Filozofická Fakulta

ÚHSD

Doporučená literatura k přijímacímu řízení na bakalářský obor

Doporučená studijní literatura pro ústní zkoušku

Níže uvedený seznam literatury je pouze orientační. Uchazeči by měli v průběhu ústní části přijímacího řízení především prokázat základní čtenářskou gramotnost (porozumění odbornému textu, práce s pojmy, abstrakce a kontextualizace) a seznam literatury by měl být veden jejich vlastním zájmem o obor Historie.

Následující seznam je zaměřen na hospodářské a sociální dějiny tzv. předindustriálního období (tzn. středověk a raný novověk), seznam relevantní literatury pro hospodářské a sociální dějiny od poloviny 18. století do současnosti naleznete v sekci přijímacího řízení pro navazující magisterský obor Historie - hospodářské a sociální dějiny. Můžete dále využít bibliografii uvedenou v odborných profilech pracovníků ÚHSD.

Vaší pozornosti navíc doporučujeme zkrácený seznam literatury, který pro uchazeče připravili studenti ze Spolku studentů historie FF UK.

 

Úvod do studia hospodářských a sociálních dějin. Svazek 1. O předmětu bádání, genezi a historiografii oboru. Z. Jindra, F. Svátek, J. Štaif. Praha 1997.

Čechura, J. - Kárník, Z.(edd.): Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám. V./1. Praha 2002.

Burke, P.: Lidová kultura v raně novověké Evropě. Praha 2005.

 

Antropologické přístupy v historickém bádání. Nodl,M. - Tinková, D. (ed.). Praha 2008.

Arriés, P.: Dějiny smrti. I.II. Praha 2000.

Bacci, M.L.: Populace v evropské historii. Praha 2003.

Barokní Praha - Barokní Čechie. 1620 - 1740. Praha 2004.

Z.Beneš, Historický text a historická skutečnost. Studie o principech českého humanistického dějepisectví. Praha 1992.

Bláhová, M.: Historická chronologie. Praha 2001.

Bloch, M.: Králové divotvůrci. Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, zejména ve Francii a Anglii. Praha 2004.

Bluche, F.: Za časů Ludvíka XIV. Král Slunce a jeho století. Praha 2006.

Bocková, G.: Ženy v evropských dějinách. Praha 2006.

Boubín, J.: Petr Chelčický. Myslitel a reformátor. Praha 2005.

Boubín, J.: Česká "národní" monarchie. K domácím zdrojům a evropskému kontextu království Jiříka z Poděbrad. Praha 1992.

Braudel, F.: Sozialgeschichte des 15.-18. Jahrhunderts. Der Handel. München 1990.

Breuers, D.: Na hradech, v klášterech, v podhradí. Praha 1999.

Burke, P.: History and Social Theory. Princeton 1991.

Burke, P.: Lidová kultura v raně novověké Evropě. Praha 2005.

Burke, P.: Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales 1929-1989. Praha 2004.

Bůžek, V.: Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech. Praha 1996.

Bůžek, V. - Hrdlička, J. - Král, P. - Vybíral, Z.: Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku. Praha - Litomyšl 2002.

Bůžek, V. - Král, P. (edd.): Člověk českého raného novověku. Praha, Argo 2007.

M.Cerman - Hermann Zeitlhofer (Hg.), Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.-19. Jahrhundert. Wien - München 2002.

J.Čechura, Selské rebelie roku 1680. Sociální konflikty v barokních Čechách a jejich každodenní souvislosti. Praha 2001.

Čechura, J.: Broumovská rebelie. Praha 1997.

J.Čechura, Rolnické revolty raného novověku - přehled středoevropského bádání. ČČH 97, 1999.

J.Čechura, Adelige Grundherrn als Unternehmer. Zur Struktur südböhmischer Dominien vor 1620. München - Wien 2000.

Čechura, J.: Die Gutswirtschaft des Adels in Bohmen in der Epoche vor der Schlacht am Weissen Berg. Bohemia 36, 1995.

Čechura, J.: Die Struktur der Grundherrschaften im Mittelalterlichen Böhmen. Stuttgart 1994.

Čechura,J.: Dominium Smiřických - protokapitalistický podnikatelský velkostatek předbělohorských Čech. Český časopis historický 90, 1992.

Česká města v 16.-18.století. Praha, Historický ústav 1991.

Čornej, P.: Lipanská křižovatka. Praha 1992.

Čornej, P.: Tajemství českých kronik. Praha 1987.

