Výběrové řízení pro program Erasmus+ v AR 2023/2024 – informace a pokyny

Historické ústavy FF UK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA
STIPENDIJNÍ POBYTY v rámci programu ERASMUS+ pro akademický rok
2023/24.Výběrové řízení proběhne v pátek 10. března 2023 v 11:00 v místnosti P302b.
„Tištěnou přihlášku“ je možné odevzdat do středy 8. března 2023 e-mailem
(ondrej.daniel@ff.cuni.cz).

1. TIŠTĚNÁ PŘIHLÁŠKA ZASÍLANÁ VÝBĚROVÉ KOMISI E-MAILEM
OBSAHUJE:

Základní údaje:

Jméno a příjmení:
Preferovaná země (univerzita) a délka studijního pobytu (je možné uvést až tři univerzity
v pořadí preference):
Preferovaný výjezd ZS/LS (při jednosemestrálním pobytu):

Studijní profil:

Studijní obor, specializace:
Ústav a seminář (u navazujícího mgr. studia):
Ročník:
Téma diplomové (resp. bakalářské, dizertační, seminární) práce:
Jazykové znalosti:
Předchozí studium, předchozí studijní pobyty, praxe v oboru, mimo obor atd.:

Badatelský projekt (zpravidla realizace diplomové či jiné odborné práce):

Projekt by měl obsahovat stručné představení tématu, hlavních otázek, pramenů a metod zpracování, neměl
by svým rozsahem přesáhnout jednu stranu textu (počítačovou). Obsahově by měl
korespondovat se zájmem o studium na příslušné univerzitě.

Profesní životopis

Výpis studijních výsledků

Doklad o nejvyšším dosaženém stupni jazykových znalostí

2. ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA ZAKLÁDANÁ SOUBĚŽNĚ V RÁMCI
UNIVERZITNÍ APLIKACE:

Vstup do on-line aplikace: https://is.cuni.cz/webapps/

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA POBYTY ERASMUS+ V RÁMCI
HISTORICKÝCH ÚSTAVŮ

Hlásit ke konkursu na historických ústavech se mohou studující oborů historie a archivnictví
na FF UK.
Pro úspěch ve výběrovém řízení jsou důležité studijní výsledky a znalost jazyka na takové
úrovni, která by umožňovala studium v cizím jazyce. Programu se může zúčastnit pouze
student, splňující následující kvalifikační podmínky:

 • je zapsán do bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu;
 • je řádně zapsán do minimálně druhého ročníku bakalářského studia;
 • po celé období studijního pobytu v zahraničí bude řádně zapsán ke studiu na
  Univerzitě Karlově;
 • podle opatření děkana č. 22/2009 mohou být vysláni pouze studenti, kteří v době stáže
  studují nejvýše ve čtvrtém roce bakalářského programu nebo třetím roce navazujícího
  magisterského programu. Student pětiletého programu může vyjet nejpozději v šestém
  roce studia.

PODMÍNKY ÚČASTI KANDIDÁTŮ Z JINÝCH OBORŮ

Místa, která nebudou obsazena studenty historie, budou dána k dispozici studentům jiných
oborů FF UK. Podmínkou je předchozí souhlas vlastního oborového koordinátora.
Koordinátoři na historických ústavech si vymiňují právo rozhodnout o možnosti tyto
kandidáty nominovat. Zájemci z jiných oborů taktéž do níže uvedeného data doručí přihlášku.

Úvod > Nástěnka > Výběrové řízení pro program Erasmus+ v AR 2023/2024 – informace a pokyny