Filozofická Fakulta

ÚHSD

Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

Professional Profile:

Professor, Member of the Department of Economic History, Assistant Director of the Institute of Economic and Social History

Fields of research:

 • Modern Economic History
 • History of Technology
 • History of Transportation and Infrastructure

Contact:

email: ivan.jakubec(at)ff.cuni.cz

Curriculum Vitae:

 • 1984: examina rigorosa; PhDr.
 • 1984-1986: educational stay; Department of General History and Prehistory, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague.
 • 1986-1989: research assistantship; Department of General History and Prehistory, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague.
 • 1989-1990: professional researcher; Department of General History and Prehistory, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague.
 • 1990: dissertation (CSc.); Department of General History and Prehistory, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague.
 • 1991-1998: senior lecturer; Department/Institute of Economic and Social History, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague.
 • 1998: associate professor; Institute of Economic and Social History, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague.
 • 2005: professor; Institute of Economic and Social History, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague.

Selection of Bibliography:

Books:

JAKUBEC, Ivan, ŠTEMBERK, Jan, Cestovní ruch pod dohledem třetí říše, Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018, 309 s.

JAKUBEC, I., JINDRA, Z. a kol.: Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie, Praha: Karolinum, 2015, 524 s.

JAKUBEC, I.: Transfer inovací: patenty, licence a celní úlevy v meziválečném Československu, Praha: Filozofická fakulta UK, 2014, 154 s.

JAKUBEC, I.: Československo-německé dopravněpolitické vztahy v období studené války se zvláštním zřetelem na železnici a labskou plavbu (1945/1949 -1989), in: AUC – Philosophica et Historica, Monographia, Praha 2007.

JAKUBEC, I.: Schlupflöcher im „Eisernen Vorhang“: Tschechoslowakisch-deutsche Verkehrspolitik im Kalten Krieg: Die Eisenbahn und Elbeschiffahrt 1945-1989, Stuttgart 2006.

Chapters:

JAKUBEC, I. Německé Verkehrsberichte jako dokumenty k československo-německým hospodářským vztahům?, in: DUFEK, P. (eds.), Obchodování v srdci Evropy: o dějinách a pramenech československo-německých hospodářských vztahů (1918-1992), Praha: Národní archiv, 2019, s. 98-107.

JAKUBEC, I. Automobil na divadle. Automobil jako subjekt i objekt v divadelních hrách, in: ŠALANDA, B., ŠTEMBERK, J. a kol. České století motorismu I: kulturní roviny českého motorismu. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019 s. 35-50.

JAKUBEC, I., ŠTEMBERK, J.: Brdy - destinace cestovního ruchu za protektorátu?, in: TOPINKA, J. (eds.), Brdy: krajina, historie, lidéPraha: Státní oblastní archiv v Praze, 2018, s. 240-253.

JAKUBEC, I., ŠTENBERK, J.: „Vůz rozbit, kůň zabit, kočí zůstal bez pohromy." Dopravní neštěstí jako součást lidského života, in: HRDINA, M., BENDOVÁ, E., PIORECKÁ, K. (eds.): Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě: sborník příspěvků z 36. ročníku mezioborové sympozia k problematice 19. století; Plzeň, 25. - 27. února 2016, Praha: Academia, 2017, s. 107 -121.

JAKUBEC, I.: Prague, lieu de la coopération de l'université et de l'école technique au XIXe et début du XIXe siècle, in: EFMERTOVÁ, M., GRELON, A.: Des ingénieurs pour un monde nouveau. Histoire des enseignements électrotechniques (Europe, Amériques) IXe-XXe siecle, P.I.E-Peter Lang S.A., 2016, s. 89-101.

JAKUBEC, I.: Firma Schenker za velké hospodářské krize, in: KUBŮ, E., SOUKUP, J., ŠOUŠA, J. (eds.): Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století. Cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace, Praha, Ostrava: Nová tiskárna Pelhřimov, 2015, s. 281-292.

