Filozofická Fakulta

ÚHSD

Prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.

Odborný profil:

Profesor, vedoucí Semináře sociálních dějin.

Odborné zaměření:

 • Moderní sociální dějiny
 • Česká národní společnost
 • Dějiny elit
 • Intelektuální dějiny

Kontakt:

email: jiri.staif(at)ff.cuni.cz

Curriculum Vitae:

 • 1969-1974: studium dějepisu a filosofie; FF UK
 • 1974-1983: Ministerstvo kultury ČSR
 • 1977-1983: externí aspirant; Ústav československých a světových dějin ČSAV
 • 1983-1993: vědecký pracovník; Ústav československých a světových dějin ČSAV, později Historický ústav AV ČR
 • 1993: odborný asistent; Katedra/Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 1998: docent; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
 • 2005: profesor; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

Výběrová bibliografie:

 

Monografie

ŠTAIF, J., RÁKOSNÍK, J., SPURNÝ, M., Milníky moderních českých dějin. Krize konsenzu a legitimity v letech 1848-1989, Praha: Argo, 2018. 395 stran ISBN:978-80-257-2518-4.

ŠTAIF, J.: František Palacký. Život. Dílo. Mýtus; 1. vyd. 2009, Velké postavy českých dějin. Praha: Vyšehrad; 392 s. ISBN 978-80-7021-981-2.

ŠTAIF, J.: Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851. 1. vyd. 2005, Praha: Dokořán; 474 s. ISBN 80-7363-014-1.

Kapitoly a články:

ŠTAIF, Jiří, Čas, prostor a osvojený svět v názorech českých předbřeznových písmáků, In: Pochopit vteřinu: prožívání času v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 38. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 22.–24. února 2018, Praha: Academia, 2019, s. 41–63.

ŠTAIF, Jiří, Moderní doba. České země v dlouhém 19. století, In: KLÁPŠTĚ, J. – ŠEDIVÝ, I., Dějiny Česka, Praha: NLN, 2019, s. 152-189.

ŠTAIF, Jiří, Jaroslav Goll, Josef Pekař a historická reflexe Palackého jubilea roku 1898, In: CHLÁDEK O., PETRÁČEK T., SÍČ J., KUCROVÁ V., Jdi svou cestou a nech lidi mluvit: variety sociálních a kulturních dějin, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, 2018 s. 231-247.

ŠTAIF, Jiří, Revolution als Böhmisches Drama: die Suche nach nationaler Identität im Europäischen Krisenjahr 1848, In: Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, A Journal of History and Civilisation in East Central Europe München: Collegium Carolinum Roč. 58, č. 1 (2018), s. 1-26.

ŠTAIF, Jiří, Rakouský státní bankrot 1811 a jeho ohlas v Čechách aneb peníze a kolektivní paměť, In: Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě: sborník příspěvků z 36. ročníku mezioborové sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 25. - 27. února 2016, Praha: Academia, 2017, s. 41-57.

ŠTAIF, Jiří, Josef Kalousek mezi seberealizací a oddaností Františku Palackému a Františku Ladislavu Riegrovi, In: Historik Josef Kalousek: historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta; Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2016, s. 13-29.

ŠTAIF, Jiří, Czech Politics and Schmerling's Electoral Geometry, In: ADLGASSER, F., MALÍNSKÁ, J., RUMPLER, H., VELEK, L., Hohes Haus! 150 Jahre moderner Parlamentarismus in Österreich, Böhmen, der Tschechoslowakei und die Republik Österreich im mitteleuropäischen Kontext, VÖAV 2015, s. 145-156.

ŠTAIF, Jiří, Palacký, Rieger a Rusko 1848 - 1898. Identita, zkušenost a geopolitika, In : HANUŠ, Jiří a kol., Rusko a Západ. Eseje o (ne)porozumění, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015, s. 105-130. 

ŠTAIF, Jiří, Město jako areál revoluce: Sabinovy poslední romány o revoluci 1848, Theatrum historiae č. 16, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015, s. 175-192.

