Filozofická Fakulta

ÚHSD

Představení ústavu

CeletnáObor hospodářských a sociálních dějin se na Filozofické fakultě UK v Praze ustavil v roce 1990. V důsledku zásadních změn ve společnosti i specializace historické vědy byl vytvořen prostor pro zkoumání hospodářských a společenských procesů v dějinách. Obor se brzy etabloval nejen jako inovativní proud bádání a výuky, nýbrž jako svébytná subdisciplína historické vědy, umožňující postihnout a vysvětlit předpoklady politicky relevantního jednání lidí – propojit zkoumání hospodářských a společenských procesů s vývojem idejí, mentálních vzorců i politických institucí. Hlavní tematická pole obsahují jednak klasické otázky dějin práce, industrializace, vzdělání, mobility, sociálního rozvrstvení a nerovností, jednak také problémy multietnicity a nacionalismu, občanské společnosti, techniky a technologií, genderu, nových sociálních hnutí, proměn hodnot nebo všedního života (dějin každodennosti).

Hospodářské a sociální dějiny nejsou segmentem historie v tom smyslu, že by zkoumaly jen dílčí část historické látky (nejsou „částí“ jako tematicky či věcně omezeným dílem celé historie), nýbrž mají svébytnou perspektivu zkoumání: zaměřují se na pravidelnosti jednání, zvláštnosti společného jednání lidí, logiku hospodářských a společenských procesů, předpoklady politicky relevantního rozhodování aktérů a na stabilitu či destabilizaci (hospodářských, společenských, politických i kulturních) hierarchií.

ÚHSD se skládá ze dvou seminářů: semináře hospodářských a semináře sociálních dějin. Zajišťuje přitom výuku těchto dvou subdisciplín v rámci studia oboru historie v bakalářském cyklu, a to jak profilovými kursy (tzv. kursovními přednáškami), kde se formují základní kompetence, tak v rámci specializačních přednášek a výběrových (bakalářských a diplomních) seminářů. Ústav dále zajišťuje navazující magisterské studium v oboru Historie - hospodářské a sociální dějiny a doktorské studium v oboru Moderních hospodářských a sociálních dějin.

Seminář hospodářských dějin

V oblasti hospodářských dějin se soustředíme na analýzu integračních a dezintegračních tendencí ve střední Evropě ve 20. století, výzkum hospodářsko-politických vztahů, na formy hospodářské modernizace a stagnace, otázky hospodářského růstu a krizí, transfer národohospodářských a technických inovací.

Pražská hospodářsko-historická škola je označením pro badatelské centrum, volné seskupení hospodářských historiků soustředěných kolem Ústavu hospodářských a sociálních dějin FFUK v Praze tak, jak se zrodil na počátku 90. let minulého století, a to v kontextu formování oboru moderních hospodářských dějin. Prolíná v ní několik generací hospodářských historiků. Konstituovala se na úzké spolupráci se zahraničními prestižními pracovišti v Cambridge, Vídni, Berlíně, Frankfurtu nad Odrou. Zabývá se moderními hospodářskými dějinami od konce 18. století do současnosti. Soustředí se na české země v kontextu evropského vývoje, zvláště pak Evropy střední. Již na jejím počátku stála témata evropsky významná, která plynula z potřeb poznání kontinuit a diskontinuit hospodářských vývojů v 19. a 20. století s akcentem na hospodářsko-sociální transformační procesy. Na rozdíl od v minulosti hojných popisně-narativních výkladů klade pražská hospodářsko-historická škola důraz na analytické pojetí výzkumu a je vstřícná interdisciplinárním přístupům. Její personální jádro tradičně tvoří kmenoví pracovníci Semináře hospodářských dějin, potažmo ÚHSD FFUK, a historikové spolupracující na ústavních projektech. Nedílnou součást „školy“ a pokračovatele oboru tvoří studenti magisterských a doktorských programů.    

Vedoucí semináře Prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.

Dějiny bankovnictví,

Dějiny ekonomických teorií

Členové Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

Dějiny techniky,

Dějiny dopravy,

Dějiny infrastruktury

  Prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.

Dějiny agrarismu,

Hospodářský nacionalismus

  PhDr. Barbora Štolleová, Ph.D.

Dějiny zemědělství a venkova

Válečná a řízená ekonomika

  PhDr. Tomáš Gecko, Ph.D.  


Seminář sociálních dějin

V oblasti sociálních dějin se především zabýváme problematikou vzniku a vývoje občanské společnosti ve středovýchodní Evropě, sociálním a sociálně-politickým vývojem českých zemí v 19. a 20. století, problematikou mulitetnicity, nových sociálních hnutí, proměnami hodnot, otázkami společenského konsensu a legitimitou řádu, dějinami každodennosti.

Vedoucí semináře Prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.

Česká národní společnost,

Dějiny elit,

Intelektuální dějiny

Členové Doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

Dějiny komunistických diktatur,

Metodologie sociálních dějin

  Doc. Dr. Jakub Rákosník, Ph.D.

Dějiny sociálního státu,

Dějiny sociálních teorií

  Doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.

Moderní nacionalismus,

Multietnicita v českých zemích,

Dějiny moderních diktatur

  Mgr. Lucie Dušková, Ph.D.  
  PhDr. Radka Šustrová, Ph.D.  

 

DAAD-Langzeitdozentur

Prof. Boris Barth

Moderní dějiny

Dějiny rasismu

Dějiny globalizace


Aktuality

Historické ústavy FFUK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NASTIPENDIJNÍ POBYTY...

09. září 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop

Dějiny podnikání ve střední Evropě...

22. červenec 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

rádi bychom Vás poprosili o účast ve studentském...

05. červen 2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády o postupném uvolňování...

16. duben 2020

V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky rozhodlo vedení...

13. březen 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s šířením koronavirové infekce je z...

10. březen 2020

Historické ústavy (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají výběrové řízení na stipendijní...

24. únor 2020

Srdečně Vás zveme na informační webináře programu FUBiS při Freie Universität Berlin, které...

23. únor 2020