Filozofická Fakulta

ÚHSD

Doc. Mgr. Matěj Spurný, PhD.

foto

Professional Profile: 

Assistant Professor, Member of the Deparment of Social History.

Fields of research:

 • Modern Social History
 • Nationalism and Multiethnicity in the Czech lands in the Twentieth Century
 • History of Modern European Dictatorship

Contact:

email: matej.spurny(at)seznam.cz

Curriculum Vitae:

 • 1998-2006: master studies of International Territorial Studies (specialization austrian and german studies); Mgr.; Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague.
 • 1998-2005: master studies of History (specialization Economic and Social History); Mgr.; Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague.
 • 2005: studies of modern and contemporary history; scholarship "Studienkolleg zu Berlin"; Humboldt-Universität zu Berlin
 • 2005-2010: PhD studies (PhD.); Subject of PhD thesis: Not like us. The social marginalization and integration of minorities in the Czech borderlands while "building the new order" (1945-1960), Institute of Economic and Social History, Charles University in Prague.
 • 2007-2010: Member of international research project Sozialistische Diktatur als Sinnwelt (Socialist Dicatorship as a World of Meaning), Centre for Contemporary History (Potsdam) and Institute of Contemporary History (Prague)
 • 2007-nowadays: Member of research project Mechanismy ovládání a moci. KSČ na FF UK 1968-1989. (Mechanisms of Control and Power. Communist Party at Faculty of Philosophy and Arts)
 • 2010: coworker of Wissenschaftzentrum Berlin on the project Property Reallocation and Symbolic Appropriation: Ownership, Ethnicity, and Memory in 20th Century Czechoslowakia, Poland and Israel
 • 2012: senior lecturer; Institute of Economic and Social History, Charles University in Prague.
 • 2018: habilitation, assistant professor (docent), Institute of Economic and Social History, Charles University in Prague.

Selection of Bibliography:

 

 Monographies:

SPURNÝ, Matěj, Der lange Schatten der Vertreibung. Ethnizität und Aufbau des Sozialismus in tscheechischen Grenzgebieten (1945-1960), Wiesbaden: Harrasowitz, 2019. 

SPURNÝ, Matěj, Making the Most of Tomorrow: A North Bohemian Laboratory of Socialist Modernism, Praha: Karolinum, 2019.

SPURNÝ, Matěj: Most do budoucnosti. Laboratoř socialistické modernity na severu Čech, Praha: Karolinum, 2016.

     Recenze: Bohemia (Bianca Hoenig), Střed (Pavla Kačmárová), Dějiny a současnost (Jan Klápště), A2 (Milena Bartlová), Ekolist (Adam Šůra),Respekt (Eva Klíčová)

SPURNÝ, Matěj: Nejsou jako my. Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945-1960), Praha: Antikomplex, 2011.

     Recenze: Bohemia (Eagle Glassheim), Soudobé dějiny (Petra Šimková, Kateřina Čapková, David Kovařík), Střed (Benjamin Frommer), Přítomnost (Jaromír Mrňka), Dějiny a současnost (Kateřina Čapková)

     Ocenění: Wichterleho cena AV ČR pro vědce do 35 let; Excelentní monografie UK

SPURNÝ, Matěj: Bijeme na poplach! Německá publicistika proti nacistickému nebezpečí (1930-1933), Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009.

     Recenze: ČČH (Jiří Pešek), A2

SPURNÝ, Matěj: Flucht und Vertreibung. Das Ende des Zweiten Weltkrieges in Sachsen, Niederschlesien und Nordböhmen, Dresden: SLPB und Brücke/Most-Stiftung, 2008 (2. vyd. 2011).

 Co-autor / editor:

SPURNÝ, M., RÁKOSNÍK, J., ŠTAIF, J., Milníky moderních českých dějin. Krize konsenzu a legitimity v letech 1848-1989, Praha: Argo, 2018. 395 stran ISBN:978-80-257-2518-4.

Volná, Katka – Jareš, Jakub – Spurný, Matěj: S minulostí zúčtujeme (edice dokumentů), Praha: Academia, 2014.

