Filozofická Fakulta

ÚHSD

Doporučená literatura k přijímacímu řízení na navazující magisterský obor

Níže uvedené tematické okruhy a seznamy doporučené literatury jsou pouze orientační. Uchazeči by měli v průběhu přijímacího řízení především prokázat schopnost orientace v základních otázkách hospodářských a sociálních dějin a jejich četba by měla vycházet z vlastního studijního a badatelského zaměření.

Tematické okruhy

Tematické okruhy z hospodářských a sociálních dějin obsahují orientační výčet tématických polí, která nejsou nijak závazná a vycházejí z látky přednášené v rámci kursů na FF UK v bakalářském cyklu studia:

Hospodářské dějiny

 1. Hospodářská a sociální změna v období přechodu od feudalismu k ranému kapitalismu - období tzv. protoindustrializace (do konce 18. století). 
 2. Fenomén industrializace (průmyslová revoluce, agrární revoluce, demografická revoluce, revoluce v infrastruktuře). 
 3. Období hospodářského liberalismu (charakteristika kapitalismu volné soutěže, koloniální expanze, základní rysy hospodářského vývoje čelných států světa). 
 4. Od zformování systému tzv. organizovaného kapitalismu k první světové válce (vznik světového hospodářství, základní rysy hospodářského vývoje evropských velmocí a USA). 
 5. Nástup modernizačních procesů v periferních částech světové ekonomiky, jejich diferenciace a vývoj 
 6. Protoindustrializace v českých zemích (střední Evropě) 
 7. Proces industrializace ve střední Evropě a jeho zvláštnosti 
 8. Venkovská společnost a její proměny ve druhé polovině 19. stol. 
 9. Urbanizace, služby, konsum 
 10. Hospodářské cykly, podnikatelé, podnikání 
 11. První světová válka, její příčiny, nastolení válečných ekonomik, mocenskopolitické a ekonomické důsledky 
 12. Válečná ekonomika Rakouska-Uherska a sociálněekonomický pohyb v české společnosti 
 13. Světová ekonomika mezi dvěma válkami, vývojové tendence v čase doznívání laissez-faire a nástupu státní regulace 
 14. Formování ekonomiky československého státu a její rozmach ve 20. letech 
 15. Dopad světové hospodářské krize na Československo a hledání východiska 
 16. Hospodářský dirigismus v autoritativních a fašistických režimech 
 17. V područí Třetí říše - exploatace a germanizace českého hospodářského prostoru 
 18. Zrod centrálně plánované ekonomiky 
 19. Československá ekonomika v podmínkách limitované demokracie a nástupu komunistické diktatury 
 20. Od reformních pokusů k transformaci ekonomického systému v Československu (České republice) 
 21. Trendy světového hospodářského vývoje po druhé světové válce 
 22. Smíšená ekonomika a stát blahobytu v integrující se západní Evropě 
 23. Vznik, krize a kolaps bloku centrálně plánovaných ekonomik 
 24. Fenomén globalizace ve světové ekonomice - možnost návratu k laissez-faire? 

Sociální dějiny

 1. Geneze sociálních dějin na přelomu 19. a 20. století - vlivy marxismu, pozitivismu a historické školy národohospodářské
 2. Rámcový vývoj německé, britské, americké a francouzské sociální historiografie do roku 1970
 3. Nové impulsy v sociální historiografii po roce 1970 - postmodernismus, mikrohistorie, gender historie, historická antropologie atd.
 4. Tradiční a moderní - modernizace a její jednotlivé vývojové fáze v 19. a 20. století - J. Habermas, P. Wagner a další periodizační přístupy v sociálních vědách
 5. Osvícenství - ideové předpoklady modernizačního procesu - geneze moderního státu, koncepce občanské společnosti, osvícenský absolutismus a liberalismus.
 6. Důsledky protoindustrializace a průmyslové revoluce - změny v demografickém chování populace v 18.-20. století
 7. Pojem "revoluce" v sociální historiografii
 8. Moderní nacionalismus - teorie nacionalismu, fáze národního hnutí, spory o německý "Sonderweg"
 9. Sociální stratifikace moderní společnosti - současné výzkumy měšťanstva (buržoazie), interpretační přístupy k třídnímu štěpení společnosti a dělnickému hnutí
 10. Politické štěpení moderní společnosti - koncepce ?cleavage" u M. S. Lipseta a S. Rokkana
 11. Totalitarismus - koncept a teoretické přístupy. Komunismus, nacismus a jejich sociální dopady. "Historikerstreit" v Německu v 80. letech a další diskuse v 90. letech 20. století
 12. Koncept industriální a postindustriální společnosti
 13. Otázka sociální v 19. a 20. století - geneze sociálních států, jejich vývoj a krize v 80. letech 20. století
 14. Gender historie - koncept "gender" a pohledy na roli rodu v moderní společnosti 19. a 20. století
 15. Hegemonie, governmentalita, multikulturalismus, historická paměť - otázky soudobé sociální teorie a její promítnutí v sociální historiografii
 16. Vývoj české a československé sociální historiografie - od "Dějin a přítomnosti" ve 30. letech 20. století po současné směry bádání

