Filozofická Fakulta

ÚHSD

Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D

Odborný profil:

Docent, člen Semináře sociálních dějin, zástupce ředitele Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK

Odborné zaměření:

 • Moderní sociální dějiny
 • Dějiny sociálního státu
 • Dějiny sociálních teorií

Kontakt:

email: rakojaff(at)ff.cuni.cz

Curriculum Vitae:

 • 1999: ukončení bakalářského studia (Bc.); Institut základů vzdělanosti
 • 1996 - 2001: magisterské studium (Mgr.)  Historie - Politologie; FF UK
 • 2002: rigorozní zkouška (PhDr.); FF UK
 • 2004: doktorská dizertace (PhD.), Hospodářské a sociální dějiny; FF UK
 • 2005: odborný asistent; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 2005: Mgr.; Právnická fakulta UK
 • 2006: rigorozní zkouška (JUDr.); PF UK
 • 2011: docent v oboru Moderních hospodářských a sociálních dějin; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

Výběrová bibliografie:

RÁKOSNÍK, J.: První československá republika, in: KLÁPŠTĚ, J., ŠEDIVÝ, I. (eds.): Dějiny Česka. Praha: NLN, 2019, s. 216-250. ISBN: 978-80-7422-338-9

RÁKOSNÍK, J.: O úskalích vzpomínání na československá jubilea 1918 a 1938, in: ČECHUROVÁ, J., ŽEMLIČKA, J. a kol: Souboj mečů, idejí a charakterů: k životnímu jubileu prof. Ivana Šedivého. Praha: NLN, [2019] s. 214-225. ISBN: 978-80-7422-725-7

RÁKOSNÍK, J.: Veľká hospodárska kríza a Československo: pred 90 rokmi sa odohral krach ne newyorskej burze. Historická revue: vedecko-populárny mesačník o dejinách, Bratislava: Slovenský archeologický a historický inštitút Roč. 30, č. 10 (2019), s. 48-51.

RÁKOSNÍK, J., ŠTAIF, J., SPURNÝ, M.: Milníky moderních českých dějin. Krize konsenzu a legitimity v letech 1848-1989, Praha: Argo, 2018. 395 stran ISBN: 978-80-257-2518-4.

RÁKOSNÍK, J., ŠUSTROVÁ, R. (eds.): War employment and social policies in the Protectorate Bohemia and Moravia 1939-1945Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018116 s.

RÁKOSNÍK, J.: "Každý má dvě prkna". Nástrahy sociálního státu., Dějiny a současnost Roč. 40, č. 7 (2018), s. 17-19.

RÁKOSNÍK, J.: Tvůrce dějin, anebo zajatec historických okolností?, in: BÁRTA, M., KOVÁŘ, M. a kol: Civilizace a dějiny: K roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě, Praha: Academia, 2017, s. 23-38.

RÁKOSNÍK, J., ŠUSTROVÁ, R.: Rodina v zájmu státu. Populační růst a instituce manželství v českých zemích 1918-1989, Praha: Nakladatelství lidové noviny, 2016, 282 s., ISBN: 978-80-7422-378-5

RÁKOSNÍK, J.: Otázka sociální, in: CERMAN, I. a kol.: Habsburkové 1740-1918: vznikání občanské společnosti, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 673-690, ISBN: 978-80-7422-483-6

RÁKOSNÍK, J.: Konstitucionalismus a právní kultura, in: CERMAN, I.. a kol.: Habsburkové 1740-1918: vznikání občanské společnosti, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. ISBN: 419-436, 978-80-7422-483-6

RÁKOSNÍK, J., PULLMANN, M.: Proměny sociální struktury českých zemí, in: JINDRA, Z., JAKUBEC, I., a kol.: Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie, Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN: 978-80-246-2945-2

RÁKOSNÍK, J.: Problém nezaměstnanosti za velké hospodářské krize, in: KUBŮ, E., SOUKUP, J., ŠOUŠA, J.: Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století: cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace, Praha, Ostrava: Nová tiskárna Pelhřimov, 2015, s. 219-250.

RÁKOSNÍK, J.: Otázka sociální, in: ČECHUROVÁ, J., RANDÁK, J. a kol.: Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014, s.509-528, ISBN: 978-80-7422-309-9; 978-80-7308-556-8

RÁKOSNÍK, J.: Industrializace, in: ČECHUROVÁ, J., RANDÁK, J. a kol.: Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014, s . 485-508, ISBN: 978-80-7422-309-9; 978-80-7308-556-8

RÁKOSNÍK, J.: Oblast sociální politiky, in: NEŠPOR, Z. a kol.: Dějiny české sociologie, Praha: Academia, 2014, s. 253-262.

RÁKOSNÍK, J., PULLMANN, M.: Marxism and Czech Historical Thinking, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen, Sv. 18, č. 2, 2013, s. 114-125.

