Hospodářské a sociální dějiny – originální a perspektivní volba

Moderní hospodářské a sociální dějiny jsou ideálním studijním programem pro všechny uchazeče se zájmem o dějiny 19. a 20. století, kteří chtějí porozumět historickým kořenům moderního světa. Na Ústavu hospodářských a sociálních dějin, který program zajišťuje, se snažíme již léta pěstovat umění kriticky interpretovat ekonomické, sociální a kulturní kontexty zejména evropského vývoje posledních dvou staletí a připravovat tak pro profesní dráhu nejen špičkové historiky a historičky, ale zároveň i spoluformovat budoucí veřejné intelektuály ovlivňující v ČR i za jejími hranicemi způsob kolektivní (sebe)reflexe.

Do studijního programu se mohou hlásit nejen absolventi bakalářského studia historie, ale i dalších společenskovědních oborů. Studium lze absolvovat ve dvou variantách, tj. s důrazem na hospodářské nebo na sociální a kulturní dějiny. Stěžejními tématy v rámci semináře hospodářských dějin jsou integrační a dezintegrační tendence ve střední Evropě ve 20. století, hospodářsko-politické vztahy, formy hospodářské modernizace a stagnace, otázky hospodářského růstu a krizí, transfer národohospodářských a technických inovací nebo business history. Výuka v rámci semináře sociálních dějin se zaměřuje na vznik a vývoj občanské společnosti ve středovýchodní Evropě, problematiku moderního nacionalismu, podoby a fáze evropské modernity, nová sociálních hnutí, genderové aspekty, sociální a kulturní souvislosti moderních diktatur, technokratické vládnutí ve 20. století nebo na kořeny a dopady neoliberálního obratu.

Ústav hospodářských a sociálních dějin je vzhledem ke své velikosti charakteristický osobním přístupem, jaký v prostředí masového vysokoškolského vzdělávání v současnosti není běžný. V kombinaci s mimořádnými kompetencemi zde působících pedagogů a provázaností se špičkovými zahraničními pracovišti zejm. v Německu (Humboldt-Universität zu Berlin, Zentrum für zeithistorische Forschung v Postupimi, Collegium Carolinum a Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově) a Velké Británii (University of Cambridge) má tento komorní charakter zdejšího magisterského studia pro studenty a studentky řadu výhod. Od kolegiální atmosféry a intenzivní spolupráce pedagogů a studujících nebo výborných publikačních možností (v ústavním časopisu WISOHIM, v oborovém časopisu Hospodářské dějiny apod.) až po bohaté možnosti intelektuální výměny s excelentními osobnostmi a institucemi evropské historiografie.

Absolventi magisterského studia moderních hospodářských a sociálních dějin mohou v případě zájmu zpravidla pokračovat do doktorského studijního programu ÚHSD, které v posledních letech bylo pro řadu našich kolegů a kolegyň odrazovým můstkem k úspěšnému působení v akademickém prostředí v ČR i ve světě.

V případě zájmu o magisterské studium na ÚHSD kontaktujte kohokoliv ze zde působících pedagogů, po předchozí domluvě si rádi uděláme čas a zodpovíme případné dotazy.

 

Úvod > Nástěnka > Hospodářské a sociální dějiny – originální a perspektivní volba