Filozofická Fakulta

ÚHSD

Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, PhD.

Professional Profile:

Associate Professor, Member of the Department of Social History, Assistant of the Institute of Economic and Social History

Fields of research:

 • Modern Social History
 • History of the Welfare State
 • Social Theory

Kontakt:

email: rakojaff(at)ff.cuni.cz

Curriculum Vitae:

 • 1999: graduation of bachelor degree (Bc.); Intitute of General Education.
 • 1996 - 2001: master degree (Mgr.) in History and Political Science; Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague.
 • 2002: examina rigorosa (PhDr.); Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague.
 • 2004: dissertation (PhD.), Economic and Social History; Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague.
 • 2005: senior lecturer; Institute of Economic and Social History, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague.
 • 2005: graduation of master degree; Faculty of Law, Charles University in Prague.
 • 2006: examina rigorosa (JUDr.); Faculty of Law, Charles University in Prague.
 • 2011: associate professor; Institute of Economic and Social History, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague.

Selection of Bibliography:

RÁKOSNÍK, J.: Tvůrce dějin, anebo zajatec historických okolností?, in: BÁRTA, M., KOVÁŘ, M. a kol: Civilizace a dějiny: K roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě, Praha: Academia, 2017, s. 23-38.

RÁKOSNÍK, J., ŠUSTROVÁ, R.: Rodina v zájmu státu. Populační růst a instituce manželství v českých zemích 1918-1989, Praha: Nakladatelství lidové noviny, 2016, 282 s., ISBN: 978-80-7422-378-5

RÁKOSNÍK, J.: Otázka sociální, in: CERMAN, I. a kol.: Habsburkové 1740-1918: vznikání občanské společnosti, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 673-690, 978-80-7422-483-6

RÁKOSNÍK, J.: Konstitucionalismus a právní kultura, in: CERMAN, I.. a kol.: Habsburkové 1740-1918: vznikání občanské společnosti, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 419-436, 978-80-7422-483-6

RÁKOSNÍK, J., PULLMANN, M.: Proměny sociální struktury českých zemí, in: JINDRA, Z., JAKUBEC, I., a kol.: Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie, Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN: 978-80-246-2945-2

RÁKOSNÍK, J.: Problém nezaměstnanosti za velké hospodářské krize, in: KUBŮ, E., SOUKUP, J., ŠOUŠA, J.: Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století: cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace, Praha, Ostrava: Nová tiskárna Pelhřimov, 2015, s. 219-250.

RÁKOSNÍK, J.: Otázka sociální, in: ČECHUROVÁ, J., RANDÁK, J. a kol.: Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014, s.509-528, ISBN: 978-80-7422-309-9; 978-80-7308-556-8

RÁKOSNÍK, J.: Industrializace, in: ČECHUROVÁ, J., RANDÁK, J. a kol.: Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014, s . 485-508, ISBN: 978-80-7422-309-9; 978-80-7308-556-8

RÁKOSNÍK, J.: Oblast sociální politiky, in: NEŠPOR, Z. a kol.: Dějiny české sociologie, Praha: Academia, 2014, s. 253-262.

RÁKOSNÍK, J., PULLMANN, M.: Marxism and Czech Historical Thinking, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen, Sv. 18, č. 2, 2013, s. 114-125.

RÁKOSNÍK, J.: Kontinuita a diskontinuita vývoje sociálního státu v Československu (1918-1956), Soudobé dějiny Roč. 20, č. 1-2, 2013, s. 15-39.

RÁKOSNÍK, J.: Světové dějiny hospodářství: Od nasycených tlup migrujících k hladovým miliardám usedlých?, in: BÁRTA, M., KOVÁŘ, M. a kol: Civilizace a dějiny: historie světa pohledem dvaceti českých vědců, Praha: Academia, 2013, s. 361-384, ISBN:978-80-200-2301-8

RÁKOSNÍK, J., TOMEŠ, I. a kol.: Sociální stát v Československu: právně-institucionální vývoj v letech 1918-1992, Praha: Auditorium, 2012, 416 s., ISBN:978-80-87284-30-8

RÁKOSNÍK, J., NOHA, J.: Kapitalismus na kolenou: dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929-1934, Praha: Auditorium, 2012, 333 s. ISBN: 978-80-87284-29-2

RÁKOSNÍK, J.: Glück als Kampf um Anerkennung der Arbeiterklasse, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen, Praha: Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte sv. 14, 2011, s. 108-119.

