Filozofická Fakulta

ÚHSD

Bakalářská zkouška

Studijní předpisy a řády

Základní informace

Bakalářské studium historie je ukončeno státní závěrečnou zkouškou.

Ke státní bakalářské zkoušce se studující přihlašuje v termínech určených harmonogramem příslušného akademického roku. Podle tohoto harmonogramu předkládá své studijní výsledky ke kontrole plnění studijních povinností, odevzdává bakalářskou práci ve dvou exemplářích na sekretariát pracoviště, organizující bakalářskou zkoušku (viz následující odstavec), a nahrává elektronickou verzi své práce do SISu.

Únorový termín BZK zajišťuje organizačně Ústav hospodářských a sociálních dějin, červnový termín Ústav českých dějin a zářijový termín Ústav světových dějin. Červnový termín BZK určuje ze dvou možností, daných v harmonogramu, Ústav českých dějin.

Další náležitosti a podrobnosti státní bakalářské zkoušky určuje Studijní a zkušební řád UK (link) a Pravidla pro organizaci studia na FF UK (link).

 

Struktura zkoušky

Státní bakalářská zkouška má ústní podobu a probíhá před komisí, která je nejméně tříčlenná. Zkouška sestává ze dvou samostatně hodnocených celků: (I.) obhajoby bakalářské práce a rozpravy k této práci a (II.) ústní zkoušky z historie. Tyto dvě části zkoušky se konají buď ve stejném dni anebo ve dvou různých dnech, a to podle rozpisu, zveřejněném na webu příslušného Ústavu, zajišťujícího BZK.

Studující předkládá seznam přečtené literatury a dává jej k dispozici zkušební komisi v den konání BZK.

 

Průběh zkoušky

(ad I.) Obhajoba bakalářské práce a rozprava k této práci

Obhajoba bakalářské práce je zpravidla první částí státní závěrečné zkoušky. Nejpozději pět dní před konáním obhajoby obdrží studující prostřednictvím SISu oba posudky – školitelský i oponentský. Na jejich základě se připravuje k obhajobě, kde pak může nahlížet do vlastních poznámek a reagovat na výhrady či náměty obou posudků.

Postup obhajoby následující: nejdříve (a) autor(ka) krátce (asi na 5 min.) představí základní teze a výsledky své práce, načež se (b) představí shrnutí obou posudků. Dále (c) autor(ka) reaguje na posudky a jejich podněty a konečně se (d) otevře závěrečná rozprava. Celkově trvá obhajoba bakalářské práce asi 30 min.

(ad II.) Ústní zkouška z historie

Ústní zkouška z historie zpravidla navazuje na obhajobu bakalářské práce a sestává z tří částí: (1) obecných dějin, (2) českých dějin a (3) hospodářských a sociálních dějin. Ke každé z těchto tří částí ústní zkoušky položí komise dvě konkrétní otázky, a to tak, že jedna je ze staršího a jedna z novějšího období (v případě (1) a (2)), resp. se jedna týká hospodářských a jedna sociálních dějin (v případě (3)).

Odpovídat na zadané otázky může studující v libovolném pořadí.

Ústní zkouška je hodnocena souborně, v případě neúspěchu se opakuje v plném rozsahu.

Aktuality

Vážené studentky, vážení studenti,
dovoluji si Vás touto cestou...

14. říjen 2019

V týdnu od 14. 9. 2019 dochází ke změně ve čtvrtečních úředních hodinách. (...

08. říjen 2019

Tento týden se konzultační hodiny prof. Kubů přesunují na čtvrtek 10. 10. 2019 od 15:50.

...

07. říjen 2019

Výuka PVP Družstevnictví v demokratických a nedemokratických režimech bude zahájena o týden...

06. říjen 2019

Upozorňujeme na prezentaci knih Architekti dlouhé změny (...

01. říjen 2019

Rozvrh na ZS 2019 byl právě uveřejněn...

19. září 2019

Zveme Vás na Workshop Politika ulice:konflikty, identity a veřejný prostorv 19. století...

05. září 2019

V sekci O ústavu/Projekt rozvoje byla zveřejněna aktuální vize prof. Jakubce. K prostudování...

09. leden 2019