Filozofická Fakulta

ÚHSD

Prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.

Professional Profile:

Professor, Head of the Department of Economic History.

Fields of research:

  • Modern Economic History 
  • Banking History
  • History of Economic Theory

Contact

email: drahomir.jancik(at)ff.cuni.cz

Curriculum Vitae:

  • 1967-1972: studies of History - Czech Language and Literature, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague.
  • 1972 –1976: State Central Archive in Prague; professional archivist.
  • 1976 –1981: Department of History, Faculty of Education, Charles University in Prague; senior lecturer.
  • 1981 –1990: Department of General History and Prehistory, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague; senior lecturer.
  • 1990 –1998: Department/Institute of Economic and Social History, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague; senior lecturer.
  • 1998: Institute of Economic and Social History, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague; associate professor.
  • 2008: Institute of Economic and Social History, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague; professor.

Selection of Bibliography:

DEJMEK, J. – HALLON, Ľ. – JANČÍK, D. – KOVÁČ, D. – KUKLÍK, J. – LONDÁK, M. – LONDÁKOVÁ, E. – NĚMEČEK, J. – PROKŠ, P. – ŠEBEK, J. Československo: dějiny státu. Praha: Libri, 2018. ISBN:978-80-7277-572-9.

JANČÍK, Drahomír, Státní moc a ekonomika v období československého jara, posrpnové "konsolidace" a nástupu normalizace, In: Petráš, Jiří, Svoboda, Libor (eds.), Jaro '68 a nástup normalizace: Československo v letech 1968-1971. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů; České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2017, s. 306-332.

JANČÍK, Drahomír, Potírání hazardních her v období první Československé republiky a snahy po jejich legalizaci, In: Královéhradecko: historický sborník pro poučenou veřejnost, Hradec Králové: Státní oblastní archiv v Zámrsku - Státní okresní archiv Hradec Králové, Sv. 9, 2017, s. 203-214.

JANČÍK, Drahomír, Mocenské centrum, direktivní plánování a hospodářská realita před nástupem Pražského jara, In: Petráš, Jiří, Svoboda, Libor (eds.), Předjaří. Československo 1963-1967, Praha: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, ÚSTR, 2016, s. 212-215.

JANČÍK, Drahomír, Bezpečnost a ekonomika ve středoevropských koncepcích Edvarda Beneše, In: kol. autorů: Edvard Beneš: 80 let od volby prezidentem, Praha: Institut Václava Klause, 2016, ISBN:978-80-7542-013-8.

JANČÍK, Drahomír, Od jedné ekonomické reformy v Československu na práh reformy druhé aneb Od krize ke krizi, In: Petráš, Jiří, Svoboda, Libor, Československo v letech 1954-1962, Praha: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, ÚSTR, 2015, s. 234-250.

JANČÍK, Drahomír, Kolaps třetí československé pětiletky (1961-1962): mechanismy nerovnováhy v centrálně-přídělovém modelu ekonomiky v porozumění Zdislava Šulce, In: Kubů, E., Soukup, J., Šouša, J. (eds.), Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století: cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace, Praha; Ostrava: Nová tiskárna Pelhřimov, 2015, s. 415-440.

JANČÍK, Drahomír, Mocenská pozice, doktrinářské vize a hospodářská realita: politická strategie a hospodářská politika v období prezidentství Antonína Novotného, Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie, Roč. 26, č. 11/12 (2015), s. 261-270.

JANČÍK, Drahomír, Peněžní reforma roku 1953 jako nástroj sociální změny, In: Petráš, Jiří, Svoboda, Libor, Osm let po válce. Rok 1953 v Československu, Praha: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, ÚSTR, 2014, s. 327-339.

JANČÍK, Drahomír, "Pít či nepít - to jest, oč tu běží". Střety příznivců a odpůrců abstinence v meziválečném Československu, Historická sociologie, 1/ 2014, s. 47-69.

JANČÍK, Drahomír, Pillars of Social Policy in Government Declarations, Budgets, and Final Accounts of the First Czechoslovak Republic, In: Theory and practice of the welfare state: in Europe in 20th century, Prague: Historický ústav, 2014, s. 278-302.

JANČÍK, Drahomír, Vnitřní reorganizace ministerstva průmyslu: nástroj politického soupeření o mocenské pozice v letech 1945-1948, In: Paginae historiae: sborník Národního archivu, Praha: Národní archiv, Sv. 22, č. 2 (2014), s. 124-143.

