Filozofická Fakulta

ÚHSD

Prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.

Odborný profil:

Profesor, vedoucí Semináře sociálních dějin.

Odborné zaměření:

 • Moderní sociální dějiny
 • Česká národní společnost
 • Dějiny elit
 • Intelektuální dějiny

Kontakt:

email: jiri.staif(at)ff.cuni.cz

Curriculum Vitae:

 • 1969-1974: studium dějepisu a filosofie; FF UK
 • 1974-1983: Ministerstvo kultury ČSR
 • 1977-1983: externí aspirant; Ústav československých a světových dějin ČSAV
 • 1983-1993: vědecký pracovník; Ústav československých a světových dějin ČSAV, později Historický ústav AV ČR
 • 1993: odborný asistent; Katedra/Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 1998: docent; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 2005: profesor; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

Výběrová bibliografie:

 

Monografie

ŠTAIF, J., RÁKOSNÍK, J., SPURNÝ, M., Milníky moderních českých dějin. Krize konsenzu a legitimity v letech 1848-1989, Praha: Argo, 2018. 395 stran ISBN:978-80-257-2518-4.

ŠTAIF, J.: František Palacký. Život. Dílo. Mýtus; 1. vyd. 2009, Velké postavy českých dějin. Praha: Vyšehrad; 392 s. ISBN 978-80-7021-981-2.

ŠTAIF, J.: Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851. 1. vyd. 2005, Praha: Dokořán; 474 s. ISBN 80-7363-014-1.

Kapitoly a články:

ŠTAIF, Jiří, Čas, prostor a osvojený svět v názorech českých předbřeznových písmáků, In: Pochopit vteřinu: prožívání času v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 38. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 22.–24. února 2018, Praha: Academia, 2019, s. 41–63.

ŠTAIF, Jiří, Moderní doba. České země v dlouhém 19. století, In: KLÁPŠTĚ, J. – ŠEDIVÝ, I., Dějiny Česka, Praha: NLN, 2019, s. 152-189.

ŠTAIF, Jiří, Jaroslav Goll, Josef Pekař a historická reflexe Palackého jubilea roku 1898, In: CHLÁDEK O., PETRÁČEK T., SÍČ J., KUCROVÁ V., Jdi svou cestou a nech lidi mluvit: variety sociálních a kulturních dějin, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, 2018 s. 231-247.

ŠTAIF, Jiří, Revolution als Böhmisches Drama: die Suche nach nationaler Identität im Europäischen Krisenjahr 1848, In: Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, A Journal of History and Civilisation in East Central Europe München: Collegium Carolinum Roč. 58, č. 1 (2018), s. 1-26.

ŠTAIF, Jiří, Rakouský státní bankrot 1811 a jeho ohlas v Čechách aneb peníze a kolektivní paměť, In: Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě: sborník příspěvků z 36. ročníku mezioborové sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 25. - 27. února 2016, Praha: Academia, 2017, s. 41-57.

ŠTAIF, Jiří, Josef Kalousek mezi seberealizací a oddaností Františku Palackému a Františku Ladislavu Riegrovi, In: Historik Josef Kalousek: historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta; Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2016, s. 13-29.

ŠTAIF, Jiří, Czech Politics and Schmerling's Electoral Geometry, In: ADLGASSER, F., MALÍNSKÁ, J., RUMPLER, H., VELEK, L., Hohes Haus! 150 Jahre moderner Parlamentarismus in Österreich, Böhmen, der Tschechoslowakei und die Republik Österreich im mitteleuropäischen Kontext, VÖAV 2015, s. 145-156.

ŠTAIF, Jiří, Palacký, Rieger a Rusko 1848 - 1898. Identita, zkušenost a geopolitika, In : HANUŠ, Jiří a kol., Rusko a Západ. Eseje o (ne)porozumění, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015, s. 105-130. 

ŠTAIF, Jiří, Město jako areál revoluce: Sabinovy poslední romány o revoluci 1848, Theatrum historiae č. 16, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015, s. 175-192.