Doporučená literatura

Doporučená literatura z hospodářských a sociálních dějin obsahuje orientační výčet relevantní literatury (uchazeči si mohou také prostudovat seznam literatury pro přijímací řízení na bakalářský studijní obor Historie, který je orientován spíše na středověké a raně novověké hospodářské a sociální dějiny, nebo mohou využít bibliografii uvedenou v odborných profilech pracovníků ÚHSD):

Hospodářské dějiny

Allen, R. C.: The British Industrial Revolution in Global Perspective, Cambridge: Cambridge University Press 2009

Aldcroft, D. H.: The European Economy 1914-1990. 3. ed. London, Routledge 1993

Ashworth, W.: A short History of the International Economy since 1850. 3. ed. London, Longman 1991 

Berend, I.T.: An Economic History of Twentieth-Century Europe. Economic Regimes from Laissez-Faire to Globalisation, Cambridge/New York…, Cambridge University Press 2006

Berend, I.T.: From the Societ Bloc to the European Union.The Economic and Social Transformation of Central and Eastern Europe since 1973, Cambridge/New York…, Cambridge University Press 2009

Cameron, R.: Stručné ekonomické dějiny světa. Od doby kamenné po současnost. Praha, Victoria Publishing 1996

Chandler, D. E., Amatori, F., Mikino, T.: Big Business and the wealth of Nations, Cambridge: Cambridge University Press 1997

Clark, G.: A Farewell to Alms. A Brief Economic History of the World, Princeton/Oxford, Princeton University Press 2007

Dějiny hospodářství českých zemí od počátků industrializace do konce habsburské monarchie, svazek 1-2, Od počátku insdustrializace (red. Jakubec, I., Jindra, Z.: Praha, Karolinum - Univerzita Karlova v Praze 2006

svazek 3, Období první československé republiky a německé okupace 1918-1945 (red. Lacina V., Pátek J.):  Praha, Karolinum - Univerzita Karlova v Praze 1995

Ferguson, N.: Vzestup peněz. Finanční dějiny světa, Praha, Argo 2011

Fischer, W. u. a. (Hrsg.): Handbuch der europäischen Wirtschafts-und Sozialgeschichte. Bd. 6. Stuttgart, Klett-Cotta 1987

Gerbet, P.: Budování Evropy. Praha, Karolinum - Univerzita Karlova v Praze 2004

Geršlová, J.: Hospodářská minulost českých zemí. I. díl - Období od poloviny 19. století do druhé světové války. Ostrava, VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta 1997

Geršlová, J., Sekanina, M.: Hospodářská minulost českých zemí. II. díl - Období od roku 1938 do konce 80. let. Ostrava, VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta 1997

Hlavačka, M.: Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce. Praha, Academia 1990

Hertzová, N: Plíživý převrat. Globální kapitalismus a smrt demokracie, Praha: Dokořán 2003

Horská, P, Maur, E, Musil, J: Zrod velkoměsta, Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha: Paseka 2002

Kaplan, K.: Kořeny československé reformy 1968. Díl I.-II. a III.-IV. Brno, Doplněk 2000 a 2002