JAKUBEC, I.: Československo, Německo a patenty. Problematika československo-německého patentového transferu v meziválečném období (1918-1938), in: KOVÁŘ, M., DRŠKA, V. (eds.): Kapitoly z obecných dějin. Panu profesoru s láskou --, Praha: FF UK, 2014, s. 97-211

JAKUBEC, I.: "Laurin & Klement jest nejlepší známkou světa" Václav Klement (1968-1938) a Václav Laurin (1865-1930), in: JANČÍK, D., ŠTOLLEOVÁ, B. (eds.): Pivo, zbraně i tvarůžky. Podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí, Praha: Maxdorf, 2014, s. 35-47.

JAKUBEC, I.: Integration or Decentralization? The Construction of Railways and Waterways in Cisleithania, in: BORODZIEJ, W., HOLUBEC, S., PUTTKAMER, J.: Mastery and Lost Illusions. Space and time in the modernization of eastern und central Europe, De Groyter Oldenbourg, 2014, s. 183-203.

JAKUBEC, I.: Celní úlevy jako faktor zvyšování technické úrovně československého hospodářství?, in: KLEINOVÁ, J. (eds.): Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami, Praha: Národní technické muzeum, 2014, s. 43-54.

JAKUBEC, I.: Der Zentralverband der landwirtschaftlichen Genossenschaften in Prag (Ústřední jednota hospodářských družstev v Praze) als Ausdruck des tschechischen bzw. tschechoslowakischen Agrarismus?, in: KUBŮ, E., LORENZ, T., MÜLLER, U., ŠOUŠA, J. (eds): Agrarrismus und Agrareliten in Ostmitteleuropa, Praha, Berlin: Dokořán BWV, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2013, s. 327-354.

JAKUBEC, I.: Die Reflexion volkswirtschatflicher Themen in der Wiener Wochenzeitschrift Die Zeit, in: MERHAUTOVÁ, L., IFKOVITS, K. (eds.): Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894-1904) und die zentraleuropäische Moderne. Studien – Dokumente, Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Essen: Klartext; Wien: Österreichisches Theatermuseum, 2013, s. 206-218.

JAKUBEC, I.: Transport under Socialism: Case of the Czechoslovak State Railways 1948-1989, in: JACOLIN, H., ROTH, R. (eds.): Eastern European Railways in Transition. Nineteenth to Twenty-first Centuries, Farnham: Ashgate Publishing Ltd, 2013, s. 145-156.

JAKUBEC, I.: Velkorysá síť vodních cest jako „všelék“ předlitavské společnosti?, in: PETRASOVÁ, T., MACHALÍKOVÁ, P. (eds.): Člověk a stroj v české kultuře 19. století, Praha: Academia, 2013, s. 32-42.

JAKUBEC, I., ŠTEMBERK, J.: Čech rakouským ministrem veřejných prací. Ing. RTDr. h.c., svob.p. Trnka Otakar z Laberonu (1871-1919) , in: ČECHUROVÁ, J., ANDRŠ, P., VELEK, L. a kol.: Posláním historik. Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012, s. 198-207.

JAKUBEC, I.: Česko-Slovensko - německé dopravní vztahy od listopadu 1938 do března 1939: vodní doprava, in: KÁBOVÁ, H., ČTVRTNÍK, M. (eds.): Bylo nebylo. Studie (nejen) k dějinám dějepisectví, vzdělanosti a didaktice dějepisu; Věnováno jubileu prof. Zdeňka Beneše, Acta Universitatis Carolinae, Praha: Univerzita Karlova, 2012, s. 231-239. 

JAKUBEC, I.: Od července (1960) do května (1971). Vývoj techniky v Československu v šedesátých letech 20. století, in: LORENCOVÁ, I., NOVOTNÝ, M. (eds): Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století, Praha: Národní technické muzeum, 2011, s. 11-18.

JAKUBEC, I.: Obchod - symptomatické pole nacionálních zápasů, in: JANČÍK D., KUBŮ E. (eds): Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci/ převahu v českých zemích (1859-1945), Praha: Dokořán, 2011, s. 125-167. 

JAKUBEC, I.: Zahraničněobchodní orientace ČSR před a po druhé světové válce (1937-1948), in: NĚMEČEK J. a kol.: Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve 30. a 40. letech 20. století. Hledání východisek, Praha: Historický ústav AV, 2010, s. 409-429. 

