Filozofická Fakulta

ÚHSD

Profilové projekty

Aktuálně řešené projekty pracovníků ÚHSD:

 

České země jako otevřený prostor svébytné historické zkušenosti v Evropě. Od počátku 18. do 20. století (VVZ, součást projektu UK "Prvouk 12") - vedení: J. Štaif, účastníci: J. Čechura, M. Hlavačka, D. Jančík, E. Kubů, M. Pokorná, M. Pullmann, J. Rákosník, J. Šouša

Projekt ve formátu Vnitřního výzkumného záměru (součástí celku "Prvouk 12") sleduje hlavní trajektorie společenského, kulturního a hospodářského vývoje českých zemí v evropském kontextu od poloviny 18. do konce 20. století. V interdisciplinární perspektivě se soustředí na svébytnou historickou zkušenost obyvatelstva českých zemí v evropských souvislostech – na klíčové dimenze života historických aktérů a specifika jejich historické zkušenosti v období posledních třech staletí, a to z hlediska podoby a vývoje sociálních vztahů, rytmu hospodářského života, proměnlivosti identit i vývoje sféry reprezentací, významů a symbolů.
Společným tématem modulu je posouzení vztahu mezi evolučním a konfliktním modelem lidského jednání v dějinách či otázky, do jaké míry jsou historičtí aktéři schopni se učit v dějinách – jak ze svých chyb, tak ze svých úspěchů. Badatelský prostor hospodářských a sociálních dějin se tak pohybuje kolem otázek „scénářů“ v kolektivním jednání aktérů, tj. jak pravidelností, resp. „konstant“ v jejich jednání, tak i rolí konfliktů, umožňujících postihnout a vysvětlit reprodukci i proměnu struktur. Do konceptu moderních hospodářských a sociálních dějin vstupuje jako jejich nedílná součást technická i technologická změna, zejména pak cesty jejího vytváření, přijímání a přetváření.
Projekt řeší tyto tematické okruhy: 1. Areály ambivalentní zkušenosti a sociokulturní každodennost v 18. století (prof. Jaroslav Čechura, doktorandi). 2. Moderní sociální dějiny českých zemí od konce 18. století do začátku 21. století (prof. Jiří Štaif, doc. Jakub Rákosník, dr. Michal Pullmann). 3. Fenomén globální hospodářské krize (prof. Drahoslav Jančík, prof. Eduard Kubů, doc. Jiří Šouša, doktorandi) 4. Ve jménu práce a rodiny. Občanská modernita a její historicko-kulturní, historicko-sociální, historicko-geografické, historicko-antropologické a komemorační kontexty středoevropské společnosti do moderního věku (prof. Milan Hlavačka, doc. Magdaléna Pokorná, doktorandi).

 

Násilí a legitimita socialistické diktatury v Československu (1968-1989)
GAČR, P410/12/0765, vedení: M. Pullmann, účastníci: O. Cinkajzl, J. Jareš, J. Kolář, M. Kopeček, M. Spurný

Cílem projektu je osvětlit vztah mezi násilím – státním i odehrávajícím se ve společnosti – a dezintegrací socialistické diktatury v Československu. Projekt si klade za cíl prozkoumat způsoby, jimiž se depolitizace velké části násilí v období normalizace projevila na legitimitě socialistické diktatury a jak přispěla k erozi její legitimity i k jejímu nenadálému – a také nenásilnému – zhroucení v roce 1989. Empiricky klade projekt důraz na násilí jak ze strany státu, tak sociálních aktérů (i když může násilí ve společnosti vyznít jako nepolitické, má výraznou politickou dimenzi – viz domácí násilí, různé formy reprezentace násilí, drogovou závislost a sebedestrukci, „asociální chování“ a jeho veřejnou stigmatizaci). Proměny v těchto násilných praktikách a jejich vnímání ve společnosti výrazně proměnily legitimitu socialistického státu (respekt lidí k režimu) a velkým dílem přispěly k postupnému úpadku socialistické diktatury v Československu.