RÁKOSNÍK, J.: Dlouhá 30. léta (1929-1945): konceptuální přístupy k transformaci modernity. Dějiny - teorie - kritika 7, č. 2, 2010, s. 222-238.

RÁKOSNÍK, J.: Die tschechoslowakische Verfassung aus dem Jahre 1920 und das Problem der politischen Parteien, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen, Praha: Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte sv. 11, 2010, s. 109-121.

RÁKOSNÍK, Jakub: Sovětizace sociálního státu: Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu v letech 1945 – 1960, Praha: Filozofická fakulta UK, 2010, 503 s. ISBN: 978-80-7308-303-8

RÁKOSNÍK, Jakub: Der Sozialliberale Karel Kramář (1860-1937). In: FASORA, L. – HANUŠ, J. – MALÍŘ, J. (ed.): Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914, München: Martin Meidenbauer, 2010, s. 151-173. ISBN: 978-3-89975-192-5

RÁKOSNÍK, Jakub: Lev Winter (1876-1935) – Architekt der tschechoslowakischen Sozialpolitik. In: FASORA, L. – HANUŠ, J. – MALÍŘ, J. (ed.): Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914, München: Martin Meidenbauer, 2010, s. 151-173. ISBN: 978-3-89975-192-5

RÁKOSNÍK, J.: Czechoslovak Social Politics and Its Representatives in the London Exile during Second World War; In: Prague Papers on the History of International Relations. 1. vyd., 2009, Prague: Faculty of Arts and Philosophy of the Charles University; s. 429-443. ISBN 978-80-7308-254-3.

RÁKOSNÍK, J.: Dědictví finanční krize z roku 1929; In: Dějiny a současnost. 2009, roč. 31, č. 1, s. 32-35. ISSN 0418-5129.

RÁKOSNÍK, J.: Der Klassenkampf in der tschechoslowakischen marxistischen Historiographie; In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. 2009, roč. 9, č. 1, s. 111-124. ISSN 1803-7518.

RÁKOSNÍK, J.: Jan Slavík marxistou?; In: Život plný střetů: Dílo a odkaz historika Jana Slavíka (1885-1978). 1. vyd. 2009, Praha: Národní knihovna ČR; s. 141-155. ISBN 978-80-7050-576-2.

RÁKOSNÍK, J.: Nacionalismus a svépomocné dělnické hnutí na přelomu 60. a 70. let 19. století, In: Hájek, J., Jančík, D., Kubů, E. (eds.) O hospodářskou národní državu: Úvahy a stati o moderním českém a německém nacionalismu v českých zemích. LIX vyd. 2009, Philosophica et Historica, Studia Historica LIX. Praha: Karolinum; s. 141-152. ISBN 978-80-246-1391-8.

RÁKOSNÍK, J.: Péče o nezaměstnané ve výmarské republice v komparativní perspektivě; In: Acta Oeconomica Pragensia. 2009, roč. 17, č. 1, s. 78-88. ISSN 0572-3043.

RÁKOSNÍK, J.: a d.: Pracovní právo 1948-1989; In: Vývoj československého práva 1945-1989. 1. vyd. 2009, Praha: Linde; s. 220-236, 609-623. ISBN 978-80-7201-741-6.

RÁKOSNÍK, J.: Sociální stát jako kategorie výzkumu historické sociologie; In: Historická sociologie. 2009, roč. 1, č. 1, s. 65-79. ISSN 1804-0616.

RÁKOSNÍK, J.: Teorie sociálního státu v soudobé historiografii; In: Dějiny-teorie-kritika. 2009, roč. 5, č. 1, s. 36-55. ISSN 1214-7249.

RÁKOSNÍK, J.: a další: Vývoj sociálního zabezpečení 1945-1989; In: Vývoj československého práva 1945-1989. 2009, Praha: Linde; s. 87-90, 236-252, 469-482. ISBN 978-80-7201-741-6.

