Filozofická Fakulta

ÚHSD

Prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.

Odborný profil:

Profesor, vedoucí Semináře hospodářských dějin.

Odborné zaměření:

  • Moderní hospodářské dějiny
  • Dějiny bankovnictví
  • Dějiny ekonomických teorií

Kontakt:

email: drahomir.jancik(at)ff.cuni.cz

Curriculum Vitae:

  • 1967-1972: studium FF UK; obor dějepis – český jazyk a literatura
  • 1972 –1976: Státní ústřední archiv v Praze; odborný archivář
  • 1976 –1981: odborný asistent; Katedra dějepisu Pedagogické fakulty UK
  • 1981 –1990: Katedra obecných dějin a pravěku FF UK
  • 1990 –1998: Katedra/Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
  • 1998: docent; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
  • 2008: profesor; Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

Výběrová bibliografie:

Jančík D. / Kubů E. (eds.): Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci / převahu v českých zemích (1859 – 1945), Praha – Dokořán (cca 400 str.); v nakladatelství – vydání plánováno na březen 2011

Jančík D. / Kubů E. / Šouša J. / unter Mitwirkung von Novotný J.: Arisierungsgewinnler. Die Rolle der deutschen Banken bei der „Arisierung“ und Konfiskation jüdischer Vermögen im Protektorat Böhmen und Mähren (1939-1945), Wiesbaden – Harrassowitz Verlag (cca 460 str.); v nakladatelství – vydání plánováno na leden-únor 2011

Jančík, D. – Kubů, E. – Šouša, J.: „Aryanization“ and Social Change in the Bohemian Lands, 1938-1945. Acquisition of Jewish Properte – an Instrument of Social Rise for the New Owners. In: Herbert Matis – Andreas Resch – Dieter Stiefel (eds.): Unternehmertum im Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft. Unternehmerische Aktivitäten in historischer Perspektive. Beiträge gesammelt zu Ehren von Alice Teichova. Wien / Berlin 2010, LIT Verlag GmbH &Co. KG/ LIT Verlag Dr. W. Hopf, s. 215-250, ISBN 978-3-643-50215-5.

Jančík, D. – Kubů, E. – Šouša, J.: „Arizace“ a sociální změna v českých zemích1938-1945. Akvizice židovského majetku – instrument sociálního vzestupu nového vlastníka. In: Eduard Nižňanský – Ján Hlavinka (eds.): Arizácie, Bratislava 2010, Vydavateĺstvo STIMUL – Centrum informatiky a vzdelávania FiF UK, s. 81-112, ISBN 978-80-89236-85-5.

Jančík, D.: Veränderungen im Raum für Unternehmenstätigkeit in den böhmischen Ländern in der Zeit des Übergangs von der limitierten Demokratie zur komunistischen Diktatur. in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen – Prague Economic and Social History Papers 2010, Bd./Vol. 11, s. 11-26, ISSN: 1803-7518.

JANČÍK, D.: Hospodářský plán v Československu a jeho aktéři (Od dvouletky k pětiletce); In: Historie a cestovní ruch. Perspektivní a podnětné spojení. 1. vyd. 2009, Praha: Vysoká škola obchodní Praha; s. 135-145. ISBN 978-80-86841-10-6//_//324.

JANČÍK, D.: „Skládaje štěstí své budoucnosti do rukou Vaší Excelence…“ O vztahu žáka Karla Engliše k učiteli Albínu Bráfovi; In: Historik na Moravě. 1. vyd. 2009, Brno: Matice moravská; s. 159-168. ISBN 978--80-86488-57-8//_//905.

JANČÍK, D.: Slovenský hospodářský nacionalismus jako „ideologie industrializace“; In: O hospodářskou národní državu. 1. vyd. 2009, AUC-Studia historica. Praha: Karolinum; s. 77-89. ISBN 978-80-246-1391-8//_//263.

Jančík, D.: Die Rolle der Unternehmerelite im wirtschaftspolitischen System der Tschechoslowakei in den dreißiger Jahren des 20. Jhs, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen = Prague Economic and Social History Papers, 1, Praha 2008, s. 33-42.

Jančík, D.: Die tschechoslowakischen Währungsreformen – Abrechnungen nach den Weltkriegen. in: „Discourses – Diskuse“: Essays for – Beiträge zu Mikuláš Teich, Prague/Vienna, 2008, s. 249-260.

Jančík, D.: Metody germanizace českého hospodářského prostoru v období německé okupace na příkladu Báňské a hutní společnosti Praha, in: Acta oeconomica pragensia, roč. 16, 2008, s. 53-65.

Jančík, D.: Od regionálních finančních elit k elitám metropolitním na příkladu Úvěrní banky v Kolíně/Pražské úvěrní banky, in: Kubů, E. − Šouša, J. (edd.), Finanční elity v českých zemích (Československu) 19 a 20. století, Praha, 2008, s. 110-148.

Jančík, D., Kubů, E.: Hospodářský vývoj na přelomu 20. a 21. století, in: Sirůček P. (ed.), Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj – současnost – výhledy), Slaný 2007, s. 202-237.