Čornejová, I.: Tovaryšstvo Ježíšovo v Čechách. Praha 1997.

Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha 1996.

Dějiny Univerzity Karlovy. 1347-1622. Praha 1995, 1622-1802. Praha 1996.

Dějiny žen aneb evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie. Čadková, K - Lenderová, M. - Stráníková, J. (edd.). Pardubice 2006.

Delumeau, J.: Hřích a strach. Pocit viny na evropském Západě ve 13.-18. století. Praha 1999.

Delumeau, J.: Strach na Západě. 14.-18.století. I-II. Praha 1997-1999.

Delumeau, J.: Dějiny ráje. Zahrada rozkoše. Praha 2003.

Dülmen van, R.: Divadlo hrůzy. Soudní praxe a trestní rituály v raném novověku. Praha 2001.

Dülmen van, R.: R. van Dülmen, Kultur und Alltag in der frühen Neuzeit. Dorf und Stadt. 16.-18.Jahrhunderts. München 1992. (český překlad z nakladatelství Argo)

Dülmen van, R.: Kultur und Alltag in der frühen Neuzeit. Das Haus und seine Menschen. München 1990. (český překlad z nakladatelství Argo)

Dülmen van, R.: Historická antropologie. Vývoj - Problémy - Úkoly. Praha 2002.

Dülmen van, R.: Entstehung des frühneuzeitlichen Europa. 1550-1648. Frankfurt 1982 (1993).

Dülmen van, R.: Historische Kulturforschung zur Frühen Neuzeit. Entwicklung-Probleme-Ausgaben.- Geschichte und Gesellschaft 21, 1995.

Eberhard, W.: Konfessionsbildung und Stande in Böhmen 1478-1530. München-Wien 1981

Elias, N.: Die höfische Gesellschaft. Frankfurt 1983.

Elias, N.: O procesu civilizace. I. Praha 2006.

Elias, N.: O procesu civilizace. II. Praha 2008.

Englund, P.: Nepokojná léta. Historie třicetileté války. Praha 2000.

Englung, P.: Nepřemožitelný. Historie první severní války. Praha 2003.

Europa 1500. Integrationsprozesse im Widerstreit: Staaten, Regionen, Personenverbände, Christenheit. Stuttgart 1987.

Evans, R.J.W.: Vznik habsburské monarchie. 1550-1700. Praha 2003.

Evans, R.J.W.: Rudolf II. a jeho svět. Praha 1997.

Evropa na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi. E. Doležalová - R. Novotný - P. Soukup (edd.). Praha 2004.

Floss, P.: Jan Amos Komenský. Od divadla věcí k dramatu člověka. Ostrava 1970.

Francek, J.: Zločin a trest v českých dějinách. Praha 1999.

Francek, J.: Čarodějnické příběhy. Praha - Litomyšl 2005.

Foucault, M.: Vůle k vědění. Dějiny sexuality 1. Praha 1999.

Geremek, B.: Slitování a šibenice. Praha 1999.

Ginzburg, C.: Sýr a červi. Příběh jednoho mlynáře kolem roku 1600. Praha 2001.

Ginzburg, C.: Benandanti. Čarodějnictví a venkovské kulty v 16. a 17.století. Praha 2002.

Ginzburg, C.: Noční příběh. Sabat čarodějnic. Praha 2003.

Hanzal, J.: Cikáni na Moravě v 15. až 18. století. Praha 2004.

Hausenblasová, J.: Der Hof Kaiser Rudolfs II. Prag 2002.

Hazlbauer, Z.: Krása středověkých kamen. Odraz náboženských idejí v českém uměleckém řemesle. Praha 1998.

Hejnic, J. - Polívka, M.: Plzeň v husitské revoluci. Praha 1987.

Herold, V. - Pánek, J. (ed.): Baroko v Itálii - baroko v Čechách. Setkávání osobností, idejí a uměleckých forem. Praha 2003.

Hieronymus der Ältere Schlick: Das Tegebuch. Eine Selbstdarstellung aus der Jahren 1580-1582. M.Durajová, R. Smíšek (Hg.). Prameny k českým dějinám 16.-18.století. České Budějovice 2008.

Himl, P.: Zrození vagabunda. Neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století. Praha 2007.

P. Himl, Die ?armben Leüte" und die Macht. Die Untertanen der südböhmischen Herrschaft Český Krumlov/Krumau im Spannungsfeld zwischen Gemeinde, Obrigkeit und Kirche (1680-1781). Stuttgart 2003.

Hlavačka, M.: Karel Albrecht. Praha 1997.

