Filozofická Fakulta

ÚHSD

Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

Odborný profil:

Profesor, člen Semináře hospodářských dějin, zástupce ředitele Ústavu hospodářských a sociálních dějin, v současné době je předsedou Oborové rady doktorského studia oboru Moderní hospodářské a sociální dějiny.

Odborné zaměření:

 • Moderní hospodářské dějiny
 • Dějiny techniky
 • Dějiny dopravy a infrastruktury

Kontakt:

email: ivan.jakubec(at)ff.cuni.cz

Curriculum Vitae:

 • 1984: rigorozní zkouška; PhDr.
 • 1984-1986: studijní stáž; Katedra obecných dějin a pravěku FF UK, Praha
 • 1986-1989: interní vědecká aspirantura; Katedra obecných dějin a pravěku FF UK, Praha
 • 1989-1990: odborný, později samostatný odborný pracovník; Katedra obecných dějin a pravěku FF UK, Praha
 • 1990: obhájení kandidátské dizertace CSc.; Katedra obecných dějin a pravěku FF UK, Praha
 • 1991-1998: odborný asistent; Katedra/Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha
 • 1998: docent; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha
 • 2005: profesor; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha

Výběrová bibliografie:

Monografie:

Jakubec, I.: Schlupflöcher im „Eisernen Vorhang“: Tschechoslowakisch-deutsche Verkehrspolitik im Kalten Krieg: Die Eisenbahn und Elbeschiffahrt 1945-1989, Stuttgart 2006.

Jakubec, I.: Československo-německé dopravněpolitické vztahy v období studené války se zvláštním zřetelem na železnici a labskou plavbu (1945/1949 -1989), in: AUC – Philosophica et Historica, Monographia, Praha 2007.

Kapitoly v monografiích:

Jakubec, I.: Příklady profesní, vzdělávací a společenské emancipace českého obchodnictva a jeho představitelů ve druhé polovině 19. století, in: Svoboda, M. (sest.), Svět historie – historikův svět: Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, Liberec 2007, s. 197-218.

Jakubec, I., Rákosník, J.: Ústřední jednota hospodářských družstev (1868-1938): Charakteristika vedoucích činitelů, in: Kubů, E. − Šouša, J. (edd.), Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století, Praha 2008, s. 342-378.

Jakubec, I.: Idea Dunajsko-oderského průplavu v 19. a 20. století a její proměny; In: Integration und Desintegration in Mitteleuropa. Pläne und Realität. 1. vyd. 2009, Praha – München : Historický ústav, M. Meidenbauer ; s. 235-256. ISBN 978-3-89975-163-5//_//307.

Jakubec, I.: Projevy (hospodářského) nacionalismu v pražské obchodní a živnostenské komoře ve druhé polovině 19. století; In: O hospodářskou národní državu. Úvahy a stati o moderním českém a německém nacionalismu v českých zemích. 1. vyd. 2009, AUC, Philosophica et Historica 1-2005, Studia historica LIX. Praha: Univerzita Karlova – Karolinum; s. 179-188. ISBN 978-80-246-1391-8//_//263.

Jakubec, I.: Tři generace podnikatelské rodiny Lannů: Adalbert Lanna senior, Adalbert Lanna junior, Adalbert Franz Lanna; In: Historie a cestovní ruch. Perspektivní a podnětné spojení. Pocta profesoru Vratislavu Čapkovi k 85. narozeninám. 1. vyd. 2009, Praha: VŠO; s. 35-47. ISBN 978-80-86841-10-6//_//324.

Jakubec, I.: Zur Einführung des Thomas-Verfahrens in den böhmischen Ländern; In: Das Thomas-Verfahren in Europa. Entstehung – Entwicklung – Ende. 1. vyd. 2009, Essen: Klartext; s. 213-240. K zavedení Thomasova procesu v českých zemích) ISBN 978-3-89861-807-6//_//552.

Jakubec, I., RÁKOSNÍK, J., SOUKUP, J., TUMIS, S., VALKOUN, J a další: Zbraně, které změnily svět; 1. vyd. 2009, Praha: Víkend; 208 s. Jertemy Black Tools of War ISBN 978-80-7433-013-1.

Jakubec, I., SANDGRUBER, T.: Österreich – Tschechien. Ökonomische Wurzeln und Perspektiven einer Nachbarschaft im 20. Jahrhundert; In: Österreich. Tschechien. Geteilt. Getrennt. Vereint. 1. vyd. 2009, Schallaburg: Niederösterreichische Landesausstellung; s. 154-163. ISBN 9008895009239//_//543.

Jakubec, I., SANDGRUBER, R.: Rakousko – Česká republika. Ekonomické kořeny a perspektivy sousedství ve 20. století; In: Česko. Rakousko. Rozděleni – odloučení – spojeni. 1. vyd. 2009, Schallaburg, Jihlava: Dolnorakouská zemská výstava; s. 154-163. ISBN 978-80-86382-27-2//_//534.

JAKUBEC, I.: Verkehrsinfrastruktur und Planung in der Tschechoslowakei nach 1945, in Martin Schulze Wessel – Christiane Brenner (Hg.), Zukunftsvorstellungen und staatliche Planung im Sozialismus. Die Tschechoslowakei im ostmitteleuropäischen Kontext 1945-1989, R. Oldenbourg Verlag München 2010, s. 159-186. ISBN 978-3-486-59640-3. Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum, Bd. 30.

JAKUBEC, I.: Die Transformation der tschechoslowakischen Verkehrsinfrastruktur im Jahre 1918 und 1938. Der Versuch eines Vergleichs, in František Stellner u. a., Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen de Meilensteine 1848-1968, Oeconomica 2010, s. 103-118. ISBN 978-80-245-1672-1.