Jareš, Jakub – Spurný, Matěj – Volná Katka a kol.: Náměstí Krasnoarmějců 2, Praha: FF UK / Thalia, 2012.

     Recenze: Marginalia Historica (Jan Mervart), Souvislosti (Martin Nodl), A2 (Jan Gruber), Dějiny a současnost (Vítězslav Sommer)   

       Ocenění: Excelentní monografie UK

Schneider, Miroslav – Scholl-Schneider, Sarah – Spurný, Matěj (ed.): Sudetské příběhy (Sudetengeschichten), Praha: Antikomplex a Institut für Bayerische und Schwäbische Landesgeschichte der Universität Augsburg, 2010.

Volná, Katka – Jareš, Jakub – Pinerová, Klára - Spurný, Matěj: Prověřená fakulta (edice dokumentů), Praha: ÚSD, 2009.

       Recenze: Bohemia (Jan Mervart), Soudobé dějiny (Pavel Urbášek)

Spurný, Matěj (ed.): Sudetské osudy, Domažlice: Antikomplex a Nakladatelství Český les, 2006.

Spurný, Matěj (ed.): Proměny sudetské krajiny, Domažlice: Antikomplex a Nakladatelství Český les, 2006.

Mikšíček, Petr - Matějka, Ondřej – Spurný, Matěj: Zmizelé Sudety / Das verschwundene Sudetenland, Domažlice: Antikomplex a Nakladatelství Český les, 2003 (další vyd.. 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012).

 Chapters:

SPURNÝ, Matěj: Citizenship and Property Rights of “Our Germans”. The Development between 1943 and 1945 of The Legal Status of Germans in Post-War Czechoslovakia, in: Smetana, Vít - Brenda, Kathleen: Exile in London: The Experience of Czechoslovakia and the Other Occupied Nations, 1939–1945, Praha: Karolinum, 2017.

Spurný, Matěj - Jareš, Jakub - Volná, Kateřina: Intellectuals between Collaboration and Independence in Late Socialism: Politics and Everyday Life at the Faculty of Arts, Charles University, Prague, In: Apor, Péter, Sándor, Horváth, Mark, James (eds): Secret Agents and the Memory of Everyday Collaboration in Communist Eastern Europe, Anthem Press, 2017, s.171-189.

Spurný, Matěj: Krajina a paměť. Zkušenost českého pohraničí, In: Marita Krauss, Sarah Scholl-Schneider, Peter Fassl (eds.): Odchody a návraty: vzpomínková kultura a životní příběhy sudetských Němců v českých zemích a Bavorsku ve 20. století, vydání Praha: Antikomplex, 2015, s. 50-59.

Spurný, Matěj: Hranice a očista společnosti: konstrukce společnosti spolehlivých v českém pohraničí po druhé světové válce (1945-1949), In: X. sjezd českých historiků: Ostrava, 14. -16. 9. 2011. Svazek VI., Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě: Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 2015, s. 325-333.

Spurný, Matěj: Migration and Cleansing. Building a New Society in Czech Borderlands after 1945, In: Hoffmann, Stefan, Romijn, Peter, Kott, Sandrine, Wieviorka, Olivier (eds.):  Seeking Peace in the Wake of War. Europe 1943-1947, Amsterdam University Press, 2015, s. 163-182.  

Buben, Radek – Pullmann, Michal – Spurný, Matěj – Růžička, Jiří: Diktatura a autoritářské režimy, in: Storchová, Lucie a kol. (ed.): Koncepty a dějiny – Proměny pojmů v současné historické vědě, Praha: Scriptorium, 2014, str. 281-307.

Spurný, Matěj: Deutsche in der Tschechoslowakei der Nachkriegszeit / Němci v poválečném Československu, in: LINDNER, Johanna, MALECHA, Corinna (eds): Bei uns verblieben / Zůstali tu s námi, Praha: Antikomplex, 2013.