Hlavačka, M.: Cestování v éře dostavníku. Praha 1996.

Hlobil, I. - Petrů, E.: Humanismus a raná renesance na Moravě. Praha 1992.

Holinková, J.: Dvě studie z dějin městské školy na Moravě v předbělohorském období. Olomouc 2005.

Horský, J. - Seligová,M.: Rodina našich předků. Praha 1997.

Hrdlička, J.: Hodovní stůl a dvorská společnost. Strava na raně novověkých aristokratických dvorech v českých zemích. České Budějovice 2000.

Hrdlička, J.: Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova. České Budějovice 2003.

Hrejsa, F.: Česká konfese. Praha 1912.

Hroch, M.: Na prahu národní existence. Touha a skutečnost. Praha 1999.

Hroch,M. - Petráň, J.: 17.století - krize feudální společnosti. Praha 1976.

Hrubá, M.: ?Nedávej statku žádnému, dokud duše v těle". Pozůstalostní praxe a agenda královských měst severozápadních Čech v předbělohorské době. Ústí nad Labem 2002.

Hippel, W.: Armut, Unterschichten, Randgruppen in der Frühen Neuzeit. München 1995.

Husitství, reformace, renesance. Sborník k 60.narozeninám F.Šmahela. I-III. Praha, Historický ústav 1994.

Huizinga, J.: Podzim středověku. Praha 1999.

Chalupa, A.: Venkovské obyvatelstvo v Čechách v tereziánských katastrech (1700-1750). Sborník Národního muzea-A23, 1969.

Chocholáč, B.: Selské peníze. Sonda do finančního hospodaření poddaných na západní Moravě koncem 16. a v 17. Století. Brno 1999.

Iggers, G.G.: Dějepisectví ve 20.století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha 2002.

Janáček, J.: České dějiny. Doba předbělohorská. I/1. Praha 1968, I/2. Praha 1984.

Janáček, J.: Dějiny obchodu v předbělohorské Praze. Praha 1955.

Janáček, J.: Pivovarnictví v českých královských městech v 16.století. Praha 1959.

Janáček, J.: Rudolf II. a jeho doba. Praha 1987.

Janáček, J.: Řemeslná výroba v českých městech 16.století. Praha 1961.

Janáček, J.: Valdštejn a jeho doba. Praha 1978.

Janáček, J.: Česko-rakouské obchodní styky v 16.století. Sborník historický 17, 1970.

Janák, J. - Hledíková, Z.: Dějiny správy v českých zemích do roku 1945. Praha 1989.

Jireček, J.: - Jireček, H. (edd.), Zřízení zemská Království českého 16.věku, Praha 1882.

Jurok, J.: Česká šlechta a feudalita ve středověku a raném novověku. Nový Jičín 2000.

Kaak, H.: Die Gutsherrschaft. Berlin-New York 1991.

Kalousek, J. (ed.): Řády selské a instrukce hospodářské 1350-1626. In: Archiv český. 22.

Kašpar, O.: Jezuité z české provincie v Mexiku. Praha 1999.

Kalista, Z.: Století andělů a ďáblů. Jihočeský barok. Praha 1994.

Kilián, J.: Filip Fabricius z Rosenfeldu a Hohenfallu. Život, rod a dílo defenestrovaného sekretáře. České Budějovice 2005.

Klášter Zlatá Koruna. Dějiny-Památky-Lidé. České Budějovice 2007.

Klíma, A.: Manufakturní období v Čechách. Praha 1955.

Knoz, T.: Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty. Brno 2006.

Koldinská, M.: Každodennost renesančního aristokrata. Praha - Litomyšl 2001.

Koldinská, M.: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Cesta intelektuála k popravišti. Praha 2004.

Kopičková, B.: Historické prameny k studiu postavení ženy v české a moravské středověké společnosti. Praha 1992.

Kopička, P. (ed.): Deníky roudnického hejtmana Blažeje Albína z Weisenberku z let 1611 a 1625. Praha 2003.

Kostlán, A.: "Cenová revoluce" a její odraz v hospodářském vývoji Čech. Folia Historica Bohemica 11, 1987.

Král, P.: Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku. České Budějovice 2004.

Království dvojího lidu. České dějiny let 1436-1526 v soudobé korespondenci. (ed.P.Čornej). Praha 1989.

Krejčík, T.: Pečeť v kultuře středověku. Ostrava 1998.