JAKUBEC, I.: Proměny techniky v Československu v letech 1945 – 1960. In Igor Janovský, Jana Kleinová, Hynek Stříteský (eds.), Věda a technika v Československu v letech 1945-1960, NTM Praha 2010, s.­ 13-20. ISBN 978-80-7037-197-8.

JAKUBEC, I.: Česko(československo)-německé hospodářské propojení příhraničí v oblasti elektrických sítí v meziválečném období, in: Pěšák s noblesou. Pocta P. T. PhDru Janu Hozákovi, Praha 2010, s. 36-44. ISBN 978-80-87489-03-1.

Původní práce v odborných časopisech (výběr):

Jakubec, I.: Role podnikatelských elit v zavádění thomasace v Čechách, in: Duch zakladatelů. Průmyslová společnost a společenská emancipace: Konference v Ústí nad Labem 7.-9. října 2005 = Der Geist der Gründer: Industriegesellschaft und gesellschaftliche Emanzipation Konferenz in Aussig/Ústí nad Labem 7.-9. Oktober 2005, Ústí nad Labem 2006, s. 54-62.

Jakubec, I.: Vodocestný zákon a jeho realizace, in: Beran, L. – Valchářová, V. (edd.), Vodní dílo v krajině: Konference na lodi, Praha 2006, s. 54-65.

Efmertová, M., Jakubec, I., Josefovičová, M.: Vývoj pražské německé techniky (1863-1945), in: Moderní dějiny, roč. 14, Praha 2006, s. 5-50.

Jakubec, I.: The Paradoxes of Transport Politics between Czechoslovakia and Federal Republic of Germany 1949-1989: The Case of Elbe-Shipping-Hamburg/Prague, in: Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen = Prague Economic and Social History Papers, Bd. 7., 2004/2005, s. 170-185.

Jakubec, I.: Elity české vědy a techniky ve Vilímkově Národním albu z roku 1899. in: Rozpravy NTM 200, Dějiny vědy a techniky 14, Praha 2006, s. 129-133.

Jakubec, I.: A.Krofta, J. V. Najman, J. Urban: Tři podnikatelské osudy, in: Na pozvání Masarykova ústavu 3, 2007, s. 102-109

Jakubec, I.: Bildung der Handelseliten am Beispiel der Prager Handels- und Gewerbekammer, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen = Prague economic and social history paper, Praha 2008, s. 21-31.

Jakubec, I.: Československo-západoněmecké obchodněpolitické a dopravněpolitické vztahy v období 1968-1989, in: Acta Oeconomica Pragensia 1, Praha 2008, s. 38-52.

Jakubec, I.: A Study of the Electrification Beginning in Bohemia before 1918: The Role of the Central Union of Economic Cooperatives [Ústřední jednota hospodářských družstev], in: „Discourses -Diskurse“: Essays for -Beiträge zu Mikuláš Teich, Prague/Vienna 2008, s. 381-392.

Jakubec, I.: Výrobna automobilů jako výrobna rychlosti: Firma Laurin, in: Blümlová, D. et al. (edd.), Čas rychlých kol a křídel, aneb mezi Laurinem a Kašparem: Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století, České Budějovice 2008, s. 148-181.

Jakubec, I.: Znamená obnova tržní ekonomiky návrat k institucím éry rakouského liberalismu?: Pokus o srovnání obchodní a živnostenských komor a Hospodářské komory České republiky, in: Řepa, M. (ed.), 19. století v nás: Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly, Praha 2008, s. 342-354.

Jakubec, I.: Das schwere Los des Fremden? In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. Prague Economic and Social History Papers. 2009, roč. 9, č. 9, s. 127-129. ISSN 1803-7518.

Jakubec, I.: Die Mitglieder der Prager Handels- und Gewerbekammer und ihre hohen Beamten als Quelle der wirtschaftlichen (politischen) Elite in den böhmischen Ländern (der Tschechoslowakei) – Eine Analyse des Standes vor dem ersten Weltkrieg; In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. Prague Economic and Social History Papers. 2009, roč. 9, č. 9, s. 53-64. ISSN 1803-7518.

Jakubec, I.: Eine neue Firmenpublikation zur Unternehmensgeschichte in Nordböhmen; In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. Prague Economic and Social History Papers. 2009, roč. 9, č. 9, s. 159-162. ISSN 1803-7518.

Jakubec, I.: K historii schwarzenberských tuhových dolů; In: Hospodářské dějiny /Economic History. 2009, roč. 24, č. 24, s. 258-259. ISSN 0231-75540.

JAKUBEC, I.: Die Destruktions Mitteleuropas – die Verkehrssituation nach dem Ersten Weltkrieg, Prague Papers on the History of International Relations, 2009, s. 559-568. ISBN 978-80-7308-296-3. ISSN 1803-7356.

JAKUBEC, I.: Der landespatriotisch orientierte Unternehmer Adalbert Lanna sr. (1805-1866), Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers, vol. 11, 2010, s. 75-85 ISSN 1803-7518

Příručky, učební texty, skripta:

Jakubec, I., Jindra, Z. a kol.: Dějiny hospodářství českých zemí: Od počátku industrializace do konce habsburské monarchie, Praha Karolinum 2006.

Více viz Bibliografie.

Aktuality

Přednáška proběhne v anglickém jazyce ve středu 14...

07. březen 2018

Do 15. 4. 2018 je možné posílat abstrakty pro workshop ...

04. březen 2018

Rozvrh pro letní semestr 2017/2018 byl uveřejněn...

17. únor 2018

Zveme vás na mezinárodní konferenci Morava v čase převratů a změn 1848 - 1918,...

17. únor 2018

Ve dnech 9. a 10. dubna 2018 proběhne v Brně 5. ročník mezinárodní doktorandské konference...

29. Prosinec 2017