Projekty, řešené členy ÚHSD na jiných pracovištích:

 

Německé agrární hnutí v českých zemích v období habsburské monarchie (ideologie agrarismu, politika, hospodářství)
GAČR, P410/12/0305, vedení: J. Šouša (KPVHAS FFUK), účastníci: E. Kubů, T. Lorenz

Projekt usiluje na základě systematického výzkumu tištěných a především pak archivních pramenů o postižení emancipačního procesu německých zemědělců v českých zemích sklonku 19. a počátku 20. století, a to jak v oblasti sociální, ekonomické, tak politické. Bude sledovat a analyzovat proces formování jeho institucionálních reprezentací završený založením Deutsche Agrarpartei in Böhmen. Ta představovala před I. světovou válkou nejvýznamnější německou občanskou stranu v Čechách. Ambice strany však záhy překročily tento region. Strana aspirovala na politické a hospodářské vedení německých zemědělců v celém Předlitavsku. Výsledky výzkumu otevřou nové obzory v bádání o dějinách Němců v českých zemích, ať se již jedná o zkoumání německého agrarismu a jeho zdrojů, jeho styčné body s agrarismem evropským a samozřejmě i českým. Členové týmu budou publikovat vědecké studie, výsledky budou průběžně prezentovány na mezinárodních konferencích, v posledním roce řešení bude vydána syntetická monografie.

 

Velký experiment socialistické moderny (Příčiny, způsoby legitimizace a sociální praxe likvidace historického města Most)

GAČR, M. Spurný (postdoktorský grant, Ústav pro soudobé dějiny AVČR)

Na základě pramenného výzkumu příčin, způsobů prosazování a dobového ospravedlnění likvidace historického města Most a jeho přeměny v moderní socialistické město (rámcově v letech 1955-1980) jsou v rámci tohoto projektu analyzovány především dvě zásadní témata poválečného vývoje českých zemí:
1/ transformace  českého pohraničí, které se po roce 1945 stalo laboratoří moderní společnosti i nového přístupu ke krajině a
2/ proměny hierarchií a soupeření různých ideových či ideologických konceptů v socialistické diktatuře; ty budou demonstrovány na konkrétním příkladu prosazování záměru likvidace a transformace Mostu.
Projekt se nadto dotýká širšího kontextu ideologie industriální moderny, která má hlubší historické kořeny a není charakteristická pouze pro socialistické diktatury. Téma je analyzováno na diskurzivní úrovni i úrovni politické a lokální sociální praxe.
Výstupem z projektu budou prezentace na výzkumných pracovištích mezinárodní interdisciplinární  workshop, články v českých a zahraničních časopisech a monografie o příčinách a legitimizaci likvidace města Most.

Badatelské projekty, řešené doktorandy ÚHSD:

 

Násilí a legitimita socialistické diktatury v Československu (1968-1989) (O. Cinkajzl, J. Kolář, viz výše)

 

Populární kultura v Čechách na přelomu 19. a 20. stol. (J. Machek, GAUK)

 

Českoslovenští vědci v Orientu (A. Jůnová-Macková, GAČR)

Ukončené grantové projekty:

 

Zdokonalení, intenzifikace, urychlení, přestavba: Hospodářské debaty v Sovětském svazu a Československu 80. let 20. stol. (M. Pullmann, GAČR)

 

Hospodářské elity v českých zemích 1848 - 1948 ve středoevropských nacionálních souvislostech. Formování, hospodářské strategie a společenské role (hl. řešitelé - Štaif, Kubů, spoluřešitelé – Jakubec, Jančík, Šouša, Rákosník, Bělič atd., VZ MŠMT „České země uprostřed Evropy“)

 

Sozialistische Diktatur als Sinnwelt (M. Pullmann, M. Spurný, VW-Stiftung)

 

Hospodářský nacionalismus a multietnicita v Čechách 1859-1945 (D. Jančík, GAUK)

 

Wirtschaftsnationalismus in Mitteleuropa (E. Kubů, VW-Stiftung).

 

Arizace a germanizace cenných papírů za druhé světové války (D. Jančík, MZV),

 

Společenské a politické aspekty arizačního procesu v českých zemích v letech 1938-1945. Profitenti rasové a národní persekuce (E. Kubů a D. Jančík, MZV),

 

K novověkým sociálním dějinám č. zemí. Sociální dějiny dnes (Kárník, Čechurová, GAČR)

Aktuality

Úřední hodiny během června a července 2020 jsou upraveny na:

Pondělí 12:00 - 16:00

...
03. červen 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

...

26. květen 2020

Od 25. 5. 2020 obnovuje prof. Štaif své prezenční konzultace, každé pondělí od 13:30 hodin...

22. květen 2020

Vážné studentky, vážení studenti,

dne 30. 4. 2020 od 13:30 do 15:30 začíná doc. Spurný...

27. duben 2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády o postupném uvolňování...

16. duben 2020

V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky rozhodlo vedení...

13. březen 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s šířením koronavirové infekce je z...

10. březen 2020

Historické ústavy (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají výběrové řízení na stipendijní...

25. únor 2020

Srdečně Vás zveme na informační webináře programu FUBiS při Freie Universität Berlin, které...

23. únor 2020