Kaser, M. C., Radice, E. A. (eds.): The Economic History of Eastern Europe 1919-1975. Volume I., II., III. Oxford, Clarendon Press 1986

Kosta, J.: Abriss der sozialökonomischen Entwicklung der Tschechoslowakei 1945-1977. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag 1978

Kosta, J.: Wirtschaftssysteme des realen Sozialismus. Probleme und Alternativen. Köln, Bund-Verlag 1984

Kubů E., Pátek J. a kol.: Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami. Praha, Karolinum - Univerzita Karlova v Praze 2000

Lacina, V.: Velká hospodářská krize v Československu 1929-1934. Praha, Academia 1984

Lacina, V.: Formování československé ekonomiky 1918-1923. Praha, Academia 1990

Lacina, V.: Hospodářství českých zemí 1880-1914. Praha, Historický ústav AV ČR 1990

Lees, A.: Cities and the Making of Modern Europe: 1750-1914, Cambridge: Cambridge University Press 2006

Luiten van Zanden, J.: The Long Road to the Industrial Revolution. The European Economy in a Global Perspective 1000-1800, Leiden-Boston: Brill 2009

Maddison, A.: Monitoring the World Economy 1820-1992. Paris, OECD 1995

Matis, H., Stiefel, D.: Die Weltwirtschaft. Struktur und Entwicklung im 20. Jahrhundert. Wien, Überreuter Wirtschaft 2002

Myant, M.: The Czechoslovak economy 1948-1988. The battle for economic reform. Cambridge, Cambridge University Press 1989

Myška, M.: Rytíři průmyslové revoluce. Šest studií k dějinám podnikatelů v českých zemích. Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity 1997

Paulinyi, A.: Průmyslová revoluce. O původu moderní techniky. Praha, ISV 2002

Petráň, J., Petráňová, L.: Rolník v evropské tradiční kultuře. Praha, Set out 2000

Pogány, A., Kubů, E., Kofman, J.: Für eine Nationale Wirtschaft. Ungarn, Die Tschechoslowakei und Polen  vom Ausgang des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg. Frankfurter Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Bd. 16. Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag 2006

Průcha, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. 1. díl. Období 1918-1945; 2. díl. Období 1945-1992, Brno, Doplněk 2004 a 2009

Půlpán, K.: Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku 1990.     I. a II. díl. Praha, Karolinum - Univerzita Karlova v Praze 1993

Sekanina, M.: Kdy nám bylo nejhůře? Hospodářská krize 30. let 20. století v Československu    a některá její východiska. Praha, Libri 2004

Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (Vývoj-současnost-výhledy), Slaný, Meandrium 2007

Schultz, H., Kubů, E. (eds): History and Culture of Economic Nationalism in East Central Europe. Frankfurter Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ostmitteleuropas, Bd. 14. Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag 2006

Stellner, F. a kol.: Hospodářské dějiny (16.-20. století). Praha, Oeconomica - VŠE v Praze 2006

Šulc, Z.: Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu (České republice) 1945-1995. Brno, Doplněk 1998

Teichová, A.: Mezinárodní kapitál a Československo v letech 1918-1938. Praha, Karolinum - Univerzita Karlova v Praze 1994

Teichová, A.: Německá hospodářská politika v českých zemích v letech 1939-1945. Praha, VŠE Praha 1998

Tomeš, Z. a kol.: Hospodářská politika 1900-2007, Praha, C.H.Beck 2008

Vencovský, F.: Vzestupy a propady československé koruny. Praha, Oeconomica - VŠE v Praze 2003

Vencovský, F., Jindra, Z., Novotný, J., Půlpán, K., Dvořák, K. a kol.: Dějiny bankovnictví       v českých zemích. Praha, Bankovní institut 1999

Sociální dějiny

1. tématický okruh: Historiografie sociálních dějin 

APPLEBYOVÁ, Joyce – HUNTOVÁ, Lynn – JACOBOVÁ, Margaret: Jak říkat pravdu o dějinách – Historie, věda, historie jako věda a Spojené státy americké, Brno 2002

