Filozofická Fakulta

ÚHSD

Prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.

Professional Profile:

Professor, Member of the Department of Economic History.

Fields of research:

  • Modern Economic History
  • History of Agrarianism
  • Economic Nationalism

Contact:

email: eduard.kubu(at)ff.cuni.cz

Curriculum Vitae:

  • 1974-1984: Archive of the Ministry of Foreign Affairs of Czechoslovakia; professional archivist.
  • 1985-1992: Department of Czechoslovakian History, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague; senior lecturer.
  • 1993: Department/Institute of Economic and Social History, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague; senior lecturer.
  • 1999: Institute of Economic and Social History, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague; associate professor.
  • 2006: Institute of Economic and Social History, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague; professor.

Selection of Bibliography

Kubů, E.: Zur Rolle der Dresdner Bank im Prozess der „Arisierung“ und Germanisierung des Westböhmischen Bergbau-Aktien-Vereins, in: Jajeśniak-Quast, D. − Lorenz, T. − Müller, U. − Stokłosa, K. (Hg.), Soziale Konflikte und nationale Grenzen in Ostmitteleuropa: Festschrift für Helga Schultz zu 65. Geburtstag, Berlin 2006, s. 189-200.

Jančík, D., Kubů, E.: Der Erste Versuch einer Reform der zentralen Planwirtschaft in der Tschechoslowakei, in: Boyer, Christoph (Hg.), Sozialistische Wirtschaftsreformen. Tschechoslowakei und DDR im Vergleich, Frankfurt am Main 2006, s. 3-62.

Jančík, D., Kubů, E.: Zwischen Planbefehl und Markt: Der Diskurs der zweiten tschechoslowakischen Wirtschaftsreform, in: Boyer, Christoph (Hg.), Sozialistische Wirtschaftsreformen. Tschechoslowakei und DDR im Vergleich, Frankfurt am Main 2006, s. 65-124.

Kubů, E., Novotný, J., Šouša, J.: Slavism in National Czech Enterprises in the First Half of the Twentieth Century, in: Schultz, Helga − Kubů, Eduard (eds.), History and Culture of Economic Nationalism in East Central Europe, Frankfurter Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ostmitteleuropas, Bd. 14, Berlin 2006, s. 185-205.

Kubů, E.: Restoration and Regularisation of Economic Cooperation under the Circumstances of Accelerating Cold War: Czechoslovak-Austrian Economic Relations 1945-1955, in: Anderle-Burcel, G. − Stiefel, D. − Teichová, A. (Hrsg.), „Zarte Bande“: Österreich und die europäischen planwirtschaftlichen Länder: „Delicate Relationschips“ Austria and Europe´s Planned Economies, Mitteilungen desÖsterreichischen Staatsarchivs, Sonderband 9, Wien 2006, s. 197-223.

Kubů, E.: Cíle a handicapy politiky Edvarda Beneše ve Společnosti národů, in: Beneš, Z. − Kováč, D. − Lemberg, H. (edd.), Hledání jistoty v bouřlivých časech: Češi, Slováci, Němci a mezinárodní system v první polovině 20. století, Ústí nad Labem 2006, s 13-40.

Pogány, A., Kubů, E., Kofman, J.: Für eine Nationale Wirtschaft: Ungarn, Die Tschechoslowakei und Polen vom Ausgang des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg, in: Frankfurter Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Bd. 16, Berlin 2006.

Kubů, E., Šouša, J.: České (československé) finanční elity v evropském kontextu: Komparace domácích a evropských finančních elit − cesta k poznání jejich původu, zrání, mentality, místa v národní společnosti a na mezinárodní scéně, in: Štaif, Jiří (ed.), Moderní podnikatelské elity: Metody a perspektivy bádání, Praha 2007, s. 37-53.

Kubů, E.: „Alle Wasser Böhmens fließen nach Deutschland“: Teorie „Blut und Boden“ a konstrukce nepřátelského obrazu Čechů v románu Friedricha Jaksche, in: Hájek, J. − Kocian, J. – Zítko, M. (edd.), Fragmenty dějin: Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta, Praha 2007, s. 243-260.

Kubů, E.: Economic Reconstruction of Czechoslovakia after World War II (The Path of an Industrial State from a Market Economy to a Planned Ekonomy, in: “Discourses – Diskurse”. Essays for – Beiträge zu Mikuláš Teich , Prague/Vienna, 2008, s. 111-127.

Kubů, E.: Sociální vzestup a vytváření ekonomicko sociálních sítí: Rodiny a příbuzenské vztahy prvorepublikových finančních manažerů Bohdana Bečky a Augustina Nováka, in: Kubů, E. − Šouša, J. (edd.), Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století, Praha 2008, s. 532-572.

KUBŮ, E.: Hospodářský nacionalismus v programech politických stran českých zemí v období Rakouska-Uherska a první Československé republiky; In: O hospodářskou národní državu. úUvahy o moderním českém a německém nacionalismu v českých zemích. 1. vyd. 2009, Praha: Nakladatelství Karolinum; s. 93-127. 978-80-246-1391-8.

