Filozofická Fakulta

ÚHSD

Prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.

Odborný profil:

Profesor, vedoucí Semináře hospodářských dějin.

Odborné zaměření:

  • Moderní hospodářské dějiny
  • Dějiny bankovnictví
  • Dějiny ekonomických teorií

Kontakt:

email: drahomir.jancik(at)ff.cuni.cz

Curriculum Vitae:

  • 1967-1972: studium FF UK; obor dějepis – český jazyk a literatura
  • 1972 –1976: Státní ústřední archiv v Praze; odborný archivář
  • 1976 –1981: odborný asistent; Katedra dějepisu Pedagogické fakulty UK
  • 1981 –1990: Katedra obecných dějin a pravěku FF UK
  • 1990 –1998: Katedra/Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
  • 1998: docent; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
  • 2008: profesor; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

Výběrová bibliografie:

Jančík D. / Kubů E. (eds.): Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci / převahu v českých zemích (1859 – 1945), Praha – Dokořán (cca 400 str.); v nakladatelství – vydání plánováno na březen 2011

Jančík D. / Kubů E. / Šouša J. / unter Mitwirkung von Novotný J.: Arisierungsgewinnler. Die Rolle der deutschen Banken bei der „Arisierung“ und Konfiskation jüdischer Vermögen im Protektorat Böhmen und Mähren (1939-1945), Wiesbaden – Harrassowitz Verlag (cca 460 str.); v nakladatelství – vydání plánováno na leden-únor 2011

Jančík, D. – Kubů, E. – Šouša, J.: „Aryanization“ and Social Change in the Bohemian Lands, 1938-1945. Acquisition of Jewish Properte – an Instrument of Social Rise for the New Owners. In: Herbert Matis – Andreas Resch – Dieter Stiefel (eds.): Unternehmertum im Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft. Unternehmerische Aktivitäten in historischer Perspektive. Beiträge gesammelt zu Ehren von Alice Teichova. Wien / Berlin 2010, LIT Verlag GmbH &Co. KG/ LIT Verlag Dr. W. Hopf, s. 215-250, ISBN 978-3-643-50215-5.

Jančík, D. – Kubů, E. – Šouša, J.: „Arizace“ a sociální změna v českých zemích1938-1945. Akvizice židovského majetku – instrument sociálního vzestupu nového vlastníka. In: Eduard Nižňanský – Ján Hlavinka (eds.): Arizácie, Bratislava 2010, Vydavateĺstvo STIMUL – Centrum informatiky a vzdelávania FiF UK, s. 81-112, ISBN 978-80-89236-85-5.

Jančík, D.: Veränderungen im Raum für Unternehmenstätigkeit in den böhmischen Ländern in der Zeit des Übergangs von der limitierten Demokratie zur komunistischen Diktatur. in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen – Prague Economic and Social History Papers 2010, Bd./Vol. 11, s. 11-26, ISSN: 1803-7518.

JANČÍK, D.: Hospodářský plán v Československu a jeho aktéři (Od dvouletky k pětiletce); In: Historie a cestovní ruch. Perspektivní a podnětné spojení. 1. vyd. 2009, Praha: Vysoká škola obchodní Praha; s. 135-145. ISBN 978-80-86841-10-6//_//324.

JANČÍK, D.: „Skládaje štěstí své budoucnosti do rukou Vaší Excelence…“ O vztahu žáka Karla Engliše k učiteli Albínu Bráfovi; In: Historik na Moravě. 1. vyd. 2009, Brno: Matice moravská; s. 159-168. ISBN 978--80-86488-57-8//_//905.

JANČÍK, D.: Slovenský hospodářský nacionalismus jako „ideologie industrializace“; In: O hospodářskou národní državu. 1. vyd. 2009, AUC-Studia historica. Praha: Karolinum; s. 77-89. ISBN 978-80-246-1391-8//_//263.

Jančík, D.: Die Rolle der Unternehmerelite im wirtschaftspolitischen System der Tschechoslowakei in den dreißiger Jahren des 20. Jhs, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen = Prague Economic and Social History Papers, 1, Praha 2008, s. 33-42.

Jančík, D.: Die tschechoslowakischen Währungsreformen – Abrechnungen nach den Weltkriegen. in: „Discourses – Diskuse“: Essays for – Beiträge zu Mikuláš Teich, Prague/Vienna, 2008, s. 249-260.

Jančík, D.: Metody germanizace českého hospodářského prostoru v období německé okupace na příkladu Báňské a hutní společnosti Praha, in: Acta oeconomica pragensia, roč. 16, 2008, s. 53-65.

Jančík, D.: Od regionálních finančních elit k elitám metropolitním na příkladu Úvěrní banky v Kolíně/Pražské úvěrní banky, in: Kubů, E. − Šouša, J. (edd.), Finanční elity v českých zemích (Československu) 19 a 20. století, Praha, 2008, s. 110-148.

Jančík, D., Kubů, E.: Hospodářský vývoj na přelomu 20. a 21. století, in: Sirůček P. (ed.), Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj – současnost – výhledy), Slaný 2007, s. 202-237.

Jančík, D., „Diplomat z hotelu „Alcron“: Společenské sítě a interakce českých hospodářských elit na příkladu Jana Jiřího Rückla, in: Jíšová, K. – Fejtová, O. – Kreuz, P. – Pešek, J. – Svatošová, H. (edd.), V komnatách paláců – v ulicích měst: Sborník příspěvků věnovaných Václavu Ledvinkovi k šedesátým narozeninám, Praha 2007, s. 204-229.