BURKE, Peter: Francouzská revoluce v dějepisectví, Praha 2004

CABRERA, Miguel: Postsocial History – An Introduction, New York-Toronto-Oxford 2004

CUIN, Charles-Henry – GRESLE, Francois: Dějiny sociologie, Praha 2004

ČECHURA, Jaroslav: Mikrohistorie – nová perspektiva dějepisectví konce století?, Dějiny a současnost, 1994, č. 1, s. 2-5

van DÜLMEN, Richard: Historická antropologie, Praha 2002

FAJKUS, Břetislav: Filosofie a metodologie vědy – vývoj, současnost a perspektivy, Praha 2005

FAY, Brian: Současná filosofie sociálních věd – multikulturní přístup, Praha 2002

FOUCAULT, Michel: Slová a veci, Bratislava 1987

FRANK, Manfred: Co je neostrukturalismus?, Praha 1999

GEERTZ, Clifford: Interpretace kultur, Praha 2000

GRULICH, Josef: Zkoumání maličkostí (Okolnosti vzniku a významu mikrohistorie), ČČH 2001, č. 3, s. 519-546

HAVELKA, Miloš: Dějiny a smysl, Praha 2001

HOLZBACHOVÁ, Ivana: Škola Annales a současné pojetí dějin: Antologie textů, Brno 1995

HORÁK, Petr: Struktura a dějiny – Ke kritice filozofického strukturalismu ve Francii, Praha 1982

HORSKÝ, Jan: Kulturní a sociální skutečnost v dějezpytném myšlení – Příspěvky k dějinám českého dějepisectví doby Gollovy školy, Ústí nad Labem 1999

IGGERS, Georg: Dějepisectví ve 20. století, Praha 2002

JENKINS, Keith: Postmodern History Reader, London-New York 1997

JINDRA, Zdeněk a kol.: Úvod do studia hospodářských a sociálních dějin, svazek 1, Praha 1997

KELLER, Jan: Dějiny klasické sociologie, Praha 2004

KOCKA, Jürgen: Sozialgeschichte – Begriff-Entwicklung-Probleme, Göttingen 1986

KOCKA, Jürgen (hrsg.): Sozialgeschichte im internationalen Überblick – Ergebnisse und Tendenzen der Forschung, Darmstadt 1989

KOCKA, Jürgen: Losses, Gains and Opportunities: Social History Today, Journal of Social History, 2003, s. 21-28

LOEWENSTEIN, Bedřich: Pozitivismus a liberalismus. K některým zdrojům české filozofie dějin 19. století. Dějiny-teorie-kritika, 2004, č. 1, s. 9-29

LORENZOVÁ, Maren: K čemu je antropologizace historie? – Několik poznámek ke kontraproduktivní polarizaci poznávacích zájmů v humanitních vědách, Dějiny-teorie-kritika 2, 2005, s. 227-245

LOUŽEK, Marek: Max Weber – Život a dílo, weberovské interpretace, Praha 2005

MAREK, Jaroslav: O historismu a dějepisectví, Praha 1992

NODL, Martin: Mikrohistorie a historická antropologie, Dějiny-teorie-kritika 2004, s. 237-252

SUK, Jiří: Foucaultův příchod do Čech – genealogická a archeologická metoda z pohledu historika, Soudobé dějiny 11, 2004, s. 51-65.

THOMPSON, Kenneth: Klíčové citace v sociologii – Hlavní myslitelé, pojmy a témata, Brno 2004

TŘEŠTÍK, Dušan: Mysliti dějiny, Praha-Litomyšl 1997

TINKOVÁ, Daniela: Čas nejistot a kritický obrat. K diskusím ve francouzské historiografii na přelomu 20. a 21. století, Dějiny-teorie-kritika 2004, s. 253-266

WEBER, Max: Metodologie, sociologie, politika, Praha 1998

 2. tématický okruh: Modernizace, osvícenství, průmyslová revoluce

BURKE, Edmund: Úvahy o revoluci ve Francii, Brno 1997.

BRUNNER, Otto – CONZE, Werner – KOSELLECK, Reinhardt: Geschichtliche Grundbegriffe – Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart 1972-1994. (pojem „Aufklärung“).