JAKUBEC, I.: Verkehrsinfrastruktur und Planung in der Tschechoslowakei nach 1945, in: SCHULZE WESSEL, M., BRENNER, C. (Hg.), Zukunftsvorstellungen und staatliche Planung im Sozialismus. Die Tschechoslowakei im ostmitteleuropäischen Kontext 1945-1989, R. Oldenbourg Verlag München 2010, s. 159-186. ISBN 978-3-486-59640-3. Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum, Bd. 30.

JAKUBEC, I.: Die Transformation der tschechoslowakischen Verkehrsinfrastruktur im Jahre 1918 und 1938. Der Versuch eines Vergleichs, in STELLNER, F. u. a., Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen de Meilensteine 1848-1968, Oeconomica 2010, s. 103-118. ISBN 978-80-245-1672-1.

JAKUBEC, I.: Proměny techniky v Československu v letech 1945 – 1960, in JANOVSKÝ, I., KLEINOVÁ, J., STŘÍTESKÝ, H. (eds.), Věda a technika v Československu v letech 1945-1960, NTM Praha 2010, s.­ 13-20. ISBN 978-80-7037-197-8.

JAKUBEC, I.: Česko(československo)-německé hospodářské propojení příhraničí v oblasti elektrických sítí v meziválečném období, in: Pěšák s noblesou. Pocta P. T. PhDru Janu Hozákovi, Praha 2010, s. 36-44. ISBN 978-80-87489-03-1.

JAKUBEC, I.: Idea Dunajsko-oderského průplavu v 19. a 20. století a její proměny; In: Integration und Desintegration in Mitteleuropa. Pläne und Realität. 1. vyd. 2009, Praha – München : Historický ústav, M. Meidenbauer ; s. 235-256. ISBN 978-3-89975-163-5//_//307.

JAKUBEC, I.: Projevy (hospodářského) nacionalismu v pražské obchodní a živnostenské komoře ve druhé polovině 19. století; In: O hospodářskou národní državu. Úvahy a stati o moderním českém a německém nacionalismu v českých zemích. 1. vyd. 2009, AUC, Philosophica et Historica 1-2005, Studia historica LIX. Praha: Univerzita Karlova – Karolinum; s. 179-188. ISBN 978-80-246-1391-8//_//263.

JAKUBEC, I.: Tři generace podnikatelské rodiny Lannů: Adalbert Lanna senior, Adalbert Lanna junior, Adalbert Franz Lanna; In: Historie a cestovní ruch. Perspektivní a podnětné spojení. Pocta profesoru Vratislavu Čapkovi k 85. narozeninám. 1. vyd. 2009, Praha: VŠO; s. 35-47. ISBN 978-80-86841-10-6//_//324.

JAKUBEC, I.: Zur Einführung des Thomas-Verfahrens in den böhmischen Ländern; In: Das Thomas-Verfahren in Europa. Entstehung – Entwicklung – Ende. 1. vyd. 2009, Essen: Klartext; s. 213-240. K zavedení Thomasova procesu v českých zemích) ISBN 978-3-89861-807-6//_//552.

JAKUBEC, I., RÁKOSNÍK, J., SOUKUP, J., TUMIS, S., VALKOUN, J a další: Zbraně, které změnily svět; 1. vyd. 2009, Praha: Víkend; 208 s. Jeremy Black Tools of War ISBN 978-80-7433-013-1.

JAKUBEC, I., SANDGRUBER, T.: Österreich – Tschechien. Ökonomische Wurzeln und Perspektiven einer Nachbarschaft im 20. Jahrhundert; In: Österreich. Tschechien. Geteilt. Getrennt. Vereint. 1. vyd. 2009, Schallaburg: Niederösterreichische Landesausstellung; s. 154-163. ISBN 9008895009239//_//543.

JAKUBEC, I., SANDGRUBER, R.: Rakousko – Česká republika. Ekonomické kořeny a perspektivy sousedství ve 20. století; In: Česko. Rakousko. Rozděleni – odloučení – spojeni. 1. vyd. 2009, Schallaburg, Jihlava: Dolnorakouská zemská výstava; s. 154-163. ISBN 978-80-86382-27-2//_//534.

JAKUBEC, I., RÁKOSNÍK, J.: Ústřední jednota hospodářských družstev (1868-1938): Charakteristika vedoucích činitelů, in: KUBŮ, E., ŠOUŠA, J. (edd.), Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století, Praha 2008, s. 342-378.