Jančík, D., „Diplomat z hotelu „Alcron“: Společenské sítě a interakce českých hospodářských elit na příkladu Jana Jiřího Rückla, in: Jíšová, K. – Fejtová, O. – Kreuz, P. – Pešek, J. – Svatošová, H. (edd.), V komnatách paláců – v ulicích měst: Sborník příspěvků věnovaných Václavu Ledvinkovi k šedesátým narozeninám, Praha 2007, s. 204-229.

Jančík, D.: Les „activités d´aryanisation“ de la Böhmische Escompte-Bank dans le protectorat de Bohéme et de Moravie entrée 1939 et 1945, in: Revue d´histoire de la shoah: La Revue du Centre de documentation juive contemporaine, No 186, 2007 (Spoliations en Europe) Paris, s. 165-193.

Jančík, D.: Vývoz československého uranu do Sovětského svazu v letech 1946-1959, in: Půl století hospodářských dějin: Sborník k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy, CSc., Acta oeconomica pragensia: Vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze, roč. 15, č. 7, 2007, s. 194-208.

Jančík, D.: Počátky Poradního sboru pro otázky hospodářské jako nástroje společenského konsenzu, in: Hájek, J. – Šedivý, I. – Tomáš, F. (edd.), Na pozvání Masarykova ústavu 3, Praha 2007, s. 39-49.

Jančík, D.: Zprostředkovatelské aktivity Jana Jiřího Rückla vůči ĺudové straně v letech 1934-1937, in: Svoboda, M. (sest.), Svět historie – historikův svět: Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, Liberec 2007, s. 337-370.

Jančík, D.: Hospodářské elity a politické moc v meziválečném Československu, in: Štaif, J. (ed.), Moderní podnikatelské elity: Metody a perspektivy bádání, Praha 2007, s. 54-76.

Jančík, D.: Rozporuplné vítězství Pittsburské dohody v neklidném roce 1938, in: Inter laurum et olivam: Sborník k 60. narozeninám profesorky Marie Bláhové, AUC – Philosophica et Historica 1-2/2002, Z pomocných věd historických XVI, Praha 2007, s. 777-790.

Jančík, D.: Die tschechoslowakische Wirtschaftspolitik und der slowakische Regionalismus zwischen 1918-1938, in: Müller, Uwe (Hrsg.), Ausgebeutet oder alimentiert? Regionale Wirtschaftspolitik und nationale Minderheiten in Ostmitteleuropa (1867-1939), Berlin 2006, s. 179-212.

Jančík, D.: Sázka na svět včerejška: Vojtech Tuka v roli maďarského rezidenta, in: Hájek, J. – Kocian, J. – Zítko, M. (edd.): Fragmenty dějin: Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta, Praha 2006, s. 119-138.

Jančík, D.: Založení Úvěrové banky Kolín – projev podnikatelské strategie regionálních hospodářských elit, in: Kaiserová, K. (ed.), Duch zakladatelů: Průmyslová společnost a společenská emancipace = Der Geist der Gründner: Industriegesellschaft und gesellschaftliche Emanzipation, Ústí nad Labem 2006, s. 47-53.

Jančík, D., Kubů, E.: Der erste Versuch einer Reform der zentralen Planwirtschaft in der Tschechoslowakei, in: Boyer, C. (Hg.), Sozialistische Wirtschaftsreformen: Tschechoslowakei und DDR im Vergleich, Frankfurt am Main 2006, s. 3-61.

Jančík, D., Kubů, E.: Zwischen Planbefehl und Markt: Der Diskurs der zweiten tschechoslowakischen Wirtschaftsreform in: Boyer, C.(Hg.), Sozialistische Wirtschaftsreformen: Tschechoslowakei und DDR im Vergleich, Frankfurt am Main 2006, s. 63-123.

Jančík, D.: The Economic Consequenses of the Czechoslovak-Romanian Alliance During the Interwar Period, in: Tůma, O. – Jindra, J. (eds.), Czechoslovakia and Romania in the Versailles System, Praha 2006, s. 64-78.

Jančík, D.: Zásady a průběh znárodňování v roce 1945 (a podíl národohospodářských elit sociální demokracie), in: Fajmon, H. – Balík, S. – Hloušková, K. (edd.), Dusivé objetí: Historické a politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů, Brno 2006, s. 96-111.

Jančík, D., Kubů, E.: Bankéř a finančník: Případ Karla Engliše, in: Fasora, L. – Hanuš, J. – Malíř, J. – Vykoupil, L. (edd.), Člověk na Moravě v první polovině 20. století, Brno 2006, s. 129-145.

Více viz Bibliografie.

Aktuality

Vážené studentky, vážení studenti,

Prácheňské muzeum v Písku připravuje na rok 2019...

19. duben 2018

17. 4. 2018 proběhne na Klinice přednáška Anny Hájkové o problematice homosexuálních vztahů v...

02. duben 2018

Do 15. 4. 2018 je možné posílat abstrakty pro workshop ...

04. březen 2018

Rozvrh pro letní semestr 2017/2018 byl uveřejněn...

17. únor 2018

Zveme vás na mezinárodní konferenci Morava v čase převratů a změn 1848 - 1918,...

17. únor 2018

Ve dnech 9. a 10. dubna 2018 proběhne v Brně 5. ročník mezinárodní doktorandské konference...

29. Prosinec 2017