CASSIERER, Ernst: The Philosophy of the Enlightenment, Princeton 1951.

DAWSON, Christopher: Bohové revoluce, Praha 1997.

DAWSON, Christopher: Rozdělení nebo reforma západního křes?anstva?, Praha 1998.

FOUCAULT, Michel: Dějiny šílenství, Praha 1994.

FOUCAULT, Michel: Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení, Praha 2000.

FURET, Francois: Promýšlet francouzskou revoluci, Brno 1994.

FURET, Francois: Francouzská revoluce, díl I, Praha 2004.

GAY, Peter: The Enlightenment: An Interpretation I. a II., New York 1967, 1969.

HANUŠ, Jiří: Historie moderní doby – rozhovory o základních pojmech, událostech a problémech 19. století, Brno 2004, s. 7-43.

HAUBELT, Josef: České osvícenství, Praha 1986 (reprint 2004).

HORSKÁ, Pavla: Kapitalistická industrializace a středoevropská společnost, Praha 1970.

IM HOF, Ulrich: Evropa a osvícenství, Praha 2001.

JOHNSON, Paul: Zrození moderní doby – Devatenácté století, Praha 1998.

KLABOUCH, Jiří: Osvícenské právní nauky v českých zemích, Praha 1968.

KLÍMA, Arnošt: Manufakturní věk v Čechách, Praha 1955.

KLÍMA, Arnošt: Economy Industry and Society in Bohemia in the 17th-19th Centuries, Prag 1991.

KRAMEŠ, Jaroslav: Kameralismus a klasická ekonomie v Čechách, Studie z hospodářských dějin č. 4, 1998 (Vysoká škola ekonomická v Praze).

KUTNAR, František: Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu, Praha 1948.

KUTNAR, František: Poddanství a robota v názorech české osvícenské společenosti, Acta Universitatis Carolinae 1962, Philosophica et Historica 3, s. 7-63.

LOEWENSTEIN, Bedřich: Projekt moderny, Praha 1995.

LOEVENSTEIN, Bedřich: Ekonomizace pokroku v 18. století: blahobyt a civilizace, ČČH 2002, s. 55-73.

LOEWENSTEIN, Bedřich: Historismus a kulturní pesimismus v 19. století, Soudobé dějiny 11, 2004,

MACHAČOVÁ, Jana – MATĚJČEK, Jiří: Sociální historiografie období industrializace českých zemí z let 1990-2000, ČČH 2001, s. 294-312.

MAUR, Eduard: Merkantilistický populacionismus a kritika feudalismu, ČSČH 1974, s. 848-870.

MENDELS, Franklin: Proto-Industrialization: The First Phase of the Industrialization Process, Journal of Economic History 32, 1972, s. 241-261.

MYŠKA, Milan: Průmyslová revoluce z perspektivy historiografie 70. a 80. let, ČČH 1991, s. 533-546.

MYŠKA, Milan: Proto-industrializace. Čtvrtstoletá bilance jednoho historiografického paradigmatu, ČČH 1994, s. 759-774.

MYŠKA, Milan: Problémy a metody hospodářských dějin, část 1: Metodické problémy studia dějin sekundárního sektoru, Ostrava 1995.

PAULINYI, Ákoš: Průmyslová revoluce – o původu moderní techniky, Praha 2002.

PEŠEK, Jiří: Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské metropole 1850-1920, Praha 1999.

PURŠ, Jaroslav: Průmyslová revoluce – Vývoj pojmu a koncepce, Praha 1973.

PURŠ, Jaroslav: Průmyslová revoluce v českých zemích, Praha 1960.

SCHULZE, Hagen: Stát a národ v evropských dějinách, Praha 2003.

STEARNS, Peter: European Encyklopedia of Social History, London? 2001? (hesla: Enlightenment, Proto-Industrialization, Industrialization).

TINKOVÁ, Daniela: Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa, Praha 2004.

de TOCQUEVILLE, Alexis: Starý režim a revoluce, Praha 2003.

URFUS, Valentin: Osvícenství a ekonomická ideologie v Čechách, Právně historické studie 14, 1969, s. 202-220.