ŠTAIF, Jiří, Psaní biografie a autorská sebereflexe, Dějiny - teorie - kritika, Roč. 12, č. 1, 2015, s. 118-123.

ŠTAIF, Jiří, The social question as a focus of Interest of the political and entrepreneurial elites: lands of the bohemian crown 1880 - 1914, In: PÁL, Judith, POPOVICI, Vlad, Elites and Politics in Central and Eastern Europe (1848-1918), Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2014, s. 81-99.

ŠTAIF, Jiří, Český národotvorný proces jako komparace, In: Časopis Matice moravské, Brno: Matice moravská Roč. 133, č. 2, 2014, s. 301-319.

ŠOUŠA, Jiří, ŠTAIF, Jiří, Erziehung der Landbevölkerung zum modernen Rechtsbewusstsein in Böhmen in der Vormärzzeit, In: Bürgerliche Gesellschaft auf dem Papier: Konstruktion, Kodifikation und Realisation der Zivilgesellschaft in der Habsburgermonarchie, Berlin: Duncker & Humblot, 2014, s. 243-279.

ŠTAIF, Jiří, Jan Cimbura z Putimi a Helena Prchalová z Bříz: krásná literatura a sociální dějiny, In: KUBŮ, Eduard, ŠOUŠA, Jiří, ZÁŘICKÝ, Aleš (eds), Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848-1948: diskurz mezi historií a literární vědou na téma selského a hraničářského románu, Praha: Dokořán, 2014, s. 66-78.

ŠTAIF, Jiří, Metodologická invence a neprovinciální regionalismus Milana Myšky, In: ZÁŘICKÝ, Aleš, DAVIDOVÁ GLOGAROVÁ, Jana, ZÁVODNÁ, Michaela, Vzdělanec nad hranicemi "provincionality" = Uczony ponad granicami "prowincjonalności", Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014, s. 20-34.

ŠTAIF, Jiří, Reprezentace náboženství mezi sekularizací, antiklerikalismem a ateismem: Národní album (1899) a Kulturní adresář ČSR (1934), Církevní dějiny Roč. 7, č. 13, 2014, s. 80-91.

ŠTAIF, Jiří, Der Bauernbefreier (Recenze), In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/ Prague Economic and Social History Papers, Sv. 18, č. 2, 2013, s. 134-136.

ŠTAIF, Jiří, Politische Repräsentanz und Gesellschaft (Recenze), Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/ Prague Economic and Social History Papers, Sv. 18, č. 2, 2013, s. 139-142.

ŠTAIF, Jiří, Nichtadelige/bürgerliche Agrareliten als offenes Problem der historischen Forschung: Böhmen: 1790-1860, In: KUBŮ, Eduard, LORENZ, Torsten, MÜLLER, Uwe, ŠOUŠA, Jiří, Agrarismus und Agrareliten in Ostmitteleuropa, Praha: Dokořán; Berlin: BWV, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2013, s. 119-138.

ŠOUŠA, Jiří, ŠTAIF, Jiří, Diskurzivní reprezentace sociální otázky: Čechy na přelomu 19. a 20. století, In: HLAVAČKA, Milan, CIBULKA, Pavel (eds.), Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén: ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení, Praha: Historický ústav, 2013, s. 100-134.

ŠTAIF, Jiří, Historiography in Czech in Bohemian Lands 1848-1948: (A probe into the topic and interpretive problems), Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen = Prague Economic and Social History Papers Sv. 18, č. 2, 2013, s. 61-76.

ŠTAIF, Jiří, Milan Myška's Anniversary, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen = Prague Economic and Social History Papers Sv. 17, č. 1, 2013, s. 111-121.

ŠTAIF, Jiří, Sabinova románová bilance vlády Ferdinanda V. a revoluce 1848, Dějiny a současnost. Roč. 35, č. 10, 2013, s. 50-51.

ŠTAIF, Jiří, Tomáš Garrigue Masaryk als Philosoph der sozialen Frage vor dem 1. Weltkrieg, In: LEHNERT, Detlef, Sozialliberalismus in Europa: Herkunft und Entwicklung im 19. und frühen 20. Jahrhundert, Wien; Köln; Weimar: Böhlau, 2012, s. 205-220.

