Filozofická Fakulta

ÚHSD

Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

Odborný profil:

Profesor, člen Semináře hospodářských dějin, zástupce ředitele Ústavu hospodářských a sociálních dějin, v současné době je předsedou Oborové rady doktorského studia oboru Moderní hospodářské a sociální dějiny.

Odborné zaměření:

 • Moderní hospodářské dějiny
 • Dějiny techniky
 • Dějiny dopravy a infrastruktury

Kontakt:

email: ivan.jakubec(at)ff.cuni.cz

Curriculum Vitae:

 • 1984: rigorozní zkouška; PhDr.
 • 1984-1986: studijní stáž; Katedra obecných dějin a pravěku FF UK, Praha
 • 1986-1989: interní vědecká aspirantura; Katedra obecných dějin a pravěku FF UK, Praha
 • 1989-1990: odborný, později samostatný odborný pracovník; Katedra obecných dějin a pravěku FF UK, Praha
 • 1990: obhájení kandidátské dizertace CSc.; Katedra obecných dějin a pravěku FF UK, Praha
 • 1991-1998: odborný asistent; Katedra/Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha
 • 1998: docent; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha
 • 2005: profesor; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha

Výběrová bibliografie:

Monografie:

Jakubec, I.: Schlupflöcher im „Eisernen Vorhang“: Tschechoslowakisch-deutsche Verkehrspolitik im Kalten Krieg: Die Eisenbahn und Elbeschiffahrt 1945-1989, Stuttgart 2006.

Jakubec, I.: Československo-německé dopravněpolitické vztahy v období studené války se zvláštním zřetelem na železnici a labskou plavbu (1945/1949 -1989), in: AUC – Philosophica et Historica, Monographia, Praha 2007.

Kapitoly v monografiích:

Jakubec, I.: Příklady profesní, vzdělávací a společenské emancipace českého obchodnictva a jeho představitelů ve druhé polovině 19. století, in: Svoboda, M. (sest.), Svět historie – historikův svět: Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, Liberec 2007, s. 197-218.

Jakubec, I., Rákosník, J.: Ústřední jednota hospodářských družstev (1868-1938): Charakteristika vedoucích činitelů, in: Kubů, E. − Šouša, J. (edd.), Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století, Praha 2008, s. 342-378.

Jakubec, I.: Idea Dunajsko-oderského průplavu v 19. a 20. století a její proměny; In: Integration und Desintegration in Mitteleuropa. Pläne und Realität. 1. vyd. 2009, Praha – München : Historický ústav, M. Meidenbauer ; s. 235-256. ISBN 978-3-89975-163-5//_//307.

Jakubec, I.: Projevy (hospodářského) nacionalismu v pražské obchodní a živnostenské komoře ve druhé polovině 19. století; In: O hospodářskou národní državu. Úvahy a stati o moderním českém a německém nacionalismu v českých zemích. 1. vyd. 2009, AUC, Philosophica et Historica 1-2005, Studia historica LIX. Praha: Univerzita Karlova – Karolinum; s. 179-188. ISBN 978-80-246-1391-8//_//263.

Jakubec, I.: Tři generace podnikatelské rodiny Lannů: Adalbert Lanna senior, Adalbert Lanna junior, Adalbert Franz Lanna; In: Historie a cestovní ruch. Perspektivní a podnětné spojení. Pocta profesoru Vratislavu Čapkovi k 85. narozeninám. 1. vyd. 2009, Praha: VŠO; s. 35-47. ISBN 978-80-86841-10-6//_//324.

Jakubec, I.: Zur Einführung des Thomas-Verfahrens in den böhmischen Ländern; In: Das Thomas-Verfahren in Europa. Entstehung – Entwicklung – Ende. 1. vyd. 2009, Essen: Klartext; s. 213-240. K zavedení Thomasova procesu v českých zemích) ISBN 978-3-89861-807-6//_//552.

Jakubec, I., RÁKOSNÍK, J., SOUKUP, J., TUMIS, S., VALKOUN, J a další: Zbraně, které změnily svět; 1. vyd. 2009, Praha: Víkend; 208 s. Jertemy Black Tools of War ISBN 978-80-7433-013-1.

Jakubec, I., SANDGRUBER, T.: Österreich – Tschechien. Ökonomische Wurzeln und Perspektiven einer Nachbarschaft im 20. Jahrhundert; In: Österreich. Tschechien. Geteilt. Getrennt. Vereint. 1. vyd. 2009, Schallaburg: Niederösterreichische Landesausstellung; s. 154-163. ISBN 9008895009239//_//543.

Jakubec, I., SANDGRUBER, R.: Rakousko – Česká republika. Ekonomické kořeny a perspektivy sousedství ve 20. století; In: Česko. Rakousko. Rozděleni – odloučení – spojeni. 1. vyd. 2009, Schallaburg, Jihlava: Dolnorakouská zemská výstava; s. 154-163. ISBN 978-80-86382-27-2//_//534.

JAKUBEC, I.: Verkehrsinfrastruktur und Planung in der Tschechoslowakei nach 1945, in Martin Schulze Wessel – Christiane Brenner (Hg.), Zukunftsvorstellungen und staatliche Planung im Sozialismus. Die Tschechoslowakei im ostmitteleuropäischen Kontext 1945-1989, R. Oldenbourg Verlag München 2010, s. 159-186. ISBN 978-3-486-59640-3. Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum, Bd. 30.

JAKUBEC, I.: Die Transformation der tschechoslowakischen Verkehrsinfrastruktur im Jahre 1918 und 1938. Der Versuch eines Vergleichs, in František Stellner u. a., Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen de Meilensteine 1848-1968, Oeconomica 2010, s. 103-118. ISBN 978-80-245-1672-1.