URFUS, Valentin: Průmyslový liberalismus a české měšťanstvo v období národního obrození, Právně-historické studie 10, 1964, s. 5-32.

 3. tématický okruh: Národy a nacionalismus

ANDERSON, Benedict: Imaginated Communities, London-New York 1991

GELLNER, Ernst: Národy a nacionalismus, Praha 1993

GELLNER, Ernst: Nacionalismus, Brno 2003

HOBSBAWM, Eric: Národy a nacionalismus od roku 1780 – Program, mýtus, realita, Praha 2000

HROCH, Miroslav: Evropská národní hnutí v 19. století – Společenské předpoklady vzniku novodobých národů, Praha 1986

HROCH, Miroslav: Historická beletrie a historické vědomí v 19. století, AUC – Philosophica et Historica 3, Studia historica XXXIII, Praha 1988, s. 9-26

HROCH, Miroslav: Na prahu národní existence – Touha a skutečnost, Praha 1999

HROCH, Miroslav: V národním zájmu – Požadavky a cíle evropských národních hnutí 19. století v komparativní perspektivě, Praha 1996

HROCH, Miroslav (ed.): Pohledy na národ a nacionalismus – čítanka textů, Praha 2003

KOŘALKA, Jiří: Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914, Praha 1996

KŘEN, Jan: Konfliktní společenství. Češi a Němci 1780-1918, Praha 1990

KUTNAR, František: Obrozenské vlastenectví a nacionalismus – příspěvek k národnímu a společenskému obsahu češství doby obrozenské, Praha 2003

KUTNAR, František: Sociálně myšlenková tvářnost obrozeneckého lidu, Praha 1948

LOEWENSTEIN, Bedřich: O nacionalismu a revolucích, Praha b. d.

MACURA, Vladimír: Český sen, Praha 1998

ORTEGA Y GASSET, José: Evropa a idea národa – a jiné eseje o problémech současného člověka, Praha 1993

PATOČKA, Jan: Dilema v našem národním programu – Jungmann a Bolzano. In: TÝŽ: Náš národní program, Praha 1990

PATOČKA, Jan: Co jsou Češi? – Malý přehled fakt a pokus o vysvětlení, Praha 1992

PRAŽÁK, Albert: Národ se bránil. Obrany národa a jazyka českého od nejstarších dob po přítomnost, Praha 1945

RAK, Jiří: Bývali Čechové – České historické mýty a stereotypy, Praha 1994

ŘEZNÍK, Miloš: Formování moderního národa – Evropské „dlouhé“ 19. století, Praha 2003

SCHULZE, Hagen: Stát a národ v evropských dějinách, Praha 2003

ŠMAHEL, František: Idea národa v husitských Čechách, Praha 2000

ŠTAIF, Jiří: Obezřetná elita – Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851, Praha 2005

TILLY, Charles: The Formation of National States in Western Europe, Princeton 1975

URBAN, Otto: Buržoazní revoluce v habsburské monarchii a národnostní otázka, AUC – Philosophica et Historica 1, Studia historica XVII, Praha 1977, s. 23-56

URBAN, Otto: Kapitalismus a česká společnost, Praha 2003

 4. tématický okruh: Sociální a politické štěpení moderní společnosti

BOBBIO: Pravice a levice, Brno 2003.

BRUCKMÜLLER, E.: Sozialgeschichte Österreichs, Wien-München 1985.

BRUCKMÜLLER, E. – DÖCKER, U. – STEKL, H. – URBANITSCH, P.: Bürgertum in der Habsburgermonarchie, Wien-Köln 1990.

COHEN, Gary B.: Společnost, politický život a vláda v pozdně imperiálním Rakousku: zamyšlení nad novou syntézou, ČČH 2004 č. 4.

COHEN, Gary B.: Němci v Praze 1861-1914, Praha 2000.

HORÁČEK, Cyril: Počátky českého hnutí dělnického, Praha 1933.

KATRŇÁK, Tomáš: Třídní analýza a sociální mobilita, Brno 2005.

KELLER, Jan: Dějiny klasické sociologie, Praha 2004, s. 13-50.