Kubů, F. - Zavřel, P.: Der Goldene Steig 1. Historische und archäologische Erforschung eines bedeutenden mittelalterlichen Handelsweges. Passau 2001.

Kultura baroka v Čechách a na Moravě. Praha 1992.

Kutnar, F.: Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu. Praha 1948.

Ledvinka, V.: Rozmach feudálního velkostatku, jeho strukturální proměny a role v ekonomice českých zemí v předbělohorském období. Folia Historica Bohemica 11, 1987.

Ledvinka, V.: Úvěr a zadlužení feudálního velkostatku v předbělohorských Čechách (Finanční hospodaření pánů z Hradce 1560-1596). Praha 1985. Ledvinka, V.: Rozmach feudálního velkostatku, jeho strukturální proměny a role v ekonomice českých zemí v předbělohorském období. Folia Historica Bohemica 11, 1987.

Ledvinka, V.: Úvěr a zadlužení feudálního velkostatku v předbělohorských Čechách (Finanční hospodaření pánů z Hradce 1560-1596). Praha 1985.

Goody, J.: Proměny rodiny v evropské historii. Praha 200.

Le Goff, J.: Středověká imaginace. Praha 1998.

Le Goff, J.: Středověký člověk a jeho svět. Praha 1999.

Le Goff, J. - Schmitt, J.-C.(edd.) Encyklopedie středověku. Praha 2002.

Le Roy Ladurie, E.: Masopust v Romansu. Od Hromnic po Popeleční středu 1579-1580. Praha 2001.

Macek, J.: Jiří z Poděbrad. Praha 1967.

Macek, J.: Jagellonský věk v českých zemích. I-III. Praha 1992-1998.

Macek, J.: Víra a zbožnost jagellonského věku. Praha 2001.

Macek, J.: Česká středověká šlechta. Praha 1997.

Mackenney, R.: Evropa šestnáctého století. Praha 2001.

Malý, K.: Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha 1997.

Malý, K.:Trestní právo v Čechách v 15.-16.století. Praha 1979.

Marek, J.: Společenská struktura moravských královských měst v 15. a 16.století. Praha 1965.

Maťa, P.: Svět české aristokracie (1500-1700). Praha 2004.

Matějek,F.: Morava za třicetileté války. Praha 1992.

Maur, M.: Gutsherrschaft und ?zweite Leibeigenschaft" in Böhmen. Studien zur Wirtschafts-, Sozial- und Bevölkerungsgeschichte (14. - 18. Jahrhundert). Wien - München 2001.

Maur, M.: Český komorní velkostatek v 17.století. Praha 1976.

Maur, M.: Geneze a specifické rysy českého pozdně feudálního velkostatku. AUC, Philospohica et Historica 1, 1976, s.229-256.

Maur, M.: Zemědělská výroba na pobělohorském komorním velkostatku v Čechách. Praha 1990.

Míka, A.: Majetkové rozvrstvení české šlechty v předbělohorském období. Sborník historický 15, 1967.

Míka, A.: Petr Chelčický. Praha 1963.

Míka, A.: Poddaný lid v Čechách v první polovině 16.století. Praha 1960.

Míka, A.: Sociálně ekonomická struktura českých zemí před třicetiletou válkou. Sborník historický 21, 1974, 23, 1975.

Mikulec, J.: Poddanská otázka v barokních Čechách. Praha 1993.

Mikulec,J.: Dějiny venkovského poddaného lidu na 17. a 18.století a česká historiografie posledních dvaceti let. Český časopis historický 88, 1990.

Mikulec, J.: 31. 7. 1627 - Rekatolizace šlechty v Čechách. Čí je to země, toho je i náboženství . Praha 2005.

Miller, J.: Uzavřená společnost a její nepřátelé. Města středovýchodní Evropy. 1500-1700. Praha 2006.

Molnár, A.: Pohyb teologického myšlení. Přehledné dějiny dogmatu. Praha 1982.

Molnár, A.: Na rozhraní věků. Cesty reformace. Praha 1985.

Montanari, M.: Hlad a hojnost. Dějiny stravování v Evropě. Praha 2003.

Müller, R.A. Der Fürstenhof in der Frühen Neuzeit. München 1995.

Navrátilová, A.: Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha 2004.

Nejedlý, M.: Fortuny kolo vrtkavé. Láska, moc a společnost ve středověku. Praha 2003.

Nešpor, Z. R.: Víra bez církve. Východočeské toleranční sektářství v 18. a 19. století. Ústí nad Labem 2004.

Nodl, M. - Šmahel, F.(edd.): Člověk českého středověku. Praha 2002.