ŠTAIF, Jiří, Rezension zu: Schulze Wessel, Martin: Revolution und religiöser Dissens. Der römisch-katholische und der russisch-orthodoxe Klerus als Träger religiösen Wandels in den böhmischen Ländern und in Russland 1848-1922. München  2011, in: H-Soz-Kult, 01. 06. 2012, URL: <www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-17466>.

ŠTAIF, Jiří, Politická biografie Karla Mattuše (1836 - 1919), In: Tomeš, Josef a kol.:  Tváře našich parlamentů. 150 let parlamentarismu v českých zemích 1861 - 2011, Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

ŠTAIF, Jiří, Politická biografie F. L. Riegera (1818 - 1903), In: Tomeš, Josef a kol.:  Tváře našich parlamentů. 150 let parlamentarismu v českých zemích 1861 - 2011, Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

ŠTAIF, Jiří, Die drei Ebenen der Kulturpolitik der böhmischen Stände vor 1848: Theater, Museum und die Patriotisch - ökonomische Gesellschaft in Prag, In: THER, Philipp, Kulturpolitik und Theater. Die kontinentalen Imperien in Europa im Vergleich, Oldenburg Wissenchaftsverlag, 2012, s. 191-209.

ŠTAIF, Jiří, Interpretalionsproblcme der alternativen Konstruktion der tschechischen Nationalclitc im 19. Jahrhundert, In:  Řezník, Miloš, Velek, Luboš (eds.), Adelsgeschichte als Elitenforschung: Studien zum mitteleuropäischen Adel, München: Martin Meidenbauer, 2012, s. 49-57.

ŠTAIF, Jiří, Ztráta důvěry ve stát. Rakouský státní bankrot roku 1811, Dějiny a současnost, 2011, roč. 33, č. 1. s. 34-36. ISSN 0418-5129.

ŠTAIF, Jiří, Dělnictvo a třídní boj v Masarykově otázce sociální, In: KNOB, Stanislav, RUCKI, Tomáš, Problematika dělnictva v 19. a 20. století I.: bilance a výhledy studia: sborník z konference věnované 95. výročí narození Arnošta Klímy, Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011, s. 15-24.

ŠTAIF, Jiří, František Palacký jako místo historické paměti se zvláštním zřetelem k Moravě, In: Historica Olomucensia,  Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci Sv. 40, 2011, s. 65-93.

ŠTAIF, Jiří, Human Happiness, Identity and a Village Chronicler's World. Václav Jan Mašek of Vodokrty, In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. = Prague Economic and Social History Papers. Praha: Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte sv. 14, 2011, s. 30-43.

ŠTAIF, Jiří, Mezinárodní konference Kulturní politika a divadlo v evropských impériích: "Kulturní stát" Rakousko v mezinárodním srovnání. Vídeň, 19. - 20. listopadu 2010. In: Moderní dějiny: časopis pro dějiny 19. a 20. století = Modern History. Journal for the History of the 19th and 20th Century, Praha: Historický ústav AV ČR 19, č. 1, 2011, s. 261-263.

ŠOUŠA, Jiří - ŠTAIF, Jiří, Obsahy, přesahy a kontexty české historické paměti: Symbolický život Františka Palackého na bankovkách, In: HLAVAČKA, Milan, MARES, Antoine, POKORNÁ, Magdaléna, Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace, Praha: Historický ústav, 2011, s. 621-652.

ŠTAIF, Jiří, Karel Havlíček Borovský jako "citlivé" místo české historické paměti, In: Bouchal, Hynek, Říman, Aleš, K. H. B. Karel Havlíček Borovský 1821 - 1856, Havlíčkův Brod: Petrkov, 2011, s. 137-147. 

ŠTAIF, Jiří, Review of Cooper, David L., Creating the Nation: Identity and Aesthetics in early Nineteenth-Century Russia and Bohemia, H-Soz-u-Kult, H-Net Reviews, December 2011. URL: http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=34826

ŠTAIF, Jiří, Efektivita hospodářského nacionalismu "emancipační éry“, In: Drahomír Jančík, Eduard Kubů ad., Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci/převahu v českých zemích (1859 -1945), Praha: Dokořán, 2011, s. 185-192.