ŠTAIF, Jiří, Psaní biografie a autorská sebereflexe, Dějiny - teorie - kritika, Roč. 12, č. 1, 2015, s. 118-123.

ŠTAIF, Jiří, The social question as a focus of Interest of the political and entrepreneurial elites: lands of the bohemian crown 1880 - 1914, In: PÁL, Judith, POPOVICI, Vlad, Elites and Politics in Central and Eastern Europe (1848-1918), Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2014, s. 81-99.

ŠTAIF, Jiří, Český národotvorný proces jako komparace, In: Časopis Matice moravské, Brno: Matice moravská Roč. 133, č. 2, 2014, s. 301-319.

ŠOUŠA, Jiří, ŠTAIF, Jiří, Erziehung der Landbevölkerung zum modernen Rechtsbewusstsein in Böhmen in der Vormärzzeit, In: Bürgerliche Gesellschaft auf dem Papier: Konstruktion, Kodifikation und Realisation der Zivilgesellschaft in der Habsburgermonarchie, Berlin: Duncker & Humblot, 2014, s. 243-279.

ŠTAIF, Jiří, Jan Cimbura z Putimi a Helena Prchalová z Bříz: krásná literatura a sociální dějiny, In: KUBŮ, Eduard, ŠOUŠA, Jiří, ZÁŘICKÝ, Aleš (eds), Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848-1948: diskurz mezi historií a literární vědou na téma selského a hraničářského románu, Praha: Dokořán, 2014, s. 66-78.

ŠTAIF, Jiří, Metodologická invence a neprovinciální regionalismus Milana Myšky, In: ZÁŘICKÝ, Aleš, DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, Jana, ZÁVODNÁ, Michaela, Vzdělanec nad hranicemi "provincionality" = Uczony ponad granicami "prowincjonalności", Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014, s. 20-34.

ŠTAIF, Jiří, Reprezentace náboženství mezi sekularizací, antiklerikalismem a ateismem: Národní album (1899) a Kulturní adresář ČSR (1934), Církevní dějiny Roč. 7, č. 13, 2014, s. 80-91.

ŠTAIF, Jiří, Der Bauernbefreier (Recenze), In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/ Prague Economic and Social History Papers, Sv. 18, č. 2, 2013, s. 134-136.

ŠTAIF, Jiří, Politische Repräsentanz und Gesellschaft (Recenze), Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/ Prague Economic and Social History Papers, Sv. 18, č. 2, 2013, s. 139-142.

ŠTAIF, Jiří, Nichtadelige/bürgerliche Agrareliten als offenes Problem der historischen Forschung: Böhmen: 1790-1860, In: KUBŮ, Eduard, LORENZ, Torsten, MÜLLER, Uwe, ŠOUŠA, Jiří, Agrarismus und Agrareliten in Ostmitteleuropa, Praha: Dokořán; Berlin: BWV, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2013, s. 119-138.

ŠOUŠA, Jiří, ŠTAIF, Jiří, Diskurzivní reprezentace sociální otázky: Čechy na přelomu 19. a 20. století, In: HLAVAČKA, Milan, CIBULKA, Pavel (eds.), Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén: ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení, Praha: Historický ústav, 2013, s. 100-134.

ŠTAIF, Jiří, Historiography in Czech in Bohemian Lands 1848-1948: (A probe into the topic and interpretive problems), Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen = Prague Economic and Social History Papers Sv. 18, č. 2, 2013, s. 61-76.

ŠTAIF, Jiří, Milan Myška's Anniversary, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen = Prague Economic and Social History Papers Sv. 17, č. 1, 2013, s. 111-121.

ŠTAIF, Jiří, Sabinova románová bilance vlády Ferdinanda V. a revoluce 1848, Dějiny a současnost. Roč. 35, č. 10, 2013, s. 50-51.

ŠTAIF, Jiří, Tomáš Garrigue Masaryk als Philosoph der sozialen Frage vor dem 1. Weltkrieg, In: LEHNERT, Detlef, Sozialliberalismus in Europa: Herkunft und Entwicklung im 19. und frühen 20. Jahrhundert, Wien; Köln; Weimar: Böhlau, 2012, s. 205-220.

