, In: Filosofický časopis 50. 2002, s. 828-830.
 • Recenze: Taylor, Charles: Etika autenticity, In: Filosofický časopis 51. 2003, s. 153-156.
 • Recenze: Sozialgeschichte und soziale Bewegungen in der Historiographie der Tschechischen und Slowakischen Republik ed. Peter Heumos, Bochum 2000, In: Časopis Národního muzea 170. 2001, S. 122-123.

Překlady:

 • Marek, Michaela: Kultura jako nositel a oponent politických záměrů. Úvod. In: Dušan Kováč – Michaela Marek – Jiří Pešek – Roman Prahl (eds.): Kultura jako nositel a oponent politických záměrů. Německo-české a německo-slovenské kulturní styky od poloviny 19. století do současnosti, Albis international, Ústí nad Labem 2009, s. 9-23. 
  Orig.: Marek, Michaela: Kultur als Vehikel und als Opponent politischer Absichten. In: Dušan Kováč – Michaela Marek – Jiří Pešek – Roman Prahl (eds.): Kultur als Vehikel und als Opponent politischer Absichten: Kulturkontakte zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1980er Jahre, Klartext-Verlag, Essen 2010, s. 1-14.
 • Honneth, Axel: Universalismus jako morální past? Podmínky a meze politiky lidských práv, In: Hrubec, Marek (ed.):Interkulturní dialog o lidských právech. Západní, islámské a konfuciálnské perspektivy, Filosofia Prague 2008 
  Orig: Honneth, Axel: Universalismus als moralische Falle. Bedingungen und Grenzen einer Politik der Menschenrechte,Merkur 9/10, 1994, S. 867-883 – Honneth, Axel: Is Universalism a Moral Trap? The Presuppositions and Limits of a Politics of Human Rights, In: Bohmann, James – Lutz-Bachmann, Matthias (eds.): Perpetual Peace. Essays on Kant's Cosmopolitan Ideals, Cambridge MIT Press 1997, p. 155-178.

Některé popularizační texty:

 • (společně s Pavlem Kolářem) Nenápadný půvab ideologie. Jak politické systémy přežívají, aniž by se lidé vnitřně ztotožňovali s jejich ideologickými principy, in: Lidové noviny, příloha Orientace 22. února 2014
 • (společně s Pavlem Kolářem) Klid k práci, holé ruce a konec našeho komunismu, in: Mladá fronta Dnes, příloha Kavárna, 18. května 2013, dostupné online.
 • Ještě k modelu totalitního panství: odpověď na text Karla Hrubého v DaS 3/2012, in: Dějiny a současnost, 34. 2012, č. 4, s. 14-15.
 • Život v komunistické diktatuře: o povaze a proměnách soudobých dějin po roce 1989, in: Dějiny a současnost, 33. 2011, č. 12, s. 14-17.
 • (společně s Pavlem Kolářem) Kdo se bojí normalizační každodennosti? Bez studia "banalit" všedního dne nepochopíme ani trvání, ani pád komunistické diktatury, in: Mladá fronta Dnes, příloha Kavárna, 29. října 2011, dostupné online.

Aktuality

Historické ústavy FFUK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NASTIPENDIJNÍ POBYTY...

09. září 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop

Dějiny podnikání ve střední Evropě...

22. červenec 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

rádi bychom Vás poprosili o účast ve studentském...

05. červen 2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády o postupném uvolňování...

16. duben 2020

V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky rozhodlo vedení...

13. březen 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s šířením koronavirové infekce je z...

10. březen 2020

Historické ústavy (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají výběrové řízení na stipendijní...

24. únor 2020

Srdečně Vás zveme na informační webináře programu FUBiS při Freie Universität Berlin, které...

23. únor 2020