Filozofická Fakulta

ÚHSD

Přijímací řízení

Obecné informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2019/2020 najdete na stránkách přijímacího řízení FF UK

Den otevřených dveří 

S případnými dotazy se obracejte výhradně na příslušné garanty přijímacího řízení (uvedeno níže).

Bakalářské studium

Obecné podmínky přijímacího řízení do bakalářského studia

  1. Ke studiu může být přijat uchazeč/ka, který úspěšně ukončil/a úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání, které bylo ukončeno maturitní zkouškou.
  2. Uchazeč splní podmínky přijímacího řízení, které jsou stanovené fakultou a schváleny akademickým senátem v souladu s §49, odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb.

Uchazeč prokáže hlubší znalosti českých a světových dějin od raného středověku do současnosti, všeobecně kulturně-politický přehled a doloží vlastní studium odborné literatury potvrzující náležitý zájem o obor.

Průběh přijímacího řízení

Elektronickou přihlášku si můžete podat od 1. 10. 2018 do 28. 2. 2019 

Zároveň je nutné do 28. 2. 2019 uhradit poplatek za přijímací řízení.

Přijímací zkouška je dvoukolová – obsahuje část písemnou a ústní.

Písemná část přijímací zkoušky má podobu oborově historického testu. Koná se zpravidla na začátku června.

Ústní část přijímací zkoušky (v polovině června) je založena na krátkém pohovoru s uchazečem (je velmi žádoucí přinést seznam přečtené literatury, aby se komise mohla lépe orientovat v uchazečových vstupních kompetencích!).

Podmínky přijímacího řízení na bakalářský studijní obor Historie.

Garant přijímacího řízení na obor Historie pro studium v akademickém roce 2019/2020: doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.

Navazující magisterské studium

Obecné podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia.

  1. Ke studiu může být přijat uchazeč/ka, který/á úspěšně ukončil/a bakalářské studium.
  2. Uchazeč splní podmínky přijímacího řízení, které jsou stanovené fakultou a schváleny akademickým senátem v souladu s §49, odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb.

Průběh přijímacího řízení

Elektronickou přihlášku si můžete podat od 1. 10. 2018 do 31. 3. 2019. Zároveň je nutné do 31. 3. 2019 uhradit poplatek za přijímací řízení.

Přijímací zkouška je jednokolová a má podobu ústního pohovoru.

Uchazeč u přijímacího řízení prokáže schopnosti odpovídající základům vědecké práce, počínaje heuristickými dovednostmi a návyky a konče relevantními kritickými schopnostmi, jimiž dnešní historické vědy poznávají historickou a sociální skutečnost. Sem patří zejména schopnost kriticky pracovat s prameny a sekundární literaturou a dalšími zdroji informací, samostatně rozpoznávat, formulovat a řešit badatelské problémy odpovídající bakalářskému studiu, ve vztahu k předmětům bádání na poli hospodářských a sociálních dějin.

Okruhy přijímací zkoušky:

  1. Dosavadní badatelské zkušenosti, výsledky a zájem o obor
  2. Hospodářské dějiny
  3. Sociální dějiny
  4. Další požadavky: seznam prostudované odborné a populárně-naučné literatury, případně seminární, ročníkové, bakalářské práce, ocenění a další doklady, prokazující zájem o obor

Podmínky přijímacího řízení na obor Historie - Hospodářské a sociální dějiny.


Garant přijímacího řízení na obor Historie - hospodářské a sociální dějiny pro studium v akademickém roce 2019/2020: doc. Mgr. Matěj Spurný. 

 

Doktorské studium

Obecné podmínky přijímacího řízení do doktorského studia

  1. Ke studiu může být přijat uchazeč/ka, který/á úspěšně ukončil/a magisterské studium.
  2. Uchazeč splní podmínky přijímacího řízení, které jsou stanovené fakultou a schváleny akademickým senátem v souladu s §49, odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb.

Průběh přijímacího řízení

Přijímací zkouška je jednokolová a má podobu ústního pohovoru. 

Od 1. ledna do 30. dubna 2019 je možno podat elektronickou přihlášku.

Zároveň je nutno do 30. dubna 2019 uhradit administrativní poplatek za přijímací řízení.

Oborová rada Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK nenabízí konkrétní témata disertačních projektů, uchazečům umožňuje individuální volbu. Návrhy témat je třeba projednat s předsedou oborové rady prof. Ivanem Jakubcem.

Jednotlivé položky přijímacího pohovoru (max. 60 bodů) sestávají z: odborné rozpravy nad předloženým projektem disertační práce (max. 30 b.), posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (max. 15 b.), prokázaní znalostí ze studia odborné literatury (max. 15 b.).

Podmínky přijímacího řízení na obor Moderní hospodářské a sociální dějiny (prezenční/kombinované).

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách příjmacího řízení FF UK.


Garant přijímacího řízení na obor Moderní hospodářské a sociální dějiny pro studium v akademickém roce 2019/2020: doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.

Aktuality

Vážené studentky, vážení studenti,
dovoluji si Vás touto cestou...

14. říjen 2019

V týdnu od 14. 9. 2019 dochází ke změně ve čtvrtečních úředních hodinách. (...

08. říjen 2019

Tento týden se konzultační hodiny prof. Kubů přesunují na čtvrtek 10. 10. 2019 od 15:50.

...

07. říjen 2019

Výuka PVP Družstevnictví v demokratických a nedemokratických režimech bude zahájena o týden...

06. říjen 2019

Upozorňujeme na prezentaci knih Architekti dlouhé změny (...

01. říjen 2019

Rozvrh na ZS 2019 byl právě uveřejněn...

19. září 2019

Zveme Vás na Workshop Politika ulice:konflikty, identity a veřejný prostorv 19. století...

05. září 2019

V sekci O ústavu/Projekt rozvoje byla zveřejněna aktuální vize prof. Jakubce. K prostudování...

09. leden 2019