ŠTAIF, Jiří, Rezension zu: Schulze Wessel, Martin: Revolution und religiöser Dissens. Der römisch-katholische und der russisch-orthodoxe Klerus als Träger religiösen Wandels in den böhmischen Ländern und in Russland 1848-1922. München  2011, in: H-Soz-Kult, 01. 06. 2012, URL: <www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-17466>.

ŠTAIF, Jiří, Politická biografie Karla Mattuše (1836 - 1919), In: Tomeš, Josef a kol.:  Tváře našich parlamentů. 150 let parlamentarismu v českých zemích 1861 - 2011, Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

ŠTAIF, Jiří, Politická biografie F. L. Riegera (1818 - 1903), In: Tomeš, Josef a kol.:  Tváře našich parlamentů. 150 let parlamentarismu v českých zemích 1861 - 2011, Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

ŠTAIF, Jiří, Die drei Ebenen der Kulturpolitik der böhmischen Stände vor 1848: Theater, Museum und die Patriotisch - ökonomische Gesellschaft in Prag, In: THER, Philipp, Kulturpolitik und Theater. Die kontinentalen Imperien in Europa im Vergleich, Oldenburg Wissenchaftsverlag, 2012, s. 191-209.

ŠTAIF, Jiří, Interpretalionsproblcme der alternativen Konstruktion der tschechischen Nationalclitc im 19. Jahrhundert, In:  Řezník, Miloš, Velek, Luboš (eds.), Adelsgeschichte als Elitenforschung: Studien zum mitteleuropäischen Adel, München: Martin Meidenbauer, 2012, s. 49-57.

ŠTAIF, Jiří, Ztráta důvěry ve stát. Rakouský státní bankrot roku 1811, Dějiny a současnost, 2011, roč. 33, č. 1. s. 34-36. ISSN 0418-5129.

ŠTAIF, Jiří, Dělnictvo a třídní boj v Masarykově otázce sociální, In: KNOB, Stanislav, RUCKI, Tomáš, Problematika dělnictva v 19. a 20. století I.: bilance a výhledy studia: sborník z konference věnované 95. výročí narození Arnošta Klímy, Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011, s. 15-24.

ŠTAIF, Jiří, František Palacký jako místo historické paměti se zvláštním zřetelem k Moravě, In: Historica Olomucensia,  Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci Sv. 40, 2011, s. 65-93.

ŠTAIF, Jiří, Human Happiness, Identity and a Village Chronicler's World. Václav Jan Mašek of Vodokrty, In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. = Prague Economic and Social History Papers. Praha: Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte sv. 14, 2011, s. 30-43.

ŠTAIF, Jiří, Mezinárodní konference Kulturní politika a divadlo v evropských impériích: "Kulturní stát" Rakousko v mezinárodním srovnání. Vídeň, 19. - 20. listopadu 2010. In: Moderní dějiny: časopis pro dějiny 19. a 20. století = Modern History. Journal for the History of the 19th and 20th Century, Praha: Historický ústav AV ČR 19, č. 1, 2011, s. 261-263.

ŠOUŠA, Jiří - ŠTAIF, Jiří, Obsahy, přesahy a kontexty české historické paměti: Symbolický život Františka Palackého na bankovkách, In: HLAVAČKA, Milan, MARES, Antoine, POKORNÁ, Magdaléna, Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace, Praha: Historický ústav, 2011, s. 621-652.

ŠTAIF, Jiří, Karel Havlíček Borovský jako "citlivé" místo české historické paměti, In: Bouchal, Hynek, Říman, Aleš, K. H. B. Karel Havlíček Borovský 1821 - 1856, Havlíčkův Brod: Petrkov, 2011, s. 137-147. 

ŠTAIF, Jiří, Review of Cooper, David L., Creating the Nation: Identity and Aesthetics in early Nineteenth-Century Russia and Bohemia, H-Soz-u-Kult, H-Net Reviews, December 2011. URL: http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=34826

ŠTAIF, Jiří, Efektivita hospodářského nacionalismu "emancipační éry“, In: Drahomír Jančík, Eduard Kubů ad., Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci/převahu v českých zemích (1859 -1945), Praha: Dokořán, 2011, s. 185-192.