North, M. (Hg.): Kommunikationsrevolutionen. Die neuen Medien des 16.und 19. Jahrhunderts. Wien 1995.

North, M.: Das Geld und seine Geschichte. München 1994.

Ohler, N.: Umírání a smrt ve středověku. Praha 2001.

Pánek, J.: Proměny stavovství v Čechách a na Moravě v 15. a v první polovině 16.století. Folia Historica Bohemica 4, 1982.

Pánek, J.: Politický systém předbělohorského českého státu. Folia Historica Bohemica 11, 1987.

Pánek, J.: Poslední Rožmberkové - velmoži české renesance. Praha 1989.

Pánek, J.: Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551-1552. Praha 1987.

Pánek, J.: Stavovská opozice a její zápas s Habsburky. Praha 1982.

Pánek,J.: Poslední Rožmberk. Životní příběh Petra Voka. Praha 1997.

Pánek,J.: Vilém z Rožmberka. Politik smíru. Praha 1998.

Pánek, J. (ed.): Jan Zajíc z Házmburka. Sarmacia aneb Zpověd českého aristokrata. Praha 2007.

Pekař, J.: České katastry r.1654-1789. Praha 1915.

Peters, J. (Hg.): Gutsherrschaft als soziales Modell. Historische Zeitschrift, Beiheft 18, 1995.

Peters, J. (Hg.): Gutsherrschaftsgesellschaften im europäischen Vergleich. Berlin 1997.

Petráň, J.: Skladba pohusitské aristokracie v Čechách. In: Proměny feudální třídy v Čechách v pozdním feudalismu. Praha 1976.

Petráň, J.: Středoevropské zemědělství a obchod v 16. a na počátku 17.století. Československý časopis historický 19, 1971.

Petráň, J. a kol.: Dějiny hmotné kultury. I/1, I/2, II/1, II/2. Praha 1985-1998.

Petráň, J.: Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války. Praha 1964.

Petráň, J.: Staroměstská exekuce. Praha 1985 (+ další vydání).

Petráň, J.: Příběh Ouběnic. Mikrohistorie české vesnice. Praha 2001.

Petráň, J.: Stavovské království a jeho kultura v Čechách (1471-1526). In: Pozdně gotické umění v Čechách. Praha 1985.

Petráň, J.: Zemědělská výroba v Čechách ve druhé polovině 16. a počátkem 17.století. Praha 1963.

Pešek, J.: Měšťanská vzdělanost a kultura v předbělohorských Čechách. 1547-1620. Praha 1993.

Polišenský, J.-Kollman, J.: Valdštejn. Ani císař, ani král. Praha 1995.

Polišenský, J.: Komenský. Muž labyrintů a naděje. Praha 1996.

Polišenský, J.: Třicetiletá válka a evropské krize XII. století. Praha 1970.

Pozdně gotické umění v Čechách. Praha 1985.

Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe des Kaiser Rudolfs II. I-II. Freren 1988.

Preiss, P.: František Antonín Špork. Barokní kultura v Čechách. Praha - Litomyšl 2003.

Preiss, P.: Panoráma manýrismu. Praha 1974.

Procházka, V.: Poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17.století. Praha 1963.

Rataj, T.: České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí. Praha 2002.

Ratajová, J.(ed.): Alžběta Lidmila z Lisova. Rodinné paměti. Praha 2002.

Rejchrtová, N.: Václav Budovec z Budova. Praha 1984.

Rémond, R.: Náboženství a společnost v Evropě. Praha 2003.

Roedl, B. (ed.): Svědectví z morového času. Kniha výpovědí u městského soudu v Žatci z let 1580-1587. Praha 2003.

Říčan, R.: Dějiny Jednoty bratrské. Praha 1957.

Říhová, M,: Dvorní lékař posledních Lucemburků. Praha 1999.

Roedl, B. (ed.): Svědectví z morového času. Kniha svědeckých výpovědí u městského soudu v Žatci z let 1580-1584. Praha 2003.

Royt, J.: Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století. Praha 1999.

Ryantová, M.: Památníky aneb štambuchy, tj. alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku. České Budějovice 2007.

Seibt, F.: Německo a Češi. Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy. Praha 1996.

Seibt, F.: Lesk a bída středověku. Praha 2000.

Seibt, F.: Karel IV. Císař v Evropě. Praha 1999.

Schelle, K. a kol: Právní dějiny. Praha 2008.

Schmitt, J.-C.: Revenanti. Praha 2003.