JAKUBEC, I.: Příklady profesní, vzdělávací a společenské emancipace českého obchodnictva a jeho představitelů ve druhé polovině 19. století, in: Svoboda, M. (sest.), Svět historie – historikův svět: Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, Liberec 2007, s. 197-218.

Articles (selection):

JAKUBEC, I. "Ostmark" a protektorát jako destinace říšského cestovního ruchu, Paginae historiae: sborník Národního archivu, sv. 27, č. 2, 2019, s. 142-171.

JAKUBEC, I.: Vývoj vnitrozemské plavby v kontextu politických změn ve 20. století: Labe a OdraČesko-slovenská historická ročenka, Bratislava: VEDA (2017-2018 [vyd. 2018]), s. 269-288.

JAKUBEC, I.: Cestovní ruch v soukolí říšské a protektorátní politiky a legislativy. Autonomismus a "demokracie" za protektorátuPrávněhistorické studie, Praha: Karolinum Sv. 48/1, 2018, s. 35-45.

JAKUBEC, I.: Die Bedeutung des Protektorats Böhmen und Mähren für das Reich aus der Sicht des Tourismus, West Bohemian Historical Review 7/2, 2017, s. 293-330.

JAKUBEC, I.: Cesta Svazu vynálezců do Národního technického muzea. Svaz vynálezců v Praze v letech 1920-1951, Historická sociologie, 1, 2017, s. 73-92.

JAKUBEC, I., ŠTEMBERK, J.: Die Oberste Preibehörde - ein Preisregulator für Tourismusdienstleistungen (1939-1949), Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers, sv. 24, č. 2, 2016, s. 7-22.

JAKUBEC, I., ŠTEMBERK, J.: Tourims during the war? The history of daily life (Alltagsgeschichte) of Inhabitans under the Protectorate of Bohemia and Moravia. The ouline of project, Cross-Border Journal of social and economic and studies 5/1, 2016, s. 4-10.

JAKUBEC, I., OLIVA, J.: La"Flèche slovaque" - le premier train a grande vitesse tchécoslovaque, Revue d'histoire des chemins de fer, 46-47, 2015, s. 77-99.

JAKUBEC, I.: Zäsuren in der Verkehrsinfrastrukturenentwicklung nach 1918 und 1945: Eisenbahnverbindungen und Elbeschifffahrt zwischen der Tschechoslowakei und Deutschland, Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte/Economic History Yearbook, 1, 2014, s. 149-178.

JAKUBEC, I., ŠTEMBERK, J.: Der rechtliche Rahmen als Voraussetzung für die wirtschatliche und technologische Entwicklung: Tschechoslowakisches Eisenbahngesetz 1937, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/ Prague Economic and Social History Papers, vol. 15, 1, 2012, s. 11-27.

JAKUBEC, I.: Die Geschichte eines Vertreters des tschechischen Handelsstandes: Alois Oliva (1822-1889), Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/ Prague Economic and Social History Papers, vol. 14, 1, 2011, s. 97-107. 

JAKUBEC, I.: Der landespatriotisch orientierte Unternehmer Adalbert Lanna sr. (1805-1866), Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/ Prague Economic and Social History Papers, vol. 11, 11, 2010, s. 75-85.

JAKUBEC, I.: Der landespatriotisch orientierte Unternehmer Adalbert Lanna sr. (1805-1866), Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers, vol. 11, 2010, s. 75-85 ISSN 1803-7518

JAKUBEC, I.: Das schwere Los des Fremden? In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. Prague Economic and Social History Papers. 2009, roč. 9, č. 9, s. 127-129. ISSN 1803-7518.

JAKUBEC, I.: Die Mitglieder der Prager Handels- und Gewerbekammer und ihre hohen Beamten als Quelle der wirtschaftlichen (politischen) Elite in den böhmischen Ländern (der Tschechoslowakei) – Eine Analyse des Standes vor dem ersten Weltkrieg; In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. Prague Economic and Social History Papers. 2009, roč. 9, č. 9, s. 53-64. ISSN 1803-7518.

JAKUBEC, I.: Eine neue Firmenpublikation zur Unternehmensgeschichte in Nordböhmen; In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. Prague Economic and Social History Papers. 2009, roč. 9, č. 9, s. 159-162. ISSN 1803-7518.