ŠTAIF, Jiří, Ideologie, strategie a politika, In: Drahomír Jančík, Eduard Kubů ad., Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci/převahu v českých zemích (1859 -1945), Praha: Dokořán, 2011, s. 31-49.

ŠTAIF, Jiří, Multietnicita národní společnosti, hospodářské elity a jejich konfrontace, In: Drahomír Jančík, Eduard Kubů ad., Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci/převahu v českých zemích (1859 -1945), Praha: Dokořán, 2011, s. 51-79.

ŠTAIF, Jiří, Efforts of the Czech Political Intellectual and Entrepreneurial Elites Concerning the Economical Emancipation before 1914, In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers, 2010, roč. 11, s. 55-74. ISSN 1803-7518.

ŠTAIF, Jiří, Die soziale Frage, der Kapitalismus und die intellektuellen Eliten vor 1914. T. G. Masaryk und die anderen. In: Fasora, L., Hanuš, J., Malíř, J. (eds.), Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848 – 1914, München: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, 2010, s. 109-150, ISBN 978-3-89975-192-5.

ŠTAIF, Jiří, Máchův vykladač Sabina a jeho revoluční „bouřliváci“, In: Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti, 2010, roč. 2., č. 5, s. 14-21. ISSN 1803-6988.

ŠTAIF Jiří, Místa paměti ve střední Evropě, In: Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti, 2010, roč. 2., č. 2, s. 96-99. ISSN 1803-6988.

O otci národa, elitách a hře. Diskuse s Jiřím Štaifem o Františku Palackém, In: Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti. 2010, roč. 2., č. 1, s. 45-57. ISSN 1803-6988.

ŠTAIF, Jiří, Václav Jan Mašek a česká písmácká tradice doby předbřeznové, In: Minulostí Západočeského kraje, Plzeň: Albis International 45, (2010), s. 333-345.

BĚLIČ, Vít, ŠTAIF, Jiří, Žurnalisté v české národní společnosti mezi elitní reprezentací, profesí, zapomenutím a zatracením (30. - 90. léta 19. století): interpretační hra jako metoda, Časopis Matice moravské 129, Suppl. 2 (2010), s. 75-93.

ŠTAIF, Jiří, Adel und Unternehmen ; In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers. 2009, roč. Volume 9, s. 139-140. ISSN 1803-7518.

ŠTAIF, Jiří, Jan Slavík a "necechovní" diskurz. Sociální dějiny mezi světovým názorem, historickým konceptem a historikovým habitem, In: Babka, L., Roubal, P. (eds.): Život plný střetů. Dílo a odkaz Jana Slavíka (1885 – 1978). 1. vyd. 2009, Russia Altera. Praha: Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna; s. 85-95. ISBN 978-80-7050-576-2.

ŠTAIF, Jiří, Jan Slavík and "Anti-Guild" Discourse. Social History between Historical Thought and Historian´s Practice ; In: Babka, L., Roubal, P. (eds.,) Jan Slavík (1885 – 1978): A Czech Historian of Revolutions. (Bibliography of Jan Slavík´s Works Included). 1. vyd. 2009, Prague Perspectives (III). Prague: National Library of Czech Republic – Slavonic Library.; s. 79-88. ISBN 978-80-7050-575-5.

ŠTAIF, Jiří, Social history within a conceptual game, science and research; In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers. 2009, roč. 9, s. 15-28. ISSN 1803-7518.

ŠTAIF, Jiří, BĚLIČ, Vít, Symbolická reprezentace duchovních a proces sekularizace ve Vilímkově Národním albu z roku 1899, In: Fasora, L., Hanuš, J., Malíř, J. (eds.) Sekularizace venkovského prostoru v 19. století. 1. vyd. 2009, Země a kultura ve střední Evropě sv. 10. Brno: Matice moravská; Historický ústav AV v.v.i.; s. 69-81. ISBN 978-80-86488-55-4; 978-80-7286-144-6.