Jančík, D.: Les „activités d´aryanisation“ de la Böhmische Escompte-Bank dans le protectorat de Bohéme et de Moravie entrée 1939 et 1945, in: Revue d´histoire de la shoah: La Revue du Centre de documentation juive contemporaine, No 186, 2007 (Spoliations en Europe) Paris, s. 165-193.

Jančík, D.: Vývoz československého uranu do Sovětského svazu v letech 1946-1959, in: Půl století hospodářských dějin: Sborník k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy, CSc., Acta oeconomica pragensia: Vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze, roč. 15, č. 7, 2007, s. 194-208.

Jančík, D.: Počátky Poradního sboru pro otázky hospodářské jako nástroje společenského konsenzu, in: Hájek, J. – Šedivý, I. – Tomáš, F. (edd.), Na pozvání Masarykova ústavu 3, Praha 2007, s. 39-49.

Jančík, D.: Zprostředkovatelské aktivity Jana Jiřího Rückla vůči ĺudové straně v letech 1934-1937, in: Svoboda, M. (sest.), Svět historie – historikův svět: Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, Liberec 2007, s. 337-370.

Jančík, D.: Hospodářské elity a politické moc v meziválečném Československu, in: Štaif, J. (ed.), Moderní podnikatelské elity: Metody a perspektivy bádání, Praha 2007, s. 54-76.

Jančík, D.: Rozporuplné vítězství Pittsburské dohody v neklidném roce 1938, in: Inter laurum et olivam: Sborník k 60. narozeninám profesorky Marie Bláhové, AUC – Philosophica et Historica 1-2/2002, Z pomocných věd historických XVI, Praha 2007, s. 777-790.

Jančík, D.: Die tschechoslowakische Wirtschaftspolitik und der slowakische Regionalismus zwischen 1918-1938, in: Müller, Uwe (Hrsg.), Ausgebeutet oder alimentiert? Regionale Wirtschaftspolitik und nationale Minderheiten in Ostmitteleuropa (1867-1939), Berlin 2006, s. 179-212.

Jančík, D.: Sázka na svět včerejška: Vojtech Tuka v roli maďarského rezidenta, in: Hájek, J. – Kocian, J. – Zítko, M. (edd.): Fragmenty dějin: Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta, Praha 2006, s. 119-138.

Jančík, D.: Založení Úvěrové banky Kolín – projev podnikatelské strategie regionálních hospodářských elit, in: Kaiserová, K. (ed.), Duch zakladatelů: Průmyslová společnost a společenská emancipace = Der Geist der Gründner: Industriegesellschaft und gesellschaftliche Emanzipation, Ústí nad Labem 2006, s. 47-53.

Jančík, D., Kubů, E.: Der erste Versuch einer Reform der zentralen Planwirtschaft in der Tschechoslowakei, in: Boyer, C. (Hg.), Sozialistische Wirtschaftsreformen: Tschechoslowakei und DDR im Vergleich, Frankfurt am Main 2006, s. 3-61.

Jančík, D., Kubů, E.: Zwischen Planbefehl und Markt: Der Diskurs der zweiten tschechoslowakischen Wirtschaftsreform in: Boyer, C.(Hg.), Sozialistische Wirtschaftsreformen: Tschechoslowakei und DDR im Vergleich, Frankfurt am Main 2006, s. 63-123.

Jančík, D.: The Economic Consequenses of the Czechoslovak-Romanian Alliance During the Interwar Period, in: Tůma, O. – Jindra, J. (eds.), Czechoslovakia and Romania in the Versailles System, Praha 2006, s. 64-78.

Jančík, D.: Zásady a průběh znárodňování v roce 1945 (a podíl národohospodářských elit sociální demokracie), in: Fajmon, H. – Balík, S. – Hloušková, K. (edd.), Dusivé objetí: Historické a politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů, Brno 2006, s. 96-111.

Jančík, D., Kubů, E.: Bankéř a finančník: Případ Karla Engliše, in: Fasora, L. – Hanuš, J. – Malíř, J. – Vykoupil, L. (edd.), Člověk na Moravě v první polovině 20. století, Brno 2006, s. 129-145.

Více viz Bibliografie.

Aktuality

Doc. Rákosník ruší v pondělí 15. 1. ze zdravotních důvodů své konzultační hodiny.

14. leden 2018

Ve dnech 9. a 10. dubna 2018 proběhne v Brně 5. ročník mezinárodní doktorandské konference...

29. Prosinec 2017

Muzeum Říčany nabízí práci ve vedení historické sekce muzea. Životopis a motivační dopis je...

18. Prosinec 2017

V pondělí 11. prosince se ve Šporkově paláci v Hybernské koná závěrečné kolokvium soutěže ...

30. Listopad 2017

Dovolujeme si vás informovat o vyhlášení veřejné sbírky Pomozme knihovně na podporu zničené...

04. říjen 2017

Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea nabízí neplacené stáže ve Sbírce Muzea...

29. březen 2017

Sekretářka katedry žádá studenty, aby v případě, že chtějí zapsat atestaci, kterou mají v indexu...

12. září 2016