Schulze, H.: Stát a národ v evropských dějinách. Praha 2003.

Sousedík, S.: Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím. Praha 1997.

Spunar, P. : Kultura českého středověku. Praha 1985.

Stejskal, A.: Bauer-Beamter-Herr. Grundsätze des Kommunikationssystem auf dem Rosenbergischen Dominium in den Jahren 1550-1611. In: Gutsherrschaftsgesellschaften, Berlin 1997.

Stejskal, A.: Soziale Distinktionen und Individuen (Kulturelle Investitionen und die Formierung eines sozialen Kapitals in den Residenzen der letzten Rosenberger und Schwanberger in den Jahren 1590 - 1616). Prager WISOHIM / Prague ESHP, Bd./Vol.6, 2001-2002, s.9-39.

Stejskal, A.: Prosopografická analýza rožmberského a švamberského úřednictva (1550-1616). Model a jeho fungování. Sborník archivních prací 54, 2, 2004, s. 323-458.

Stejskal, A.: Instituce hospod v sociální teorii a praxi rožmberského dominia (1550-1611) In: Šlechta, měšťané a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku. Prostějov 1997.

Stellner, F. a kol.: Hospodářské dějiny (16. - 20. století). Praha 2005.

Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna. Pavel Marek (ed.). Prameny k českým dějinám 16.-18.století. České Budějovice 2005.

Svobodný, P. - Hlaváčková, L.: Pražské špitály a nemocnice. Praha 1999 (do s.64)

Šimůnek, R.: Správní systém šlechtického dominia v pozdně středověkých Čechách. Rožmberské dominium 1418-1472. Praha 2005.

Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr. 1526 - 1740. Opera historica 10, V.Bůžek - P.Král (edd.). České Budějovice 2003.

Šmahel, F.: Husitská revoluce. I-IV. Praha 1993.

Šmahel, F.: Idea národa v husitských Čechách. Praha 2000.

Šmahel, F.: Epilog husitské revoluce. Pražské povstání 1483. In: Acta reformationem Bohemicam illustrantia. Praha 1978.

Šmahel, F.: Humanismus v době poděbradské. Rozpravy ČSAV 73-76, 1963.

Šmahel, F.: Regionální původ, profesionální uplatnění a sociální mobilita graduovaných studentů pražské univerzity v letech 1433-1622. ZAUK 4, 1982, s.3-28.

Šmahel, F. (ed.): Geist, Gesellschaft, Kirche im 13. -16. Jahrhundert. Centre for medieval studies. 1. Praha 1999.

Tapié, V.L.: Marie Terezie a Evropa. Praha 1997.

Tetzel, G.: Cestovní deník Lva z Rožmitálu a na Blatné 1465-1467. Olomouc 2003.

V komnatách paláců - v ulicích měst. Sborník příspěvků věnovaných Václavu Ledvinkovi k šedesátým narozeninám. Praha 2007.

Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám profesorky Lenky Bobkové. Ptaha 2006.

Válka, J.. Předbělohorská kultura a společnost. Poznámky k interpretaci a hodnocení. Studia Comeniana et Historica 16/32 1986.

Válka, J.: Dějiny Moravy. II. Morava reformace, renesance a baroka. Brno 1995.

Válka, J.: Česká společnost v 15.-18.století. I. Předbělohorská doba. Praha 1972.

Válka, J.: Česká společnost v 15.-18.století. Bělohorská doba. Společnost a kultura manýrismu. Praha 1983.

Večeřová, P.: Šumanská tiskárna. 1585-1628. Praha 2002.

Villarri, R. (ed.): Barokní člověk a jeho svět. Praha 2004.

Vlnas, V.: Jan Nepomucký. Česká legenda. Praha 1993.

Vlnas, V.(ed.): Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Praha 2001.

Vlnas, V. (ed.): Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18.století. Praha 2001.

Vorel, P.: Páni z Pernštejna. Praha 1999.

Aktuality

Historické ústavy FFUK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NASTIPENDIJNÍ POBYTY...

09. září 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop

Dějiny podnikání ve střední Evropě...

22. červenec 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

rádi bychom Vás poprosili o účast ve studentském...

05. červen 2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády o postupném uvolňování...

16. duben 2020

V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky rozhodlo vedení...

13. březen 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s šířením koronavirové infekce je z...

10. březen 2020

Historické ústavy (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají výběrové řízení na stipendijní...

24. únor 2020

Srdečně Vás zveme na informační webináře programu FUBiS při Freie Universität Berlin, které...

23. únor 2020