RÁKOSNÍK, J.: Kontinuita a diskontinuita vývoje sociálního státu v Československu (1918-1956), Soudobé dějiny Roč. 20, č. 1-2, 2013, s. 15-39.

RÁKOSNÍK, J.: Světové dějiny hospodářství: Od nasycených tlup migrujících k hladovým miliardám usedlých?, in: BÁRTA, M., KOVÁŘ, M. a kol: Civilizace a dějiny: historie světa pohledem dvaceti českých vědců, Praha: Academia, 2013, s. 361-384, ISBN:978-80-200-2301-8

RÁKOSNÍK, J., TOMEŠ, I. a kol.: Sociální stát v Československu: právně-institucionální vývoj v letech 1918-1992, Praha: Auditorium, 2012, 416 s., ISBN:978-80-87284-30-8

RÁKOSNÍK, J., NOHA, J.: Kapitalismus na kolenou: dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929-1934, Praha: Auditorium, 2012, 333 s. ISBN: 978-80-87284-29-2

RÁKOSNÍK, J.: Glück als Kampf um Anerkennung der Arbeiterklasse, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen, Praha: Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte sv. 14, 2011, s. 108-119.

RÁKOSNÍK, J.: Dlouhá 30. léta (1929-1945): konceptuální přístupy k transformaci modernity. Dějiny - teorie - kritika 7, č. 2, 2010, s. 222-238.

RÁKOSNÍK, J.: Die tschechoslowakische Verfassung aus dem Jahre 1920 und das Problem der politischen Parteien, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen, Praha: Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte sv. 11, 2010, s. 109-121.

RÁKOSNÍK, Jakub: Sovětizace sociálního státu: Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu v letech 1945 – 1960, Praha: Filozofická fakulta UK, 2010, 503 s. ISBN: 978-80-7308-303-8

RÁKOSNÍK, Jakub: Der Sozialliberale Karel Kramář (1860-1937). In: FASORA, L. – HANUŠ, J. – MALÍŘ, J. (ed.): Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914, München: Martin Meidenbauer, 2010, s. 151-173. ISBN: 978-3-89975-192-5

RÁKOSNÍK, Jakub: Lev Winter (1876-1935) – Architekt der tschechoslowakischen Sozialpolitik. In: FASORA, L. – HANUŠ, J. – MALÍŘ, J. (ed.): Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914, München: Martin Meidenbauer, 2010, s. 151-173. ISBN: 978-3-89975-192-5

RÁKOSNÍK, J.: Czechoslovak Social Politics and Its Representatives in the London Exile during Second World War; In: Prague Papers on the History of International Relations. 1. vyd., 2009, Prague: Faculty of Arts and Philosophy of the Charles University; s. 429-443. ISBN 978-80-7308-254-3.

RÁKOSNÍK, J.: Dědictví finanční krize z roku 1929; In: Dějiny a současnost. 2009, roč. 31, č. 1, s. 32-35. ISSN 0418-5129.

RÁKOSNÍK, J.: Der Klassenkampf in der tschechoslowakischen marxistischen Historiographie; In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. 2009, roč. 9, č. 1, s. 111-124. ISSN 1803-7518.

RÁKOSNÍK, J.: Jan Slavík marxistou?; In: Život plný střetů: Dílo a odkaz historika Jana Slavíka (1885-1978). 1. vyd. 2009, Praha: Národní knihovna ČR; s. 141-155. ISBN 978-80-7050-576-2.

RÁKOSNÍK, J.: Nacionalismus a svépomocné dělnické hnutí na přelomu 60. a 70. let 19. století, In: Hájek, J., Jančík, D., Kubů, E. (eds.) O hospodářskou národní državu: Úvahy a stati o moderním českém a německém nacionalismu v českých zemích. LIX vyd. 2009, Philosophica et Historica, Studia Historica LIX. Praha: Karolinum; s. 141-152. ISBN 978-80-246-1391-8.

RÁKOSNÍK, J.: Péče o nezaměstnané ve výmarské republice v komparativní perspektivě; In: Acta Oeconomica Pragensia. 2009, roč. 17, č. 1, s. 78-88. ISSN 0572-3043.

RÁKOSNÍK, J.: a d.: Pracovní právo 1948-1989; In: Vývoj československého práva 1945-1989. 1. vyd. 2009, Praha: Linde; s. 220-236, 609-623. ISBN 978-80-7201-741-6.

RÁKOSNÍK, J.: Sociální stát jako kategorie výzkumu historické sociologie; In: Historická sociologie. 2009, roč. 1, č. 1, s. 65-79. ISSN 1804-0616.

RÁKOSNÍK, J.: Teorie sociálního státu v soudobé historiografii; In: Dějiny-teorie-kritika. 2009, roč. 5, č. 1, s. 36-55. ISSN 1214-7249.

RÁKOSNÍK, J.: a další: Vývoj sociálního zabezpečení 1945-1989; In: Vývoj československého práva 1945-1989. 2009, Praha: Linde; s. 87-90, 236-252, 469-482. ISBN 978-80-7201-741-6.