JANČÍK, Drahomír - KALINA, Tomáš, Kořistní praxe Rudé armády v Československu v letech 1945-1946, Historický obzor. Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie, Roč. 25, č. 11/12 (2014), s. 265-277.

JANČÍK, Drahomír, Agrarismus a cesta „básníků české půdy“ k ruralismu: obraz vesnice v revue Sever a východ literární generace Josefa Knapa, In: Kubů, E., Šouša, J., Zářický, A. (eds.), Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848-1948: diskurz mezi historií a literární vědou na téma selského a hraničářského románu, Praha: Dokořán, 2014, s. 590-613.

JANČÍK, Drahomír - ŠTOLLEOVÁ, Barbora (eds.), Pivo, zbraně i tvarůžky: podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí, Praha: Maxdorf, 2014, ISBN:978-80-7345-422-7.

JANČÍK, Drahomír - KALINA, Tomáš, „Náš plán je geniální improvizací.“: formování konceptu československé dvouletky a její rozporné výsledky (1946-1948), Moderní dějiny: časopis pro dějiny 19. a 20. století = Modern History. Journal for the History of the 19th and 20th Century, Roč. 22, č. 2 (2014), s. 189-219.

JANČÍK, Drahomír, Cykloturistikou k poznávání historie, In: Úvahy (nejen) o archivnictví: sborník studií a dalších textů Tomáše Kaliny připravený při příležitosti jeho životního jubilea, Praha: Národní archiv, 2013, s. 26-29.

JANČÍK, Drahomír, Milan Hodžas Versuch einer Instrumentalisierung der agraristischen Ideologie in der tschechoslowakischen Außenpolitik, In: Agrarismus und Agrareliten in Ostmitteleuropa, Praha: Dokořán; Berlin: BWV, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2013, s. 525-557.

JANČÍK, Drahomír, Role spisovatele v měnícím se čase: Aloise Jiráska pozdní dráha politická, In: Náchodsko od minulosti k dnešku: sborník příspěvků. In memoriam PhDr. Ladislav Hladký, CSc., Liberec: Nakladatelství Bor, Sv. 7, (2012), s. 41-65.

JANČÍK, Drahomír, V sázce je hospodářská suverenita: německá hospodářská diplomacie v zápase o Československo po anšlusu Rakouska, In: Posláním historik. Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám, Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny et al., 2012, s. 406-419.

JANČÍK, Drahomír, "Skládaje štěstí své budoucnosti do rukou Vaší Excelence..." O vztahu žáka Karla Engliše k učiteli Albínu Bráfovi, In: Geršlová, Jana, Sekanina, Milan, Karel Engliš 1880 - 1961, Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2011, s. 69-79.

JANČÍK, Drahomír, Englišův zápas o měnovou politiku ve třicátých letech, In: Geršlová, Jana, Sekanina, Milan, Karel Engliš 1880 - 1961, Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2011, s. 80-92.

JANČÍK, Drahomír, Dvakrát v roli strážce státních financí: Karel Engliš a příjmy státního rozpočtu, In: Geršlová, Jana, Sekanina, Milan, Karel Engliš 1880 - 1961, Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2011, s. 118-129.

JANČÍK, Drahomír, Zpolitizovaná hospodářská správa versus hospodářská demokracie, svobodné podnikání a podnikatelské prostředí, In: Kocián, Jiří, Devátá, Markéta, 1948: únor 1948 v Československu: nástup komunistické totality a proměny společnosti, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011, s. 187-195.

JANČÍK, Drahomír, The Search for the Quality of Life: A Life Story of Václav Radimský, Estate-Owner from the Elbe Region, In: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen. = Prague Economic and Social History Papers, Praha: Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, sv. 14, (2011), s. 82-96.

JANČÍK D., KUBŮ, E. (eds.): Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci / převahu v českých zemích (1859 – 1945), Praha: Dokořán, 2011.

JANČÍK D., KUBŮ, E., ŠOUŠA, J., spolupráce NOVOTNÝ, J., Arisierungsgewinnler. Die Rolle der deutschen Banken bei der „Arisierung“ und Konfiskation jüdischer Vermögen im Protektorat Böhmen und Mähren (1939-1945), Wiesbaden: Harrassowitz, 2011.