KUBŮ, E.: Majetkoprávní problematika v československo-německých vztazích meziválečného období In: Historie a cestovní ruch. Perspektivní a podnětné spojení. 1. vyd. 2009, Praha: Vysoká škola obchodní v Praze; s. 71-99. ISBN 978-80-86841-10-6.

KUBŮ, E.: Ziele und Handicaps der Politik von Edvard Beneš im Völkerbund; In: Suche nach Sicherheit in sürmischer Zeit. Tschechen, Slowaken und Deutsche im System der internationalen beziehungen der ersten Hefte des 20. Jahrhunderts, (ed. Lemberg, H., Marek, M., Beneš, Z., Kováč, D.), 1. vyd. 2009, Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission. Essen: Klartext-Verlag; s. 45-80. ISBN 978-3-89961-127-5.

KUBŮ, E., BROM: The Role of Czechoslovak trade with neutral countries in the period of escalating Cold War: the case sof Switzerland and Sweden, 1949-1953; In: Gaps in the Iron Curtain. Economic relations between neutral and socialist countries in Cold War Europe (ed. Enderle-Burcel, G., Franaszek, P., Stiefel, D., Teichova, A.). 1. vyd. 2009, Kraków: Jagiellonian University Press ; s. 165-190. ISBN 978-83-233-2532-1.

KUBŮ, E., HÁJEK, J.: Specifické rysy hospodářského nacionalismu v multinacionální střední Evropě – případ českých zemí (úvodní studie); In: O hospodářskou národní državu. Úvahy o moderním českém a německém nacionalismu v českých zemích (ed. Hájek, J., Jančík, D., Kubů, E.). 1. vyd. 2009, Praha: Nakladatelství Karolinum; s. 13-30. ISBN 978-80-246-1391-8.

KUBŮ, E., MACÁKOVÁ, L.: Transformation of Economic Elites after the Fall of Communism in Czechoslovakia; In: European Economic Elites Between a New Spirit of Capitalism and Erosion of State Socialism (ed. Sattler, F., Boyer, C.). 1. vyd. 2009, Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Bd. 84. Berlin: Duncker; s. 281-297. ISBN 978-3-428-13181-5.

KUBŮ, E., ŠOUŠA, J.: Z československé diplomacie do služeb Zelené internacionály. Dvě osudové ženy Karla Mečíře; In: Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám (eds. Ambrožová, H., Dvořák, T., Chocholáč, B., Jan, L., Pumpr, P.). 1. vyd. 2009, Brno: Matice moravská; s. 745-760 . ISBN 978-80-86488-57-8.

Jančík, D., Kubů, E., Novotný, J., Šouša, J.: Zusammenhänge und Analogien der NS „Arisierungs-„ und Germanisierungspolitik in Österreich und Protektorat Böhmen und Mähren, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen, vol. 9, Praha 2009, s. 93-110.

Kubů, E., Šouša, J., Agrární strana, agrární peněžnictví a agrární úvěr. Institucionalizace agrárně-ekonomického zájmu a jeho prolínání se zájmem politickým, in: Agrární strana a její zájmové, družstevní a peněžní organizace. Josef Harna – Blanka Rašticová eds., Studie Slováckého muzea 15, Uherské Hradiště 2010, s. 155-163.

Co by tomu řekl Johann Becher? (kulatý stůl k dějinám podnikání), Jana Geršlová ed., Praha: Professional Publishing 2010. E. Kubů diskusní příspěvky na s. 55-57, 59-61, 63-64, 66-67, 77-79.

Kubů, E., Šouša, J, Středoevropský a slovinský agrarismus v komparativní dimenzi (1918-1928). Programy, transfery idejí, možnosti spolupráce, in: Češi a Slovinci v moderní době / Čehi in Slovenci v dobi moderne, Jure Gašparič – Eduard Kubů – Žarko Lazarević – Jiří Šouša eds., Praha – Ljubljana 2010, s. 227-262.

Kubů, E., Šouša, J, Die Wiener Grüne Internationale – eine mitteleuropäische Transfergeschichte?, in: Bauerngesellschaften auf dem Weg in die Moderne. Agrarismus in Ostmitteleuropa 1880 bis 1960, Helga Schultz – Angela Harre Hg., Studien zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Ostmitteleuropas, Bd. 19, Wiesbaden 2010, S. 243-256.

Kubů, E., Novotný, J., Šouša, J.:, Deutsche Agrarbank für Österreich, hospodářský instrument německého politického agrarismu v českých zemích (1912-1919), in: Moderní dějiny, Roč. 18 (2010), č. 2, s. 1-22.

Kubů, E., Šouša, J.: The Czechoslovak Loan of 1922: Meeting Place of Financial Elites of London and Prague, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen, vol. 11, Praha 2010, pp. 11-26.

For more see Bibliography

News

Zveme Vás na Workshop Politika ulice:konflikty, identity a veřejný prostorv 19. století...

05. September 2019

V sekci O ústavu/Projekt rozvoje byla zveřejněna aktuální vize prof. Jakubce. K prostudování...

09. January 2019