Spurný, Matěj: Landschaft und Gadächtnis: Erfahrung der tschechischen Grenzgebiete, in: Krauss, Marita – Scholl-Schneider, Sarah – Fassl, Peter (ed.): Erinnerungskultur und Lebensläufe. Vertriebene zwischen Bayern und Böhmen im 20. Jahrhundert, München: Volk Verlag, 2013, str. 45-58.

Spurný, Matěj: Czeska pamięć i wspomnienia przymusowych wysiedleń Niemców (1947-2010), in: Müller, Hans-Peter, Zielińska, Maria (ed.): Transgraniczność w perspektywie socjologicznej (Migracje przymusowe w Europie), Zielena Gora: Lubuskie Towarzystwo Naukowe (Seria Monograficzna, Tom VIII), 2012, str. 227-236.

Spurný, Matěj: KSČ a „naši Němci“ (1945-1955): Mezi nacionalismem, internacionalismem a pragmatismem, in: Arburg, Adrian von – Dvořák, Tomáš a kol.: Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945, Brno, Matice moravská, 2010.

Spurný, Matěj: Vielschichtige Loyalitäten: Tschechische Remigranten aus Wolhynien zwischen Staat, Sozialismus und traditioneller Gemeinschaft (1945-1955), in: Zimmermann, Volker - Haslinger, Peter - Nigrin, Tomáš (Eds.): Loyalitäten im Staatsozialismus. DDR, Tschechoslowakei, Polen, Marburg: Herder Institut, 2010.

Spurný, Matěj: Die ethnischen Minderheiten in den tschechischen Grenzgebieten in den fünfziger Jahren. Realität und Zukunftsvisionen, in: Brenner, Christiane – Schulze Wessel, Martin: Zukunftsvorstellungen und staatliche Planung im Sozialismus: Die Tschechoslowakei im ostmitteleuropäischen Kontext 1945-1989, München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2010, str. 79-88.

Spurný, Matěj: Erinnerung an Flucht und Vertreibung zwischen Tabuisierung und Instrumentalisierung. Tschechische und Deutsche Geschichtspolitik und Erinnerungskultur im Vergleich, In: Oswald, Anne von Schmelz, Andrea, Oswald, Anne von (Hg.): Erinnerungen in Kultur und Kunst. Reflexionen über Krieg, Flucht und Vertreibung in Europa, Bielefeld: Transcript Verlag, 2009.

Spurný, Matěj: Intelektuálové v osidlech normalizace: Metodologické poznámky k možnostem výzkumu vysokoškoslkého prostředí na příkladu FF UK, in: Sklenářová, Sylva (ed.): Možnosti a meze výzkumu vysokého školství po roce 1945, Ústí nad Orlicí: Oftis 26, 2009.

 Articles published in foreign journals:

SPURNÝ, Matěj - Olšáková, Doubravka - Sommer, Vítězslav - Janáč, Jiří
Technokratischer Sozialismus in der Tschechoslowakei: was ist technokratischer Sozialismus?, Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. A Journal of History and Civilisation in East Central Europe, Roč. 57, č. 1 (2017), s. 12-24.

SPURNÝ, Matěj, Stadtutopie mit Verspätung: Pläne, Bilder und Realität einer sozialistischen Stadt in den 1960er und 1970er Jahren am Beispiel des nordböhmischen Most, Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. A Journal of History and Civilisation in East Central Europe, Roč. 57, č. 1 (2017), s. 82-114.

Spurný, Matěj - Gosewinkel, Dieter: Citoyenneté et expropriation en Tchécoslovaquie au lendemain des deux Guerres mondiales, in: Revue d´histoire moderne et contemporaine 61-1/2014, str. 26-61.

Spurný, Matěj: Unerwünschte Rückkehrer. Staatsbürgerschaft und Eigentum deutscher Juden in der Nachkriegstschechoslowakei, in: Naharaim (Zeitschrift für deutschjüdische Literatur und Kulturgeschichte, Jerusalem), Volume 8, Issue 1 (Sep 2014), str. 120-141.

Spurný, Matěj: Removing the Historical Town of Most: Technocratic and Humanistic Thought in the Practice of State Socialism, in: International Relations and Diplomacy, Vol 2, No. 4, April 2014, str. 235-243.

