Filozofická Fakulta

ÚHSD

Přijímací řízení

Obecné informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021 najdete na stránkách přijímacího řízení FF UK

Den otevřených dveří 

S případnými dotazy se obracejte výhradně na příslušné garanty přijímacího řízení (uvedeno níže).

Bakalářské studium

Obecné podmínky přijímacího řízení do bakalářského studia

  1. Ke studiu může být přijat uchazeč/ka, který úspěšně ukončil/a úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání, které bylo ukončeno maturitní zkouškou.
  2. Uchazeč splní podmínky přijímacího řízení, které jsou stanovené fakultou a schváleny akademickým senátem v souladu s §49, odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb.

Uchazeč prokáže hlubší znalosti českých a světových dějin od raného středověku do současnosti, všeobecně kulturně-politický přehled a doloží vlastní studium odborné literatury potvrzující náležitý zájem o obor.

Průběh přijímacího řízení

Elektronickou přihlášku si můžete podat od 1. 10. 2019 do 29. 2. 2020 

Zároveň je nutné do 29. 2. 2020 uhradit poplatek za přijímací řízení.

Přijímací zkouška je dvoukolová – obsahuje část písemnou a ústní.

Písemná část přijímací zkoušky má podobu oborově historického testu. Koná se zpravidla na začátku června.

Ústní část přijímací zkoušky (v polovině června) je založena na krátkém pohovoru s uchazečem (je velmi žádoucí přinést seznam přečtené literatury, aby se komise mohla lépe orientovat v uchazečových vstupních kompetencích!).

Podmínky přijímacího řízení na bakalářský studijní obor Historie.

Garant přijímacího řízení na obor Historie pro studium v akademickém roce 2019/2020: doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.

Navazující magisterské studium

Obecné podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia.

  1. Ke studiu může být přijat uchazeč/ka, který/á úspěšně ukončil/a bakalářské studium.
  2. Uchazeč splní podmínky přijímacího řízení, které jsou stanovené fakultou a schváleny akademickým senátem v souladu s §49, odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb.

Průběh přijímacího řízení

Elektronickou přihlášku si můžete podat od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020. Zároveň je nutné do 31. 3. 2020 uhradit poplatek za přijímací řízení.

Přijímací zkouška je jednokolová a má podobu ústního pohovoru.

Uchazeč u přijímacího řízení prokáže schopnosti odpovídající základům vědecké práce, počínaje heuristickými dovednostmi a návyky a konče relevantními kritickými schopnostmi, jimiž dnešní historické vědy poznávají historickou a sociální skutečnost. Sem patří zejména schopnost kriticky pracovat s prameny a sekundární literaturou a dalšími zdroji informací, samostatně rozpoznávat, formulovat a řešit badatelské problémy odpovídající bakalářskému studiu, ve vztahu k předmětům bádání na poli hospodářských a sociálních dějin.

Okruhy přijímací zkoušky:

  1. Dosavadní badatelské zkušenosti, výsledky a zájem o obor
  2. Hospodářské dějiny
  3. Sociální dějiny
  4. Další požadavky: seznam prostudované odborné a populárně-naučné literatury, případně seminární, ročníkové, bakalářské práce, ocenění a další doklady, prokazující zájem o obor

Podmínky přijímacího řízení na obor Historie - Hospodářské a sociální dějiny.


Garant přijímacího řízení na obor Historie - hospodářské a sociální dějiny pro studium v akademickém roce 2020/2021: doc. Mgr. Matěj Spurný. 

 

Doktorské studium

Obecné podmínky přijímacího řízení do doktorského studia budou zveřejněny od 1. 12. 2019.

  1. Ke studiu může být přijat uchazeč/ka, který/á úspěšně ukončil/a magisterské studium.
  2. Uchazeč splní podmínky přijímacího řízení, které jsou stanovené fakultou a schváleny akademickým senátem v souladu s §49, odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb.

Průběh přijímacího řízení

Přijímací zkouška je jednokolová a má podobu ústního pohovoru. 

Od 1. prosince 2019 do 30. dubna 2020 je možno podat elektronickou přihlášku.

Zároveň je nutno do 30. dubna 2020 uhradit administrativní poplatek za přijímací řízení.

Oborová rada Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK nenabízí konkrétní témata disertačních projektů, uchazečům umožňuje individuální volbu. Návrhy témat je třeba projednat s předsedou oborové rady prof. Ivanem Jakubcem.

Jednotlivé položky přijímacího pohovoru (max. 60 bodů) sestávají z: odborné rozpravy nad předloženým projektem disertační práce (max. 30 b.), posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (max. 15 b.), prokázaní znalostí ze studia odborné literatury (max. 15 b.).

Podmínky přijímacího řízení na obor Moderní hospodářské a sociální dějiny (prezenční/kombinované) (budou zveřejněny od 1. 12. 2019).

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách příjmacího řízení FF UK.


Garant přijímacího řízení na obor Moderní hospodářské a sociální dějiny pro studium v akademickém roce 2020/2021: doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.

Aktuality

Upozorňujeme na CfP podzimní konference “Mainstream! Popular Culture in Central and Eastern...

24. leden 2020

Dne 3. února 2020 ruší prof. Štaif své konzultační hodiny.

Děkujeme za pochopení.

22. leden 2020

Připomínáme možnost zúčastnit se anonymního studentského hodnocení výuky v právě proběhlém ZS...

21. leden 2020

V sekci O ústavu/Projekt rozvoje byla zveřejněna aktuální vize prof. Jakubce. K prostudování...

09. leden 2019