RÁKOSNÍK, J.: Karel Kramář, národní demokracie a otázky sociální politiky v meziválečném Československu. In: BÍLEK, J. – VELEK, L.: Karel Kramář (1860 – 1937) – Život a dílo, Praha: HÚ AV ČR – MÚ AV ČR 2009, s. 550-562. ISBN 978-80-86495-58-3., ISSN 1210-6860

RÁKOSNÍK, J.: Housing Policy of Communist Czechoslovakia in 1948 – 1960, The Twentieth Century/Dvacáté století, 2009, no. 2, p. 51-61. ISSN: 1803-750X.

RÁKOSNÍK, J.: Třídní boj v marxistické historiografii, in: JIROUŠEK, B. a kol.: Proměny diskursu české marxistické historiografie. (Kapitoly z historiografie 20. století), České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008 s. 287-300.

RÁKOSNÍK, J.: Naše zlatá léta: Mýtus ekonomické vyspělosti první republiky, in: Dějiny a současnost, roč. 30, č. 3, 2008, s. 14-16.

RÁKOSNÍK, J.: Die Eliten des tschechoslowakischen Genossenschaftswesens in der Zwischenkriegszeit, in: Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen, 2008, s. 51-58.

RÁKOSNÍK, J.: Odvrácená tvář meziválečné prosperity: Nezaměstnanost v Československu v letech 1918-1938, Praha, 2008, 461 s.

RÁKOSNÍK, J., JAKUBEC, I.: Ústřední jednota hospodářských družstev (1896-1938): Charakteristika vedoucích činitelů, in: Kubů, E. − Šouša, J. (edd.), Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století, Praha, 2008, s. 342-379.

RÁKOSNÍK, J., PULLMANN, M.: "Dělnická třída" v moderní sociální historiografii, in: Dějiny-teorie-kritika, roč. 2, 2008, s. 271-288

RÁKOSNÍK, J.: Odborové organizace v počátcích Československa, in: Na pozvání Masarykova ústavu, 3, Praha 2007, s. 56-70.

RÁKOSNÍK, J.: Anglický chudinský zákon z roku 1834: Část I.: Krize alžbětinské chudinské péče, in: Historický obzor, roč. 18, č. 3/4, 2007, s. 57-65.

RÁKOSNÍK, J.: Anglický chudinský zákon z roku 1834: Část II.: Budování moderní chudinské péče (1814-1834), in: Historický obzor, roč. 18, č. 5/6, 2007, s. 110-119.

RÁKOSNÍK, J.: Demokracie bez tajných voleb: Radikální návrhy Františka Weyra na reformu volebního systému. in: MACHÁT, Z. – SLAČÁLEK, O. – ZNOJ, M. (ed.), Nezapomenuté historie: Sborník k 70. narozeninám Františka Svátka, Brno 2007, s. 133-144.

RÁKOSNÍK, J.: Sociální ústav 1920-1941 – mozkové centrum československé sociální politiky, in: SVOBODA, M. (sest.), Svět historie – historikův svět: Sborník profesoru Kvačkovi, Liberec 2007, s. 295-316.

RÁKOSNÍK, J.: Elity družstevnictví v meziválečném Československu – metodologické a teoretické otázky, in: ŠTAIF, J. (ed.), Moderní podnikatelské elity: Metody a perspektivy bádání, Praha 2007, s. 77-90.

RÁKOSNÍK, J.: Dělnická třída, postmodernismus a česká historiografie, in: SKLENÁŘOVÁ, S. (ed.), České, slovenské a československé dějiny 20. století II: Sborník z mezinárodní konference, Hradec Králové 2007, s. 222-230.

RÁKOSNÍK, J.: Kramářovy sociálně politické koncepce na přelomu 19. a 20. Století, in: Sborník Národního muzea v Praze, roč. 61, č. 3/4, 2007, s. 35-40.

Rákosník, J.: Limity působení luďáckého odborového hnutí ve 30. letech, in: ŠŮCHOVÁ, X. (ed.), Ľudáci a komunisti: Súperi? Spojenci? Protivníci?, Prešov 2006, s. 88-101.

RÁKOSNÍK, J.: Cukr a bič kancléře Bismarcka, in: Historický obzor, roč. 15, č. 5/6, 2004, s. 130-138.

Aktuality

Historické ústavy FFUK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NASTIPENDIJNÍ POBYTY...

09. září 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop

Dějiny podnikání ve střední Evropě...

22. červenec 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

rádi bychom Vás poprosili o účast ve studentském...

05. červen 2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády o postupném uvolňování...

16. duben 2020

V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky rozhodlo vedení...

13. březen 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s šířením koronavirové infekce je z...

10. březen 2020

Historické ústavy (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají výběrové řízení na stipendijní...

24. únor 2020

Srdečně Vás zveme na informační webináře programu FUBiS při Freie Universität Berlin, které...

23. únor 2020