JAKUBEC, I.: K historii schwarzenberských tuhových dolů; In: Hospodářské dějiny /Economic History. 2009, roč. 24, č. 24, s. 258-259. ISSN 0231-75540.

JAKUBEC, I.: Die Destruktions Mitteleuropas – die Verkehrssituation nach dem Ersten Weltkrieg, Prague Papers on the History of International Relations, 2009, s. 559-568. ISBN 978-80-7308-296-3. ISSN 1803-7356.

JAKUBEC, I.: Bildung der Handelseliten am Beispiel der Prager Handels- und Gewerbekammer, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen = Prague economic and social history paper, Praha 2008, s. 21-31.

JAKUBEC, I.: Československo-západoněmecké obchodněpolitické a dopravněpolitické vztahy v období 1968-1989, in: Acta Oeconomica Pragensia 1, Praha 2008, s. 38-52.

JAKUBEC, I.: A Study of the Electrification Beginning in Bohemia before 1918: The Role of the Central Union of Economic Cooperatives [Ústřední jednota hospodářských družstev], in: „Discourses -Diskurse“: Essays for -Beiträge zu Mikuláš Teich, Prague/Vienna 2008, s. 381-392.

JAKUBEC, I.: Výrobna automobilů jako výrobna rychlosti: Firma Laurin, in: Blümlová, D. et al. (edd.), Čas rychlých kol a křídel, aneb mezi Laurinem a Kašparem: Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století, České Budějovice 2008, s. 148-181.

JAKUBEC, I.: Znamená obnova tržní ekonomiky návrat k institucím éry rakouského liberalismu?: Pokus o srovnání obchodní a živnostenských komor a Hospodářské komory České republiky, in: Řepa, M. (ed.), 19. století v nás: Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly, Praha 2008, s. 342-354.

JAKUBEC, I.: A.Krofta, J. V. Najman, J. Urban: Tři podnikatelské osudy, in: Na pozvání Masarykova ústavu 3, 2007, s. 102-109

JAKUBEC, I.: Role podnikatelských elit v zavádění thomasace v Čechách, in: Duch zakladatelů. Průmyslová společnost a společenská emancipace: Konference v Ústí nad Labem 7.-9. října 2005 = Der Geist der Gründer: Industriegesellschaft und gesellschaftliche Emanzipation Konferenz in Aussig/Ústí nad Labem 7.-9. Oktober 2005, Ústí nad Labem 2006, s. 54-62.

JAKUBEC, I.: Vodocestný zákon a jeho realizace, in: Beran, L. – Valchářová, V. (edd.), Vodní dílo v krajině: Konference na lodi, Praha 2006, s. 54-65.

Efmertová, M., Jakubec, I., Josefovičová, M.: Vývoj pražské německé techniky (1863-1945), in: Moderní dějiny, roč. 14, Praha 2006, s. 5-50.

JAKUBEC, I.: Elity české vědy a techniky ve Vilímkově Národním albu z roku 1899. in: Rozpravy NTM 200, Dějiny vědy a techniky 14, Praha 2006, s. 129-133.

JAKUBEC, I.: The Paradoxes of Transport Politics between Czechoslovakia and Federal Republic of Germany 1949-1989: The Case of Elbe-Shipping-Hamburg/Prague, in: Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen = Prague Economic and Social History Papers, Bd. 7., 2004/2005, s. 170-185.

Textbooks/scripts:

JAKUBEC, I., JINDRA, Z. a kol.: Dějiny hospodářství českých zemí: Od počátku industrializace do konce habsburské monarchie, Praha Karolinum 2006.

News

Historické ústavy FFUK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NASTIPENDIJNÍ POBYTY...

09. September 2020

Byly vypsány aktuální termíny konzultačních hodin pedagogů ÚHSD. Informace o termínech naleznete...

03. September 2020

Konzultační hodiny doc. Spurného se budou konat ve dnech 1. 9. od 15:00 do 17:00...

01. September 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop

Dějiny podnikání ve střední Evropě...

22. July 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

rádi bychom Vás poprosili o účast ve studentském...

05. June 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

...

26. May 2020

Following the government decision on the gradual loosening of the emergency measures, we...

16. April 2020

As a follow-up to today’s declaration of the state of emergency by the Government of the Czech...

13. March 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s šířením koronavirové infekce je z...

10. March 2020