RÁKOSNÍK, J.: Karel Kramář, národní demokracie a otázky sociální politiky v meziválečném Československu. In: BÍLEK, J. – VELEK, L.: Karel Kramář (1860 – 1937) – Život a dílo, Praha: HÚ AV ČR – MÚ AV ČR 2009, s. 550-562. ISBN 978-80-86495-58-3., ISSN 1210-6860

RÁKOSNÍK, J.: Housing Policy of Communist Czechoslovakia in 1948 – 1960, The Twentieth Century/Dvacáté století, 2009, no. 2, p. 51-61. ISSN: 1803-750X.

RÁKOSNÍK, J.: Třídní boj v marxistické historiografii, in: JIROUŠEK, B. a kol.: Proměny diskursu české marxistické historiografie. (Kapitoly z historiografie 20. století), České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008 s. 287-300.

Rákosník, J.: Naše zlatá léta: Mýtus ekonomické vyspělosti první republiky, in: Dějiny a současnost, roč. 30, č. 3, 2008, s. 14-16.

Rákosník, J.: Die Eliten des tschechoslowakischen Genossenschaftswesens in der Zwischenkriegszeit, in: Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen, 2008, s. 51-58.

Rákosník, J.: Odvrácená tvář meziválečné prosperity: Nezaměstnanost v Československu v letech 1918-1938, Praha, 2008, 461 s.

Rákosník, J., Jakubec, I.: Ústřední jednota hospodářských družstev (1896-1938): Charakteristika vedoucích činitelů, in: Kubů, E. − Šouša, J. (edd.), Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století, Praha, 2008, s. 342-379.

Rákosník, J., Pullmann, M.: "Dělnická třída" v moderní sociální historiografii, in: Dějiny-teorie-kritika, roč. 2, 2008, s. 271-288

Rákosník, J.: Odborové organizace v počátcích Československa, in: Na pozvání Masarykova ústavu, 3, Praha 2007, s. 56-70.

Rákosník, J.: Anglický chudinský zákon z roku 1834: Část I.: Krize alžbětinské chudinské péče, in: Historický obzor, roč. 18, č. 3/4, 2007, s. 57-65.

Rákosník, J.: Anglický chudinský zákon z roku 1834: Část II.: Budování moderní chudinské péče (1814-1834), in: Historický obzor, roč. 18, č. 5/6, 2007, s. 110-119.

Rákosník, J.: Demokracie bez tajných voleb: Radikální návrhy Františka Weyra na reformu volebního systému. in: Machát, Z. – Slačálek, O. – Znoj, M. (ed.), Nezapomenuté historie: Sborník k 70. narozeninám Františka Svátka, Brno 2007, s. 133-144.

Rákosník, J.: Sociální ústav 1920-1941 – mozkové centrum československé sociální politiky, in: Svoboda, M. (sest.), Svět historie – historikův svět: Sborník profesoru Kvačkovi, Liberec 2007, s. 295-316.

Rákosník, J.: Elity družstevnictví v meziválečném Československu – metodologické a teoretické otázky, in: Štaif, J. (ed.), Moderní podnikatelské elity: Metody a perspektivy bádání, Praha 2007, s. 77-90.

Rákosník, J.: Dělnická třída, postmodernismus a česká historiografie, in: Sklenářová, S. (ed.), České, slovenské a československé dějiny 20. století II: Sborník z mezinárodní konference, Hradec Králové 2007, s. 222-230.

Rákosník, J.: Kramářovy sociálně politické koncepce na přelomu 19. a 20. Století, in: Sborník Národního muzea v Praze, roč. 61, č. 3/4, 2007, s. 35-40.

Rákosník, J.: Limity působení luďáckého odborového hnutí ve 30. letech, in: Šůchová, Xénia (ed.), Ľudáci a komunisti: Súperi? Spojenci? Protivníci?, Prešov 2006, s. 88-101.

Rákosník, J.: Cukr a bič kancléře Bismarcka, in: Historický obzor, roč. 15, č. 5/6, 2004, s. 130-138.

News

Zveme Vás na Workshop Politika ulice:konflikty, identity a veřejný prostorv 19. století...

05. September 2019

V sekci O ústavu/Projekt rozvoje byla zveřejněna aktuální vize prof. Jakubce. K prostudování...

09. January 2019