KOŘALKA, Jiří: Češi v habsburské říši 1815-1914Sociálně-historické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích, Praha 1996.

KUTNAR, František: Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu, Praha 1948.

KŘEPELÁKOVÁ, V.: Struktura a postavení dělnické třídy v Čechách 1906-1914, Praha 1974.

LÖWENSTEIN, Bedřich: Hnutí měš?anstva a národní orientace v polovině 19. století (Několik úvah), ČČH 1990, s. 499-513.

MALÍŘ, Jiří: Od spolků k moderním politickým stranám – Vývoj politických stran na Moravě 1848-1914, Brno 1996.

MATĚJČEK, Jiří – MACHAČOVÁ, Jana: Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914, Opava 2002.

MIKKELSEN, Flemming: Working Class Formation – In Search of Synthesis, 1996. www.iisg.com (internetové stránky International Institute of Social History).

MOMMSEN, Hans: Arbeiterbewegung und Nationale Frage, Göttingen 1979

MÜLLER, Zdeněk: Češi a občanská společnost – její předpoklady, vznik a formy, Praha 2003.

PODIVEN: Češi v dějinách nové doby, Praha 1991, s. 5-302.

ROKKAN, Stein – LIPSET, Seymour M. (ed.): Party Systems and Voters Alignments, 1967

Studie k sociálním dějinám, svazek 10, Opava (číslo je věnováno středním vrstvám).

ŠANDEROVÁ, Jadwiga: Nesnze s pojmem společenská třída – Na okraj jedné diskuse, Sociologický časopis 1995, č. 1, s. 61-75.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga: Sociální stratifikaceProblém, vybrané teorie, výzkum, Praha 2000.

ŠTAIF, Jiří: Obezřetná elita, Praha 2005.

THOMPSON, Edward P.: Making of English Working Class, London 1963.

URBAN, Otto: Buržoazní revoluce v habsburské monarchii a národnostní otázka, AUC – Philosophica et Historica 1, Studia Historica XVI – K národnostní problematice českých zemí v 19. a 20. století, Praha 1977, s. 23-55.

van VOOS, L. H. – van der LINDEN, M.: Class and Other Identities – Gender, Religion and Ethnicity in the Writing of European Labour History, New York – Oxford 2002.

VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla: Formování české občanské společnosti ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století, Praha 1993.

VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla: Jak se žilo za časů Františka Josefa I., Praha 1996.

WEHLER, Hans U. (ed.): Bürger, Arbeiter und das Problem der Klassenbildung 1800-1870. Deutschland im internationalen Vergleich. In: KOCKA, Jürgen und MÜLLER-LUCKNER, Elisabeth (Hrsg.): Arbeiter und Bürger im 19. Jahrhundert Varianten ihres Verhältnisses im europäischen Vergleich, München 1986, s. 1-27.

ZNOJ, Milan – HAVRÁNEK, Jan – SEKERA, Martin: Český liberalismus – texty a osobnosti, Praha 1995.

 5. tématický okruh: Totalitarismus

 ARENDTOVÁ, Hannah: Původ totalitarismu I-III, Praha 1996

ARON, Raymund: Opium intelektuálů, Praha 2002

ARON, Raymnud: Historie XX. století, Praha 1999, s. 137-216

BALÍK, Stanislav – KUBÁT, Michal: Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů, Praha 2004

BAUMAN, Zygmunt: Modernita a holocaust, Praha 2003

BESANCON, Alain – FURET, Francois: Komunismus a fašismus (uspořádal Miroslav Novák), Praha 2002

BESANCON, Alain: Nemoc století. Komunismus, nacismus a holocaust, Praha 2000

BROWNING, Christopher: Obyčejní muži – 101. záložní policejní prapor a „konečné řešení“ v Polsku, Praha 2002

COURTOIS, S. a kol.: Černá kniha komunismu, I.–II., Praha-Litomyšl 1999

DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra – KUNC, Jiří: O přechodech k demokracii, Praha 1994

EAGLESTONE, Robert: Postmodernismus a popírání holocaustu, Praha 2005

FINKELSTEIN, Norman G.: Průmysl holocaustu – úvahy o zneužívání židovského utrpení, Praha 2006