Spurný, Matěj: Reliability and the Border: The Discourse of the Czech Borderlands, 1945-49, in: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft, Nr. 1 / 2013.

Spurný, Matěj: Überprüfen und philosophieren, in: Bohemia, Nr. 53 / 2013.

Spurný, Matěj: Czech and German Memories of Forced Migration, Hungarian Historical Review 3-4, roč. 2012.

Spurný, Matěj: Political Authority & Popular Opinion: Czechoslovakia's German Minority 1945-1960, in: Social History Vol. 37. No. 4, 2012.

Spurný, Matěj: Frères slaves ou elements non fiables? Les réémigrants dans la Tchécoslovaquie d´aprés-guerre (1945-1955), In: Cahiers du Cefres, N. 32/2012 (Individus sous contrôle), str. 15-57.

 Articles published in czech journals:

SPURNÝ, Matěj, Pokus o převýchovu: Romové v objetí stalinské péče o člověka v 50. letech, Paměť a dějiny: revue pro studium totalitních režimů, Roč. 11, č. 3 (2017), s. 3-14.

SPURNÝ, Matěj, Philosophen machen Revolution: Eine monumentale Ego-Histoire von Josef Petráň, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen = Prague Economic and Social History Papers, Sv. 24, č. 2 (2016), s. 103-105. 

SPURNÝ, Matěj: Herci díla zkázy: demolice starého Mostu a role památkové péče, In: Zprávy památkové péče, Praha: Národní památkový ústav Roč. 76, č. 3 (2016), s. 251-264.

SPURNÝ, Matěj, ŠUSTROVÁ, Radka: "Ve veřejném prostoru mají i historici své nezastupitelné místo-- ": rozhovor s Martinem Sabrowem o vzpomínání, auře autenticity i paměti diktatury, a především o tom, proč potřebujeme místa paměti, Dějiny a současnost, Roč. 37, č. 4 (2015), s. 30-33.

SPURNÝ, Matěj, Most do budoucnosti: příběh města na severu Čech jako studie proměn socialistické modernity, Soudobé dějiny, Roč. 22, č. 1-2 (2015), s. 30-79.

SPURNÝ, Matěj: The Fall and Rise of the City of Most: On the Dynamics of Socialist Modernity, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen = Prague Economic and Social History Papers, Sv. 19, č. 1 (2014), s. 39-60.

Spurný, Matěj: Ustup černé město městu zelenému, in: Dějiny a současnost, č. 3/2014.

Spurný, Matěj: Očištěná společnost. Očista jako konstitutivní princip utváření poválečné české společnosti na příkladu českého pohraničí, in: Soudobé dějiny, roč. XIX, č. 2 / 2012, str. 209-226.

Spurný, Matěj: Sudety: laboratoř budoucnosti. Poválečné vize směřování českého pohraničí, in: Dějiny a současnost, č. 6/2010.

Spurný, Matěj: Rytíři demokracie. Němečtí demokratičtí publicisté proti nacismu, in: Dějiny a současnost, č. 10/2009.

Spurný, Matěj: V zájmu národa a jeho dětí. Z bojů o české menšinové školství mezi dvěma světovými válkami, in: Časopis Národního muzea. Řada historická. Ročník CLXXIII/ 2004, č. 3-4, str. 191-211.

Aktuality

Ve dnech 14. - 16. 11. 2019 spolupořádá UHSD workshop "Working All Night. Modernity, night...

04. Listopad 2019

Upozorňujeme naše studentky a studenty na možnost zúčastnit se Celostátní...

22. říjen 2019

Vážené studentky, vážení studenti,
dovoluji si Vás touto cestou...

14. říjen 2019

V týdnu od 14. 9. 2019 dochází ke změně ve čtvrtečních úředních hodinách. (...

08. říjen 2019

V sekci O ústavu/Projekt rozvoje byla zveřejněna aktuální vize prof. Jakubce. K prostudování...

09. leden 2019