ŠTAIF, Jiří, Ideologie, strategie a politika, In: Drahomír Jančík, Eduard Kubů ad., Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci/převahu v českých zemích (1859 -1945), Praha: Dokořán, 2011, s. 31-49.

ŠTAIF, Jiří, Multietnicita národní společnosti, hospodářské elity a jejich konfrontace, In: Drahomír Jančík, Eduard Kubů ad., Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci/převahu v českých zemích (1859 -1945), Praha: Dokořán, 2011, s. 51-79.

ŠTAIF, Jiří, Efforts of the Czech Political Intellectual and Entrepreneurial Elites Concerning the Economical Emancipation before 1914, In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers, 2010, roč. 11, s. 55-74. ISSN 1803-7518.

ŠTAIF, Jiří, Die soziale Frage, der Kapitalismus und die intellektuellen Eliten vor 1914. T. G. Masaryk und die anderen. In: Fasora, L., Hanuš, J., Malíř, J. (eds.), Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848 – 1914, München: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, 2010, s. 109-150, ISBN 978-3-89975-192-5.

ŠTAIF, Jiří, Máchův vykladač Sabina a jeho revoluční „bouřliváci“, In: Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti, 2010, roč. 2., č. 5, s. 14-21. ISSN 1803-6988.

ŠTAIF Jiří, Místa paměti ve střední Evropě, In: Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti, 2010, roč. 2., č. 2, s. 96-99. ISSN 1803-6988.

O otci národa, elitách a hře. Diskuse s Jiřím Štaifem o Františku Palackém, In: Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti. 2010, roč. 2., č. 1, s. 45-57. ISSN 1803-6988.

ŠTAIF, Jiří, Václav Jan Mašek a česká písmácká tradice doby předbřeznové, In: Minulostí Západočeského kraje, Plzeň: Albis International 45, (2010), s. 333-345.

BĚLIČ, Vít, ŠTAIF, Jiří, Žurnalisté v české národní společnosti mezi elitní reprezentací, profesí, zapomenutím a zatracením (30. - 90. léta 19. století): interpretační hra jako metoda, Časopis Matice moravské 129, Suppl. 2 (2010), s. 75-93.

ŠTAIF, Jiří, Adel und Unternehmen ; In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers. 2009, roč. Volume 9, s. 139-140. ISSN 1803-7518.

ŠTAIF, Jiří, Jan Slavík a "necechovní" diskurz. Sociální dějiny mezi světovým názorem, historickým konceptem a historikovým habitem, In: Babka, L., Roubal, P. (eds.): Život plný střetů. Dílo a odkaz Jana Slavíka (1885 – 1978). 1. vyd. 2009, Russia Altera. Praha: Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna; s. 85-95. ISBN 978-80-7050-576-2.

ŠTAIF, Jiří, Jan Slavík and "Anti-Guild" Discourse. Social History between Historical Thought and Historian´s Practice ; In: Babka, L., Roubal, P. (eds.,) Jan Slavík (1885 – 1978): A Czech Historian of Revolutions. (Bibliography of Jan Slavík´s Works Included). 1. vyd. 2009, Prague Perspectives (III). Prague: National Library of Czech Republic – Slavonic Library.; s. 79-88. ISBN 978-80-7050-575-5.

ŠTAIF, Jiří, Social history within a conceptual game, science and research; In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers. 2009, roč. 9, s. 15-28. ISSN 1803-7518.

ŠTAIF, Jiří, BĚLIČ, Vít, Symbolická reprezentace duchovních a proces sekularizace ve Vilímkově Národním albu z roku 1899, In: Fasora, L., Hanuš, J., Malíř, J. (eds.) Sekularizace venkovského prostoru v 19. století. 1. vyd. 2009, Země a kultura ve střední Evropě sv. 10. Brno: Matice moravská; Historický ústav AV v.v.i.; s. 69-81. ISBN 978-80-86488-55-4; 978-80-7286-144-6.