FISCHER, J. L.: Krise demokracie, díl I., Praha 2005, s. 187-280

FROMM, Erich: Strach ze svobody, Praha 1993

FURET, Francois: Minulos? jednej ilúzie, Bratislava 2000

GOLDHAGEN, Daniel: Hitlerovi ochotní katani, Praha 1997

HEYWOOD, Andrew: Politické ideologie, Praha 1994, s. 92-130, s. 162-181

HOBSBAWM, Eric: Věk extrémů – Krátké 20. století 1914-1991, Praha 1998

KÁRNÍK, Zdeněk – KOPEČEK, Michal (eds.): Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, svazek I.–V., Praha 2003-2005

KŘEN, Jan: Dvě století střední Evropy, Praha 2005, s. 535-1008

LIPSTADTOVÁ, Deborah: Popírání holocaustu – Sílící útok na pravdu a pamě?, Praha-Litomyšl 2006

LÖWENSTEIN, Bedřich: Civilizace a fašismus, Praha 2003

MANN, Golo: Dějiny Německa 1919-1945, Praha 1993

MALIA, Martin: Sovětská tragédie – Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917-1991, Praha 2004

NECHVÁTAL, Martin: 15. 5. 1921 – Založení KSČ – Ve službách Kominterny, Praha 2002

NOLTE, Ernst: Fašismus ve své epoše, Praha 1999

NOLTE, Ernst: StreitpunkteHeutige und künftige Kontroversen um den Nationalsozialismus, Berlin-Frankfurt 1994

NOVICK, Peter: The Holocaust in American Life, Boston 1999

O´SULLIVAN, Noël: Fašismus, Brno 1995

ORTEGA Y GASSET, José: Vzpoura davů, Praha 1993

PEŠEK, Jiří: Byli jsme to my? Historikerstreit 1986-1987, Dějiny a současnost 1991, č. 1, s. 2-6

PIPES, Richard: Dějiny ruské revoluce, Praha 1998

PREISSNER, Rio: Kritika totalitarismu, Řím 1973

REICHEL, Peter: Svůdný klam Třetí říše – Fascinující a násilná tvář fašismu, Praha 2004

REIMAN, Michal: O komunistickém totalitarismu a o tom, co s ním souvisí, Praha 2000

RUPNIK, Jacques: Dějiny Komunistické strany Československa – Od počátků do převzetí moci, Praha 2002

SCHWANOVÁ, Gesine: Zamlčovaná vina – Ničivá moc dvojí morálky, Praha 2004

SVÁTEK, František: Koncept totalitarismu a historikova skepse. Poznámky o politické a historiografické diskusi. In: JECH, Karel (ed.): Stránkami soudobých dějin – (sborník k příležitosti 65. narozenin historika Karla Kaplana), Praha 1993, s. 29-60

TROCKIJ, Lev D.: Zrazená revoluce, Brno 1995

VINCENT, Gérard: Communism as a Way of Life. In: ARIÉS, Philippe – DUBY, Georges: A History of Private Life, V. díl – Riddles of Identity in Modern Times, London 1993, s. 315-345

ZITTELMANN, Rainer: Adolf Hitler a jeho cesta k moci, Praha 1993

 

Aktuality

Doc. Rákosník ruší v pondělí 15. 1. ze zdravotních důvodů své konzultační hodiny.

14. leden 2018

Ve dnech 9. a 10. dubna 2018 proběhne v Brně 5. ročník mezinárodní doktorandské konference...

29. Prosinec 2017

Muzeum Říčany nabízí práci ve vedení historické sekce muzea. Životopis a motivační dopis je...

18. Prosinec 2017

V pondělí 11. prosince se ve Šporkově paláci v Hybernské koná závěrečné kolokvium soutěže ...

30. Listopad 2017

Dovolujeme si vás informovat o vyhlášení veřejné sbírky Pomozme knihovně na podporu zničené...

04. říjen 2017

Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea nabízí neplacené stáže ve Sbírce Muzea...

29. březen 2017

Sekretářka katedry žádá studenty, aby v případě, že chtějí zapsat atestaci, kterou mají v indexu...

12. září 2016