JANČÍK D., KUBŮ, E., ŠOUŠA, J.: „Aryanization“ and Social Change in the Bohemian Lands, 1938-1945. Acquisition of Jewish Properte – an Instrument of Social Rise for the New Owners. In: Herbert Matis – Andreas Resch – Dieter Stiefel (eds.): Unternehmertum im Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft. Unternehmerische Aktivitäten in historischer Perspektive. Beiträge gesammelt zu Ehren von Alice Teichova. Wien / Berlin 2010, LIT Verlag GmbH &Co. KG/ LIT Verlag Dr. W. Hopf, s. 215-250, ISBN 978-3-643-50215-5.

JANČÍK D., KUBŮ, E., ŠOUŠA, J.: „Arizace“ a sociální změna v českých zemích1938-1945. Akvizice židovského majetku – instrument sociálního vzestupu nového vlastníka. In: Eduard Nižňanský – Ján Hlavinka (eds.): Arizácie, Bratislava 2010, Vydavateĺstvo STIMUL – Centrum informatiky a vzdelávania FiF UK, s. 81-112, ISBN 978-80-89236-85-5.

JANČÍK, Drahomír: Veränderungen im Raum für Unternehmenstätigkeit in den böhmischen Ländern in der Zeit des Übergangs von der limitierten Demokratie zur komunistischen Diktatur. in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen – Prague Economic and Social History Papers 2010, Bd./Vol. 11, s. 11-26, ISSN: 1803-7518.

JANČÍK, Drahomír: Hospodářský plán v Československu a jeho aktéři (Od dvouletky k pětiletce); In: Historie a cestovní ruch. Perspektivní a podnětné spojení. 1. vyd. 2009, Praha: Vysoká škola obchodní Praha; s. 135-145. ISBN 978-80-86841-10-6//_//324.

JANČÍK, Drahomír: „Skládaje štěstí své budoucnosti do rukou Vaší Excelence…“ O vztahu žáka Karla Engliše k učiteli Albínu Bráfovi; In: Historik na Moravě. 1. vyd. 2009, Brno: Matice moravská; s. 159-168. ISBN 978--80-86488-57-8//_//905.

JANČÍK, Drahomír: Slovenský hospodářský nacionalismus jako „ideologie industrializace“; In: O hospodářskou národní državu. 1. vyd. 2009, AUC-Studia historica. Praha: Karolinum; s. 77-89. ISBN 978-80-246-1391-8//_//263.

JANČÍK, Drahomír: Die Rolle der Unternehmerelite im wirtschaftspolitischen System der Tschechoslowakei in den dreißiger Jahren des 20. Jhs, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen = Prague Economic and Social History Papers, 1, Praha 2008, s. 33-42.

JANČÍK, Drahomír: Die tschechoslowakischen Währungsreformen – Abrechnungen nach den Weltkriegen. in: „Discourses – Diskuse“: Essays for – Beiträge zu Mikuláš Teich, Prague/Vienna, 2008, s. 249-260.

JANČÍK, Drahomír: Metody germanizace českého hospodářského prostoru v období německé okupace na příkladu Báňské a hutní společnosti Praha, in: Acta oeconomica pragensia, roč. 16, 2008, s. 53-65.

JANČÍK, Drahomír: Od regionálních finančních elit k elitám metropolitním na příkladu Úvěrní banky v Kolíně/Pražské úvěrní banky, in: Kubů, E. − Šouša, J. (edd.), Finanční elity v českých zemích (Československu) 19 a 20. století, Praha, 2008, s. 110-148.

JANČÍK D., KUBŮ, E.: Hospodářský vývoj na přelomu 20. a 21. století, in: Sirůček P. (ed.), Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj – současnost – výhledy), Slaný 2007, s. 202-237.

JANČÍK, Drahomír, „Diplomat z hotelu „Alcron“: Společenské sítě a interakce českých hospodářských elit na příkladu Jana Jiřího Rückla, in: Jíšová, K. – Fejtová, O. – Kreuz, P. – Pešek, J. – Svatošová, H. (edd.), V komnatách paláců – v ulicích měst: Sborník příspěvků věnovaných Václavu Ledvinkovi k šedesátým narozeninám, Praha 2007, s. 204-229.

JANČÍK, Drahomír: Les „activités d´aryanisation“ de la Böhmische Escompte-Bank dans le protectorat de Bohéme et de Moravie entrée 1939 et 1945, in: Revue d´histoire de la shoah: La Revue du Centre de documentation juive contemporaine, No 186, 2007 (Spoliations en Europe) Paris, s. 165-193.

JANČÍK, Drahomír: Vývoz československého uranu do Sovětského svazu v letech 1946-1959, in: Půl století hospodářských dějin: Sborník k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy, CSc., Acta oeconomica pragensia: Vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze, roč. 15, č. 7, 2007, s. 194-208.