ŠTAIF, Jiří, ZIMMERHAKLOVÁ, Hana, Zwei ausländische Arbeiten zur Kultur und nationalen Identität.; In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers. 2009, roč. 9, s. 134-138. ISSN 1803-7518.

ŠTAIF, Jiří, Smetanova Plzeň? Poznámky k roli místních elit v konstrukci lokální, regionální a nadregionální identity během 19. století. In: Kladiwa P., Zářický A. (eds.): Město a městská společnost v procesu modernizace. 1. vydání. 2009. Ostrava: Ostravská univerzita; s. 56-70. ISBN 978-80-7368-8.

ŠTAIF, Jiří a kol., Die Unternehmerbourgeoisie und Wirtschaftseliten in der tscheschischen Historiographie nach dem Jahr 1945, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen = Prague Economic and Social History Papers, 2007/2008, Bd./Vol. 8, Praha, 2008, s. 69-77.

ŠTAIF, Jiří a kol., Peníze a společnost. Několik sond do vztahů mezi tradiční mentalitou a společenskou modernizací v české národní společnosti 19. století, in: Kubů, E. − Šouša, J. (edd.), Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století, Praha, 2008, s. 18-55.

ŠTAIF, Jiří a kol., Sociální dějiny jako "hřiště" dnešní historické vědy, in: Česko-slovenská historická ročenka 2007, Brno 2008, s. 11-21.

ŠTAIF, Jiří a kol., Patriotic Capitalism as the Unsuccessful Project of Business Elites in Bohemia, in: „Discourses – Diskurse“ Essays for...Mikuláš Teich and Alice Teichova, Prague/Vienna, 2008, s. 293-303.

ŠTAIF, Jiří, Moderní podnikatelské elity (koncepty, procesy, interakce a reprezentace), in: Štaif J. (ed.), Moderní podnikatelské elity: Metody a perspektivy bádání, Praha 2007, s. 22-36.

ŠTAIF, Jiří, Úvod, in: Štaif J. (ed.), Moderní podnikatelské elity: Metody a perspektivy bádání, Praha 2007, s. 9-20.

ŠTAIF, Jiří, Předmluva, in: Štaif J. (ed.), Moderní podnikatelské elity: Metody a perspektivy bádání, Praha 2007, s. 7-8.

ŠTAIF, Jiří, Společenská modernizace a česká intelektuální elita 19. Století, in: Blümlová D. − Jiroušek, B. (eds.), Čas moderny, České Budějovice 2006, s. 10-26.

ŠTAIF, Jiří, Sociální a kulturní dějiny: Několik poznámek k postmoderní diskusi, in: Borovský, T. − Hanuš, J. − Řepa, M. (eds.), Kultura jako téma a problém dějepisectví, Brno 2006, s. 35-47.

ŠTAIF, Jiří, Ideální konstrukce obce v českých výchovných spisech 19. století, in: Fasora, L. – Hanuš, J. − Malíř, J. (eds.), Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948, Brno 2006, s. 117-130.

ŠTAIF, Jiří, Jindřich Šimon Baar a společenská modernizace: (Pokus o dialog mezi sociálními dějinami a krásnou literaturou.), in: Hájek, J. − Kocian, J. − Zitko, M. (eds.), Fragmenty dějin: Sborník k šedesátinám Jana Gebharta, Praha 2006, s. 35-62.

Aktuality

Historické ústavy FFUK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NASTIPENDIJNÍ POBYTY...

09. září 2020

Byly vypsány aktuální termíny konzultačních hodin pedagogů ÚHSD. Informace o termínech naleznete...

03. září 2020

Konzultační hodiny doc. Spurného se budou konat ve dnech 1. 9. od 15:00 do 17:00...

01. září 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop

Dějiny podnikání ve střední Evropě...

22. červenec 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

rádi bychom Vás poprosili o účast ve studentském...

05. červen 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

...

26. květen 2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády o postupném uvolňování...

16. duben 2020

V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky rozhodlo vedení...

13. březen 2020