ŠTAIF, Jiří, ZIMMERHAKLOVÁ, Hana, Zwei ausländische Arbeiten zur Kultur und nationalen Identität.; In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers. 2009, roč. 9, s. 134-138. ISSN 1803-7518.

ŠTAIF, Jiří, Smetanova Plzeň? Poznámky k roli místních elit v konstrukci lokální, regionální a nadregionální identity během 19. století. In: Kladiwa P., Zářický A. (eds.): Město a městská společnost v procesu modernizace. 1. vydání. 2009. Ostrava: Ostravská univerzita; s. 56-70. ISBN 978-80-7368-8.

ŠTAIF, Jiří a kol., Die Unternehmerbourgeoisie und Wirtschaftseliten in der tscheschischen Historiographie nach dem Jahr 1945, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen = Prague Economic and Social History Papers, 2007/2008, Bd./Vol. 8, Praha, 2008, s. 69-77.

ŠTAIF, Jiří a kol., Peníze a společnost. Několik sond do vztahů mezi tradiční mentalitou a společenskou modernizací v české národní společnosti 19. století, in: Kubů, E. − Šouša, J. (edd.), Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století, Praha, 2008, s. 18-55.

ŠTAIF, Jiří a kol., Sociální dějiny jako "hřiště" dnešní historické vědy, in: Česko-slovenská historická ročenka 2007, Brno 2008, s. 11-21.

ŠTAIF, Jiří a kol., Patriotic Capitalism as the Unsuccessful Project of Business Elites in Bohemia, in: „Discourses – Diskurse“ Essays for...Mikuláš Teich and Alice Teichova, Prague/Vienna, 2008, s. 293-303.

ŠTAIF, Jiří, Moderní podnikatelské elity (koncepty, procesy, interakce a reprezentace), in: Štaif J. (ed.), Moderní podnikatelské elity: Metody a perspektivy bádání, Praha 2007, s. 22-36.

ŠTAIF, Jiří, Úvod, in: Štaif J. (ed.), Moderní podnikatelské elity: Metody a perspektivy bádání, Praha 2007, s. 9-20.

ŠTAIF, Jiří, Předmluva, in: Štaif J. (ed.), Moderní podnikatelské elity: Metody a perspektivy bádání, Praha 2007, s. 7-8.

ŠTAIF, Jiří, Společenská modernizace a česká intelektuální elita 19. Století, in: Blümlová D. − Jiroušek, B. (eds.), Čas moderny, České Budějovice 2006, s. 10-26.

ŠTAIF, Jiří, Sociální a kulturní dějiny: Několik poznámek k postmoderní diskusi, in: Borovský, T. − Hanuš, J. − Řepa, M. (eds.), Kultura jako téma a problém dějepisectví, Brno 2006, s. 35-47.

ŠTAIF, Jiří, Ideální konstrukce obce v českých výchovných spisech 19. století, in: Fasora, L. – Hanuš, J. − Malíř, J. (eds.), Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948, Brno 2006, s. 117-130.

ŠTAIF, Jiří, Jindřich Šimon Baar a společenská modernizace: (Pokus o dialog mezi sociálními dějinami a krásnou literaturou.), in: Hájek, J. − Kocian, J. − Zitko, M. (eds.), Fragmenty dějin: Sborník k šedesátinám Jana Gebharta, Praha 2006, s. 35-62.

Aktuality

Historické ústavy FFUK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NASTIPENDIJNÍ POBYTY...

09. září 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop

Dějiny podnikání ve střední Evropě...

22. červenec 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

rádi bychom Vás poprosili o účast ve studentském...

05. červen 2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády o postupném uvolňování...

16. duben 2020

V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky rozhodlo vedení...

13. březen 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s šířením koronavirové infekce je z...

10. březen 2020

Historické ústavy (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají výběrové řízení na stipendijní...

24. únor 2020

Srdečně Vás zveme na informační webináře programu FUBiS při Freie Universität Berlin, které...

23. únor 2020