Filozofická Fakulta

ÚHSD

Pokyny pro autory WISOHIM

Časopis Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen (WISOHIM) je určen pro prezentaci výsledků původního vědeckého výzkumu v oboru hospodářských, sociálních a kulturních dějin českých zemí, střední Evropy a Evropy (výjimečně též širší). Z hlediska chronologického se orientuje především (avšak nikoli výlučně) na období 19. a 20. století. Periodicita vydávání je půlroční, tj. v kalendářním roce vycházejí dvě čísla.

Vydávání zajišťuje Filozofická fakulta UK prostřednictvím především pracovníků Ústavu hospodářských a sociálních dějin.

K redakčnímu posouzení jsou výhradně přijímány samostatné vědecké stati a články, event. materiálové studie, které vycházejí z původního výzkumu autora. Přijímány jsou též recenze a zprávy o relevantní literatuře, zprávy z vědeckého života a personalistické příspěvky.

Rozsah přijímaných rukopisů:

Odborné stati a články: do 30 normostran

Materiálové studie: do 30 normostran

Recenze a zprávy o literatuře: do 10 normostran

Kronika a zprávy z vědeckého života: do 10 normostran

(Ve zvláštních, řádně odůvodněných a vědeckou radou časopisu schválených případech může být přihlédnuto k odlišnému rozsahu jednotlivých příspěvků.)

Formátování příspěvků:

Všechny příspěvky se přijímají v 1 tištěné a 1 elektronické verzi. Elektronická verze by měla být v textovém editoru MS Word, event. v jiném převoditelném editoru (např. Corel WordPerfect, S602 apod. – záleží na konkrétní dohodě s redakcí časopisu).

Text pokud možno jednoduchý, bez složitějších grafických a editorských úprav.

Vyžadován je zpravidla (podle charakteru práce) příslušný vědecký odkazový aparát (poznámky pod čarou či na konci textu, seznam literatury, atd.). Přijímány jsou též tabulky, schémata a grafy (nejlépe v programu MS Excel).

Ostatní obrazové přílohy jen zcela ojediněle.

Upřednostňováno je černobílé provedení obrazových příloh.

Odborné stati i materiálové studie se odevzdávají v některém z cizích jazyků (zvláště angličtina, němčina, francouzština), přičemž autoři si zásadně zajišťují překlad textu samostatně.

Po dohodě s redakcí WISOHIMu je možný i jiný postup. Články a studie musí být doplněny cizojazyčným resumé v rozsahu cca 1 normostrany.

Dále musí být součástí abstract ve stejném jazyce jako součást odevzdaného textu. V závěru článku se uvádí jméno a adresa autora (zpravidla institucionální, výjimečně domácí) a jiné kontakty (zvl. e-mail).

Předpokládá se, že příslušný autor bude souhlasit s uveřejněním těchto údajů. (Ve zvlášť odůvodněných případech je možné požádat o vypuštění těchto dat.)

Recenzní řízení:

Pokud vědecká rada časopisu příspěvek neodmítne hned v prvním kole, zadá jeho posouzení zpravidla dvěma nezávislým recenzentům (platí pro odborné statě a články a také pro materiálové studie). Na základě výsledku těchto posudků pak příspěvek buď přijme bez výhrad, nebo přijme s podmínkou přepracování a doplnění všech důležitých připomínek recenzentů, anebo příspěvek odmítne a vrátí autorovi. Konečné slovo v této otázce vždy náleží vědecké (redakční) radě časopisu. V případě rovnosti hlasů je určující stanovisko vedoucího redaktora.

U recenzí, zpráv o literatuře, příspěvků do kroniky a zpráv z vědeckého života se recenzní řízení zpravidla neprovádí a uveřejnění této kategorie příspěvků závisí plně na uvážení redakční (vědecké) rady.

Přijaté příspěvky jsou publikovány v plné šíři v tištěné podobě vydaného čísla časopisu.

V elektronické verzi je v průběhu ochranné lhůty publikován Obsah příslušného čísla, případně též titulní strany jednotlivých příspěvků a také jejich resumé na webových stránkách ÚHSD.

Redakční uzávěrka:

Redakční uzávěrka WiSoHiM probíhá vždy k 31. březnu a 30. září.

Příspěvky, které odpovídají výše uvedeným požadavkům, zasílejte, prosím, do uvedených dat na adresu:

Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.

odpovědný redaktor časopisu WISOHIM

Univerzita Karlova v Praze

Filozofická fakulta

Ústav hospodářských a sociálních dějin

Náměstí Jana Palacha 2

116 38 PRAHA 1

Elektronickou verzi je možné též zaslat e-mailem.

Aktuality

Dne 18. 8. jsou úřední hodiny na sekretariátu zrušeny. Děkujeme za pochopení.

18. červen 2018

Doc. Spurný ruší dne 19. 6. své konzultační hodiny. Děkujeme za pochopení.

13. červen 2018

V úterý 12. 5. na hlavní budově FF UK vystoupí prof. Wendy Goldman s přednáškou Starvation,...

12. květen 2018

Vážené studentky, vážení studenti,

Prácheňské muzeum v Písku připravuje na rok 2019...

19. duben 2018

Do 15. 4. 2018 je možné posílat abstrakty pro workshop ...

04. březen 2018

Rozvrh pro letní semestr 2017/2018 byl uveřejněn...

17. únor 2018

Zveme vás na mezinárodní konferenci Morava v čase převratů a změn 1848 - 1918,...

17. únor 2018

Ve dnech 9. a 10. dubna 2018 proběhne v Brně 5. ročník mezinárodní doktorandské konference...

29. Prosinec 2017