JANČÍK, Drahomír: Počátky Poradního sboru pro otázky hospodářské jako nástroje společenského konsenzu, in: Hájek, J. – Šedivý, I. – Tomáš, F. (edd.), Na pozvání Masarykova ústavu 3, Praha 2007, s. 39-49.

JANČÍK, Drahomír: Zprostředkovatelské aktivity Jana Jiřího Rückla vůči ĺudové straně v letech 1934-1937, in: Svoboda, M. (sest.), Svět historie – historikův svět: Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, Liberec 2007, s. 337-370.

JANČÍK, Drahomír: Hospodářské elity a politické moc v meziválečném Československu, in: Štaif, J. (ed.), Moderní podnikatelské elity: Metody a perspektivy bádání, Praha 2007, s. 54-76.

JANČÍK, Drahomír: Rozporuplné vítězství Pittsburské dohody v neklidném roce 1938, in: Inter laurum et olivam: Sborník k 60. narozeninám profesorky Marie Bláhové, AUC – Philosophica et Historica 1-2/2002, Z pomocných věd historických XVI, Praha 2007, s. 777-790.

JANČÍK, Drahomír: Die tschechoslowakische Wirtschaftspolitik und der slowakische Regionalismus zwischen 1918-1938, in: Müller, Uwe (Hrsg.), Ausgebeutet oder alimentiert? Regionale Wirtschaftspolitik und nationale Minderheiten in Ostmitteleuropa (1867-1939), Berlin 2006, s. 179-212.

JANČÍK, Drahomír: Sázka na svět včerejška: Vojtech Tuka v roli maďarského rezidenta, in: Hájek, J. – Kocian, J. – Zítko, M. (edd.): Fragmenty dějin: Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta, Praha 2006, s. 119-138.

JANČÍK, Drahomír: Založení Úvěrové banky Kolín – projev podnikatelské strategie regionálních hospodářských elit, in: Kaiserová, K. (ed.), Duch zakladatelů: Průmyslová společnost a společenská emancipace = Der Geist der Gründner: Industriegesellschaft und gesellschaftliche Emanzipation, Ústí nad Labem 2006, s. 47-53.

JANČÍK D., KUBŮ, E.: Der erste Versuch einer Reform der zentralen Planwirtschaft in der Tschechoslowakei, in: Boyer, C. (Hg.), Sozialistische Wirtschaftsreformen: Tschechoslowakei und DDR im Vergleich, Frankfurt am Main 2006, s. 3-61.

JANČÍK D., KUBŮ, E.: Zwischen Planbefehl und Markt: Der Diskurs der zweiten tschechoslowakischen Wirtschaftsreform in: Boyer, C.(Hg.), Sozialistische Wirtschaftsreformen: Tschechoslowakei und DDR im Vergleich, Frankfurt am Main 2006, s. 63-123.

JANČÍK, Drahomír: The Economic Consequenses of the Czechoslovak-Romanian Alliance During the Interwar Period, in: Tůma, O. – Jindra, J. (eds.), Czechoslovakia and Romania in the Versailles System, Praha 2006, s. 64-78.

JANČÍK, Drahomír: Zásady a průběh znárodňování v roce 1945 (a podíl národohospodářských elit sociální demokracie), in: Fajmon, H. – Balík, S. – Hloušková, K. (edd.), Dusivé objetí: Historické a politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů, Brno 2006, s. 96-111.

JANČÍK D., KUBŮ, E.: Bankéř a finančník: Případ Karla Engliše, in: Fasora, L. – Hanuš, J. – Malíř, J. – Vykoupil, L. (edd.), Člověk na Moravě v první polovině 20. století, Brno 2006, s. 129-145.

News

Historické ústavy FFUK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NASTIPENDIJNÍ POBYTY...

09. September 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop

Dějiny podnikání ve střední Evropě...

22. July 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

rádi bychom Vás poprosili o účast ve studentském...

05. June 2020

Following the government decision on the gradual loosening of the emergency measures, we...

16. April 2020

As a follow-up to today’s declaration of the state of emergency by the Government of the Czech...

13. March 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s šířením koronavirové infekce je z...

10. March 2020

Historické ústavy (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají výběrové řízení na stipendijní...

24. February 2020

Rozvrh ÚHSD pro LS 2020 je uveřejněn...

04. February 2020

Upozorňujeme na CfP podzimní konference “Mainstream! Popular Culture in Central and Eastern...

24. January 2020