JAKUBEC, I.: Proměny techniky v Československu v letech 1945 – 1960. In Igor Janovský, Jana Kleinová, Hynek Stříteský (eds.), Věda a technika v Československu v letech 1945-1960, NTM Praha 2010, s.­ 13-20. ISBN 978-80-7037-197-8.

JAKUBEC, I.: Česko(československo)-německé hospodářské propojení příhraničí v oblasti elektrických sítí v meziválečném období, in: Pěšák s noblesou. Pocta P. T. PhDru Janu Hozákovi, Praha 2010, s. 36-44. ISBN 978-80-87489-03-1.

Původní práce v odborných časopisech (výběr):

Jakubec, I.: Role podnikatelských elit v zavádění thomasace v Čechách, in: Duch zakladatelů. Průmyslová společnost a společenská emancipace: Konference v Ústí nad Labem 7.-9. října 2005 = Der Geist der Gründer: Industriegesellschaft und gesellschaftliche Emanzipation Konferenz in Aussig/Ústí nad Labem 7.-9. Oktober 2005, Ústí nad Labem 2006, s. 54-62.

Jakubec, I.: Vodocestný zákon a jeho realizace, in: Beran, L. – Valchářová, V. (edd.), Vodní dílo v krajině: Konference na lodi, Praha 2006, s. 54-65.

Efmertová, M., Jakubec, I., Josefovičová, M.: Vývoj pražské německé techniky (1863-1945), in: Moderní dějiny, roč. 14, Praha 2006, s. 5-50.

Jakubec, I.: The Paradoxes of Transport Politics between Czechoslovakia and Federal Republic of Germany 1949-1989: The Case of Elbe-Shipping-Hamburg/Prague, in: Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen = Prague Economic and Social History Papers, Bd. 7., 2004/2005, s. 170-185.

Jakubec, I.: Elity české vědy a techniky ve Vilímkově Národním albu z roku 1899. in: Rozpravy NTM 200, Dějiny vědy a techniky 14, Praha 2006, s. 129-133.

Jakubec, I.: A.Krofta, J. V. Najman, J. Urban: Tři podnikatelské osudy, in: Na pozvání Masarykova ústavu 3, 2007, s. 102-109

Jakubec, I.: Bildung der Handelseliten am Beispiel der Prager Handels- und Gewerbekammer, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen = Prague economic and social history paper, Praha 2008, s. 21-31.

Jakubec, I.: Československo-západoněmecké obchodněpolitické a dopravněpolitické vztahy v období 1968-1989, in: Acta Oeconomica Pragensia 1, Praha 2008, s. 38-52.

Jakubec, I.: A Study of the Electrification Beginning in Bohemia before 1918: The Role of the Central Union of Economic Cooperatives [Ústřední jednota hospodářských družstev], in: „Discourses -Diskurse“: Essays for -Beiträge zu Mikuláš Teich, Prague/Vienna 2008, s. 381-392.

Jakubec, I.: Výrobna automobilů jako výrobna rychlosti: Firma Laurin, in: Blümlová, D. et al. (edd.), Čas rychlých kol a křídel, aneb mezi Laurinem a Kašparem: Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století, České Budějovice 2008, s. 148-181.

Jakubec, I.: Znamená obnova tržní ekonomiky návrat k institucím éry rakouského liberalismu?: Pokus o srovnání obchodní a živnostenských komor a Hospodářské komory České republiky, in: Řepa, M. (ed.), 19. století v nás: Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly, Praha 2008, s. 342-354.

Jakubec, I.: Das schwere Los des Fremden? In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. Prague Economic and Social History Papers. 2009, roč. 9, č. 9, s. 127-129. ISSN 1803-7518.

Jakubec, I.: Die Mitglieder der Prager Handels- und Gewerbekammer und ihre hohen Beamten als Quelle der wirtschaftlichen (politischen) Elite in den böhmischen Ländern (der Tschechoslowakei) – Eine Analyse des Standes vor dem ersten Weltkrieg; In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. Prague Economic and Social History Papers. 2009, roč. 9, č. 9, s. 53-64. ISSN 1803-7518.

Jakubec, I.: Eine neue Firmenpublikation zur Unternehmensgeschichte in Nordböhmen; In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. Prague Economic and Social History Papers. 2009, roč. 9, č. 9, s. 159-162. ISSN 1803-7518.

Jakubec, I.: K historii schwarzenberských tuhových dolů; In: Hospodářské dějiny /Economic History. 2009, roč. 24, č. 24, s. 258-259. ISSN 0231-75540.

JAKUBEC, I.: Die Destruktions Mitteleuropas – die Verkehrssituation nach dem Ersten Weltkrieg, Prague Papers on the History of International Relations, 2009, s. 559-568. ISBN 978-80-7308-296-3. ISSN 1803-7356.

JAKUBEC, I.: Der landespatriotisch orientierte Unternehmer Adalbert Lanna sr. (1805-1866), Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers, vol. 11, 2010, s. 75-85 ISSN 1803-7518

Příručky, učební texty, skripta:

Jakubec, I., Jindra, Z. a kol.: Dějiny hospodářství českých zemí: Od počátku industrializace do konce habsburské monarchie, Praha Karolinum 2006.

Více viz Bibliografie.

News

Do 15. 4. 2018 je možné posílat abstrakty pro workshop ...

04. March 2018

Rozvrh pro letní semestr 2017/2018 byl uveřejněn...

17. February 2018